Dunántúli napló, 1975. február (32. évfolyam, 31-58. szám)

1975-02-22 / 52. szám

1975. február 22., szombat Dunántúli napló 3 I Ötéves a számítástechnikai képzés 35 ezer hall] Üí óból 8200 okleveles Tsz­szö vétség i program Tegnap Mohácson ülést tar­tott a Duna- és a Karasica- menti Termelőszövetkezetek Te­rületi Szövetsége. Dr. Majzik Jeremiás, a szövetség titkára terjesztette elő a szövetség 1975. évre szóló munkaprogram­ját, melyet több kiegészítéssel, elfogadtak. A szövetség munkájában az idén előtérbe kerülnek a taka­rékossággal és az energiagaz­dálkodással kapcsolatos fel­adatok, értékelik majd a terme­lőszövetkezetek feldolgozó tevé­kenységét, s több tapasztalat­csere-látogatást, tanfolyamot, valamint külföldi tanulmányutat szerveznek. így például a ter­melőszövetkezetek vezetői és szakemberei eljuthatnak az idén az NDK-ba, Bulgáriába és a Szovjetunióba. A termelőszövet­kezeti jogászok továbbképzését is megoldják, valamint az ak­tuális .közgazdasági témákból előadás-sorozatot indítanak a szövetkezeti vezetők számára. Az elnökségi ülésen még szó esett a szövetkezetekben folyó munkaversenymozga lomról, amelynek év végi értékelésekor jelentős összegeket fordít a szö­vetség a győztesek és a helye­zettek jutalmazására. Készül a gőzborotva Konténergyártás a Nagyárpádi úti telepen. 59 milliós 58 tankönyv és jegyzet Tanfolyamok vidéken A számítástechnikai oktatás kinőtte gyermekcipőjét: az ötö­dik oktatási évet hagyta ma­ga mögött a SZÁMOK. Az öt év legfontosabb eredménye: Magyarországon kezdő szá­mítástechnikai szakemberekből nincs hiány. A SZÁMOK — tel­jes nevén: Központi Statisztikai Hivatal Számítástechnikai Ok­tató és Tájékoztató Központ — tanfolyamain csaknem 35 ezer hallgató tanult - köztük 8200 szakember oklevelet is szer­zett — 58 tankönyvüket és jegy­zetüket 150 ezer példányban sokszorosították. Mindez je­lentős siker, még a'kkor is, ha az oktatás egyidejűleg számos hiányossággal küzdött, példá­ul nélkülözte a számítógépes gyakorlatot. A SZÁMOK az ok­tatás mellett két szakmai fo­lyóiratot adott ki, báziskönyv­tárral rendelkezik és számítás- technikai szaktanácsadással is foglalkozik. A SZÁMOK-nak több intéz­ménnyel és vállalattal is van szerződése, köztük különösen jelentős az a kapcsolat, amely az United Nation Development Program-hoz fűzi. E kapcsolat révén — ENSZ támogatással — a magyar számítástechnikai oktatás fejlesztése mellett nemzetközi kötelezettségeiknek is eleget tesznek angol nyelvű továbbképző tanfolyamok szer­vezésével. Az intézmény, amelynek 260 főfoglalkozású munkatársa, számos külső ok­tatója és szakértője van, egyébként oktatásait ma már négy — magyar, orosz, angol és német — nyelven folytatja. A SZÁMOK minden évben alapképzést nyújtó, valamint speciális és továbbképző tan­folyamokat szervez — e két utóbbinak van egyre inkább jelentősége. A számítástechni­ka iránt érdeklődő, nem vezető beosztásúak részére tartott, bevezető ismereteket nyújtó tanfolyamaik kidolgozott tan­anyagát és tankönyveinek jegyzékét átadja a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társulat­nak. A SZÁMOK-nak vidéken is vannak kirendeltségei, ösz- szesen 8 városban — köztük Pécsett. Természetesen ezek is szerveznek tanfolyamokat. Például Pécsett az idén 30-an hallgatnak számítástechnikai előadásokat. A SZÁMOK az idén jelentős eseménynek néz elébe: év vé­gén - hacsak részlegesen is — beköltöznek új budapesti székházukba, ahol egy időben 600 hallgató oktatása történ­het a legkorszerűbb eszközök — a televízió és a számítógép — felhasználásával. A székház­ban 120 szobás, 240 ágyas szálloda kap helyet, s itt ren­dezik be a számítástechnika magyarországi gépesített könyvtárát. Tiszai Hőerőmű Az építés nagyrészt elkészült Az építészeti munkák több mint hetven százaléka fejező­dött be eddig Leninvárosban, a Tiszai Hőerőműben. Az év nyarára valamennyi területen a szerelő vállalatok veszik át az építőktől a mun­kát. A munka kezdetéig azonban még eg') fontos feladatot kell megoldani; két, egyenként hatvanhárom méter össztávú és kétszázhúsz tonna súlyú óriásdaru segítségével emelik majd be a generátorok és kü­lönböző más berendezések soktonnás alkatrészeit. Az év végére a gépészeti munkák „csúcsában” a jelen­legi ezerhétszázról mintegy há­romezerre növekszik majd a szerelésben és építésben részt­vevők száma. A tervek szerint 1976 augusztusára az első blokk elkészül és áramot ad az országos hálózatba. Csak az elszállítást végezzék jó ütemben, mert ha megtel­nek a silók, bizony le kell áll­ni. Az udvarra nem termelhe­tünk. (Eredetileg úgy tervezték, hogy a beremendi cement egy- harmadát csomagolják, a töb­bit ömlesztve szállítják el. Az igények azonban megfordítot­ták az arányt: az idén 650 ezer tonnányit csomagolnak.) — A cementmolnár befolyá­solhatja a termelést? 0 Hogyne. A mi figyelmün­kön sok múlik. Hallgatni kell a malmokat, s időben kell je­leznünk a túlterhelést, vagy az anyagkiesést — mondja Schmelcz Ádám. Magyarázza, hogy a mal­mok állandóan járnak, s a fo­lyamatos adagolásnál előfor­dulhat, hogy kevesebb vagy több anyagot kapnak, mint amennyi szükséges. Ha keve­sebb anyag kerül a malomba, akkor a vasgolyók a páncélza­tot verik és rongálják, az ener­giát fogyasztja, de kevesebb a termék. Ha pedig túl sok anyag zúdul be, akkor a go­lyók nem őrölnek. (Fent a vezérlőteremben em­lítette a főtechnológus, hogy itt a malomteremben öt malom van. Kettő nyersmalom az anyag aprítását végzi, a ce­mentmalmokba pedig már a kiégetett klinker kerül a gipsz­szel és a pernyével. Egy nyers­malom 140 tonna lisztet ad óránként, a cementmalom pe­dig 100 tonna cementet.) A malmok mellett ott az elektromos fül is, de az em­ber hallását nem tudja pótol­ni. A molnárok füle már a né­hány „kilós" többletet is meg­érzi a tonnás tételeknél, s a hangból tudják, hogy nyögni fog a gép, vagy nem. Mire az elektromos fül felküldi a disz­pécsernek a jelzést, hogy mó­dosítson az adagoláson, ad­digra a cementmolnár már szól a 154-es, malomcsarnoki számon. 0 A 154-esnek állandó J<ap- csolata van a vezérlőkkel — mondja Schmelcz Ádám. — Ha megszólal, ha fel kell emel­nünk a kagylót, akkor baj van, A molnárok számára is tu­lajdonképpen akkor kezdődik a munka, ha megáll a beren­dezés. Üzemzavar esetén kell dolgozniuk, tisztítaniuk a mal­mot. Az pedig nem könnyű. — A zaj? 0 Meg lehet szokni. Nevetnek. Annyi bizonyos, hogy négy év alatt meggyen­gül a fül, s nagyothalló lesz itt mindenki. De ez a munká­ban nem számít, hiszen csak a „halott” nem hallja meg ezt a dübörgést. Ehhez kell a gyakorlat, a tapasztalat: a dü­börgésből ; megállapítani a bajt. Visszamegyünk a zajba, hallgatjuk még egy darabig a malmokat, aztán búcsúzunk. Embernyi villanymotorok mel­lett megyünk vissza a vezér­lőterembe — a mellett a moto­rok mellett, amelyek a malmo­kat hajtják, s megdolgoznak naponta 3000 tonna cementet. Ennyit ad a BCM naponta. Kozma Ferenc Egymillió tonna cement a BCM- ből Azt mondják, hogy a bere­mendi cementgyár termelése tulajdonképpen az utolsó mun­kafázist végzőktől, a cement­molnároktól függ. Innen már a silókba kerül a szürke por, onnan pedig a gyárkapukor! túlra, a felhasználókhoz. Az idén egymillió tonna cementet kér a népgazdaság a BCM- től, a beremendi. új gyártól. Vajon meglész-e? Oberritter Miklós főtechno­lógus Csökli Gyula nyersmol­nárnak _és Schmelz Ádám ce­mentmolnárnak magyaráz, majd int, hogy induljunk. 0 Ma még nem volt meg­állás, járnak a malmok — mondja Csökli Gyula. — így a jól Ettől lesz meg a terv, és vastagabb a boríték. Ö az öreg gyárból jött az újba. Megérte: havonta a há­romezerre még rájön a száza­lék. S ahogy bejáródnak az új gépek, úgy szokja meg az ember is, úgy lesz egyre keve­sebb a munka. — Az idén egymillió tonnát kell megőrölni. Menni fog? 0 Igen — válaszolja hatá­rozottan. — Tegnap volt a szo­cialista brigádok összejövete­le, s ott mindenki vállalta. Fülsértőén dübörögnek a malmok: a hatalmas hordókban az acélgolyók őrlik a künkért, a gipszet és a pernyét. Őrlik ötszá­zas cementté. A nagyte­remben még kiabálva sem értik egymást az em­berek, ezért aztán egy ki­sebb fabódét építettek ide a cementmalom és a nyersmalom közé a köny- nyebb szóváltás miatt. Meg azért, hogy lehessen telefonálni, tartani a kapcsolatot a vezérlőte­remmel, a Beremendi Ce­mentművek leikével. program az ÉPGÉP-nél Idén költöznek A gőzborotva gyártását az idén kezdik meg az ÉPGÉP Szállítóberendezések Gyárá­ban. Ez tulajdonképpen egy készülék, amely nagynyomású gőzt bocsát ki, és segítségé­vel könnyebbé válik a vasúti kocsik, konténerek, valamint egyéb nehéz szállítóeszközök mosása, fertőtlenítése. A gőz a szennyet „leborotválja”. Futács Kálmán gyárigazga­tó elmondotta, hogy tulajdon­képpen az egyik legizgalma­sabb feladat a gőzfejlesztő gépek családjának tipizálása lesz: a különböző kapacitású gépek alkatrészeinek egysége­sítését jelenti ez. Az idén a gyár 59 millió forintos terv alapján dolgozik, s ebből a gőzfejlesztők szerepelnek a legnagyobb volumenben. A program 25 millió forintot tesz ki. Folytatják a konténerek gyártását, valamint különféle vas-szerkezeti elemek készíté­sét. Az elmúlt év nem számít az ÉPGÉP pécsi gyárának leg­jobb esztendei közé. Sok pos­tamunkát végeztek, melyek kö­zül a legnehezebb és egyben a legnagyobb szakértelmet követelő, a házgyárak számára készített újtípusú panelek sab­lonjainak legyártása volt. E tízmilliós nagyíágrendű mun­ka közvetve a lakásépítést se­gíti: az 1-es számú Budapesti Házépítő Kombinát majd e sablonok alapján készíti el azokat a paneleket, amelyek­ből a főváros új lakóházait összerakják. E sablongyártás a munkaigényessége mellett a gyár árbevételénél már nem jelentkezett ennyire kiemelke­dően. Ugyanakkor az ÉPGÉP dolgozóinak többsége a győri, a borsodi és a budapesti ház­gyárak rekonstrukcióján dolgo­zott, ami fokozottabb megter­helést jelentett az itthon-marar dottak számára. Ebből adódik, hogy az évközben felborult tervet — a panel-program miatt — nem sikerült mara­déktalanul teljesíteni. Az ÉPGÉP Vasút utcai tele­pét rövidesen szanálják: a ter­vek szerint pontosan a nagy­csarnokon át fog vezetni a fe­lüljáróhoz kapcsolódó közút. Ezért az 1975-ös esztendő lesz az utolsó év, amikor még itt dolgoznak. Az átköltözés a Nagyárpádi úti telepre bizo­nyára nem lesz zökkenőmen­tes, és már előre rengeteg szervezési problémát jelez. A gyár vezetőinek célja, hogy már az idei évben fokozato­san megkezdjék az áttelepü- lést egy olyan program szerint, ami a költözködést meggyor­sítja, s ami minél kevesebb kieső munkaórát jelent. Épül a KSH Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ székháza, amelyben egyidőben 600 hallgató oktatása történhet kor­szerű eszközökkel. A nyersmalom

Next

/
Oldalképek
Tartalom