Dunántúli napló, 1975. február (32. évfolyam, 31-58. szám)

1975-02-01 / 31. szám

2 Dunántúli napló 1975. február 1., szombat Metszési bemutató Szentmiklóson Kedvező a rügyfejlödés ___TeleplteSI a^Anlat______ j anuár ban megválosqlt Üj üzletek és étterem Egészségügyi és kulturális létesítmények A HNF megyei elnökségének ülése A környezetünk védelméről szólni mindig időszerű, érte tenni pedig gyakran csaknem elkésett vállalkozás. A Hazafias Népfront Baranya megyei el­nökségének tegnapi ülésén is jelentőségükhöz méltó hang­súlyt kaptak a környezetvédel­mi feladatok. Az elnökség elfogadta azt a felhívást, amellyel megyénk la: kosságához, a népfront aktívái­hoz fordulnak. Tenni lehet és kell a környezet - a víz, a le­vegő — szennyeződése, a zaj­ártalom, a természeti tájak esz­tétikai romlása ellen. Az ülés hozzászólói jó és rossz példák­kal is alátámasztották vélemé­nyüket. Ha csak a járási szék­helyeket nézzük, akkor is bő­ven akad javítanivaló. Sikló­son az új aszfaltszőnyegnek úgy biztosítottak helyet, hogy kivágták az útmenti fákat. Mo­hácson is egyre összébb szo­rulnak a belvárosi parkok, ha­tásos védelem híján pusztul a Duna-parti nyaralóterület. Jó példa viszont a komlóiaké. A bányászvárosban okosan óvják a parkokat, ligeteket, a kiskert­mozgalomban hangulatossá, széppé teszik a lakóházak kör­nyékét. A környezetvédelmi tu­datformálásban sokat tehetné­nek az iskolák, akár a bioló­gia, vagy a környezetismereti órák keretében, illetve, ha új­ra rendszeressé válna a „ma­darak és fák napja”. Az elnökség megtárgyalta a nők nemzetközi évével, a nők napjával kapcsolatos tenniva­lókat. Ez év második felében lesz a Nők Világkongresszusa, erről az ott járt magyar dele­gáció tagjai számolnak be a megyei nőbizottság rendezvé­nyein. Hazánk felszabadulása és a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából bé- keutakat terveznek — az IBUSZ szervezésében — Lvovba és Moszkvába. A feladatok jobb megoldá­sára új bizottságokat hozott létre a HNF megyei elnöksége. Jóváhagyták a város-, község- és gazdaságpolitikai bizottság, valamint az ifjúságpolitikai munkabizottság létrehozását. MHSZ munka- értekezlet Munkaértekezletet tartott tegnap az MHSZ Baranya me­gyei vezetősége. Az egész na­pos program során Vértes Jó­zsef megyei titkár értékelte az 1973 szeptemberében kezdő­dött kétéves elő- és utóképzé­si időszak második nyolchóna­pos ciklusának tapasztalatait, valamint a különböző szakága­zatoknak a honvédelmi sport- versenyeken elért eredményeit. A megyei titkár a nyolchóna­pos időszak munkáját eredmé­nyesnek ítélte és felhívta a résztvevők figyelmét a követke­ző ciklus feladataira. Ma este Pécsett játszik a Brnói Drámai Színház együtte­se. Városuk — nyolc színház vá­rosa — kiemelkedő helyet foglal el Csehszlovákia színházi életér ben, s annak a vidéknek fővá­rosa, ahol még él a folklór. A társulat, amely most elsőízben / jár Magyarországon, Európa- szerte ismert és elismert. Az utóbbi években szép sikert arat­tak Finnországban, Franciaor­szágban, Lengyelországban és Bécsben, a Wiener Festwo- chen-en. — Két drámával jöttünk ide, önökhöz — mondja Oldrich Vykypel színházigazgató —, a haladó-realista cseh írónő, Gabriela Preissová (1862-1946) művével, a Jenufával és a negy­vennyolc éves szlovák írónak, Ján Kákosnak, a Szlovák Nem­zeti Felkelésről írt drámájával, a Legkisebb fiú házá-val. Mind­kettőt fiatal rendezőnk, Zdenék Kaloc állította színpadra. Szőlő metszés-bemutatót ren­deztek Baranya, Somogy, Tolna és Bács-Kiskun megye szőlő termelő nagyüzemi gazdaságai 80 szakemberének tegnap a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Pécsi Kutató Állomása Szentmiklósi Telepén. A bemu­tatót dr. Diófási Lajos, a pé­csi kutató állomás igazgatója vezette, akitől a korszerű sző­lőtelepítésekről, tőkeművelési és metszési módokról kértünk tájékoztatást. — Annak ellenére, hogy még nem múlt el a tél, a nagyüze­mi gazdaságok zömének sző­lőiben a metszés 30-50 száza­léka kész — mondta dr. Diófási Laios. — A kutatóállomáson a szőlőterület háromnegyed ré­szén végeztek a metszéssel. Le­hetett metszeni, mert enyhe volt a tél, és az ezután bekö­vetkező fagy a magasművelé­sű szőlőkben jóval kevesebb kárt okozhat, mint a kisüzemi alacsonyművelésű táblákon. Ezért azt tanácsolnám, hogy a szőlősgazdák várják meg a márciust a metszéssel, mert még lehet igen hideg idő az idén. Az eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az elmúlt évi csapadékos időjárás meg­erősítette a tőkéket, az enyhe idő következtében igen épek és egészségesek a rügyek. % A metszésnél mire kell ügyelni? — Prognózisunk szerint az egy rügyről várható fürtszám ked­vezőbb a tavalyinál. Különösen a rizling szilváninál feltűnően jó a rügyek termékenysége. A nagyüzemekben szőlőfajtáktól függően négyzetméterenként 10—15 rügy meghagyását java­solnám. % Folynak a szőlőtelepítések. Milyen fajtákat, tőkeformákat ajánlana? — Ezen a környéken a fehér fajták közül a Rizling szilváni, a vörösek közül pedig az Opor- tó válik be legjobban. A tőke­formák közül a magaskordon- művelést lengő szálvesszővel és a Sylvoz-művelést javasolnám. 0 Miért? — Mindkét esetben kevés ké­zi munkaerővel alakítható ki és tartható fenn a szőlő. Jó fel­tételeket biztosít a gépi szü­reteléshez, s a termésátlagok hektáronként elérik a száz má­zsát. # A bátyi tsz-ben hét esz­tendővel ezelőtt kezdődött a korszerű felfogásnak megfele­lő szőlőtelepítés. Mik a tapasz­talatok? — Üj fajtákat — Rizling szil- vánit, Chardonnais-t és Trami­nit — telepítettek. Ez párosult a modern talajerő gazdálko­dással. Az eredmény: négy év óta Baranyában itt a legma­gasabb a termésátlag, - hek­Magyarországon a Jenufát tavaly óta ismerik a budapesti Opera előadásából. Most az eredeti szerelmi drámával ta­lálkozunk, azzal, amelynek alagján Leos Janácek a félté­kenység és a bűn szép operá­ját komponálta. Mi a különb­ség a kettő között?- A drámai színpadon népi esküvő szertartása keretében, mintegy spontán népbíróságon zajlik a lélektani-realista játék — mondja Zdenek Kaloc, a ren­dező. — Nem kronologikusan, hanem kissé verisztikusan, de mégis a brecht—burlani szellem­ben, négy szereplő szemszögé­ből kutatom a molnárlegény bű­nét. Újra és újra ismétlődik a helyzet, persze, mindig más és más nézőpontból. Mindezt a táronként több mint 100 má­zsa. E gazdag termés mellett kiváló boraik vannak. Ez báto­rítást ad a mohácsi járás sző­lőtelepítéseihez. 0 Az illetékes szervek na­gyobb szőlőtelepítéseket várnak a megyétől... — Baranya természeti adott­sága — különösen a villány- siklósi borvidéken és a mohá­(Kiküldött munkatársunktól) Takarékosság ide, takarékos­ság oda, a nemzetközi vásáro­kat és kiállításokat nem sza­bad elspórolnunk, mert azzal mintegy a jövőnket kockáztat­nánk. Három szakvásár, öt szakkiállítás és a bolgár ju­bileumi kiállítás, íme az ígéret 1975-re, jelentették be tegnapi budapesti sajtótájékoztatóju­kon a HUNGEXPO vezetői. Kő­bányán, az új nemzetközi vá­sárközpontban rendezendő vá­sárok és kiállítások közül is ki­emelkedik a tavaszi és az őszi BNV, valamint az ötévenként ismétlődő, immár 68. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer­ipari Kiállítás és Vásár, együtt az AGROMASEXPO—75-tel. De menjünk sorjában, időrend­ben. Március 20—26. — AUTO­SERVICE '75 Nemzetközi Szak- kiállítás. Gondolom, nem szo­rul bővebb magyarázatra, mi­ről is lesz szó. Egy héten át az autó körül forog minden: ho­kórus dalai, a kis népi zenekar muzsikája és népi mondások, szertartások közé ágyaztam. A zene természetesen nem Janá- cek-zene, hanem tiszta morva népzene. — Kákosi műve lélektani bal­lada. Kissé olyan, mint egy do­kumentumfilm. Csak amíg ott ezer méterekből vághatják ki a jellemző pillanatokat, hogy szembesíthessék egymással — a színpadon mindezt a rendezés­sel kell megoldani. S ez csak a pszichológia segítségével old­ható meg. A brnói színház ma a Jenu­fával, holnap a Legkisebb fiú házával lép fel a Pécsi Nem­zeti Színházban. — F — kalmasak szőlőtermelésre. A kö­vetkező tervidőszak várható nagyüzemi telepítéseit az emlí­tett vidékekre kell koncentrál­ni. E témában már folynak a tárgyalások. Mindenesetre az biztos: intézetünk felkészült ar­ra, hogy a telepítés során kor­szerű agrotechnikai módszere­ket, modern fajtákat és külön­böző szaktanácsokat tudjon ad­ni a nagyüzemeknek. gyan és mi mindennel óvjuk autóinkat? Nemcsak a hazai, de a nemzetközi kínálatot is felvonultatják. Április 22—27. — HUNGAROPLAST 75 Nem­zetközi Műanyagipari Szakki­állítás. Hetedszer rendezik meg. A cél: a korszerű külföldi műanyagtermékek, félkészter­mékek, műszerek és berende­zések világpiaci kínálatának megismertetése, másrészt a ma­gyar műanyagipar export- és kooperációs lehetőségeinek fel­tárása. Május 21—29. — Tavaszi BNV, a beruházási javak szak­vására. Aligha kell bemutat­nunk. Megjegyezzük, felmerült bennünk, a tőkés világ gazda­sági nehézségei vajon nem ve- tik-e vissza a külföldi kiállítók érdeklődését. Kérdezésre sem jutott idő, a sajtótájékoztatón a kezdet kezdetén megnyugtat­tak, változatlanul nagy a kül­föld érdeklődése. Hiszen most mindenki eladni akar. Augusztus 29.—szeptember 14. A 68. Országos Mezőgaz­dasági és Élelmiszeripari Kiál­lítás és Vásár. Ezúttal mutatko­zik be először az új vásárköz­pontban, számot adva a ma­gyar mezőgazdaságban végbe­menő technikai forradalomról és annak jövőbeni irányairól. Ezzel együtt és egyidőben ren­dezik az AGROMASEXPO 75- öt, a Nemzetközi Mezőgazda- sági, Élelmiszeripari Gép- és Műszerkiállítást és Vásárt. És hát a szórakozás: lovasbemu­tatók és -játékok, képzőművé­szeti bemutatók, képző- és fo­tóművészeti kiállítások. Október 15—23. — Őszi Bu­dapesti Nemzetközi Vásár, a fogyasztási cikkek szakvására. Ezen a kiállításon nem lesznek szakmai napok, az őszi BNV tehát teljes egészében a fo­gyasztóé — a nagyközönségé. Ugyanebben az időben rende­zik meg a Nemzetközi Keres­kedelmi és Vendéglátóipar Kiállítást. A kereskedelmi, az üzleti, az éttermi, a szállodai Jól kezdődött az év. Szépült, gazdagodott megyénk és vá­rosunk. Az építők kihasználták a tavaszias időjárás adta lehe­tőségeket s leginkább ennek köszönhető, hogy az átadások nyári hónapokra jellemző sűrű­séggel követték egymást. Baranya csaknem húsz köz­ségét látja el a továbbiakban a vajszlói ÁFÉSZ januártól üzemelő „Ormánság" áruháza. A mintegy 7 millió forint költ­séggel épült, 864 négyzetméter alapterületű bevásárlóközpont és‘a nagykonyhai gépeket, be­rendezéseket vonultatják fel. A sort a LIMEXPO 75, a Nemzetközi Textil-, Ruházati, Bőr-, Cipőipari, Mosodai Gé­pek és Tisztítóberendezések Kiállítása zárja. November 12 —18-a között rendezik. Célja, hogy segítséget nyújtson a ha­zai könnyűipar rekonstrukciójá­hoz, termelésének fejlesztésé­hez. Amint látjuk, non-stop se­regszemlének — a kiállítások nyitvatartási ideje összesen 90 nap — nézhetnek elébe a szakemberek és a vásárlátoga­tó nagyközönség. Az új és fia­tal — még nem kialakult — budapesti vásárközpont igyek­szik is felkészülni erre, sorra állnak fel az új kiállítási csar­nokok, egyre magasabb színvo­nalú a kiállítók és a látogatók ellátása, kiszolgálása. Új feladatokat vállal a Pécsi Dolgozók Gimnáziuma: be akarja kapcsolni diákjait a köz- művelődésbe. Az iskola vezetői abból az elvből indultak ki, hogy az igazi iskola mindig több az előírt tananyag okta­tásánál. Ehhez figyelembe vet­ték sajátos helyzetüket is: di­ákjaik többsége — ellentétben az évtizedekkel ezelőtti dolgo­zók középiskolájával — tizen­éves korú. Ezek a kö­zépiskolások tehát életkorban és így érdeklődési kör tekinte­tében is jóval közelebb állnak nappali tagozatos társaikhoz, mint a régi dolgozók gimná­ziumának tanulói. Az iskola mindezek figye­lembe vételével kapcsolatot ke­megyénk legkorszerűbb ilyen jellegű létesítménye. A másik jelentős kereskedel­mi létesítmény Pécsett épült. A Bizományi Áruház másfél millió forintos költséggel létre­hozott bútorrészlege a Temető utcában várja az adni-venni szándékozókat. A BÁV-nak régi gondját oldotta meg az új üz­let, s hogy a lakosságnak mit jelent, azt bizonyítja a szám­adat: 8—10 milliós forgalmat várnak az új részlegtől. Régi hiányt pótol a múlt hó­naptól üzemelő István-aknai étterem. A napi 300 adag elő­állítására képes vendéglátó lé­tesítmény több mint másfél millió forint költségen épült. A Mecseki Szénbányák komlói karbantartó üzemének építői mintaszerű munkát végeztek. Komló vízellátásának gond­jain enyhít a későbbiekben a nemrég elkészült orfűi vízmű. 12,5 millió forintos költséggel épült a vízkivételi mű. A ter­mészetvédelmi területként nyil­vántartott környezetbe a Bá­nyászati és Aknamélyítő Válla­lat odaillő létesítményt épített. Oktatási, iskolai gondokat oldottak meg a megye több községében. Nagynyárádon a tanács kétszobás pedagógus- lakást adott át. Felújították, korszerűsítették a bikali álta­lános iskolát, Sásdon az iskolai napközit közel félmillió forint értékben átalakították, bővítet­ték. A pedagóguslakások sora újabb kettővel bővült, ezeket Bogádmindszenten építették, mintegy 600 ezer forintos be­ruházással. A Pécsi Tanárkép­ző Főiskola oktatási célokat szolgáló uszodájában olasz gyártmányú vízforgató berende­zést építettek be, mely tisztít­ja, fertőtleníti és állandó hő­mérsékleten tartja a vizet. A Siklósi Járási Kórházban korszerű röntgenosztályt létesí­tettek több mint egymillió fo­rintos költségen. Emellett be­fejeződött a kórház környéké­nek parkosítása is. Nem szennyeződik Hird le­vegője, nem száll a pernye és a korom, mióta a Kenderfonó és Szövőgyárban a régi szén- tüzelésű fűtő-gőzfejlesztő ka­zánt olajtüzelésűre cserélték ki. A 12 és félmillió forintos be­ruházással elhelyezett beren­dezés biztosítja az üzem ipari és fűtési gőzellátását. A komlói fiatalok zeneokta­tásának magas színvonalon való biztosítása érdekében több mint hét és félmillió forintos költséggel zeneiskola épült. A műszaki átadás január elején megtörtént. Ifjúsági klubot avattak a lot- hárdi fiatalok. A művelődési ház földszintjén kialakított lé­tesítmény építésében jelentős társadalmi munkát végeztek a község KISZ-esei is. A Moziüzemi Vállalat Bár község moziját csaknem 200 ezer forintos költséggel fel­újíttatta, korszerűsíttette. res a város közművelődési in­tézményeivel és a jövő tanév­től kezdve egy alapos közmű­velődési tervvel bővíti ki okta­tási-nevelési programját. Már eddig is sikeresen oldottak meg ilyen feladatokat. így né­hány alkalommal múzeumokba vittek el egy-egy osztályt, pon­tosabban a Természettudományi, a Csontváry és a Régészeti Mú­zeumba. Továbbá egy másik osztály megnézte Moliere: Don Juan című komédiáját a Pé­csi Nemzeti Színházban. Ezeket a látogatásokat a tanárok — elsősorban a magyar szakosok — előkészítik a gyerekek számá­ra, majd a látogatás után ér­tékelik, feldolgozzák az élmé­nyeket. Ma este mutatkozik be a Brno/ Drámai Színház esi járásban — különösen al­(Mécs) Kilencven napon át vásár Miklósvári Zoltán Több mint oktatás A Pécsi Dolgozók Gimnáziumának terve HUNGEXPO-sajtótájékoztató Nagy a külföldi érdeklődés

Next

/
Oldalképek
Tartalom