Dunántúli napló, 1975. február (32. évfolyam, 31-58. szám)

1975-02-01 / 31. szám

Moszkvában hivatalosan be­jelentették, hogy Andrej Grecs- ko szovjet honvédelmi minisz­ter február második felében hivatalos látogatást tesz Indiá­ban, Szvaran Szingh indiai hadügyminiszter meghívására. Délelőtti sétán az uránvárosi óvodások. Maletics László felv. Szőlőmetszési bemutatót tartottak Szentmiklóson. (Tudósítás a 2. oldalon) Megyénk kommunistái A városi tanács vb tárgyalta Lvov-kertváros Pécsett egyetértéssel fogadták a kongresszusi irányelveket A XI. pártkongresszus dokumen­tumait vitatta meg a Baranya megyei Pártbizottság ülése Grecsko Indiába látogat A tanácstörvény megfogal­mazása szerint a helyi tanácsok a tömegszervezetekkel és más, nem tanácsi szervekkel haté­konyan együttműködve, a lakos­ság tevékeny részvételével lát­ják el feladataikat. Ezt a haté­kony együttműködést szolgálja azoknak a megállapodásoknak a sora, amelyeket Pécs megyei Város Tanácsa kötött az elmúlt években különböző társadalmi szervekkel, vállalatokkal és in­tézményekkel. A KISZ városi Bi­zottságával kötött szerződés pél­dául az ifjúságpoiitikai határo­zatból adódó feladatok helyi végrehajtásának keretét adja, a DÉDÁSZ-szal kötött megállapo­dás célja Pécs közvilágításának alapvető javítása. A Mecseki Szénbányákkal kötött megálla­podás új, jelentős építési kapa­citással segíti a városfejlesztési törekvéseket. A Komlóval kö­tött szerződés a két szomszéd város kapcsolatait rendezi, a pécsi járási tanácshivatallal kötött szerződés pedig a város természetes vonzáskörzetének fejlesztését segíti. Az együttmű­ködési megállapodások végre­hajtása tapasztalatairól tárgyalt tegnap a városi tanács végre­hajtó bizottsága, s arra a meg­állapításra jutott, hogy a meg­állapodások a város lakosságá­nak javát szolgálják. A vb. megbízta a tanács jogi- és igazgatási bizottságát, hogy az együttműködési megállapodá­sokról értékelő jelentést készít­sen a júniusi tanácsülés számá­ra. Visszatérő témaként került a végrehajtó bizottság elé a pécsi A szigeti részen 205 lakás épül A tisztasági fürdő alkalmatlan Korszerűsítik a Hullámfürdőt Az MTESZ költözik a Színház térre strandfürdők és a tisztasági für­dő helyzete. A legutóbbi — 1973. decemberi — tárgyalás óta jelentős változás, hogy megnyílt a Karikás Frigyes utcai iskola tanmedencéje és meg­kezdte működését a Hullámfür­dőben a sátortetős fedettuszo­da. Változatlanul megoldatlan a Nagy Lajos gimnázium udva­rán lévő medence üzemelteté­se, és egyre tragikusabb hely­zetbe kerül a város egyetlen tisztasági fürdője, ami hovato­vább minden szempontból al­kalmatlan már e célra, jóllehet változatlanul szükség van ró. A vízmű tervei között szerepel a Hullámfürdő további korszerű-- sítése, illetve fejlesztése, amit az is indokol, hogy a tervezett útépítés miatt a jelenlegi bejá­ratot át kell vinni a Szendrey Júlia utcába. Ez jelentős átala­kításokat igényel, s ezek ke­retében ott kaphatna helyet Pécs új tisztasági fürdője is. Az MSZMP Baranya megyei és Pécs városi Bizottságának együttes javaslatára terjesztette az építési osztály a végrehajtó bizottság elé: Pécs legfiatalabb városrészét a Baranya megye és Lvov terület között kialakult testvéri kapcsolat elmélyítése végett a jövőben Lvov-Kertvá- rosnak nevezzék. A végrehajtó bizottság a javaslatot elfogadta és hozzájárult ahhoz is, hogy az új elnevezés jelentőségét növelendő, Lvov-Kertvárosban a testvéri kapcsolatot kifejező tér­plasztikát állítsanak fel. A továbbiakban elfogadta a végrehajtó bizottság a szigeti városrész 9/III. körzetének - az Alkotmány utcától északra eső, a Xavér templom környéki terü­let — lakásberuházási program­ját. A 125 millió forintos prog­ram keretében a térségben 205 lakás épül - a szükséges ki­szolgáló létesítményekkel - kö­zépmagas épületekben. A terv szerint a lakások átlag alap­területe 57,71 négyzetméter lesz, s a 205 lakásból 32 másfél szo­bás lesz, a többi 2, 3 vagy több szobás lesz. Hozzájárult a vég­rehajtó bizottság ahhoz is, hogy a Szakszervezetek Baranya me­gyei Tanácsának megüresedő Színház téri székházát a városi tanács átvegye, s felajánlja székház céljára a Műszaki és Természettudományos Egyesüle­tek Szövetsége Baranya megyei szervezetének. Bővül a magyar—szovjet árucsere-forgalom Aláírták az 1975-re szóló megállapodást ünnepélyes külsőségek között írták alá pénteken Moszkvában Magyarország és a Szovjetunió 1975. évi árucsereforgalmi jegy­zőkönyvét, amely kereskedelmi forgalmunk újabb jelentékeny bővítését helyezi kilátásba eb­ben az évben. Nyikolaj Patolicsev szovjet külkereskedelmi miniszter a jegyzőkönyv aláírásakor elmon­dotta, hogy 1975-ben a két or­szág a kölcsönös szállítások nö­velését irányozza elő. A keres­kedelmi forgalom 8,3 százalék­kal növekszik 1974-hez képest, értéke pedig meghaladja a két és negyedmilliárd rubelt. Köz­tudott dolog, milyen nagy jelen­tőségű manapság bármely or­szág számára üzemeinek fűtő­anyag- és nyersanyagellátása. Idén Magyarország ezekből a termékekből jelentős mennyisé­get kap a Szovjetunióból. Egye­bek között 6 millió tonna olajat, mintegy 650 ezer tonna olajter­méket, 4,2 milliárd kilowattóra villamosenergiát, 750 ezer tonna kokszot, 2,2 millió tonna vasér­cet (ferro-tartalomban kifejez­ve), 550 ezer tonna hengerelt árut, 240 ezer tonna nyersvasat, 44 ezer tonna ferro-ötvözetet, 33 ezer tonna rezet, 120 ezer tonna alumíniumot, több mint 500 ezer tonna műtrágyát, 20.5 ezer tonna műgumit, 1,1 millió köbméter faanyagot, 850 ezer köbméter fűrészárut, 44 ezer tonna gyapotot. (Folytatás a 4. oldalon.) A Megyei Pártbizottság ülé­sén megvitatták az MSZMP programnyilatkozat-tervezetét, a Központi Bizottság irányelveit a párt XI. kongresszusára, a Szer­vezeti Szabályzat tervezett mó­dosításait. A napirenden sze­replő kérdésekről dr. Nagy ló- zsef, a Megyei Pártbizottság első titkára tartott vitaindító re­ferátumot. Hasznos javaslatok Elöljáróban megállapította, hogy Baranya megye kommunis­tái, a megye közvéleménye nagy érdeklődéssel, egyetértéssel fo­gadták, alkotó módon tanulmá­nyozták a Központi Bizottság ál­tal megjelentetett irányelveket, megvalósításukért becsületes munka kezdődött. Az irányelvek vitája fontos mozzanata a kong­resszus előkészítésének, kifejezi pártunk és társadalmi életünk demokratizmusát. A közelmúlt­ban lezajlott alapszervezeti tag­gyűléseken, a pártbizottsági ülések vitáiban sok hasznos ja­vaslat, észrevétel hangzott el, melyek összegzését elvégezték. Megyénk valamennyi pártszer­vezete elfogadta a kongresszus dokumentumainak • tervezetét, egyetért pártunk politikájával, azzal, hogy az MSZMP tovább folytatja azt a fő politikai irány­vonalat, melyet már 18 éve kö­vetkezetesen valósít meg. A párttagság elfogadta az irány­elvek azon értékelését, hogy a társadalmi élet minden terüle­tén megvalósulnak a X. kong­resszus határozatai. Ebben je­lentős szerepe volt annak, hogy a Központi Bizottság idejében és folyamatosan tárta fel a vég­rehajtás fogyatékosságait, moz­gósította.a pártot a hiányossá­gok felszámolására. Kiemelkedő jelentősége volt ebből a szem­pontból a Központi Bizottság 1972. novemberi, 1973. novem­beri és 1974. márciusi határoza­tainak, melyek a következetes cselekvés programját képezték az állami és társadalmi élet va­lamennyi területének. A X. kongresszuson elfogadott poli­tika helyességét az élet igazol­ta, eredményeket értünk el a szocializmus építésének minden területén. Ugyanakkor ez a fej­lődés az elmúlt években sem volt mentes a problémáktól. A jövőben is a fejlődés szocialista vonásainak erősítése, a szocia­lizmus építésének biztosítása az élet minden területén a fő fel­adat. Az 1975-1980-as időszak, mint rész az egészhez, úgy kap­csolódik a fejlett szocialista társadalom építéséhez, melynek távlatait pártunk programnyi­latkozat-tervezete fogalmazza meg. A megye kommunistái, közvéleménye egyetértéssel fo­gadták, hogy a jövőben is alap­vető feladat lesz a proletárdik­tatúra sokirányú fejlesztése, a szocialista demokratizmus szé­lesítése, a szocialista tulajdon- viszonyok erősítése. A gazdasági fejlesztésről Az irányelveknek a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos állás- foglalásaival a párttaggyűlése­ken sokat foglalkoztak, azt me­gyénk fejlődése, jövője tükrében vitatták. Széleskörűen indokolt­nak tartják, hogy megyénk ipar­szerkezetének átalakításában tegyünk határozottabb lépése­ket, a szénbányászatnak a je­lenleginél erőteljesebb fejlesz­tésére törekedjünk, a mezőgaz­daság továbbra is kapja meg azt a támogatást, amelyet ed­dig is élvezett, s mely lehetővé tette az ágazat jelentős fejlődé­sét. Az irányelvekben megfogal­mazott gondolatok gazdasá­gunk fejlesztési tartalékainak jobb kiaknázására ösztönöznek, többek között az anyag- és energiatakarékosságra, a terme­lési kapacitások .jobb kihaszná­lására, a termékek minőségének javítására, a jobb munka- és üzemszervezésre, a beruházások megfelelő előkészítésére és ki­vitelezésére. Megyénk kommu­nistái és közvéleménye helyes­léssel fogadták, hogy társadal­mi viszonyaink továbbfejleszté­sében nagy jelentősége van a munkásosztály vezető szerepe erősítésének, szövetségi politi­kánk változatlan folytatásának, a demokratizmus és a közéleti tevékenység fejlesztésének. A referátumot széleskörű vita követte; felszólalt dr. Szabó Jó­zsef, a NEB megyei elnöke, Nagy Dezső bányász, szocialis­ta brigódvezető, Petőházi Szil­veszter, a KISZ megyei Bizott­ságának első titkára, Kovacse- vics György, a szederkényi párt- szervezet titkára, Palkó Sándor országgyűlési képviselő, Mitzki Ervin, a Dunántúli Napló fő- szerkesztője, Papp Zoltán, a szentdénesi termelőszövetkezet elnöke, Nagy Sándor, a MÉ­SZÖV elnöke, dr. Földvári Já­nos, a Baranya megyei Tanács általános elnökhelyettese, Bor­sos János, a Mohács városi Pártbizottság első titkára, Né­meth István, a DÉDASZ igaz­gatója, Bálint Józsel, a Központi Bizottság tagja, Földes András- né, a Megyei Pártbizottság Ok­tatási Igazgatóságának igazga­tója, dr. Szalmásy Lajos me­gyei főügyész, dr. Szabó Tibor, a MÁV Pécsi Igazgatóságának igazgatója, dr. Bedő Pálné nyugdíjas. Egyetértés a célokkal A vitában elhangzottakat dr. Nagy József foglalta össze. A Baranya megyei Pártbizottság állásfoglalásában egyhangúlag kimondta: egyetért a kongresz- szusi dokumentumokkal, a meg­fogalmazott célokkal és felada­tokkal. Az elhangzott észrevé­teleket, javaslatokat eljuttatták a párt Központi Bizottságához. A továbbiak során a tanács­kozás résztvevői elfogadták a végrehajtó bizottság jelentését a legutóbbi pártbizottsógi ülés óta végzett munkájáról, majd jóváhagyták a pártbizottság munkatervét. M. E. Tegnap délelőtt Bocz József megyei titkár el­nökletével ülést tartott a Megyei Pártbizottság. A tanácskozás munkájában részt vett Bálint József, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, államtit­kár, a Központi Statiszti­kai Hivatal elnöke, För- dős László, az MSZMP Központi Bizottságának munkatársa. Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXII. évfolyam, 31. szám 1975. február 1., szombat Ára: 1,20 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom