Dunántúli Napló, 1974. december (31. évfolyam, 329-357. szám)

1974-12-12 / 340. szám

Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk, dédapánk, testvérem, kedves rokonunk, KOVESDI FERENC, volt pécsíudvardi lakos, 75 éves ko­rában, hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése december 14-én, (szombaton) délelőtt fél 11 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Köszönet Köszönetemet fejezem ki a rokon­ságnak, a Magas- és Mélyépítő V. dolgozóinak és az ismerősöknek, akik felejthetetlen édesanyám, HAMVAS ftAJMÁRNÉ temetésén részt vettek és fájdalmam­ban osztoztak. Gyászoló leánya. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik ÜZV. GYÖRVARI ISTVANNÉ temetésén megjelentek és mély fáj­dalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Autóközlekedési Tanintézet mohácsi kirendeltsége december hónapban induló „B” kategóriájú (személygépkocsi­vezetői) tanfolyamra jelentkezéseket elfogad Tanfolyam dija: 2100,— Ft. Jelentkezni lehet: Mo­hács, Tolbuhin u. 34. sz. alatt, Eőry Lajos kiren­deltségvezetőnél. Dolgozókat felvesznek GYAKORLOTT, gépírásban jártas általános adminisztrátort helyettesí­tésre felveszünk. Jelentkezés: Hunya­di út 11. Hirdető iroda. (—) ÉRETTSÉGIVEL rendelkező, gyors- és gépiYni tudó, gyakorlattal rendelke­ző adminisztrátort keres önéletrajzzal pécsi szervezet. ,,Express" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (5550) GYAKORLOTT gyors- és gépírót, valamint gyakorlott gépírót keres felvételre a dr. Veress E. utcai Ren­delőintézet. Jelentkezés a gazdasági igazgatóságon. (2646) BELVÁROSI iskola takarítónőt vesz fel. Pécs, Leonardo da Vinci u. 1. MOHÁCS városi Tanács VB Igaz­gatási Osztálya pályázatot hirdet gyámügyi főelőadói munkakörre. Ké­pesítési előírás: jogi egyetemi vég­zettség. Illetmény a 15/1973. Mü. M. rendelet Szerint. Jelentkezni lehet írásban, vagy személyesen az osz­tályvezetőnél. (2645) ARUKIADÓKAT felveszünk. Jelentke­zés: Dél-dunántúli TUZÉP Vállalat 1. számú telepén Pécs, Megyeri út 67. (433219) EGYMOSZAKOS munkára női dol­gozókat felveszünk. Mecsekvidóki Pincegazdaság Pécs, Légszeszgyár u. 32. (2640) ' BORPALACKOZÓ üzemünkhöz taka­rítónőket keresünk. Jelentkezés: Me- csekvidéki Pincegazdaság Pécs, Batthyány u. 2—4. (2641) KARBANTARTÓ részlegünkhöz asz­talos szakmunkást felveszünk. Mecsek- vidéki Pincegazdaság Munkaügyi Ősz. tály Pécs, István tér 12. (2642) KÖZPONTUNKHOZ takarítónőket kétműszakos munkára felveszünk. Me- csekvidéki Pincegazdaság gondnoksá­ga Pécs, István tér 12. (2643) GYORS- és gépírót azonnali belé­péssel felveszünk. Jelentkezés: Kesz­tyűgyár Pécs, Sörház u. 36. sz. (2639) AZ 500. SZ. Ipari Szakmunkásképző Intézet felvesz azonnali alkalmazás­sal 1 fő TMK-iakatos szakmunkást. Jelentkezés az intézet személyzeti főelőadójánál. Pécs, Rét u. 41—43. *z. (2638) ÉRETTSÉGIZETT, gépírni tudó mun­kaerőt áltolános adminisztrátornak felvesz a Posta Hálózatépítő Üzem. Kezdőt betanítunk. Cím: Pécs, Rá­kóczi út 60. I. 25. (731) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem takarítókat, s. nővéreket és konyhára fiúkat azonnali belépéssel felvesz. Jelentkezés: Pécs, Honvéd u. 5. I. 15. Félfogadás: 8—11-ig. (2636) A VOLÁN 12. sz. Vállalat alapfokú gépjárművezetői és autóbuszvezetői tanfolyamot indít a vállalatnál mun­kaviszonyt létesítő pécsi lakosú dol­gozók részére. A tanfolyamok díjmen­tesek, a tanfolyam ideje alatt a hallgatók munkabért kapnak. A tan­folyamra való felvétel feltételei: be­töltött 21. életév, 8 általános iskolai végzettség, büntetlen előélet. Az au­tóbuszvezetői tanfolyamhoz a fentie­ken kívül legalább 2 éves igazolt polgári életben töltött tehergépjármű- vezetői gyakorlat szükséges. Jelent­kezés: Volán 12. sz. Vállalat Sze­mélyzeti és Oktatási Ónálló Osztálya Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. IL 6. (2630) GÉPKOCSIVEZETŐKET (191 óra munkaidő) és takarítónőket kere­sünk felvételre. Postai Gépjármű Szállítási Üzem, Pécs, Diósi út 51. (433185) GÉPKOCSIVEZETŐT, gyakorlattal és ,,D" vizsgával rendelkezőt, új IKARUS autóbuszra alkalmaz a Tanárképző Főiskola. Jelentkezést írásban kérjük, rövid önéletrajz, szakmai képesítések, eddigi műkö­dési helyek és fizetési igény feltün­tetésével. (2614) GÉPIRÓNŐT számlagépeléshez felvesz Megyszer Vállalat, Pécs, Lyceum u. 4. (2581) VILLANYSZERELŐKET, ELEKTROLA- KATOSOKAT, betanított és segéd­munkásokat felvesz a MEGYESZER V. Pécs. Lyceum u. 4. (2626) ÉPÍTŐIPARI tervezésben és kivite­lezésben jártas építészmérnököt, épí­tésztechnikust, villamos technikust, továbbá: munkásellátási előadót, műszaki cikkekben jártas raktárost, statiszitkai adatgyűjtési munkakör­be közgazdasági technikumot vég­zett dolgozót adminisztrátor gépírói felveszünk. Jelentkezés: Pécsi In­gatlankezelő Vállalat személyzeti és oktatási osztályán, Pécs, Bajcsy-Zs. út 4. (2585) FELVÉTELRE keresünk szállítási szakvizsgával rendelkező szállítási előadót Dunaújváros, Pécs, Kapos­vár, Székesfehérvár területre. Je­lentkezés: írásban, önéletrajz mel­lékelésével a Hőtechnika Építő és Szigetelő Vállalat személyzeti és oktatási osztály. Budapest, Vili., Kállai Éva u. 20. (1812) A PÉCSI Fémipari Vállalat fel­vételre keres Felsőmalom utcai tele­pére kovács szakmunkást és női dol­gozókat. György-aknai telepére esz­tergályos szakmunkásokat, betanított esztergályosokat, valamint takarító­nőt. Jelentkezés: Pécs, Felsőmalom utca 13. sz. alatt. (2623) A 22. SZ. ALLAMI Építőipari Vál­lalat a Paksi Atomerőmű építéséhez — amely teljes ütemben megkezdő­dött — felvesz ács^állványozó, csősze­relő, villanyszerelő felépítményes, ku­bikos és vasbetonszerelő, szerk. la­katos szakmunkásokat, segédmunká­sokat. Kiemelt anyagi ösztönzés, ki­váló szociális ellátás. Jelentkezés: 22. sz. AÉV paksi föépitésvezetősé- gén Paks, Atomerőmű építk., vagy a vállalat központjában, Budapest, 1056 Irányi u. 17. sz. Levélbeni érdeklő­désre válaszolunk. (1647) ÁLTALÁNOS adminisztrátort azon­nali belépéssel felveszünk. Gépjármű­javító és Vegyesipari Szövetkezet Pécs, Diósi út 49. Személyzeti elő­adónál. (2622) ÉRETTSÉGIVEL rendelkező munka­erőt adminisztratív munkakör ellátá­sára felvételre keres a Pécsi Sütő­ipari Vállalat Pécs, Zsolnay V. u. 61. sz. (2624) LAKATOS és FESTŐ szakmunkáso­kat, valamint MÜHELYSEGÉDMUNKA SOKAT felveszünk. Pécsi Kertészeti Vállalat Parképítő Üzeme Pécs, Bol­gár Néphadsereg útja 104. sz., a te­mető főbejáratával szemben. Jelent­kezés a bérügyön. (2613) UTASELLÁTÓ pécsi pályaudvari egységébe felveszünk szakképzett cukrászokat, eladókat és étszolgá­lati büféseket szakképzettséggel, vagy anélkül, kézilányokat, férfi pincei segédmunkásokat, valamint adminisztratív gyakorlattal rendel­kező éttermi felirónöt. Jelentkezés az étteremben. Ingyenes, illetve kedvezményes étkezést, MÁV sza- szabadjegyet biztosítunk. (2607) GYAKORLATTAL rendelkező szak­képzett szakácsot intézményhez fel­veszünk. Férfiak előnyben. Egy mű­szak, fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés december 16-ig „Január 1." jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (5544) GYORS- és gépírót, valamint köz- gazdasági technikumi, vagy közgaz­dasági szakközépiskolai végzettségű adminisztrátort felveszünk. Jelentkezés n személyzeti vezetőnél. Textilnagy- ker. Vállalat, Pécs, Közraktár u. 1. szám. (2522) A PÉCSI Kesztyű és Bőrdíszműipari Szövetkezet Mohácsi Telepe felvesz 1975. I. 2-i belépéssel női munkaerőt kézi és gépi varrásra. Betanulási idő 3 hónap. Egy lakatost, általános szerelői munkakörbe. Jelentkezés: Mohács, Tánácsház u. 1. Magyar Antalnénál. (65406) 50 FŐS üzemi konyhánkra fiatal konyhai kisegítőt, valamint éjjeliőrt felveszünk. Jelentkezés: Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Pécs, Út­törő u. 4. sz. (433627) VIZSGÁVAL rendelkező kazánfűtőt — lehet nyugdíjas is — felveszünk. Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, Bol­gár Néphadsereg u. 10. (433217) A BARANYA megyei Baromfifeldol­gozó és Forgalmazó Közös Vállalat egy fő lakatost és egy fő éjjeli ügye­letes villanyszerelőt alkalmaz. Jelent­kezés: Pécs, Xavér u. 19. műszaki osztályvezetőnél. (433220) A PÉCSI Vízmű Vállalat kezdő gé­pészmérnököt, mélyépítésben jártas technikusokat, villamos gépkezelőket, segédmunkásokat és éjjeliőröket vesz fel. Jelentkezés: Pécs, Zólyom u. 2. Munkaüqyi osztály. (2644) A PÉCSI HŐERŐMŰ VÁLLALAT felvesz váltóműszakos munkakörbe fiatal, érettségizett vagy szakközépis­kolát végzett férfiakat. A felvétel után villamosipari szakmunkásvizsga megszerzése is lehetséges. Felve­szünk még villamos műszerésjr, vil­lanyszerelő, lakatos, hegesztő, ács és üveges szakmunkásokat, férfi és női Segédmunkásokat, betanított munkásokat. Jelentkezés a személy­zeti osztályon 6—14 óráig. (433164) AZ AFIT XIV. sz. Autójavitó Vállalat I. sz. Uzemeayséae felvesz férfi . éjjeliőrt és pénztárosnőt. Je­lentkezés : Pécs, Bol­gár Néphadsereg útja 33., északi kapu. (433182)-2=r ni=il GÉPÍRNI tudó adminisztrátort fel­veszünk. AUTÓKER Pécs, Bajcsy Zs. u. 23. sz. (796) TAKARÍTÓNŐKET 4 és 6 órás mun­kaidővel felvesz a Gyermekkórház, Nyár u. 8. Nyugdíjas is jelentkezhet. (78°) GÉPÍRNI tudó áruösszeállitót azon­nali belépéssel felveszünk. "Ó. D. ROVIKÖT Váll. Pécs, Közraktár u. 1. Lerakat. (2659) Érettségizett, gépírni tudó álta­lános adminisztrátort azonnali be­lépéssel felveszünk. D. D. ROVIKOT Váll. Pécs, Lerakat, Közraktár u. 1. (2660) A NAGYDOBSZAI ..Búzakalász” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet ayakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű telepvezetőt keres, szar­vasmarha telepre. Jelentkezés: a ter­melőszövetkezet elnökénél,. (433209) Általános asszisztensnői képzettséggel falun ál­lást keresek, szerény lakásmegoldással. „Ja­nuártól” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. _______ M űszerész technikus ál­lást változtatna. „Nyu­godt légkör” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. 30 éves szakmai gya­korlattal, inszeminátori vizsgával rendelkező juhász elhelyezkedne tsz-ben. vagy állami gazdaságban, Pécs vagy Balaton környékén. Vá­laszokat „Gyakorlott” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. Főiskolás lány különbe- járatú fürdőszobás, gáz­fűtéses albérletbe szo­batársat keres. Érdek­lődni telefonon 16 óra után, 18-404. Belvárosi különbejáratú kisebb szoba, fürdőszo­ba használattal, appart- manként is férfi részére kiadó. Telefon: 13-736. Vidéken dolgozó értel­miségi férfi albérletet keres. „Havi fizetés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném kertvárosi 2 szobás szövetkezeti la­kásomat uránvárosi ha­sonlóért. Érdeklődni: mindennap 7—15 óráig a 10-749/15 telefonon. Vadasné._______________ Árvácska u. 8. egy szo­ba konyha bútorozva albérletbe azonnal ki­adó. Érdeklődni: Hóvi­rág u. 13. ELCSERÉLNÉM 3 szobás, cselédszobás, erkélyes, komfortos PIK-lakáso- mat két kisebbre. 1975. jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 2 szobás komfortos ta­nácsi lakásom elcserél­ném másfélszobásra. Megtekinthető Bánki Do- nát u. 15. Lichtneker. Különbejáratú bútorozott szoba, két dolgozó sze­mély részére azonnal kiadó. Pécs, Újhegy, Bor út 70. szám.______ F iatal házaspár keres különálló bútorozott szo­bát, (főzőfülkét) fürdő­szoba használattal, vagy garzon lakást keres egy másfél éves kislánnyal. „Leinformálható” jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. ________________ S zép albérleti szoba ki­adó, fürdőszoba haszná­lattal. „1. kerület” jel­igére a Sallai u. hir­detőbe.________________ K ét lány részére szoba kiadó. Nagy Istvánné, Körösi Csorna Sándor u. 6/B. fsz. 4. Érdek­lődni: 2 óra után. adas-vétel Veszek: régiséget, fali és álló órát, réztárgyat, szamovárt, festményt, dísztárgyat, tölcséres gramofont, mozsarat, ayűjteményt stb. Tele­fon: 18-623.____________ E ladó 1 pár 4 éves ló. Siklósbodony, Kossuth u. 2. Varga János. Hússertések és hízó el­adó. Pécs. I. Dagály u. 17. (Pélmonostor u. folytatása.) _____________ P B gáztűzhely palack­kal eladó. Tel.: 15-894. Eladó modern lakásba beépíthető íróasztal igé­nyesnek és fürdőszobai bidé. Mecsek u. 12. Deák. HASZNÁLT FÉM NYÜLKETREC-VAZAK, 4 szintes, 2 oldalas kivitelben 24 és 32 férőhelyesek ELADOK. Hiányzó részei házilag pótolhatók. BIKALI ALLAMI GAZDASÁG, BIKAL. MODERN GARNITÚRÁK 3880 forinttól részletre kaphatók VÁJTA kárpitos Pécs, Déryné u. 11. 170—200 kg-os hízott sertések eladók. Ko- vácstelep. Liliom u. 28. Fatüzelésü bojlert kere­sek. Vörös Vince, Bako- nya. ___________ E ladó 2 db 180 kg fia­tal hízott sertés. Pécs, Nyugat-kőhíd dűlő 13. Hízók eladók, 140—150 kg. Siklósi út 105. NATIONAL magnó (3. seb. 4 sáv.) és USA gyártmányú zsebkompu­ter eladó. Tel.: 10-443. 7—15-ig.________________ 6 hónapos boxer áron alul eladó. TEL.: 21-068. Propán bután gázpa­lack kályhával együtt eladó. Kiss Ernő u. 1. Biringye. Bunda 48—50-es fekete és 200 kg-os mérleg el­adó. Érd.: du. 3—6-ig, Rigó u. 7. Bontási anyagok el­adók. Pécs, Pipacs u. 11. hsz. 7 m szarufa, ugyanott gerenda, 5 és 7 m-es, tetóléc, 4 m, 2 m, deszka, 4 m jó ál­lapotban eladók és nagyméretű tégla 80 fillér darabja. Kismére­tű cserép. Szállítást vállaljuk. Szép bútorok vétele és eladása. Mártírok útja 18. sz. Telefon: 20-571. Modern bútorokat ve­szék és eladok. Sza­badság 18-224. út 50. Tel.: Hízott sertés 120—160 kilós eladó. Nagydain- dol 5/1. RAJZOS német juhasz- kölykök eladók. NSZK- vérvonal. Pécsvárad, Vár u. 12. Czene. Iker babakocsi eladó. Pécs, Zsolnay u 12 Czene._________________ Veszek heveróket. re- kamiékat, csógarnitú- rákat, hármasszekré­nyeket, konyhabútort, olajkályhákat. mosó­gépeket, sezlonokat, varrógépeket, mozsa­rakat, gyertyatartókat, asztalokat, fali- és ál­lóórákat, székeket. Kol- tay, Rákóczi út 61. Eladó kisméretű kony­haszekrény, 2 db ho­kedli, konyhaasztal, ste- lázsi, 2 db szék. vil­lanytűzhely, 3 kerekű bicikli, rekamié, éjjeli- szekrény és különböző edények. Megtekint­hető: Molnárné, Sza­badság 6. Felső csen­gő. GYÖKERES FENYŐT KARÁCSONYRA (ünnepek után kiültethető) különböző méretben árusítunk, Pécsi Kertészeti Vállalat, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 77. sz. alatti lerakatában. óriás gyümölcsű szent­endrei egres, holland­piros és fekete ribizli- tövek darabonként 10, nagy virágú francia évelő szegfűpalánták tövenként 2,— Ft-ért kaphatók. Toronyi ker­tészet, Békéscsaba, Sztraka u. 27. 5 szólamú olasz harso­na eladó. Pécs, Len­gyel Gy. u. 8/A. Gallai János. ________________ 2 db hízó, 130—170 kg- os eladó. Érdeklődni: Pécs, Pipacs u. 14. Far­kas Lászlóné. Komplett kétszékes koz­metikai szalon eladó. Érdeklődni: Celldö­mölk, Dr. Király János utca 20. Telefon: nap­pal 169, este 209. Német juhász kölykök tűzvörös rajzú osztrák szülőktől eladók. Bayer. Pécsvárad, Kálvin u. 6. Hízott sertés eladó. 140 kg. Pécs, Rácváros 32. Fiatal 130—160 kg-os sertések eladók, kará­csonyig helyben levág­hatok. Rácváros 39. [gépjármű KÉT éves Zsiguli eladó. Kalinin u. 2. Telefon: 15-927. Pannónia motorkerék­pár olcsón eladó. Cím: Pálma u. 15. 16 óra után. 312-es Wartburg üzem­képes príma állapot­ban 1 és fél éve mű­szaki vizsgázott 10 000 Ft-ért eladó. Pécs, Lo­sonc u. £9. sz. Tele­fon: 15-477. Jó állapotban lévő R. 10-es eladó. Radnóti M. u. 13. IV. 3. Tel.: 19-150. _________________ S koda S. 100-as eladó. Érdeklődni Páfrány u. 23/b. Lukácsi._________ 2 5 ezer km-rel IN-es Trabant Combi eladó. Fehér jeligére a Bem utcai hirdetőbe.________ 6 01 -es Trabantra új ülés­huzat garnitúra eladó. Bánfai. Bihari J. u. 7/a. II. 2._____________ W artburg de Luxe szgk igényesnek eladó. Szentlőrinc, Sallai u. 2/d. Tel.: 12-616. autójavítást, vizsgára előkészítést rövid határidőre GARANCIÁVAL VÁLLALOK. Molnár autójavító. Pécs, Gyulai P. u. 3. Telefon: 11-052. EGYES Könczöl női szabó Ta­nácsház köz 2. Kará­csonyra, újévre is vál­lal még. Mindennemű építész tervezést vállalok. Ba­jor Rezső magánterve­ző, Pálma u. 15. Építési, felújítási mun­káját tavaszra már most biztosíthatja, kí­vánságára tervezéssel együtt. Bármilyen kő­művesmunkát azonnal vállalok. „Pontos mun­ka” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. INGATLAN Eladó egy 570 négy­szögöl szőlő, présház­zal, felszereléssel együtt, özv. Marton Já- nosné, Pécsszabolcs, Klapka u. 17._________ Ú jhegyen kis ház, 600 négyszögöl eladó. Ka­kukk u. 12.______ C saládi ház kp-ért be­költözhetően eladó. Hegyalja u. 110._______ 30 0 négyszögöl szőlő a pécsszabolcsi hegyen. Meszestől 10 percre el­adó. Érdeklődni Pécs­szabolcs, Szabadság- harc u. 6. sz. Marton Györgynél. Sarok, volt üzletház az Ifjúság utcában, egyszo- ba konyha kamrás la­kás beköltözhetőséggel áron alul eladó. Érdek­lődni 16-860 telefonon. Eladó pince szőlővel és Újpogányban házhely. Pogány, Petőfi u. 16. sz, LÁNYOSOKON, Dózsa u. 10. sz. háromszobás családi ház beköltözhe­tően — elköltözés mi­att — sürgősen olcsón eladó. Megtekinthető: bármikor. 6 helyiségből álló ház melléképületekkel el­adó. Stadler, Lad, Hu­nyodi u. 15, _______ T aszári hegyen 1000 négyszögöl szőlő-gyü­mölcsös, pincével és présházzal, felszerelés­sel megosztva is eladó. Kaposvár, Vak Bottyán u. 21. A MERUKER és DIVATNAGYKER rendezésében 1974. DECEMBER 16-ÁN 16.30 és 19 ÓRAKOR A KAMARASZÍNHÁZBAN TÁNCOS FEHÉRNEMŰPARÁDÉ! Fellépnek: a Magyar Állami Operaház táncosai, ÁmbrwF Kíry, Payer András, Angyal János. Jegyek kaphatók: a Színház jegypénztáránál. Fejlődik a hazai mezőgazdasági gépgyártás A Bábolnai Kukoricaterme­lő (CPS) Közös Vállalatnak kezdettől fontos törekvése, hogy minél több tőkés import­ból származó gépet helyettesít­sen hazaival. Kezdeményezése nagy lendületet adott a hazai mezőgépiparnak. Ma már szá­mos gyár készít a rendszernek különböző gépeket, munkaesz­közöket. A jövő évi fejlesztés­hez például motor és adapter nélkül vásárolják a Claas-kom- bájnokat az NSZK-ból. Róba- MAN motort vesznek hoízá a Győri Magyar Vagon- és Gép­gyártól, a csőtörő adaptert pe­dig az orosházi Mezőgép Vál­lalat készíti licenc alapján. A veszprémi Mezőgéptől különbö­ző permetező gépeket, a kecs­keméti Mezőgéptől tárcsákat, kultivátorokat, az EMG eszter­gomi gyárától vetésellenőrző monitorokat vásárol a közös vállalat. A legjelentősebb, tőkés im­portot ^ pótló, szerződést most kötötték meg. Jövőre 70 darab Rába-Steigert traktort gyárt a közös vállalatnak a Magyar Vagon- és Gépgyár. A győriek — a CPS kezdeményezésére — vásárolták meg az Egyesült Államokból a traktorok licen- cét és kooperációban készítik azokat. A CPS-rendszernek az eddig használt 160 lóerős IHC- traktorok helyett ezekre a nagy teljesítményű, 245 lóerős traktorokra van szüksége. oadnUrak kciRácsoizjjRa A KOMLÓI CSILLE ÁRUHÁZ AJÁNLATA: Trióból blúzok fiataloknak 96,50 Ft-tól, Hálóingek, női és férfi pizsamák, Kesztyűk, sálak, sapkák és kalapok nagy választékban, modern fazonokban. AJÁNDÉKOZÁSI S'v?\ PARÁDÉ! 1 Pécsi tónál telek eladó. Jakab Gyula, Balaton- lelle, Viola u. 6. ______ K eresek megvételre a villányi hegyen 600 négyszögöl szőlőtelepí­tésre alkalmas terüle­tet. Új szőlő is érde­kel. Ajánlatokat: ár­megjelöléssel VILLÁNY jeligére a Mohácsi Hir­detőbe kérem. Eladó beköltözhető, lak­ható épület, 414 négy­szögöl telekkel, 34 000 Ft-ért. iparvidéken, Má­zán (Tolna m.) Tulaj­donos: Szokol Sándor, Szászvár, Arany János út 24. Eladó Újhegyen 400 négyszögöl szólótelek, házhelynek. Autóbusz- megállóhoz közel. Ér­deklődni: Pécs, Ságvá- ri E. u. 3. Istenáldásvölgyben 400 n. öl terület részben szőlő, pincével, félkész présházzal eladó. Gép­kocsit beszámítok. „Eset­leg részletre is” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. Pécs, Újhegy, Deák F. u. 13. sz. 2 szoba össz­komfortos családi ház garázzsal, 500 n-öl kerttel eladó.' Bármikor megtekinthető. Vasas. I. Széna úr 39. sz. hóz befa&fttaatietően sürgősen eladó. Kisebb család i ház azonnali beköltözéssel eladó. Olasz, Táncsics Mihály u. 131. sz. Ér­deklődn i: Naqy István, Belvárdgyula, Petőfi u. 5. sz. 300 n. öl szőlő qyümöl­esőssel eladó. Érdek­lödni: Pécs, Rácváros 32. Egy családi ház eladó beköltözhetően, olcsó áron. Pécs, Gyöngy u. 8. Légszeszgyár u. foly­tatása. Kovács József. A B. m. Adatforgalmi és Húsipari Vállalat felvételre keres 4 fő gép­vagy karbantartó lakatost. Jelentkezni a vállalat műszaki osztályán kell. Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 37. (433214) NAGY gyakorlattal rendelkező gép- írónőt — lehet nyugdíjas is — fel­vesz a Déldunántúli Vízügyi Igaz­gatóság munkaügyi osztálya, Pécs, Köztársaság tér 7. (433206) A BARANYA megyei Épitőanyag- ipari Vállalat gyakorlattal rendelkező villanyszerelőket, karbantartó kőműve­seket, nehézgépkezelőt, időelemzőt, normást, valamint kezdő bányatechni­kusokat vesz fel. Jelentkezni lehet a vállalat központjában, Pécs, Alkot­mány u. 77. sz. (bejárat a Rókus utca sarkán) Ugyancsak felvesz a vállalat mohácsi betonüzemébe von­tatóvezetőt. Jelentkezés: betonüzem, Mohács, budapesti országút. (433202) 5 ÉVES gyakorlattal gépészmérnöki, illetve üzemmérnöki oklevéllel rendel, kezőt műszaki osztályvezetői munka­körbe alkalmaz pécsi vállalat. Je­lentkezéseket írásban, eddigi szakmai tevékenység megjelölésével kérjük „Januárban pécsi központ” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe beküldeni. Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy év végi vagyon­megállapító leltár miatt osztályainkat zárva tartjuk: MÉTER ÉS LAKÁSTEXTIL OSZTÁLY 1974. december 18-tól december 31-ig. FELSÖKONFEKCIÓ OSZTÁLY: 1974. december 27-től „ 1975. január 10-ig, Kérjük, hogy megrendelé­seiket mielőbb továbbítsák lerakatunkhoz, hogy az áru­ellátás biztosítva legyen, és a kiszállítást a leltár meg­kezdése napjáig lebonyolít­hassuk. A KOMAROV Gimnázium és Szak- középiskola azonnali belépéssel ta­karítónőt vesz fel. (5542) GYAKORLATTAL rendelkező, mély­építésben jártas technikust, vagy fiatal mérnököt keresünk. „Szövet­kezet” jeligére kérjük a jelentke­zéseket a Hunyadi úti hirdetőbe. (2615) ŐSTERMELŐK, FIGYELEM! A BARANYA MEGYEI ÉLELMISZERKERESKEDELMI VALLALAT DIÓBELET VÁSÁROL PÉCSETT, a Kóczián Sándor u. 1. sz. alatti központi raktárában, valamint SIKLÓSON, a Felszabadulás u. 25. sz. SZÁSZVÁRON, a Május 1. tér 7. sz. SZIGETVARON. a Zrínyi tér 1. sz. alatti élelmiszerboltjaiban. Nagyharsányi vasútállomás mellett, közúti és vasúti csatlakozással, ipartelepítés céljára alkalmas KÉTSZINTES ÉPÜLETÜNKET ÉRTÉKESÍTJÜK. Érdeklődés: BARANYA MEGYEI GABONA­FELVÁSÁRLÓ VÁLL. Pécs, Hunyadi út 3. Raktározási osztályon. Telefon: 12-480.

Next

/
Oldalképek
Tartalom