Dunántúli Napló, 1974. december (31. évfolyam, 329-357. szám)

1974-12-01 / 329. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A nagy erőpróba zekben a napokban már nagy árukész­letek halmozódtak fel a kereskedelmi vállalatok raktáraiban. Nem csoda, hiszen közeledik a ha­gyományos ajándékozási, vá­sárlási szezon, a kereskedelem decemberi csúcsforgalma. Az idén gondosan készültek a bol­tok, áruházak, hiszen évről év­re növekednek a lakosság jö­vedelmei és az igényei. A no­vemberi KST kifizetésekor pél­dául 1 milliárd 700 millió forint került vissza a dolgozókhoz, s a közelgő ünnepek alkalmá­val nyilván az OTP-ben lévő több mint 60 milliárd forint egy része is a boltok pénztá­raihoz vándorol. Közeledik a Télapó, a Kará­csony, s mindenki tervezget, hogyan köszönthetné a legkel­lemesebben az újévet. Az aján­dék, az étel és az ital beszer­zése nem kis gond. De leg­alább annyi fejtörést okoz a kereskedelmi vállalatok, az ÁFESZ-ek dolgozóinak is, hogy minél gazdagabb választékot, folyamatos áruellátást biztosít­sanak. Minden esztendőben vissza­térő téma, hogy elmondjuk, milyen nagy munka vár a ke­reskedelem dolgozóira: bírniuk kell a vásárlók ostromát, türe­lemmel es árukészlettel egy­aránt. Tájékoztatással, taná­csokkal kell segíteniük az em­bereket, hogy elégedetten tá­vozhassanak az üzletekből. A z árubeszerzés, a ta­nácsadás, a torló­dások gyors leveze­tése nem is olyan egyszerű, ha figyelembe vesz- szük, hogy milyen nagy mun­kaerőhiánnyal küzd a kereske­delem, a vendéglátás, s hogy az idén ezekben a szakmák­ban is bevezették a rövidített munkahetet. A kereskedelmi és vendéglátó vállalatok felké­szüléséhez hozzátartozik, hogy berendelték nyugdíjasaikat és a legnehezebb napokon még a tisztviselők, az adminisztráto­rok is segítik az eladókat. S hogy ne csak a kereske­dőkről vagy a vendéglátókról beszéljünk, az ünnepek han­gulata sokban függ a szolgál­tató vállalatok dolgozóitól is. Nem mindegy, hogy egy-egy rövidzárlat, gazdugulás, cső­törés vagy tv-hibásodás esetén a Gelka, a viz- vagy a gázmű­vek ügyeletesei mikor érkeznek a helyszínre, vagy egyáltalán, kimennek-e. Nemcsak az eladó, a vásárló is vizsgázik ezekben a hetek­ben. Sokan már december el­ső napjaiban megveszik a ki­választott ajándékot, hogy ne az utolsó órában kelljen kap­kodniuk. Helyes előrelátás. Az ünnepek közeledtével ugyanis mind nagyobb a torlódás, ter­mészetszerűen csökken a vá­lasztási lehetőség, így köny- nyen előfordulhat, hogy nem kapják meg azt, amit venni szeretnének. 4L nélkül, hogy bármiben is szükséget kellene szenvednie, okosan teszi az, aki az anyagiakat úgy osztja be, hogy január közepén ne kelljen köl­csönkérnie a következő fizeté­sig, s emiatt esetleg családi perpatvarokkal gondterheltté tennie az új esztendő kezdetét. Nehéz napok, feszített fel­adatok várnak tehát kereske­dőkre, pincérekre, vásárlókra egyaránt. Közösen tehetünk érte, hogy nagyobb gondoktól, bosszúságoktól mentesek le­gyenek az ünnepeket megelő­ző hetek. Novemberben megvalósult Kertváros első kulturális központja Harminc munkáslakás Pécsett l Tanácsi óvoda a Surányi úton Acélöntöde-korszerűsítés a MÉV-nél Uj lakótelep-avatás Mohácson munkájának, valamint az óvo­dai dolgozók vállalásainak. Átadtak harminc új munkás­lakást Kertvárosban. A lakás- építési akció keretében elké­szült egy-, másfél-, kettő- és kettő és félszobás modern laká­sokat nyolc vállalat dolgozói kapták. Az ország első lakásszövetke­zeti klubkönyvtárát adták át Kertvárosban. A Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom évfor­dulója alkalmából átadott há­romezer kötetes könyvtár 300 ezer forintos beruházási költsé­geinek kétharmad részét társa­dalmi munkával végezték el. Az új létesítmény — amely Kertvá­ros első kulturális központja — egyidőben a könyvtár és a klub szerepét is betölti. Emellett a tervek szerint képzőművészeti és irodalmi bemutatók állandó színhelyéül szolgál majd. Kongresszusi versenyben Üjmecsekalja gondjain eny­hített az „Építsünk óvodát"- akció keretében a 25 szemé­lyesre bővített Endresz György utcai óvoda átadása. A MÉV IV. számú üzemének 150 bá­nyásza egy hónap alatt, közel négyezer óra társadalmi munká­val végezte el a szükséges át­alakításokat. Dél-Dunóntúl legnagyobb ka­pacitású acélöntödéjét adták át Kővágószöllősön. A MÉV Szolgáltató özemének dolgozói a kongresszusi munkaverseny­ben tett felajánlásukat teljesít­ve három hónappal a határidő előtt, a vállalt 1500 helyett öt­ezer óra társadalmi munkával végezték el a régi, kis kapaci­tású öntöde rekonstrukcióját. Társadalmi munkával készült el a József Attila utcai óvoda szertára is. A Közúti Építő Vál­lalat dolgozói közel 40 ezer fo­rint értékű munkát végeztek. Mohács nyugati városrészé­ben új lakótelepet avattak. A továbbiakban összesen 300 la­kást építenek itt, közel 90 millió forintos költséggel. Befejezte évi . lakásépítési programját a B. m> Állami Épí­tőipari Vállalat. A hónap vé­gén Kertvárosban átadták az idei évre tervezett utolsó két harminclakásos épületet. Az új lakások kulcsait december első hetében veszik át a tulajdono­sok. Gallusz József, a Komlói Városi Pártbizottság első titkára és Hartmann János, a Városi Pártbizottság titkára megkoszorúzza az emlékművet. Erb János felvétele Harminc éve szabad Komló városa Koszorúzás a hősök emlékművénél • • Ünnepség a pártbizottságon Endresz György utcai óvoda­részlet. Talán a hónap két jelentős ünnepe is indolkolja, hogy a megvalósult, átadott létesítmé­nyek felsorolásakor nagyobb hangsúlyt helyezzünk a társa­dalmi munkaórák számára, mint a beruházások forintban kife­jezhető értékére. Társadalmi munkával November 7. tiszteletére ta­nácsi óvodát avattak a Surányi Miklós úton. A harminc gyer­mek elhelyezését biztosító ké­nyelmes, jól felszerelt létesít­mény elkészültében igen jelen­tős szerepe volt az építők szo­cialista brigádja társadalmi Komló is ünnepségsoroza­tokkal emlékezett meg a 30 év előtti november 29-re, a vá­ros felszabadulásának napjá­ra. A lobogódíszt öltött város­ban tegnap délután 2 órakor, a Felszabadulási Emlékműnél rendezett koszorúzással folyta­tódott az ünnepség. Az em­lékműnél a rendőrség, mun­kásőrség, ifjúgárdisták adtak díszőrséget. A bányászzenekar a magyar és a szovjet Him­nuszt játszotta, majd az MSZMP Komló városi Bizott­sága nevében Gallusz József, a Városi Pártbizottság első tit­kára és Hartmann János tit­kár kísért koszorút az emlék­műhöz. Koszorút helyeztek el a Szovjet Hadsereg képvise­lői is. A Mecseki Szénbányák Vállalat koszorúját Jazbinsek Vilmos, a vállalat párt vb tag­ja, országgyűlési képviselő és Szőke, Károly, a vállalat KISZ Bizottságának tagja helyezte el. A Városi Tanács képvise­letében Morber János tanács­elnök és Nagy Ferenc elnök- helyettes koszorúzott. Bogdán László, a KISZ Városi Bizottság titkára és Kovács Rudolf, a KISZ Bizottság tagja a KISZ i és a város fiataljai nevében helyeztek el koszorút, a Haza­fias Népfront Komló Városi Bi­zottsága nevében Kiss István elnök és Horváth István titkár kísért koszorút az emlékműhöz. Elhelyezték koszorúikat a Szakszervezeti Szakmai Bizott­ság, a munkásőrök képviselői is. Az ünnepség az Interna- cionálé hangjaival ért véget. A Felszabadulási Emlékmű­nél rendezett ünnepség után délután a Komló Városi Párt- bizottság nagytermében em­lékünnepséget rendezett az MSZMP városi Bizottsága, a Hazafias Népfront városi el­nöksége és a Városi Tanács. Az elnökségben foglalt helyet Horváth Lajos, a Megyei Párt V. B. tagja, a Megyei Tanács elnöke, Gallusz József, a Vá­rosi Pártbizottság első titkára, az ideiglenesen hazánkban tartózkodó szovjet hadsereg képviseletében Ignatov alezre­des, Morber János, a Városi Tanács elnöke, Jazbinsek Vil­mos, országgyűlési képviselő, Bogdán László, a Városi KISZ Bizottság titkára, kitüntetett dolgozók, veteránok. A magyar és a szovjet Himnusz elhang­zása után Kiss István, a Ha­zafias Népfront Városi Bizott­ságának elnöke köszöntötte az ünnepség részvevőit, majd ünnepi beszédet Gallusz Jó­zsef mondott. Bevezetőjében utalt arra, hogy az elmúlt fél évszázad nemzetközi és hazai munkásmozgalma, de különö­sen a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom itt, a bányá­szok körében is éreztette ha­tását. Elemezte a komlói mun­kásoknak a Horthy-fasizmus idején osztályrészül jutott nyo­morúságos életét, — harcait. Idézte a pécsi csendőrségnek egy 1936-os jelentését, amely­ben többek között ez áll: „Bi­zalmas értesülés szerint Kom­lón, az ottani bányamunkások közül többen magánházaknál a moszkvai rádióállomás híreit hallgatják ...” Beszédét így folytatta: — Ma, amikor e város há­rom évtizedes múltjáról emlé­kezünk, nem felejtjük el, hogy nemcsak az indulásnál, a lehetőség megteremtésénél volt jelen és velünk a Szov­jetunió, hanem azóta is. Kiemelte azokat az eredmé­nyeket, amelyeket Komló dol­gozói a párt irányításival ér­tek el. Gallusz József ünnepi beszédét mondja. Hangsúlyozta: ezek az ered­mények köteleznek bennünket a további alkotó, a dolgozó nép számára végzett munká­ra. E munkavégzés során nem leszünk egyedül, — velünk van a világ első szocialista or­szága, a Szovjetunió, velünk van a szocialista tábor és ve­zet bennünket a marxizmus— leninizmus eszméjével felvér­tezett pártunk. Beszédét így fejezte be: — Engedjék meg, hogy a város lakossága nevében e helyről mondjak köszönetét a szovjet embereknek mindazért a segítségért, amit tőlük kap­tunk. A 30 éves évforduló al­kalmával a Városi Pártbizott­ság, a Városi Tanács, a társa­dalmi szervezetek nevében kö­szöntőm a város minden pol­gárát, kívánok erőt, egészsé­get az elkövetkező idők fel­adatainak megoldásához. A nagy tapssal fogadott ün­nepi beszéd után Ignatov al­ezredes köszöntötte az ünnep­ség részvevőit, Komló dolgo­zóit. Köszöntőjét a magyar és a szovjet barátság éltetésé­vel fejezte be, — amit nagy taps követett. Ezt követően úttörők virá­got nyújtottak át az elnökség tagjainak, majd a Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola tanulói adtak műsort. Az ünnepség az Internacioná- léval ért véget. XXXI. évfolyam, 329. szám 1974. december 1., vasárnap Ára: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom