Dunántúli Napló, 1974. október (31. évfolyam, 269-299. szám)

1974-10-01 / 269. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! \% f Befejeződött a magyor fart. és kormány- 1 küldöttség látogatása a Szovjetunióoan Hl iniinf Ilii Hazaérkeztek *, küldöttség tagjai napló XXXI. évfolyam, 269. szám 1974. október 1., kedd Aro: 80 fillér ________Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja K özlemény a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségének a Szovjetunióban tett látogatásáról A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, e Szovjetunió legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének és Minisz­tertanácsának meghívására Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak a vezetésével 1974. szep­tember 25—30. között hivatalos baráti látogatást tett a Szov­jetunióban a Magyar Népköz- társaság párt- és kormánykül­döttsége. Megbonthatatlan egységben A küldöttség szovjetunióbeli tartózkodása során járt Lenin- g'ádbon, ipari és mezőgazda- sági létesítményeket tekintett meg, találkozott a dolgozók képviselőivel, a párt- és állami szervek munkatársaival, köz­életi személyiségekkel. A lenin- grádi Kirov-gyárban magyar— szovjet barátsági nagygyűlést tartottak, amely nagy erővel demonstrálta a Magyar Nép- köztársaság és a Szovjetunió, c Magyar Szocialista Munkás­párt és a Szovjetunió Kommu­nista Pártja közötti megbont­hatatlan egységet. A magyar párt- és kormány­küldöttséget mindenütt meleg, szívélyes fogadtatásban része­sítették, ami a magyar és a szovjet népet összekötő mély testvéri érzelmek újobb tanú- bizonysága. A látogatás során a két fél tárgyalásokat folytatott, ame­lyeken részt vettek magyar rész­ről: Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titká­ra; Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke; Németh Károly, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; Benke Valé­ria, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke; Huszár István, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnök- helyettese; Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, külügyminiszter; Papai Gyula, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszk vai nagykövete. A tórgyoláso kon jelen volt: Katona István oz MSZMP KB tagja, o Nép szabadság főszerkesztője; Se recz lános, az MSZMP KB kül ügyi osztályának vezetője Szűrös Mátyás, Fodor László, az MSZMP KB osztályvezető­helyettesei és Tóth József, a Külügyminisztérium főosztály- vezetője. Szovjet részről: L. I. Brezs- nyev, a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára, N. V. Podgornij, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának tagja, a Szovjetunió legfelsőbb Tanácsa elnökségé­nek elnöke; A. N. Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke; M. A. Szuszlov, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; K. F. Katusev, az SZKP KB tit­kára; N. K. Bajbakov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének helyette­se, a Szovjetunió Állami Tervbi­zottságának elnöke; V. V. Kuz- nyecov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió külügyminiszterének első helyettese; V, ]. Pavlov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió nagykövete a Magyar Népköz- társaságban. A tárgyalásokon I jelen volt: K. V. Ruszakov, az I SZKP KB tagja, az SZKP KB fő- i titkárának munkatársa, N. N. í Rogyionov, az SZKP KB togja, ] külügyminiszterhelyettes. G. A. Kiszeljov, az SZKP KB osztály- í vezető-helyettese és N. N. Szi- kacsov, a külügyminisztérium V. j európai osztályának vezetője. | A szívélyesség és a kölcsönös I megértés légkörében lezajlott i tárgyalásokon a felek megelé- J gedéssel állapították meg, hogy | magas színvonalúak a két or­szágnak a politikai, gazdasági és kulturális élet minden terü­letére kiterjedő testvéri kapcso­latai. A gyümölcsöző magyar— szovjet együttműködés a szo­cialista internacionalizmusra, valamint a barátsági, együtt­működési és kölcsönös segít­ségnyújtási szerződésben lefek­tetett elvekre épül. A tárgyalá­sok valamennyi megvitatott kér­désben megerősítették o két párt és ország nézeteinek és álláspontjának teljes egységét. A szovjet küldöttség tájékoz­tatást adott a szovjet népnek a kommunista társadalom épí­tésében elért sikereiről, az SZKP XXIV. kongresszusa ha­tározatainak megvalósításáról, a Szovjetunió gazdasági ere­jének növekedéséről, a szovjet társadalom szociálpolitikai és szellemi fejlődéséről. Hangsú­lyozta, hogy a Szovjetunióban a kommunista építés jelenlegi szakaszát a szovjet nép ma­gasfokú munkaaktivitása, a szocialista munkaverseny újobb fellendülése jellemzi, omely biztosítja a termelési tervek sikeres teljesítését. A szovjet fél tájékoztatást adott az SZKP Központi Bizottsága és a szovjet kormány külpolitikai te­vékenységéről, oz SZKP XXIV. kongresszusán meghirdetett bé­keprogram megvalósításában elért sikerekről. ! Szovjetunió és hasonlóképpen oz összes testvéri szocialista or­szág szerepe abban a világot átfogó küzdelemben, amely a I szocializmus és a kommunizmus eszméinek győzelméért, a né- I pék békéjének, szabadságának, függetlenségének biztosításáért és az imperialista reakciónak a I haladás, a béke és a népek biztonsága ellen irányuló tá­madásai visszaveréséért folyik. A magyar párt- és kormány- ! küldöttség tájékoztatást adott a magyar népnek a szocialista | építésben elért sikereiről. az ; MSZMP X. kongresszusán ho­zott határozatok eredményes megvalósításáról. A Magyar | Népköztársaság fejlődését az j jellemzi, hogy erősödik a tár­sadalom erkölcsi-politikai egy- | sége, tovább növekszik a párt és a munkásosztály vezető sze­repe. Tökéletesedik o tervezés és gazdaságirányítás rendsze­re, fokozódik a pártnak az ide­ológia, a kultúra és az oktatás területén kifejtett tevékenysége. A magyar vezetők kiemelték az MSZMP közelgő, XI. kongresz- szusának jelentőségét, amely meghatározza a szocialista épí­tés további feladatait, és el­fogadja a párt új programnyi­latkozatát. Az egész magyar dolgozó nép lelkes hangulat­ban, növekvő munkalendülettel készül a kongresszusra, és a [ fasiszta elnyomás alóli felsza­badulásának 30. évfordulójára. A szovjet vezetők nogyra ér­tékelték azokat az eredménye­ket, amelyeket a testvéri ma- , gyár nép a szocialista társa­dalom építésében, az ország | termelőerőinek további növelé­sében, a társadalmi termelés hatékonyságának fokozásában, a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának emelésében el­ért. Ezek a sikerek a munkás­osztály kipróbált élcsapata, a Magyar Szocialista Munkáspárt és annak Kádár János elvtárs vezette Központi Bizottsága hatékony és alkotó vezetésé­nek köszönhetők. A Magyar Népköztársaság aktív külpoliti­kájával jelentős mértékben hoz­zájárul a szocialista államok egyeztetett külpolitikai irány­vonalának eredményeihez. A Magyar Népköztársaság ered­ményesen és alkotó módon vesz részt a testvéri országok kollektív szervezeteiben — a Varsói Szerződés Szervezetében és a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsában —, erősítve ezzel a szocialista közösség erejét és tekintélyét. Az MSZMP a többi párttal együtt, követ­kezetesen harcol a nemzetközi I kommunista mozgalom erősíté- í sóért, és korunk összes anti- | imperialista erőinek gyarapítá- 1 sóért. A cél: minőségileg magasabb szintre emelni a magyar—szovjet barátságot Következetes békepolitika A magyar vezetők nagyra ér­tékelték a testvéri szovjet nép nagy eredményeit o kommu­nizmus építésében, az SZKP XXIV. kongresszusa határoza­tainak megvalósításában, a Szovjetunió gazdasági erejének növelésében, a dolgozók anya­gi és kulturális színvonalának emelésében. Hangsúlyozták az SZKP és a Leonyid lljics Brezs- nypv elvtárs vezette Központi Bizottság kiemelkedő szerepét, jelentőségét e sikerek elérésé­be. A magyar vezetők úgy érté kelik, hogy az SZKP XXIV kongresszusán elfogadott béke program valóra váltása kedve zően befolyásolja a nemzet közi helyzetet. A Magyar Szó cialista Munkáspárt teljes mér fékben helyesli a Szovjetunió aktív és békeszerető lenini kül­politikáját, hozzájárulását a konfliktusok és vitás nemzet­közi kérdések alkotó megoldá­sához, az enyhülési folyamat elmélyítéséhoz Európában és az egész világon. Növekszik c A felek véleménycserét foly- í tottak a magyar—szovjet kap- 1 csolatok fejlődéséről o l. I. Brezsnyev elvtárs, a Szovjetunió I Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának főtitkára által ve- í zetett szovjet párt- és kormány- küldöttség 1972, évi magyaror- j szági hivatalos, baráti látoga- ; tása óta. Kiemelték, hogy ez a | látogatás újabb ösztönzést '■ adott a magyar—szovjet együrt- j működésnek, az MSZMP és az ; SZKP Központi Bizottsága, vala- I mint a két ország kormányzati i és törvényhozó szervei közötti j munkakapcsolatok erőteljes fej­lesztésének. Hatékonyabbá vál­tok a két ország helyi párt- és társadalmi szervezeteinek, mi­nisztériumainak és főhatóságai­nak, megyéinek és városainak kapcsolatai. A felek megelégedéssel nyi­latkoztak a magyar—szovjet műszaki-tudományos együttmű­ködés jelenlegi helyzetéről és távlatairól, a Magyar Népköz- társaság és a Szovjetunió kö­zötti áruforgalom dinamikus nö­vekedéséről. Kedvezően érté­kelték a magyar és a szovjet népgazdaság következő ötéves terveinek összehangolása terén végzett munkát. Kiemelték a ;<ét ország fűtőanyag- és energia­hordozó-tartalékainak további kiaknázására, s a legfontosabb gépipari ágazatokban a szako- j sítás és kooperáció kiszélesícé- , sére hozott közös intézkedések I nagy jelentőségét. í A felek egyetértettek abban, hogy az ötéves tervek további összehangolásakor megkülön­böztetett figyelmet kell fordíta­ni a szocialista gazdasági !n- tegráció komplex programjában előirányzott új, korszerű gaz­dasági és műszaki-tudományos együttműködési formák szé'e- sebbkorű alkalmazására. A tárgyalások résztvevői ki­emelték, hogy a magyar—szov­jet műszaki-tudományos meg­állapodás — amelynek az idén ünnepelték 25. évfordulóját —, mindkét fél számára nagy ha­szonnal jár, elősegíti a techni­kai haladás meggyorsítását. Rá­mutattak, hogy a felek erőfeszí­téseket tesznek a tudományos kutatásban és a tervező mun­kában megvalósuló együttműkö­dés további bővítésére, a koor­dináció további tökéletesítésé­re, mindezzel fokozva a nép­gazdaság hatékonyságát. A felek aláhúzták, hogy a két­oldalú gazdasági és műszaki­tudományos együttműködés fej­lesztése szerves része annak az együttes munkának, amelyet a testvéri szocialista országok folytatnak a szocialista gazda­sági integráció komplex prog­ramjának megvalósítására. Megállapodtak: megbízzák il­letékes szerveiket, hogy fokoz­zák az integráció konkrét meg­valósításával kapcsolatos mun­kát, így jobban kihasználják az egyes kulcságazatok és termék­fajták közös tervezésének lehe­tőségeit, szélesítsék a termelési és műszaki-tudományos együtt­működést a hatékonyság folto­zására, és országaik népgaz­dasági fejlődésének meggyorsí­tására. A magyar és a szovjet kül­döttség megelégedéssel állapí­totta meg, hogy a két ország kapcsolatai jelentősen bővültek az ideológiai munkában, az ok­tatás, a tudomány és a kultúra területén. Megerősítették, min­dent megtesznek, hogy elősegít­sék e kapcsolatok továbbfej­lesztését, a két ország tudomá­nyos és művészeti szervezetei, intézetei és intézményei között szoros együttműködés tökéleíe­(Folytatás a ?. oldalon) KS/D. NAPLÓ TELEFOIÖ Hazaérkeztek a Szovjetunióból a magyar párt- és kormánykül­döttség tagjai. Képünkön (balról jobbra): Benke Valéria, Németh Károly, Aczél György, Biszku Béla és Fock Jenő, az érkezés utáni percekben. Héttőn délután befejeződött a Kádár János vezette magyar párt- és kormányküldöttséq hi­vatalos baráti látogatása a Szovjetunióban. A délutáni órákban a küldöttség tagjai — Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnöke, Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bi- zottsóq titkára, Benke Valéria, az MSZNÍP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Társadalmi Szem­le főszerkesztője, Huszár István miniszterelnök-helyettes, Púja Frigyes a Központi Bizottság tagja, külügyminiszter — a Ma­gyar Népköztársaság kormány­gépén hazautazott a Szovjet­unióból. (Folytatás a 2. oldalon) Az India: KP titkára Pécsett W. K. Krishnan, az Indiai Kommunista Párt Központi Bi­zottsága Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság tit­kára és felesége, Parvati Krish­nan, a Központi Bizottság tagja Pécsre látogatott. A Városi Párt- bizottságon lukács János, a pártbizottság titkára fogadta és tájékoztatta a vendégeket, majd ellátogattak a Zsolnay-gyárba. Délután Pécs kulturális neveze- ; tességeivel ismerkedtek. Az in- i diai vendégek a késő délutáni 1 órákban utaztak vissza Buda- i pestre. Nemzetközi újságíró- küldöttség megyénkben Horváth Lajos, a Megyei Tanács elnöke tartott tájékoztatót a megyénkben tartózkodó külföldi újságiróknak. Szokolai felv. Tíz országból hazánkba akkre­ditált újságírók küldöttsége két­napos látogatást tett megyénk­ben. Vasárnap Pécs új városrészei­vel, Újmecsekaljóval és a kert­városi lakóteleppel ismerkedtek, majd Siklós és Harkány felkere­sése, a villányi szoborpark meg­tekintése szerepelt programjuk­ban. Este meglátogatták a Pé­csi Balett próbáját. Tegnap délelőtt a Zsolnay- gyárral ismerkedtek, felkeresték a Csontváry Múzeumot. Délután Pécs város Tanácsa fogadóter­mében baráti beszélgetésre ke­rült sor, melyen részt vett dr. Nagy József elvtárs, az MSZMP Baranya megyei Bizottságának első titkára. A vendéqeket Horváth Lajos, o Megyei Tanács elnöke üdvö­zölte, majd tájékoztatta őket megyénk történelméről, földrajzi és természeti viszonyairól, társa­dalmi, gazdasági és kulturális életéről. Külön kitért a megye olyan sajátos viszonyaira, mint a kistelepülések nagy száma. nemzetiségeink életkörülményei. Tájékoztatta a vendegeket azok- .ról az erőfeszítésekről, melyek a lakosság kulturális, szociális helyzetének állandó fejlesztését szolgálják. A beszélgetés során a megyénkbe látogató külföldi újságírók több kérdést tettek fel. Elismerően szóltak a kétnapos itt-tartózkodásuk idején tapasz­taltakról, megyénk történelmi nevezetességeiről, kulturális ér­tékeiről. Részletesebben érdek­lődtek a tanácsok kulturális ter­vei, a nemzetiségek helyzete, a közművelődés fejlesztése, a tár. sadalmi munkaakciók iránt. A beszélgetés keretében fel­szólalt dr. Nagy József elvtárs is, aki pártunk XI. kongresszusá­ra való megyei készülődésről, Baranya testvérkapcsolatairól adott tájékoztatást. Kitért a kongresszusi munkaverseny, ha­zánk felszabadulásának 30. év­fordulója megünneplése előké­szítésének ismertetésére is. A baráti beszélgetés után új­ságíró vendégeink programjá­ban szalóntai látogatás szere­pelt, t 4 l i

Next

/
Oldalképek
Tartalom