Dunántúli Napló, 1974. augusztus (31. évfolyam, 209-238. szám)

1974-08-09 / 217. szám

Befejeződtek a magyar-lengyel tárgyalások A lengyel miniszterelnök Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XXXI. évfolyam, 217. sióm 1974. augusztus 9., péntek Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Kádár János elvtársnál Csütörtökön a parlamentben, o Minisztertanács tanácstermé­ben befejeződtek a magyar— lengyel tárgyalások. Az eszme­cserén magyar részről részt vett Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke. Huszár István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, a Magyar—Len­gyel Gazdasági Együttműködési Állandó Bizottság magyar ta­gozatának elnöke, Roska Ist­ván külügyminiszter-helyettes, Drecin József, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, a Magyar—Lengyel Gazdasági Együttműködési Állandó Bizott­ság magyar tagozatának elnök- helyettese, dr. Betlej Sándor, kohó- és gépipari miniszterhe­lyettes, Tordai Jenő külkeres­kedelmi miniszterhelyettes. Né­meti József, hazánk varsói nagykövete. Lengyel részről Piotr Jarosze- wicz, a Lengyel Egyesült Mgn- káspárt Politikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköztársa­ság miniszterelnöke, Kazimierz Secomski, a Minisztertanács mellett működő tervbizotlság első elnökhelyettese, Stanislaw Trepczynski külügyminiszter- helyettes, Aleksander Kopec gépipari miniszterhelyettes, Tadeusz Nestorowicz külkeres­kedelmi és tengergazdálkodási miniszterhelyettes és Tadeusz Hanuszek, a Lengyel Népköz- társaság budapesti nagykövete vett részt a megbeszéléseken. Kádár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titkára csütörtökön délután a párt székhazában fogadta Piotr Ja- roszewicz miniszterelnököt A szívélyes, baráti légkörű találkozón részt vett Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke. Piotr Jaroszewicz az Egyesült Izzóban Csütörtökön délutón a len­gyel miniszterelnök a kíséreté­ben lévő személyiségekkel együtt látogatást tett az Egye­sült Izzóban. Az újpesti gyár- látogatásra a lengyel vendége­ket elkísérte Fock Jenő elvtárs. A tanácsteremben Dienes Béla adott tájékoztatást az Egyesült Izzó munkájáról, törté­netéről, termeléséről és a mű­szaki fejlesztésről. Az ismerte­tésben szó esett a 30 ezer dol­gozót foglalkoztató gyár len­gyel partnerekkel kiépített kap­csolatairól. A kereskedelmi kapcsolatok — amint a vezér- igazgató elmondta — régi ke­letűek lengyel vállalatokkal, többek között a Polam fény- technikai kombináttal és az Unitra egyesülés vállalataival. Rádiótechnikai és elektronikai ipari munkacsoport, valamint szakcsoportok keretében tart­ják a műszaki-tudományos két­oldalú kapcsolatokat. A munka- csoportban már folyamatban van az 1976—80. évi tervkoor­dináció egyeztetése. Az elektro­nikai alkatrészgyártás területén a termelésfejlesztés és az együttműködés további bővítése érdekében létrehozták a Inter- komponent közös magyar—len­gyel irodát, amely az idén ja­Uj távvezetéket építenek a hőerőmű és a kertvárosi höközpont között. Az új, 500-as vezeték egyik szakaszát a CSŐSZER dolgo­zói, Csajkás Mihály és Hamvas Ferenc hegesztik. — Szokolai felv. — Igazgatóságok versenye Elutazott a lengyel miniszterelnök Piotr Jaroszewicz csütörtökön este elutazott Budapestről. Vele együtt elutaztak kíséretének tagjai is. A vendégek ünnepélyes bú­csúztatására a Ferihegyi repülő­téren megjelent Fock Jenő, és a tárgyalásokon részt vett ma­gyar kormányférfiak, Első lett a Pécsi Vasútigazgatóság Vándorzászló és magas pénzjutalom Kádár János, Fock Jenő társaságában — csütörtökön fogadta Piotr JaroszewiczeL nuárban kezdte meg tevékeny­ségét. Az Izzó 1974-ben vevő- csöveket, félvezető eszközöket, fényforrásokat szállít lengyel partnereinek, s tőlük egyebek között rádiócsöveket, műszaki üvegárukat importál. A kereske­delmi foigalomban a következő ötéves tervidőszakban dinami­kus fejlődéssel számolnak. A tájékoztató után kérdések­re válaszolva tényeket, adato­kat közölt a vezérigazgató az exportmunkáról, a gyártmány- fejlesztésről, a dolgozók javuló lakáshelyzetéről. Ezután az izzó­lámpagyárba vezetett a vendé­gek útja: Piotr Jaroszewicz — Kiss László igazgató szakmai kalauzolásával — nagy érdek­lődéssel tekintette meg az óránként 2000, illetve 3500 nor­mállámpát gyártó modern gép­sorokat, a korszerű termelést. A „Barátság” szocialista brigád naplójába írt néhány kedves sorral is emlékezetessé tette a látogatást. Az Egyesült Izzó vendégkönyvébe is beírta nevét az újpesti látogotás végén, majd a gyár vezetői ajándék­kal kedveskedtek a lengyel mi­niszterelnöknek. ; Új autóbuszokat kap Pécs Gyorsforgalmi út épül 1976 végéig A hat vasútigazgatóság kö­zött folyó verseny első féléves eredményeit tegnap értékeite Budapesten a Vasutas Szakszer­vezet Központi Vezetősége. Az igazgatóságok közül a leg­kiemelkedőbb eredményt a MÁV Pécsi Igazgatósága érte el. Az első félévben végzett munka alapján első helyen végeztek. A MÁV Pécsi Igazgatósága ez­zel elnyerte a verseny legjobb­jának járó vándorzászlót és az ötszázezer forint pénzjutalmat. A Pécsi Vasútigazgatóság összesített eredményei alapión 9.5 százalékkal teljesítette túl a tervekben előírt feladatokat. Ezen belül 10.7 százalékkal szállított több árut, mint oz elő­irányzott. A legkiemelkedőbb eredményt a teherkocsi gazdál­kodás terén érték el. A vonta­tó járművek fajlagos teljesít­ményét 12.3 százalékkal növel­ték, javult az M 62-es mozdo­nyok üzemkészsége, következés­képp kevesebb volt a meghibá­sodás. A személy- és tehervo­natok késése tovább csökkent, s jó eredményt értek el az üzemanyag felhasználásban is: az mintegy 12 százalékkal volt kevesebb, mint az előirányzat. Az igazgatóság nagy gondot fordít a személyszállítás kultu­ráltságának növelésére. Külö­nös gonddal készültek fel a ba­latoni szezonra. Parkosították a Balaton-parti állomásokat. Sió­fokon és Fonyódon idegenfor­galmi információs szolgálatot szerveztek. Szervezettebbé tet­ték a műszaki kocsiszolgálat munkáját. Ezzel együttvéve tel­jesítették, sőt túlteljesítették az előirányzott javításokat: javul az MDa motorvonatok karban­tartása, a határállomások kocsi- szolgálati tevékenysége. A korábbi munkaerőhiány megszűnt; csökkentő fluktuáció. Javult a bértömeg gazdálkodás, ma már huszonhat szolgálati főnökség önállóan végzi ezeket a feladatokat. Kádár János fogadta üli Tatát Kódár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának első titká­ra csütörtökön fogadta a rövid látogatáson hazánkban tartóz­kodó Ali Yatát, a marokkói Fel- szabadulás és Szocializmus Pártjának főtitkárát. A szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen véleményt cseréltek a két test­vérpárt kapcsolatairól, s a nem­zetközi helyzet időszerű kérdé­seiről. Ali Yata csütörtökön elutazott Budapestről. Három nagyhorderejű kérdés szerepelt tegnap a Pécs városi tömegközlekedési munkabizott­ság ülésének napirendjén. Az ülésen Mészáros András, a Vá­rosi Pártbizottság osztályvezető­je elnökölt, s részt vett azon dr, Németh Lajos, a Városi Tanács elnökhelyettese. Húsz csuklós Tavaly ősszel 15 új Skoda autóbuszt kapott a pécsi Vo­lán. Az új járművek beváltak, a 30-as és a 31-es vonalakon jelentékenyen megjavították a közlekedési viszonyokat. Ezek­ben a napokban újabb jármű­vek érkeznek Pécsre. Folyama­tosan veszik ét a 20 Ikarus 180-as típusú négyajtós, 180 személyes csuklós autóbuszokat valamint az újabb 15 Skoda autóbuszt. Jövőre további 25 Ikarus 280-as autóbuszt kap a vállalat selejtpótlásra (ismere­tes, hogy a csuklós járműpark nagy része „túlfutott"), fejlesz­tésre pediq 14-et, újabb 5 Skodát pedig a szólókocsik se- lejtpátlására. A nagy befoga­dóképességű járművek forga- lombahelyezésétől a pécsi tö­megközlekedés alapvető javu­lását lehet várni, o Volán az ezzel kapcsolatos intézkedése­ket megtette. Nem mindenütt alkalmasak azonban az utak az új járművek fogadására. A tö­megközlekedési munkabizott­ság arról tárgyalt, hogyan le­het záros határidőn belül min­den feltételt biztosítani az új járművek forgalombahelyezésé- hez. A Volán szándéka, hogy Legelőn Foto: Szokolai az új Skodákkal a mecseki tój- egyséq tömegközlekedését te­gye rendbe. Ezt egyebek közt a rohamosan növekvő idegen- forgalom is indokolja. A Me­csekre vivő úton azonban há­rom olyan kanyar van, ame­lyekben az új kocsik csak a forgalom veszélyeztetése árán haladhatnak. A kanyarok bő­vítését elhatározták, a legne­hezebb munkarészt, a sziklák eltávolítását a Hídépítő Válla­lat pécsi építésvezetősége vál­lalta. Az új autóbuszok forga- lombahelyezéséhez —» főleg o peremterületeken — további útkorszerűsítésekre van szük­ség. Dr. Németh Lajos bejelen­tette: a tanács felülvizsgálja a már felosztott idei útfelújítási keretének várható felhasználó­sát, hogy q legfontosabb kor­szerűsítéseket más, betervezett munkák elhagyása órán elvé­geztethesse. Az új csuklós autóbuszokat a 10-es, a 20-as és a 39-es vo­nalakon állítja forqalomba a Volán, ezzel a város három legfontosabb vonalán rende­ződik a tömegközlekedés. Négy nyomsáv Dr. Németh Lajos tanácsel­nök-helyettes tájékoztatta a munkabizottságot a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumban folytatott tárgyalásokról. Esze­rint a minisztérium — méltá­nyolva Pécsnek a pincehelyzet miatt szinte katasztrofális hely­zetét — íaéretet tett arra, hogy a városi gyorsforgalmi utat — Szalaj András út, József Attila utca — a Rózsa Ferenc út és a Megyeri út közötti szakaszon 1976 végéig négy nyomsávval megépíti. Ez alapvetően teher­mentesíti az alápincézett Rá­kóczi utat. A tervidőszak vé­géig megépül az útnak a Tü­zér utca és a Páfrány út közötti szakasza az Újmecsekalján szabadon hagyott területen. Új elem, hogy ez az út városi ayorsforaalmj útként szerepel. Az M—6-os utat a legújabb intézkedjek szerint a várost el­kerülő út én' tervezik. Szeptember 1 -tői pediq a 10-es vonalán új gyorsjáratot indít a Volán — egyelőre óránként — Üjmecsekalja és Pécsszabolcs között. Az új já­rat a belváros területén csak a Hal térnél áll meq H. I,

Next

/
Oldalképek
Tartalom