Dunántúli Napló, 1974. augusztus (31. évfolyam, 209-238. szám)

1974-08-09 / 217. szám

2 DUNANTOLI NAPIÓ 1974. augusztus 9. 4 ÚJ-DELHI: Katasztrofális áradások pusztítanak India ke­leti, nyugati és északi részén, míg az ország középső terüle­tein rendkívüli szárazság ural- odik. Az eddigi becslések sze­rint a halálos áldozatok száma több százra tehető és több száz­ezer embert kellett kitelepíteni akóhelyéről. Az anyagi károk rendkívül súlyosak és a termé­szeti katasztrófát sok helyen éh­ínség kíséri. 4 ZARAGOZA: Pedro Can- tero Cuadrado Zaragozaj ér­sek csütörtökön elfogadta an­nak a 25 plébánosnak a le­mondását, akik azért válnak meg tisztségüktől, mert az ér­sek nem volt haj'andó vissza­vonni egyik haladó gondolko­dású paptársuk felfüggeszté­sét. Az érsek június 17-én füg­gesztette fel Vileberto Del so lelkészt „magatartása, elvei és nyilatkozatai" miatt. Delso papiársai már akkor közölték, hogy lemondanak, ha az érsek nem vizsgálja felül elhatározá­sát. 4 NICOSIA: Nicosiában csü­törtökön hivatalosan bejelen­tették, hogy Kleridesz ügyveze­tő elnök megalakította az új ciprusi kormányt. Emlékezetes, hogy ciprusi görög körökben is követelték a július 15-i fegyve­res államcsíny utón megala­kult puccsista kormány minisz­tereinek eltávolítását, Az új kor­mány összetétele azt tükrözi, hogy Kleridesz megpróbálja helyreállítani a ciprusi görögök egységét. Az ügyvezető elnök saját magának tartotta meg a külügy-, a hadügy- és a bel­ügyminiszteri tárcát. I 4 INGOLSTADT: Az Audi- 1 NSU Auto Union AG nyugat- j német autógyár ingolstadti üze­mében a legkisebb és előrelát- í hatóan legolcsóbb nyugatnémet I személygépkocsi gyártását ter­vezi. A 3,5 méter hosszúságú, „Audi—50" jelzésű típus mo­torjának űrtartalma 1100 köb- centiméter lesz és 40—50 ló­erő energiát szolgáltat. Az új gépkocsitípust előreláthatóan szeptemberben mutatják be a nyilvánosságnak. 4 PÁRIZS: A francia kor­mány sajnálatosnak tartja azt a tényt, hogy a Líbiának szi­gorú feltételekkel eladott Mi- rage-típusú francia katonai re­pülőgépek Egyiptomba kerül­tek — jelentette ki Jean Sau- vagnargues francia külügymi­niszter szerda este Párizsbdn tartott sajtóértekezletén. Hozzá­fűzte. hogy „új helyzet jött lét­re" és a francia kormány felül- vizsaálja o közel-keleti fegyver- szállítások embargójának egész kérdését. ♦ OTTAWA: Pierre Elliott Trudeau kanadai miniszterelnök csütörtökön átalakította korma- nwóí. összesen nyolc miniszteri tárca cserélt gazdát. A legje­lentősebb változás, hogy Mitchell Sharp külügyminiszter megvált tisztség-tői és - mi­niszterelnök-hely-.'tesi posztját megtartja — a titkos tanács el­nöke lett. Az új külügyminiszter Allan Maceachen. a titkos ta­nács eddigi elnöke. 4 PRÁGA: Ludvik Svoboda hadseregtábornok, csehszlovák köztársasági elnök egészségi állapota rosszabbodott, szövőd­mény lépett fel nála, s ezért az államfőt ismét kórházba szállí­tották. Amerikai elnSkválság során republikánus szenátorok ás képviselők egy cso­portja kereste fel Nixon elnököt. A szenátorok sajtótájékoztatóján — amely­ről képünk készült —, közölték, hogy Nixon még nem hozott döntést a le­mondásról. Csütörtök este Gen'ben folytatódott a Ciprus jövőjéről tárgyaló értekezlet. Képünk: Turhan Günes török külügyminiszter (jobb­ra) megérkezik a tárgyalás színhelyére. 4 SANTIAGO: Augusto Pi­nochet tábornok, a chilei ka­tonai junta vezetője szerdán a santiagói Rotary-clubban közöl­te: az országban bebörtönzött politikai foglyokat valószínűleg még ez év vége előtt bíróság elé állítják. 4 RIO DE JANEIRO: Csen Csie külkereskedelmi miniszier- helyettes vezetésével szerdán tíztagú kínai kereskedelmi kül­döttség érkezett tíznapos hivata­los látogatásra Brazíliába. Kína és Brazília között nincsenek diplomáciai kapcsolatok. Köfélténc 412 méter magasságban Egy fiatal francia szerdán Név/ Yorkban úgy döntött, dacol a nehézségi erővel, a széllel és a rendőrséggel, és bemutatja kötéltáncos művészeiét. A férfi, akiről megállapították, hogy azonos Philippe Petit-tej, aki 1971-ben a párizsi Notre Dame tornyai között ,, sétálgatott", majd múlt évben a Sydney-i ki- kötőhid két tornya között végzett lélegzetelállító mutatványt, ez­úttal a világ legmagasabb épít­ménye, a New York-i világke­reskedelmi központ két tornya között 412 méter magasságban fe­szitette ki drótkötelét. Petit több ízben sétált oda és vissza, párperces pihenővel a ki- feszitett dróton, miközben a járó­kelők százai figyelték lélegzet- visszafo:tva. Az épület őre több ízben kísérletezett, hogy értesít­se a rendőrséget, de nem adtak hitelt szavainak. Végül a roham­rendőrség mégis kiszállt, és nagy nehezen megközelítette a ,,tett" színhelyét. Petit előbb | dulakodott, majd megadta ma- ! gát a rendőröknek, akik hala­déktalanul elmegyógyintézetbe szállították őt megfigyelésre. A kórház vezetője szerint Petit tel­jesen normálisnak látszik, de — mondotta — nem lehet tökéle­tesen épelméjű, ha ilyenre vál­lalkozik. 4 GENF: Gertiben csütörtö­kön megkezdődött a ciprusi ér­tekezlet második szakasza. Nagy-Britannia, Görögország és Törökország külügyminiszterei késő délután kezdték meg a hi­vatalos tanácskozást az ENSZ- palotában. I 4 PÁRIZS: Mario Soares por­tugál külügyminiszter csütörtö- ] kön a francia fővárosból to- I vábbutazott Algírba. Tájékozott ! források szerint a portugál poli­tikus azért utazott Algírba, hogy I folytassa a tárgyalásokat Bis­sau-Guinea és a Zöldfoki-szi- aetek Afrikai Függetlenségi Pártjának képviselőivel. Mint ismeretes, június 15-én az algé­riai fővárosban a két fél tár­gyalásai félbeszakadtak. 4 TEL AVIV: Jichak Rabin izraeli miniszterelnök szerdán Tel Avivban kijelentette, hogy Izraelnek fel kell készülnie az arabokkal való háború folyta­tására. A miniszterelnök azt állította, hogy az arabok, „fe­nyegetik Izraelt” és az ország­nak ezért van szüksége a hábo­rús felkészülésre. 4 OTTAWA: A Kanadában tartózkodó Husszein jordániai király szerdán másfél órás meg­beszélést folytatott Trudeau kanadai miniszterelnökkel. Ka­nadai források szerint Husszein a tárgyalásokon azt fejtegette, hogy a Jordániában élő pa­lesztinotok „integrálódtak" a lakossággal, és sohasem mene­kültekként kezelték őket. Husz- szein úgy véli, hogy a Jordániá­ban élő palesztinaiak illetéke­sek annak eldöntésére, hogy a jordániai kormány, vagy a Pa­lesztinái Felszabaditási Szerve­zet képviselje őket. Husszein király Trudeauval megvitatta a Palesztinái—jordán föderációs tervet is, — és kifejezte remé­nyét, hogy ez a kérdés szere­pelni fog a közel-keleti problé­máról Genfben folytatandó tárgyalásokon. 4 BELGRAD: Négy fiúgyer­meknek adott életet kedden Zágrábban a 26 éves Marija Mijatovics pincérnő. Az ikrek és anyjuk jó egészségben van­nak. 4 NEW YORK: A New York-i rendőrség megtalált egy 40 000 dollárra becsült, elrabolt Pi- casso-festményt. „Tulajdonosát" - egy 39 éves férfit - őrizetbe vették. Nixon Köves Tibor, az MTI tudósítója jelenti A Fehér Házban akkreditált riporterek csütörtök reggelig nem kaptak sem hivatalos megerősítést, sem érdemi cáfo­latot az elnök állítólag „küszö­bönálló lemondásáról” szóló hí­resztelésekkel kapcsolatban. A UPI rendszerint megbízható veterán fehér házi tudósítójá­nak „biztos forrásból” szárma­zó értesülése szerint Nixon el­nök beszédírói mór utasítást kaptak az elnök lemondási nyi­latkozatának elkészítésére, de ez nem jelenti szükségképpen, hogy az „utolsó lépésről” már megszületett volna a visszavon­hatatlan döntés. A CBS fehér házi tudósítója kiegészítette ezt azzal a további értesüléssel, hogy az elnök bejelentése —■ a nemzethez intézendő tv-be- széd formájában — csütörtö­kön, vagy pénteken, de min­lemond? denképpen még ezen a héten várható. Hasonlóképpen „megbízható értesülések” kerültek forgalom­ba arról, hogy Alexander Haig tábornok, a Fehér Ház személy­zeti főnöke, aki szerdán egy­órás megbeszélést folytatott Gerald Ford olelnökkel, az el­nök megbízásából felkérte az alkotmányos utódjelöltet, hogy tegye meq előkészületeit az el­nöki hatalom átvételére. A hivatalosan meg nem erő­sített híresztelések közepette a nyilvánvaló tények a követke­zők: Azt követően, hogy szerdán este Nixon elnök hivatalában fogadta félórás megbeszélésre Hugh Scottot, a szenátus re­publikánus pártcsoportjának vezetőjét, Barry Goldwater sze­nátort, a republikánus jobb­szárny hangadóját és John Rhodes-t, a képviselőház re­publikánus kisebbségének ve­zérét, váratlanul a Fehér Ház­ba érkezett Henry Kissinger külügyminiszter. Kissinger ké­sőbb eltávozott, majd éjfél táj­ban ismét visszatért a Fehér Házba, s azóta nem látták on­nan eltávozni. Az alkotmány ér- telmében az elnök és az alel- nök a külügyminiszternek nyújt­ja be formálisan lemondását. Az is tény — amint Gold­water szenátor csütörtök regge­li nyilatkozatában megerősí­tette — hogy a három republi­kánus vezető szerdán este kö­zölte Nixon elnökkel: az alkot­mányjogi vádemelési eljárás útjának „végigjárása” esetén reménytelen a helyzete nem­csak a képviselőházban, ha­nem a szenátusban is. Goldwa­ter szerint közölték az elnök­kel, hogy a képviselőház csak­nem egyhangúlag szavazná meq a vádemelési indítványt, s a szenátusban legfeljebb 15 szavazatra számíthat. Szená­tusi tárgyalás esetén Nixon elnöknek a 100 tagú testület­ben legalább 34 szavazatra van szüksége ahhoz, hogy a vádak alól felmentsék és így hivatalában maradhasson. Nixon elnök és Ford alel— nők 70 perces megbeszélését követően Ronald Ziegler, az el­nök sajtótitkára közölte, hogy Nixon délután találkozik a kongresszus két házának mind­két pártbeli vezetőivel, majd ezt követően helyi idő szerint 21 órakor (közép-európaj idő szerint pénteken hajnali 2 óra­kor) tv- és rádióbeszédet in­téz az amerikai nemzethez. Ziegler nem nyilatkozott az elnök bejelentésének várható tartalmáról, Washingtonban mindazonáltal csaknem bizo­nyosra jósolják: az Egyesült Államok 37. elnöke azért fordul az amerikai néphez, hogy meg­magyarázza döntését, amellyel a négyéves mandátumából méq hátralevő 898 napra átru­házza a hatalmat az általa ki­jelölt alelnökre, Gerald Fordra. Közlemény Piolr Jaroszewxz legyei miniszterelnök magyarországi látogatásáról Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csa elnökének meghívására Piotr Jaroszewicz. a Lengyel Népköztársaság Minisztertaná­csának elnöke 1974. augusztus 7—8-án baráti látogatást tett Magyarországon. A Lengyel Népköztársaság miniszterelnökét fogadta Kádár János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára és Lo- sonczi Pál az Elnöki Tanács el­nöke. Iparágak kooperácirja A megbeszélések során a két miniszterelnök kölcsönösen tájé­koztatta egymást országaik fej­lődéséről, megtárgyalta a ma­gyar—lengyel kapcsolatokat, kü- ] lönös tekintettel a kétoldalú gazdasági együttműködés to­vábbfejlesztésének feladataira, valamint véleménycserét folyta­tott a nemzetközi helyzet ’dő- szerű kérdéseiről. A miniszterelnökök kiemeltek i Kádár János és Edward Gierek j elvtárs találkozóinak jelentősé­gét a kétoldalú baráti kapcso­latok fejlesztésében. A miniszterelnökök értéKel- ték a két ország együttműködé­sének a tavalyi varsói találko­zójuk óta elért eredményeit és a Magyar—Lengyel Gazdasági Együttműködési Állandó Bizott­ság 1974. május 14—15. kpzótt Budapesten megtartott XIII. ülésszakán végzett munkát. Megállapították, hogy az előző találkozójuk alapján hozott ma­gyar és lengyel kormányhatá­rozatok újabb lendületet adtak a kétoldalú gazdasági együtt­működésnek. Az utóbbi időben aláírt egyezmények és az együttműködés erősítésére köl­csönösen tett lépések megélén­kítették az egyes iparágak kooperációját és kedvezően hatottak a tartós kapcsolatok fejlődésére a két ország nép­gazdasága között. Gyors ütem­ben növekszik a kétoldalú áru­csereforgalom. Közös üzenet A miniszterelnökök a legfon­tosabb feladatnak tartják, hogy az ipari gyártásszakosításban és a termelési kooperáció bő­vítésében további konkrét szer­ződések jöjjenek létre. Egyben hangsúlyozták a komplett ipari berendezések és létesítmények kölcsönös szállításának jelentő­ségét. Az optimális termelési kapa­citások kialakítása érdekében különös hangsúlyt helyeznek a beruházások koordinálására, mindenekelőtt az alaoanyag- és feldolgozó iparban. A felek ha­tározott törekvése, hogy közös üzemeket és vállalkozásokat hoznak létre egymás igényeinek kielégítésére. A qazdasági együttműködés további összehangolása céljá­ból — az ötéves tervek egyez­tetése mellett — a felek nagy figyelmet fordítanak a hosszú­távú tervek koordinálására, va­lamint a gazdaságpolitikai kon­cepciók megkonzultálására. A gazdasági kapcsolatok fejleszté­sében a jövőben aktívabb sze- ! repet kap a tudományos-műsza- ! ki együttműködés. Szocla ista integráció A magyar és a lengyel fél kifejezte meggyőződését, hogy a gazdasági és tudományos-mű­szaki együttműködés fejlesztése a két ország között, jól szolgál­ja a KGST XXV. ülésszakán el­fogadott szocialista gazdasági integráció ügyét. A komplex program gyakorlati meqvalósí- tásában a felek a KGST leg­utóbbi szófiai ülésének hatá­rozatait tartják irányadónak. A magyar és a lengyel kor­mányelnökök megelégedéssel állapították meg, hogy a nem­zetközi feszültség enyhülése folytatódik, az együttműködés tendenciái erősödnek. Ebben döntő szerepet játszik a Szov­jetunió és a többi szocialista ország közös erőfeszítése, kö­vetkezetes békepolitikája. Hang­súlyozták, hogy a jövőben is te­vékenyen és egyértelműen tá­mogatják a Szovjetunió és a szocialista közösség békekez­deményezéseit és hozzájárulnak azok sikeres megvalósításához. A felek kiemelték a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületé legutóbbi vdrsóí ülé­sének jelentőségét a biztonság és az együttműködés erősítésé­ben. Megbeszéléseik során po­zitívan értékel’ék a legutóbb megtartott felsőszintű szovjet— amerikai találkozó eredményeit, mint fontos lépést a békés egy­más mellett élés elve érvénye­sülésének útján. Hasznos megbeszélések Annak a meggyőződésnek adtak kifejezést, hogy az Eu­rópai Biztonsági és Együttmű­ködési Értekezletnek a legma­gasabb szinten történő gyors befejezése kedvező feltételeket teremt az európai enyhülés megszilárdításához és hatéko­nyan hozzájárul Európa bé­kés jövőjének megteremté­séhez. A bécsi haderő- és fegyverzetcsökkentési tárgyalá­sok sikeres előrehaladása lé­nyeges lépést jelent az euró­pai enyhülésben, A felek kölcsönösen igen hasznosnak minősítették a megbeszéléseket, amelyek ba­ráti légkörben és egyetértés­ben folytak, s teljes nézetazo­nosságot tükröztek az összes meqtárgyalt kérdésben, Piotr Jaroszewicz, az LNK Minisztertanácsának elnöke baráti látogatásra hívta meg Lengyelországba Fock Jenőt, az MNK Minisztertanácsának elnökét, aki a meghívást kö­szönettel elfogadta. Budapest, 1974, augusztus 8. Kihallgatták a vonatxablókat Magyar Péter, az MTI tudó­sítója jelenti: Megkezdődött a ráma—mün­cheni gyorsvonaton elkövetett robbantás gyanújával Bologná­ban letartóztatott három új­fasiszta: Italo Bono, Emanuele Bartoli és Gaetano Casali rend­őrségi kihallgatása. A három terroristának köre van ahhoz a merénylethez is — állapította meg a rendőrség —, amelyet az egyik bolognai körzeti rendőrkapitányság ellen kíséreltek meg szerdára virradó éjjel. A letartóztatottak egyike, a 20 éves Italo Bono, aki éj­szaka öngyilkosságot kísérelt meg cellájában, beismerte: ő készítette azt a röpiratot amely­ben a „Fekete rend” nevű szél­sőjobboldali szervezet magára vállalta a vonatrobbantást. Bo­no lakásán a házkutatás alkal­mával megtalálták a röpirat eredetijét. Egyes lefoglalt tárgyi bizonyítékok a rendőrkapitány­ság elleni merénylettel állnak összefüggésben. A rendőrség a negyedik ter­roristát, a 26 éves Maurizio Barbierit, akinek három társa re-. tartóztatásakor sikerült elmene­külnie, még nem találta meg. A vizsgálat most arra irányul, hogy tisztázzák a letartóztatot­taknak a vonatrobbantásban játszott szerepét. Bizonyos, hogy Bartoli szombaton és va­sárnap Firenzében járt. Felté­telezhető, hogy ő szállította a robbanószerkezetet és hogy közreműködött annak a vona­ton történt elhelyezésében. A robbanás, mint ismeretes, 12 ha­lálos áldozatot követelt, meg­rendülést és felháborodást kelt­ve egész Olaszországban és drámai módon tűzve napirendre a jobboldali terrorizmus kérdé­sét. A vonatrobbantós áldozatait pénteken temetik el Bologná­ban. A temetésen részt vesz Leone államfő és Rumor minisz­terelnök is, ott lesznek a pártok vezetői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom