Dunántúli Napló, 1974. augusztus (31. évfolyam, 209-238. szám)

1974-08-31 / 238. szám

1974. Augusztus 81, DUNANTOtl NAPLÓ Az információáradattal meg lehet birkózni Segít a gyorsolvasás »Olvasási készségünk hosz- szú évszázadok alatt csupán annyiban fejlődött, Hogy a kö­zépkori szerzetesek tagolt, han­gos olvasásáról, betűzgetéséről áttértünk a teljes szavak és szó­képek olvasására" — írja dr. Dezső Zsigmondné A gyorsol­vasás programozott tankönyve című művében. Miért, lehet másképpen is olvasni, mint ahogy ezidáig tettük? — adó­dik jogosan a kérdés. Lehet, sőt kell is! Ez a gyorsolvasós. 5000 szó percenként? Tartsunk egy kis önvizsgála­tot, hogy jelenlegi módszereink­kel milyen eredményekre va­gyunk képesek? A gyakorlation olvasó 90—160 szót képes ol­vasni percenként, a gyakorlott átlag pedig 200—250 szót, ter­mészetesen a különböző nehéz­ségi foknak megfelelően — ál­lapították meg számos felméré­sen. Fogadjuk el, hogy rbssz módszerekkel olvasunk, de hát mire lennénk képesek, van-e lehetőség a fejlődésre? Hazai adatok híján csupán a külföldi gyorsolvasó tanfolyamok ered­ményei alapján tájékozódha­tunk: Az általános tapasztala­tok szerint a tanfolyamra be­iratkozott hallgatóknak legfel­jebb 3 százaléka nem ér el semmiféle eredményt Az átlag­ról azt mondhatjuk el, a részt­vevők 90—95 százaléka két- háromszorosára fejleszti olva­sási készségét, a kezdeti 200— 250 szó/perc sebességet 500— 800 szó/percre fokozza, miköz­ben a felfogóképesség aránya 50—60 százalékról 70—80 szá­zalékra nő. Természetesen itt is akadtak kimagasló eredmények, állítólag 5000 szó/perces telje­sítmény is előfordult. Magyarországon alig néhány esztendeje foglalkoznak komo­lyabban a gyorsolvasás techni­kájával, szakirodalma pedig még alig van. Csupán a leg­utóbbi időben jelent meg dr. Dezső Zsigmondné már idézett műve, amely nálunk elsőként ad 28 napos felosztású, önállóan is elvégezhető tanfolyamanya­got. A továbbiakban dr. Dezső Zisgmondné lapunknak adott szíves szaktanácsai és e cikk írójának gyakorlati tapasztalatai alapján ismertetjük a gyorsol­vasás legalapvetőbb sajátossá­gait Miért is van szükség a gyors­olvasásra? Információ áradatról, már mint közhelyről beszélünk, nyomasztó voltát azonban nap mint nap saját bőrünkön ta­pasztaljuk, követése pedig mind lehetetlenebb. Ugyanakkor néz­zük csak meg a már korábban említett adatot a 250 szó/per- cet, amely csupán fele, vagy negyede annak a sebességnek, amelyre az ember a veleszüle­tett adottságainál fogva képes lenne. Vizuális érzékeléskor pe­dig képességei 1/5-ét használ­ja ki. Kézenfekvőnek látszik a megoldás: a módszeren kell változtatni) Erre az ellentmondásra és a gyorsolvasás szükségességére az Egyesült Államokban már,a huszas évek elején felfigyeltek. Keresni kezdték az új módszert amelyekkel a korábbi hibák le­küzdhetők, s a harmincas évek­ben pedig már megindultak az első gyorsolvasó tanfolyamok. Gyorsabb olvasás — jobb felfogás Nézzük meg, hogy mi is en­nek az új olvasási eljárásnak a lényege. Dr. Dezső Zsig­mondné írja: „Szemünk moz­gását kis izmok irányítják. Azt még karunk vízszintes mozgá­sán is kipróbálhatjuk, mennyi­vel nagyobb izommunkát je­lent az előrehaladás apró kis ugrások és megállások válta­kozásával, mint azonos távol­ságon ritkább megállásokkal végzett mozgás. A szavankénti olvasás csökkenti a megértést nagyobb munkát rá az agyra, a nehezebb szellemi tevékenység kövekeztében természetszerűleg hamarabb kifáradunk, azaz megfordítva, ha kevesebb meg­állással olvasunk, sebességünk felgyorsul és ez a gyorsaság — kevesebb erőfeszítés mellett — elősegíti a jobb felfogás mérté­két is. Hogyan juthatunk végül is mindezen képességek birtoká­ba? A programozott tankönyv három alapvető módszert em­lít: — ritmikus szemmozgás be­gyakorlása, — látószög növelése, — értelmes szócsoportok fel­ismerése egyetlen megállással. Ezek közül a ritmikus szem­mozgás begyakorlása az egyet­len mechanikus művelet, amely­nél szellemi tevékenységünknek semmi szerepe nincs. Szokás kérdése csupán, hogy két-há- rom pillantással olvassunk el egy sort. A látószög növelése már igen komoly szellemi mun­ka. Nézzünk csak egy példát! Igyekezzék az olvasó egyetlen pillantással megjegyezni a kö­vetkező jelcsoportot: 4 p 6 bizonyára nem okozott nehéz­séget, szemünk hagyományos és természetes látószögébe még belefér. No, de itt a követ­kező : D 9 7 i I p 5 k valószínű, hogy a felét sem sikerült megjegyezni, hiszen szemünk nem szokott hozzá. Rendszeres gyakorlás után azonban képes lesz 30—40 be- tútávolságnak megfelelő sza­kaszt befogni. Példaként em­lítve: ez már megfelel az újság hasábszélességének. A harma­dik módszer pedig abban segít, hogy a szöveget értelmes gon- lati egységenként olvassuk és ne pedig úgy, ahogy épp a hasábok diktálják. A sebesség növelésének ér­dekében, — amint art a szerző is említi — le kell szoknunk az úgynevezett belső, hangos ol­vasásról, amelyről nagyon sok­szor tudomást sem veszünk. Ugyancsak állandó hibának te­kinthető a már olvasott részek­re való visszatérés is. Gyakran előfordul, hogy szemünk már jóval előrébb jár, mint a fel­fogásunk és úgy érezzük, agyunk nem követte a mű gon­dolatát. Ez esetben szemünk visszaugrik néhány sorral, hogy megismételjük az olvasottakat. Ilyenkor döbbenünk rá, feles­legesen tettük, mert mégiscsak emlékezünk a lényegére. Miként győzhetők le mind­ezek a hibák? Először is a kon­centrált figyelemmel, aktív, fi­gyelmes olvasással, az utasítá­sok pontos követésével, a rep­rodukálás érdekében pedig a szókincs nagymértékű fejlesz­tésével. Skimming, skipping — nem is gondoljuk, hogy ezek az ide­gen szavak olyan tevékenysé­get takarnak, amelyet már ez­idáig is alkalmaztunk, csaknem tudatosan és következetesen. A skimming nem más, mint ismer­kedés az olvasmány egészével. Ezt tesszük tulajdonképpen a könyvesboltokban, amikor a megvásárolandó könyvet néze­getjük. A skipping pedig egy- egy keresett adat kiválasztása — például lexikon használat Beszéltünk arról is, hogy a gyorsolvasásnál nem szavakat, hanem szócsoportokat, gondo­lategységeket olvasunk. Nos, ennél még továbblépünk a kő­vetkező módszernél, a gondo­latok követésénél. Hogy a le­írt vagy kimondott szavak kö­zül nem mindegyik egyformán fontos, az talán nem is megle­pő. De, hogy a szerző monda­nivalója akkor is érthető ma­radjon, ha a szavaknak mintegy 50 százalékát elhagyjuk, ez már szinte hihetetlenül hang­zik. A szerző, amikor az infor­mációit közli, nem írhat távirati stílusban. Ahhoz, hogy gondo­latait rögzítse, a stílus szabá­lyai szerint kellő szómennyi­ségre van szüksége. Amikor azonban visszafordítjuk a szerző gondolataira, ehhez már nincs szükségünk valamennyi szóra, elég, ha a lényeget hordozó kulcsszavakat és a gondolatok áramlását jelző kötőszavakra figyelünk, s felhasználjuk az írásjelek segítségét is. \ Nem felületesség! Viszonylag rövid pályafutása alatt nagyon sok támadás érte a gyorsolvasást. Ellenzői a gyor­saság ürügyén felületességgel vádolják, pedig e kettő közé nem tehető egyenlőségjel. So­kan a szépirodalom esztétikai értékét féltik a gyorsolvasástól. Erre dr. Dezső Zsigmondné a következő választ adja: „Nem győzzük eleget hangsúlyozni: a gyorsolvasás módszere az olva­sással járó munkát igyekszik megkönnyíteni, csak a gyakor­lati prózára, vagyis azokra az olvasmányokra vonatkozik, me­lyek munkával, tanulással, isme­retszerzéssel függenek össze, ez pedig olvasmányainknak több mint 70 százalékát teszik ki — tehát érdemes elsajátítani." Mire számíthat végül is a tanfolyam elvégzője, ha a gyors­olvasás programozott tanköny­vének anyagát lelkiismeretesen elsajátította? Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy semmi­képpen sem tekinthető csoda­szernek, amellyel egycsapásra megoldódik minden. Nagyon sok gyakorlással, figyelemmel érhető el és tartható meg ko­molyabb eredmény. A 28 napos kurzus elvégzése után olvasási sebességünk várhatóan három­szorosára növekszik. Ez pedig azt jelenti, ha eddig naponto 3 órát töltöttünk olvassóssal, az most égy óra alatt elvégez­hető, a fennmaradó időt pedig újabb ismeretek szerzésére for­díthatjuk. Füzes János Országos búzatanácskozás Bóiyban Csütörtökön munka ta­nácsra ültek össze a Bólyi Állami Gazdaságban az or- j szág legjobb búzatermelő i állami gazdaságainak szak- I emberei, hogy megvitassák az idei búzatermelési tapasz- j talataikat, és összegezzék a további teendőket. A tanácskozást az Állami ] Gazdaságok Országos Köz­pontja rendezte, Bolyba azo­kat a gazdaságokat hívták meg — mintegy 35—40 üze­met — amelyekben az idén hektáronként 40 mázsánál több búzatermést takarítot­tak be. A tanácskozás résztvevői elhatározták, hoqy búzater­melési tapasztalataikat írás­ban is összegezik, s ezt hoz­záférhetővé teszik valameny- nyi állami gazdaság számá­ra. Januárban kezdődik a népességnyilvántartási összeírás Készülnek az utca-, házszámlakás jegyzékek Baranya 98 tanácsánál — 2S a, hozzájuk tartozó 319 tele­pülésen — megkezdődtek az előkészületek a népessegnyil- vántartás alapját képező össze­írásra, amire 1975. január 2- ótól kerül sor. Az óllamigazga tás széleskörű korszerűsítésé nek egyik láncszeme a népes­ségnyilvántartás. Megszűnnek az időről időre megismétlődő -összeírások — sorkötelesek tankötelesek összeírása, válasz tói névjegyzékek elkészítése stb. — és lényegesen egyszerűbb lesz az ügyintézés, hiszen adat­szolgáltatás helyett elegendő lesz az a személyi szám, ami mögött a nyilvántartásban meg- lalálhatók az állampolgá, leg­fontosabb személyi adatai. A januári összeírás előkészü­leteinek első szakaszában mái folyik Baranya megye községei­ben az ún. utca-házszám-la- kásjegyzék összeállítása. A me­gye városaiban — Pécsett ki­véve — és Siklóson szeptem­ber 15-ig végzik el ezt a mun: ; kát. A községekben a tanácsi dolgozó:;, a városokban pedig összeíró biztosok keresnek fel j minden házat, s az ott lakók 1 bemondása alapján veszik I lajstromba utcánként a háza­kat. a házakban o lakásokat, s o lakásokban a lakókat, tehát az albérlőkét is. E jegyzék ; alapián alakítják ki az össze­író körzeteket, s ugyancsak e jegyzékből derűi ki, hol van szükség utca elnevezésre, (több azonos utcanév esetén ..átke­resztelésre”), házszámok módo­sítására, stb. A népességnyilvántartási ösz- szeírás következő előkészületi szakaszában — a pécsihez ha­sonlóan — valamennyi tanács átveszi a rendőrhatóságtól a lakcím ki- és bejelentések inté­zését. Erre előreláthatóan ez év novemberében kerül sor. A leállóöbölben „topog” az autóbusz, nehéz betömi a gépjármű folyamba. Hacsak.,. nem akad egy udvarias vezető. * Autóbuszon „A 39-esre felszállt egy anyu­ka karonülő kisgyerekkel. Az ülőhelyeken nem mozdult senki. — Kérek egy ülőhelyet a gyermekes anyának — szólt kö- telességszerűen a kalauz. Több­szöri felszólítása is süket fülek­re talált. Erre a gépkocsivezető elvesztette a türelmét: — Addig nem indítok, amíg valaki át nem adja a helyét. Mire az egyik utas: — Adja át a kalauz, ő úgyis egész nap ül.. Szakonyi Lajos, a pécsi Vo­lán személyforgalmi üzemigaz­gatója kifogyhatatlan az ilyen és hasonló történetekből. Az utasok nem angyalok... De milyennek látják őket és a köz­lekedés többi résztvevőjét, a forgalmat, azok, akik kenyerü­ket az autóbuszon keresik meg? A gépkocsivezetők, a kalauzok, a forgalmisták. Amíg Markó Imre forgalmi előadóval az újmecsekaljai vég­állomáson új csuklósra várunk. Kőhalmi Lajosné forgalmista ar­ról panaszkodik, megint elrom­lott egy kocsi, s nem is lehet a helyszínen megjavítani. — Ilyenkor kimarad a járat? — Ritkán. Ahhoz öt-hat ko­csinak egyszerre kell meghibá­sodnia. Persze történt már ilyen is, s ekkor valóban tehe­tetlenek vagyunk. Ebben az esetben például a 10-es gépko­csivezetője pihenőidejét felál­dozva azonnal ráfordul a 20- asra. Felszállónk a 20-asra. Az új 180-as csuklós Ikarus a délutá­ni csúcsforgalomban is könnye­dén nyeli az utastömeget. Sen­ki nem marad le. Csak a me­netidő. A Hal téri leállóöbölből — néztük az órát — másfél per­cig nem tudtunk elindulni. Nem akadt egyetlen udvarias gép­kocsivezető sem ... — Ez a legnagyobb baj — Mit tud az új csuklós? A sorompó „elveri” a menetidőt Az utasok sem angyalok Életveszélyes az Alkotmány utca szól Papp Lajos a volán mellől. — Minden autós siet. S vala­mennyi jobban siet, mint a bu­szon utazó száznál több ember. — Milyen az új csuklós? — Nem is lehet egy napon említeni a régivel. Ide minden­ki felfér, több, mint kétszáz utas. Persze csak akkor, ha nem állnak meg az ajtóban. Mert akkor hiába a négy ajtó, hiába a nagy kocsi, ha szűkké teszik. Debát ilyen a közönség. Aztán persze a Volánt szidják, pedig a következő megállóban vára­kozók inkább utastársaikat szid­hatnák. A 39-esen a sorompó és a jegyautomata okozza a legtöbb gondot. Az előbbit csak szidni lehet, az utóbbit viszont meg­tanulni. Sokan azt állítják, hogy rossz a konstrukció, pedig nem ismerik a kezelését Mellesleg a Szovjetunióban több, mint 10 éve kifogástalanul működnek. Persze ott rászólnak az utasok arra, aki rongálja ... Nálunk meg tíz-, húszfilléresekkel ete­tik. Pedig egy- és kétforintossal kiválóan működik, A kertvárosi pályaudvaron egymás szavábo vágva panasz­kodnak a sofőrök, kalauzok. — Nem lehet tartani a me­netidőt, a sorompó mindig el­veri. — Ez a járat mindig zsúfolt. Itt a bőrgyár, a temető, a vá­góhíd, a kertészet, a kórház, az­tán az új lakótelep. — Nem adnak előnyt a busz­nak. Leszámítva a teherautóso kát, s egy-két úrvezetőt, a töb­biek fütyülnek az udvariasság­ra. a megértésről. Erdélyi Sándor gépkocsiveze­tő szerint sokszor nincs megér­tés az utasok és a személyzet között sem. — Kihajolnak, kikönyökölnek a nyitott ablakon, pedig tilos és veszélyes. Elhiszem, hogy meleg van, de ha mi órák hosz szat bírjuk, tíz-tizenöt percig ki lehet bírni. Egyes utasok lené zik a sofőrt Igen, ezt tapasztó lom. Néha olyanokat monda nak, mint egy futballbírónak .. Pedig nem én hagyom az alma csutkát az ülésen, nem én ve rekedek a kocsiban, s nem én tanítok másokat arra, hogyan kell autóbuszt vezetni. Nem zsúfolt a 30-as reggel nyolc előtt sem. — Majd ha kezdődik az is­kola — mondja Balogh János gépkocsivezető. — De nekem nincs problémám az utasokkal. Annál több a többi autóssal. — Éspedig? — A Jókai köz elején tilos a parkolás, de semmibe veszik. j Csak próbálnának egyszer a Skodával centizgetve befordul­ni. Az udvariassággal, ponto­sabban az udvariatlansággal nekem is van problémám. A teherautósok kiengednek a megállóból, de az egy-két ud­varias személygépkocsi-vezetőre rádudálnak a többiek. Meg mu­togatnak is . .. A főpályaudvari forgalmista, Karádi Józsefné az emberi koc­canásokról beszél. — A minap is beállított ide egy kissé italos ember és nagy hangon szidott bennünket, amiért a busz nem válla meg e vonatot, pedig at esők tfz percet késett Nehezen lehetett megmagyarázni, hogy aki a kö­vetkező megállóban várja a buszt, azt a legkevésbé sem érdekli, hogyan járnak a vona­tok. A helyi közlekedésben szi­gorúan tartani kell a menet­időt A legtöbben arra hivat­koznak, hogy a bérletükért utcz- ni akarnak, s hogy-hogy késik a busz? Akad persze olyan is, aki augusztus végén a júliusi bérletével akar utazni. — Én soha nem szólok visz- sza az utasnak. Kéréssel többre megy az ember — mondja Meiszterics Imre, aki 12 éve ,ái a 30-assal, — Mit változtatna o pécsi közlekedésen? — Megtiltanám a parkolást a Széchenyi tér felső sarkán, a Nagy Lajos Gimnázium előtt. Néhány várakozó autónak már elvittük az oldalát. Azonnal rendbe hozatnám az Alkotmány utca burkolatát, mert az élet- veszélyes, s mióta az eszemet tudom, ilyen. Tönkre mennek a futóművek, s a múltkor az egyik ; utas a fejét verte a tetőbe, kép- | zelheti, mekkorát döccent a ko- gsi. Az Alkotmány és az Ifjúság utcában úgy belógnak az ágak, hogy csupa karcolás az új ko­csi ... Aztán nézze csak, itt a Széchenyi téri gyalogátkelőhe­lyen egyszerűen erőszakoskodni kell, csoda, hogy nem történt még súlyos baleset. Viszont ha udvariasan elengedem a gyalo­gosokat, egész életemben itt állhatnék. Együtt szidjuk az utat, dicsér­jük a Skodát. — Ezen álom a munka, szin­te nem is fárad el az ember. Automata a váltó, nem kel! kup- lungolni, s olyan jó a kormány­szervó, hogy tél kézzel könnye­dén lehet kanyarodni. Az enyémben 40 ezer kilométer van már, de jóformán egy csa­vart sem kellett utánahúzni, S még valami: felfér 140 utas, nincs tumultus, nincs veszeke­dés, könnyebb az időt tartani, szóval még az utasok is má­sok ,. Páni** György V

Next

/
Oldalképek
Tartalom