Dunántúli Napló, 1974. augusztus (31. évfolyam, 209-238. szám)

1974-08-31 / 238. szám

i DUNANTOLI NAPLÓ 1974. augusztus 31* Szeretettel köszőntjük névnapjuk alkalmából 197 4. AUGUSZTUS ERIKA 31 nevű kedves olvasóinkat a SZOMBAT A Nap kél 5.00, nyugszik 16.27 órakor. A Hold kél 17.29, nyugszik 3.37 órakor A. N. Ragyiscsev 225 évvel ezelőtt, 1749. au­gusztus 31-én született és 53 éves korában, 1802-ben halt meg Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi gondolko­dású orosz író és filozófus. Nemesi családból származott és németországi egyetemeken jogot végzett. Oroszországba visszatérve, állami szolgálatba lépett; irodalmi ambíciókat is táplált, s először vetette fel a jobbágyrendszer kérdését. Hires Szabadság-ódájában félreérthe­tetlenül kinyilvánította, hogy nemcsak a nemesek szabadsá­gát kívánja, hanem minden em­berét: a parasztokét éppenúgy, mint a kereskedőkét, vagy a vá­rosi napszámosokét. A XVIII. századi felvilágosodás és a nagy francia■ polgári forrada­lom haladó eszméinek lelkes híve volt. Utazás Pétervárról Moszkvába című főművét a feu­dális Oroszországról rajzolt el­rettentő képek sorozatán ke­resztül, a hűbéri rendszer, a cá­ri önkényuralom< éles, leleplező bírálatának szánta. Természet­felfogásában Lomonoszov nyomdokain haladt, s bírálta a lélek halhatatlanságának vallá­sos idealista dogmáját fs. Bár még nem juthatott el a materialista társadalom-felfo­gáshoz, haladó politikai néze­teivel az orosz forradalmi moz­galom egyik előfutára volt. Kórházi ügyeletek Gyermekgyógyászét: Gyomoitklinika. Belgyógyászat, sebészet, taraumatoló­S ia: II. sz. Sebészet Égési sérülések: onvéd Kórház, gyermekek esetében Gyermekklinika. Koponya, és agysérü­lések : Idegsebészet — Kartondoboz helyett fólia. A Szigetvári Konzervgyár új, korszerű zsugorfóliás csomagoló­gépet és két palettázót helyezett üzembe. A korszerűtlen karton­doboz gyűjtőcsomagoló anyag helyett a tetszetős fóliát alkal­mazzák, mélynek kezeléséhez kevesebb munkaerő szükséges. A palettázók a befőttesüvegek egységcsomagolósánál segíte­nek, eddig kézzel rakták a mint­egy 800 üveget tartalmazó egy­ségcsomagokat, ezt most a pa­lettázók végzik. Esküvő FULLER MARGIT és DANI CSABA augusztus 31-én, ma de. fél 12' órakor tartják esküvőjüket a Hunyadi út 2. sz. alatti házas­ságkötő teremben. Kitüntetés A Munka Érdemrend bronz fokozatával tüntették ki Kármán Józsefet, a görcsönyi Új Már­cius Termelőszövetkezet főköny­velőjét nyugdíjba vonulása al­kalmából. A kitüntetést tegnap adták ót a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban. Ösztöndíj a közép­iskolásoknak Az Állami Ifjúsági Bizottság az 1974/75-ös tanévre egymillió forintos támogatóst ad a fizikai dolgozók középiskolás gyerme­keinek. A tanévnyitó ünnepé­lyeken hirdetik ki, hogy az el­sősök közül ki részesül félévre ezer forintos ösztöndíjban. Ezt a támogatást azok kapják, akik nem nyertek kollégiumi elhelye­zést Időjárásjelentés A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál 11 órakor 23 fok volt. Várható időjárás szombat estig: Időnként kissé megnövekvő felhőzet, szórványosan futó esővel, zivatarral. Mérsékelt, időnként élénkebb keleti, délkeleti szél. Az évszaknak megfele. lő hőmérséklet. Várható legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: 10—15, legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton: 23—28 fok között. E0-05-07 Személygépkocsijával elütöt­te. Augusztus 30-án, a koraesti órákban Osvát Tibor 39 éves komlói lakos személygépkocsijá­val elütötte Fuksz Józsefné 45 éves hosszúhetényi lakost, oki Hosszúhetényben, az Ormándi utcában közlekedett gyalogo­san. A baleset következtében Fuksz Józsefné 8 napon túl gyó­gyuló sérüléseket szenvedett Az ügyfoen vizsgálat indult Az utolsó szünidei játékcsaták folynak az új tanév kezdete előtt a Hajnóczy utcai srácok között. Fotó: Erb János Lottó A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság közlése szerint a Balatoníüreden megtartott 35. heti lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki: 33, 40, 69, 88, 89 A szeptember 2-i tárgynyeremény sorsoláson a 33. játékhét szelvényei vesznek részt. • Nyugdíjasok utaznak Lahtiba Pécs megyei Város Tanácsa nyugdíjasainak 21 fős csoport­ja indul a közeli napokban 5 napos finnországi látogatásra, a testvérváros Lahti Nyugdíjas Egyletének meghívására. A ki­utazók részére tegnapelőtt dél­után a Doktor Sándor Művelő­dési Központban dr. Nagy Fe­renc szb-titkár, a küldöttség ve­zetője és dr. Ásvány Lajos, osz­tályvezetőhelyettes tartott tájé­koztatót, majd Végh József-, a pécsi Magyar—Finn Baráti Kör titkára diavetítéses előadás­ban ismertette Lahti történetét, nevezetességeit A lahti nyug­díjasok előreláthatóan a jövő évben viszonozzák a pécsiek lá­togatását. Tanévnyitók Az Egyetem utcai Általános Iskola tanévnyitó ünnepélye 1974. szeptem­ber 2-án 9 órakor lesz. * A Pécsi Tudományegyetem Állom­ás Jogtudományi Karán szeDtember * 16-án nyitják meg az új tanévet — Borsókaszáló- és cséplő­gépek Amerikából. A zöldség és gyümölcstermesztés növelésére a Szigetvári Konzvergyár kezde­ményezésére amerikai zöldborsó­kaszáló- és cséplőgépeket he­lyeztek özembe a kétújfalui Vö­rös Csillag Mgtsz-ben, a szent- lászlój és a nagydobszai Búza­kalász Mgtsz-ben. A közös gaz­daságok nagy megelégedéssel tapasztalták, hogy az új géppel jóval kevesebb a tört és repedt szem, valamint csökkent a szem­veszteség is. AUTOBUSZJARATOK a TV-KILÁTÓHOZ 1974. szeptember 1-től munkanapokon 1S őrétől H éréig óránként szombat, vasárnap ét ünnep napokon, munkaszüneti napokon 10—21 óráig éránként KÜLÖNJÁRATÚ AUTÓBUSZ INDUL A TV-KILATÓHOZ. a MOTEL TURIST Pécs, Sofia! a. 35. elől. Fenti időrendben • visszainduló já­ratok minden óra 30 perckor in­dulnak és a kiinduló helyre érkez­nek meg, utolsó járat 21.30. A színes, tv-tornyot ábrázoló levelezőlap a részvételi jegy. Érvényes az oda- és visszautazó«« és a Tv-4ci látó megtekintésére. A részvételi jegyek határidő nél­küliek, nem névre szólóak. Vásárolhatók: Pécs Városi Idegenforgalmi Hivatal Széchenyi tér 1. Hotel Turist portaszolgálatánál Pécs, Sallai utca 35. Hotel Nádor portaszolgálatánál Pécs, Széchenyi tér 15. Pannónia Szálloda portaszolgálatá­nál, Pécs, Kossuth Lajos utca 5. 620. Dohánybolt Pécs, Széchenyi tér lé. és a különjáratú autóbusz indulása előtt a gépkocsivezetőnél. (x) SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Nyári szünet MOZI Park: Ne hagyd magod, Pitkin I (4, 6. 8) Park, Kerti A fej nélküli leva« (18) Petőfi: A fej nélküli lovas (4. n7 *9) Kossuth: A fej nélküli lovas (hn10. 12, n3, f5), Nápolyt lótni és . . . (hn7, hn9) Fekete Gyémánt: Doreltlk jöni (6). Jószerencsét: Az aranyember (5, 7). Rákóczi: Az ördög bájitala (5, 7). Május 1.: Bob herceq (fő). Harkány: önző szerelem (7, 9). Komló, Május 1.: Az Olsen banda nagy fogósa (4, 6, 8). Mohács: Szerelem a tengeren (6, 8). Sellye: Ki van a tojásban? (8). Szigetvár: A vizsgálat lezárult, felejt­se ell (8). Siklós: La Mancha lovag­ja (8). RADIO KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggeltI A Kossuth rá­dió reggeli műsora. Közben: 4.45, 6.45: Szót kér: dr. Tarr Imre, a me­gyei PB első titkára. 8.00: Hírek. Idő­járás. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális prog­ramjából. 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40; Darina Lasciaková szlovák nép­dalokat énekel. 8.58: David Ojsztrah és Szvjatoszlav Richter lemezeiből. 10.00: Hírek. Időjárás. 10.05: Ródló- szinház. Az egyetlen út. 11.10: Ro­mantikus kamarazene. 12.00: Déli Kró- i níka, 12.20: Tudósítás az öttusa világ­bajnokságról, Moszkvából. 12.35: Ze- j neí anyanyelvűnk, 12.45: Magyarán scŐIim . . . 13.60: Melódiákoktól. 14.06: Közős dolgaink. 14.16: Kóruspódium. 14.25: Új zenei Újság. 15.00: Hírek. Időjárás. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: „Bácsi kérem, hol »lehet Itt focizni? . . 15.55: Reklám. 16.00: 168 óra. Közben: 17.00: Hírek. Időjá­rás. 17.30: Úriemberek vagyunk. Rá­diójáték. 18.10: Népszerű zenekctfi muzsika. 18,58: Hallgatóink figyel­mébe! 19.00: Esti Krónika. 19.25: öt perc sport 19.30: Vlkingflak II. (be­fejező) rész. 20.19: Mikrofonközeiben — Andy Williams. 20.56: Fritz Wun­derlich énekel, WPIhelm Backhaus zon­gorázik. 21.26: Népdalok. 22.00: Hí­rek. Időjárás. 22.15: Sporthírek. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Iphigenia AuJisban. 24.00: Hírek. Idő­járás. 0.10—1.58: Melódiakoktél. Köz­ben: 0.55: Hírek. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli ze­nés műsora. Közben: 7.50: Múzeumi híradó. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Operettmuzsika. 8.40: A Berlini Rádió énekkara énekel. 9.00: Hírek. 9.03: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.19: Népzenei Magazin. 10.00: Hírek. Idő­járás. 10.05: Szombat délelőtt. Köz­ben: 11.00: Hírek. Időjárás. 12.00: Hírek. Időjárás. 12.03: ..Jelképek er­dején át . . .” 12.13: Zenekari muzsi­ka. 13.00: Hírek. Időjárás. 13.03: Ho­vá menjek? 13.18: Alkeszandr Ognyiv- cev éneké!. 13.40: Orvosi tanácsok — a cukorbetegség okairól (Ism.). 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Napraforgó. 14.50: Éneklő ifjúság. 15.00: Haydn: D-dúr szimfónia. 15.27: Lépést tart-e a mezőgazdnsóqi szakemberképzés a fejődésben? 15.57: Műsorismertetés. 16.00: Hírek. Idő­járás. 16.05: Az élő népdal. 16.15: Beethoven: B-dúr trió. 16.50: Közve­títés labdarúgó mérkőzésekről. Kőé- bon; Tudósítás as öttusa VB-ről. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: Kiván­csiak Klubja. 19.06: Régi híres éne­kesek műsorából. 19.35: Legendák a nyári égbolton. 19.50: Jó estét, gyere­kek I 20.00: Hírek. Időjárás. 20.10: Sporthírek. 20.15: ÚJ könyvek. 20.18: A Magyar Rádió Karinthy-színpada. Minden másképp van. 21.26: Magyar zeneművek. 22.23: Nóták. 22.45: Hang­versenynaptár. 23.00: Hírek. Időjárás. 23.15: Slágerturmix. 24.00—0.10: Hírek. Idájáról. 3. MOSOR 12.00: Déli Krónika. 12.20: Műsorismer­tetés. 12.23: Az MRT énekkara énekel. 12.44: A szegény Jonathán. 13.02: Beethoven-művek. 14.30: Bohémélet. Részletek Puccini operájából. 15.30: A XX. század zenéjéből. Közben: 16.00: Hírek. Időjárás. 17.00: ötórai ! tea. 18.00: Hírek. Időjárás. 18.10: A folyón át d fák közé. Rádiójáték. 19.30: Kamarazene. 20.48: A Bergeni Fesztivál dzsesszfelvételeiből II. 21.21: A Müncheni Rádió szimfonikus zene­kara játszik. 23.00—23.15: Hírek. Idő­járás. PÉCSI RADIO 17.30: Műsorismertetés, hírek 17.05: üdülő öregek — Nóqrádl Erzsé­bet zenés riportműsora 18.00: Hírek, tudósítások 18.10: Utazás Baranyában. IX. rész 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor Hallqatóink kérésére zene — Ba­ranyán át. összeállítás — Aján­déktekercsen érkezett. Közre­működnek az Eszéki Rádió szó­listái és zenekara 19.15: Német nvelvű műsor Pécsi utcák, városrészek. Riport — Neue Zeitung előzetes — A jővő hét műsorából — Zenés szombaté*!» 20.06; Műsorzárás. MAGYAR TV 9.30: Műsorismertetés 9.31: Kertről kertre (ism.) 9.50: Rögtönítálő bíróság. NSZK ttm (Ism.) 11.46: Kezdőkör 12.30—12.55: Új Építése* Magyar­országon (ism.) 16.17: Műsorismertetés 16.20: Természetbarát. A Telespert té­ri szti kai magazinja 16.40: „Mesékbe száll az emlékeze­te . . ." 17.20: Gondolat 17.45: Reklámműsor 17.50: Hírek 17.55: Eladni tudni kell. Dokumentum­film 18.05: Napilapok, hetilapok ... Miről ír a világsajtó? 18.20: Új építészet Magyarországon II. Magyar előzmények 18.45: Reklámműsor 18.50: „Harmadik út nem leheti* 19.15: Cicavízió 19.30: Tv-híradó 20.00: Alfonzó-cIHrusx 20.30: A felügyelő. NSZK bűnügyi filmsorozat A kis Schubellk lény 21.35: 144 nótb. A Magyar Televízió slágerlistája 22.30: Tv-híradó — 2. kiadót. ■ JUGOSZLÁV TV 16.25: Gyermekadás. 17.25: Labdarú­gás: Hajdúk—Zeljeznicar. 18.00: Bel­grádi krónika. 18.15: Gyermekműsor. 19.15: Mit csináljunk vasárnap — hu­moros adós. 19.45: Raizfllm, 20.30: Találkozások. 21.40: Ejszako és nappal — amerikai játékfilm. 2. MOSOR 20.25: lnt.rni.cn, 21.40; Dekuihentu- nők 02 Időbe«, Kitüntették Úszta Gyulát Pénteken o szovjet nagykö­vetségen V. J. Pavlov nagykö­vet nyújtotta át Úszta Gyula al- tábornagynak, a Magyar Parti­zán Szövetség főtitkárának — a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa által adományozott — ,,Né­pek barátsága" érdemrendet. A kitüntetés átadásán megje­lent Rácz Sándor, az MSZMP osztályvezetője, képviseltette ma. gát a Belügyminisztérium, és a Magyar Partizán Szövetség, s ott voltak a szovjet nagykövet- séq magas rangú munkatársai is. • — Könyvajánlat Fekete: Ballagó idő (Móra), Forster: Szellem a házban (Magvető), James: A csavar fordul egyet (Európa), Feuchtwanger: Simo­ne (Szépirodalmi), Andrejev: A kormányzó (Európa), Pontoppi- dan: Szerencsés Péter (Euró­pa), Sarbu: Joseph Conrad vi­lága (Európa), Sokszemközt — tudósokkal (Közgazdasági— Minerva), Váci Mihály: Válo­gatott versek (Móra—Kozmosz); Romhányi: Mézga Aladár kü­lönös kalandjai (Móra), Koró­da: Bolondok tornya (Szépiro­dalmi), Déry: Befejezetlen mon­dat (Szépirodalmi), Rácz—Ta­kács: Kis magyar nyelvtan (Gondolat), Vajner: A gyilkos ismeretlen (Európa), Grimm legszebb meséi (Móra), Brizo- va: Száz tanács a sorozat ked­velőinek (Mezőgazdasági), Ga­laktika 9. (Móra—Kozmosz), Patay: Vadak (Búvár), Rudnay: Élelmiszerek házi kezelése, tá­rolása (Közgazdasági—Miner­va), Gombos: Régi kertek Pes­ten és Budán (Mezőgazdasá­gi). — Hibaigazítás. Lapunk teg­napi számában megjelent: Nagy- családosok segélyezése c. hírben a megjelölt vállalat neve téve­sen szerepelt A segélyt a Pécsi Szolgáltatóipari Vállalat nyúj­totta dolgozóinak. — Ügyeletes állatom»! szolgálat Pécs város területén augusztus 31-én déli 12 órától szeptember 2-án reggel • óráig; dr. Velin István. Lakása: Csend u. 4. Telefon; 18-202. A BARANYAMEK árai A piáéi árok nem sokat változtak az előzőekhez képest. A burgonya ki­lója továbbra is 2,80—3,80 forint faj­tától függően. A tölteni való papri­ka 6 forint, a cseresznyepaprika 7 fo­rint, a hegyes erős 6 forint kilónként. Drágább lett a kovászoini való ubor­ka, 3,60 forint helyett 3,80 forint, a salátának való uborka ára nem vál­tozott, 1,80 forint, az ecetes uborká­nak való 5,20—9,50 forint. Továbbra is 4,40 forintért kapható a paradi­csom kilója. A fejeskáposzta 1,80 fo* rint, megjelent a vöröskáposzta is, 4 forintért vásárolhatják a háziasszo­nyok. A kelkáposzta ára változatlanul 4,60 forint. Rossz hír a padlizsánt kedvelőknek, hogy drágább lett, ki­lója 12 forint. Újdonság a zöldségek közül a lilahagyma, kilója 5,40 fo­rintért kapható. A sárgarépa 4,40 fo­rint, a karalábé 4 forint, a főzőtök 1,80 forint. A zöldbab ára nem vál­tozott, 5,60—6,80 forint, a juliskabab kilója 6,80 forint. A zellergumó zöld­del 2 forint. A csemegetengeri csö­venként 1,20 forintért kapható. A gyümölcsök közül a befőzésre és ét­kezésre egyaránt alkalmas szilva ol­csóbb lett, 2,80—3,40 forint. Újdon­ság a nagy szemű olasz szilva, kilón­ként 4 forintért kapható. A sárga­dinnye óra nem változott, 4 forint kilója, a görögdinnye 2,80 forint. A csemegeszőlő 13,50 forintért kapható, a cardinál szőlő ára is változatlan, kilója 16 forint. Az alma 4,50—7 fo­rintig kapható, az őszibarack kilója 5—9 forint, a körte továbbra is 7 fo­rint A tojás darabonként 1,70—1,40 forint, minőségtől függően. Utószezon A heti filmbemutatókon erő­sen érződik a nyárvégi „kiáru­sítás"?, a szórakoztatás nagy­ágyúi kimerültek, az őszre tar­talékolt filmművészeti csemegék a még nyaraló filmbarátodra várnak. Lássuk hát a „felhoza­talt”: egy „keleti" westernt é* két felújítást. A cowboy-filmek nagy kelet­je arra ösztönözte a filmgyártó­kat, hogy Európában a vadnyu­gati történetek filmre vitele cél­jából fiókvállalatot hozzanak létre, melynek székhelye Olasz­ország lett. így született meg a „makaráni-western", e műfaj néhány jeles alkotását a hazai nézők is láthatták (Volt egyszer egy Vadnyugat). A most bemu­tatott A lej nélküli lovas című film jelzi, hogy a szocialista or­szágokban is növekszik a ka­landfilmek iránti igény, mely­nek kielégítésére szovjet filme­sek celluloidszalagra vitték Mayne Reid magyarul is olvas­ható vadnyugati történetét E film is többé-kevésbé a vad­nyugat meghódításáról, o tár­sadalmi és erkölcsi bizonytalan­ságról, a törvényen kívüliek és a törvények védelmezőinek ke­ménységéről, a hősi vállalkozá­sokról szól, kubai tájak és szí­nészek közreműködésével. Már- már belefeledkezünk a cselek­mény izgalmába, óm a revolver­hősök vetélkedésének célpontját képező milliomoslány, akit Lud­milla Szaveljeva alakít, felidézi a nézőben a Háború és béke Natasáját, nem hagyva kétséget a nézőben arról, hogy e wes­ternt nem a cowboyok hazájá­ban készítették. Norman Wisdom filmjeit a hatvanas évek elején sorozat­ban láthattuk a mozikban. Az Ellopták a hangomat, a Matróz a rakétában, s az En és a gengszter főszereplője sokolda­lú, főként burleszkhatásokkal dolgozó komikus, ennek a mű­fajnak egyik képszerű művelő­je. Kellemes a' hangja, jól tán­col, és szerepeiben akrobatikus ügyességét is kamatoztatja. Harsány humorával újra meg újra az esetlen kisembert for­málja meg. Normannak neve­zett figurája — mindig ezt a nevet használja — végülls dia­dalmaskodik a nehézségeken és elnyeri méltó jutalmát Fentiek­ből is kitűnik, hifgy a nagy előd, Chaplin nyomdokain jár. Végül a hét legértékesebb filmjéről, a hétfő esti Art Kinó- programban szereplő felújítás­ról kell röviden szólnunk. Ing­mar Bergman után talán a leg­ismertebb svéd rendező Ma­gyarországon Bo Widerberg, akinek három filmjét is láthat­tuk az elmúlt néhány évben. Az Elvira Madigan nagy stíluste­remtő erőről, az Adalen 31 és a Joe Hill őszinte és megkapó politikai-munkásmozgalmi elkö­telezettségről tanúskodott. So­kak számára most meglepetés­ként fog hatni a rendező első nagy játékfilmje, az 1963-ban készült Gyerekkocsi, mely a mai fiatalok problémáit ábrázolja szociológiai hűséggel és művé­szi hitellel. A filmen érezhető a mesterének tekintett Truffaut ét a francia „új hullám” hatása, de már felfedezhető a későbbi kiforrott művészegyéniség keze munkája is. S. A. AGAZATT SZERVEZŐ INTÉZET PÉCSI REGIONÁLIS SZERVEZETE szervezői tevékenységre alkalmaz vállalati gyakorlattal rendelkező építészmérnököket, építőmérnököket Az érdeklődők életrajzukat: 1393 Bp. Pf. 319, személyzeti osztályra címezve küldjék. Megbeszélés Pécsett í

Next

/
Oldalképek
Tartalom