Dunántúli Napló, 1974. július (31. évfolyam, 178-208. szám)

1974-07-02 / 179. szám

Halálozás Fájdalommal, megtört szívvel tudat­juk, hogy drága férjem és édesapánk, szeretett fiam, testvérünk, vőnk, só­gorunk HIRDI FERENC a Pécsi Vízmű igazgatója, életének 43. évében váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 1974. július 5-én, pénte­ken 15.30 órakor kísérjük utolsó út­jára a pécsi központi temető ravata­lozójából. A gyászoló család és a széleskörű rokonság. A Pécsi Vízmű dolgozói, pártalap- szervezete, szakszervezeti bizottsága és KISZ-szervezete mély megrendülés­sel tudatjuk, hogy nagyrabecsült igaz­gatónk, elvtársunk, jóbarátunk, HIRDI FERENC ELVTARS 1974. június 27-én váratlanul elhunyt. Az elhunytat a vállalat saját halott­jának tekinti. Temetése 1974. július 5-én, 15.30 órakor lesz a pécsi köz­ponti temető ravatolozójából. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyám, anyósom, nagyanyám GERSTNER JÖZSEFNÉ 75 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése július 4-én, csütörtökön lesz a barcsi Béke utcai temetőben. A gyászoló család. Értesítem mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy szeretett jó test­vérem, UPÖT MIHALYNÉ 82 éves korában elhunyt. Temetése július 3-án, szerdán du. 1 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló test­vére. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett férjem, és vöm FARKAS JÓZSEF nyugdíjas gépkocsivezető, 71 éves ko­rában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése július 3-án, szerdán fél 2 órakor lesz a központi temetőben. Gyászolja felesége és anyósa. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagy­apa, FEKETE GYÖRGY volt diószviszlói lakos, 70 éves korá­ban elhunyt. Temetése július 3-án, szerdán 12 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, testvérünk, só­gornőnk és kedves rokonunk, SZERP SANDORNÉ óé éves korában, hirtelen elhunyt. Temetése július 3-án, szerdán du. fél 4 órakor lesz a központi temető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, drága unokánk, dédunokánk, keresztfiunk és kedves rokonunk, RUPERT JÓZSEF 3 éves korában, tragikus körülmények között elhunyt. Temetése július 5-én, pénteken 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló Rupert és Helmrich család. Köszönet Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, ÖZV. KOVÁCS GYORGYNÉ temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal vagy bármi módon mély­séges fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mondunk a Pécsi Szikra Nyomda régi dolgozói­nak, a Zala megyei Nyomda raktári dolgozóinak, a széleskörű rokonság­nak, minden kedves ismerősnek. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik drága édesanyánk, OZV. RUZSITS EDNRÉNE temetésén részt vettek és fájdalmunk­ban osztoztak. Gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, szomszéd­nak, barátainknak, ismerőseinknek, iskolatársaimnak és munkatársaimnak, akik felejthetetlen drága halottunkat, IFJ. GYORKÖ LAJOSNÉT utolsó útjára elkísérték, koszorúk és virágok küldésével mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk, BALAZS JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, szomszé­doknak, barátainknak és ismerőseink­nek, akik drága halottunk, GALL OLIVER temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Kesztyűgyár vezetőségé­nek és dolgozóinak, a Budapesti Honvéd Gőzmosoda parancsnokságá­nak, a Pécsi Gőzmosoda dolgozói­nak, a B. m. Ruházati Kereskedelmi V. és a Köztisztasági V. dolgozói­nak. A gyászoló család. felvesznek PÉCS—BOLY—SELLYE! telephelyekre gépkocsivezetőket felvesz a Tejipari és Szállítási Vállalat Pécs, Ifjúmun­kás u. 2. (632) MERLEGKEPES vizsgával rendelkező dolgozót felveszünk belső ellenőri munkakörbe. Jelige: Ipari Szövetkezet 74. Hunyadi úti hirdetőbe. (612) BVM Pécsi Gyárrészlege pécsi tele­pére gyártásközi ellenőröket építő­ipari szakközépiskolai végzettséggel, valamint targoncakezelőt alkalmaz. Jelentkezés: Pécs, Bolgár Néphadse­reg útja 10. MEO-nál. (605) VÁROSI Kórház 1 fő műtősnői állást hirdet. (—) KÖNYVELŐ és pénzügyi admi­nisztrátori munkakörbe gyakorlattal rendelkező munkaerőt felveszünk. Je­lentkezés: a Dél-dunántúli TUZEP Vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Rákóczi út 46. (615) A VOLÁN 12. sz. Vállalat helyi és távolsági járataira kalauzokat fel*- vesz. Jelentkezés: Bolgár Néphadse­reg útja 33., fszt. 6. f (596) TAKARÍTÓT alkalmaz a Tanárképző Főiskola. Ifjúság u. 6. Munkaügy. (639) Építőanyagok beszerzésében jártas anyaggazdál­kodási előadót felveszünk Jelentkezéseket önéletrajzzal, eddigi munkahelyek feltüntetése mellett f „Építőipar” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük Dolgozókat ARUKIADOT és kapuellenőrt fel veszünk. Jelentkezés a Dél-dunántúli TUZEP Vállalat telepén. Pécs, Me­gyeri út 101. (638) A BARANYA megyei Földhivatal földmémöki (esetleg szaktechnikusi) á!l!úst hirdet, (8852) KŐMŰVES segédmunkásokat azon­nali belépéssel felveszünk. Jelentke­zés: Mecsekvidéki Pincegazdaság, István tér 12. Munkaügyi osztály. (626) A MAGYAR Nemzeti Bank Baranya megyei Igazgatósága azonnali belé­péssel takarítónőt keres. Jelentkezni lehet Pécs, Geister E. u. 6. Munka­ügyi előadónál. (629) ASZTALOS szakmunkást keres azon­nali felvételre (lehet nyugdíjas is) a dr. Veress Endre utcai Rendelő Intézet. Jelentkezés a műszaki osztály vezetőjénél. (630) KŐMŰVES mellé segédmunkásokat felveszünk. Jelentkezhetnek nyári szünidős diákok is. Bm. Cipőipari Szövetkezet Pécs, Kossuth L. u. 3. (631) GYAKORLOTT anyagkönyvelőt fel­veszünk. Pécsi Szolgáltatóipari Vál­lalat. Lotz Károly u. 2. (613) VOLÁN 12-es sz. Vállalat portás-őr munkakörbe nyugdíjasokat felvesz. Jelentkezés a Rendészeti Osztályon. Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 6. (607) TAKARÍTÓNŐT felvesz a Belvárosi Általános Iskola. Pécs, Leonardo da Vinci u. 1. (637) FIATALOK FIGYELEM I IPARI tanulókat felveszünk fonó, szö­vő szakmára. Jelentkezhet minden 14. életévet betöltött 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatal. Jut­tatások: Különélést pótlék vidékieknek havi 300,— Ft. Társadalmi ösztöndíj helybeli lakosoknak havi 250,— Ft. Havi 90,— Ft-ért reggeli, ebéd, va csora munkaszüneti napokon is. In­gyen tankönyv és munkaruha. Elhe­lyezés díjmentesen a gyár munkás- szállásán. Kezdő tanulóbér havi 350,— Ft, amely a tanulmányi ered­ménytől függően változik. Fiú­tanulóinkat a szakmunkásvizsga után segédművezetövé, később művezetővé képezzük kil Felszabadulás után a kereseti lehetőség havi 2200 —2800,— Ft között van. Begyakorolt szakmunkásaink 3000,— Ft-ot keres­hetnek. Jelentkezni lehet szombat ki­vételével bármely munkanapon 7— fél 4-ig személyesen. Levélre is rész­letes tájékoztatást küldünk. A gyár címe: PNYV Magyar Pamutipar, sze­mélyzeti oktatási osztály, 1046 Buda­pest, IV., Erkel utca 30. (5151) A BARANYA—TOLNA megyei Tég­laipari Vállalat Görcsöny I. sz. üze­me felvesz könnyűgépkezelői vizsgá­val rendelkező női dolgozókat, laka­tos szakmunkásokat, valamint tégla­rakodáshoz férfi dolgozókat. Je'ent- kezés az üzemvezetőnél. (145938) A BARANYA—TOLNA megyei Tég­laipari Vállalat nehézgépkezelői vizsgával rendelkező dózerkezelőket felvesz. Jelentkezés: Pécs, Mártírok útja 12., bánya-csoportvezetőnél. (145940) FÉRFI segédmunkásokat, valamint 16—18 éves (erős testalkatú fiú) diá­kokat a nyári időszakra felveszünk. BIVIMPEX 7. sz. Nyersbőrkirendeltség, Bolgár Néphadsereg útja 58. (75378) A PÉCSI TERVEZŐ Vállalat felvétel­re keres nyugdíjas anyagkezelőt részmunkaidőre, valamint építésztech­nikust szerkesztői beosztásba. Jelent­kezés a személyzeti osztályon, Pécs, Rákóczi út 1 sz. alatt. (145962) A FIM Zsolnay Porcelángyár felvesz egy férfi és egy női portást, valamint női munkaerőt betanított munkára. (145957) VIZVEZETÉKSZERELŐ szakmunkáso­kat, valamint fűtésszerelő segédmun­kásokat, nyári szünidős diákokat, munkahelyi takarítókat keresünk fel­vételre. Jelentkezés: Építőipari Szö­vetkezet. Megye u. 19. (145954) MÉRLEGKÉPES könyvelői oklevéllel rendelkező dolgozót azonnal alkal­mazunk. A jelentkezéseket „Iparválla­lat” jeligére, a Sailai u. 8. \ hirdetőbe kérjük. (145949) TAKARÍTÓNŐKET keres felvételre a Pécsi Közúti Építő Vállalat. Jelentke­zés: a laboratórium vezetőjénél. Pécs, Felszabadulás út 16. (145960) TEXTIL szakmában jártas, a me­gye szövetkezeti hálózatát ismerő, gyakorlattal rendelkező szakembert alkalmazunk. Jelige „.Géokocsiva! előnyben”, a Sailai utcai hirdetőbe. (145973) Energiát, élőmunkát, költséget takarít meg. jai ors- ratokkal FUVARVALLALAS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: Budapest, XJH.Váci űt 1. tel Szekszárd, Tarcsay Vilmos u. 21 tel Pécs,Vasutállomás,Körz.Diszp,Szolg-tel fuvaroztat! 491-392 12-900 15-579 ! I A pécsi Építőipari Szövetkezet 2 DB BITUMEN-MELEGÍTŐ GÉPET ELADASRA, 1 DB 500 KP-S GYORSFELVONOGÉPET használóira felkínál Érdeklődni: 12-722 telefonon Vitéz Miklósnál. PÉCS KORNYÉKI, üzemi autóbusz­járattal rendelkező szövetkezet^ gya­korlattal rendelkező építésvezetőt ke­res azonnali belépéssel. Feltétel: 10 éves szakmai kivitelezői gyakorlat, legalább középfokú képesítés. Jelent­kezéseket „Beruházás” jeligére, a Sailai utcai hirdetőbe kérjük. (145967) VIZSGÁVAL rendelkező magasnyo­mású kazánfűtőt, férfi segédmunkáso­kat, valamint fiatalkorú női segéd­munkásokat felveszünk. Pécsi Faipari Szövetkezet. Pécs, Bolgár Néphadse­reg útja 10. (145965) ANYAGKÖNYVELŐT és értékköny­velőt felveszünk. Pécsi Faipari Szö­vetkezet, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 10. (145964) A MAGYAR Pamutipar Budapest, 1046. IV. (Újpest), Erkel u. 30. felvesz 15. életévüket betöltött lányokat szö­vő, fonó, cérnázó, csévélő betanulók- nak. Szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen vagy levélben a gyár munkaügyi osztályán. (686) KÖZGAZDASÁGI érettségivel rendelke­ző bolti elszámoltatót — meghatározott idő­re — felveszünk. Le­het kezdő is. Jelent­kezés: Baranyaker V. Pécs, Rákóczi út 11. (“) A BAKONY Fém és Elektromos­készülék Művek műszaki egyetemi— főiskolai végzettségű kezdő szakem­bereket vesz fel technológusi és egyéb munkakörökbe. Fizetés: a 7/1971. MŰM. sz. rendelet szerint. Jelentkezés személyesen vagy írás­ban. Címünk: 8201 Veszprém, Pf. 6. Személyzeti osztály. (133797) Egy fiatal hegeszteni tudó lakatost felvennék. Lehe­tőleg Egerág környékéről. „Kisiparos” Jeligére a Bem utcai hirdetőbe. SZOBAFESTŐ segédet és felveszek tanulót Jelentkezni: Szűcs László, Vak Bottyán u. 24., az esti órák­ban. Telefon: 15-349. Bejárónőt félnapra kere­sek. Támlás kerti padot veszek. Sailai u. 46. LAKAS Egyedülálló nő egy gyer­mekkel idős néni gondo­zását lakásért vállalná. „Egy gyerek” Jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. Kiadó egy különbejáratú bútorozott szoba, elsejével, magányos személynek. Fe­renc u. 5. II. K. Elcserélném 2 szoba össz­komfortos lakásomat 2 és fél vagy 3 szobásra. Aj- tósl Dürer 10/A. fsz. 2, Elcserélném Pécs uránvá­rosi másfélszobás össz­komfortos, távfűtéses, föld­szintes PIK lakásomat hosszúhetényi szép kis ker­tes családi házért, vagy megfelelő lakásért. Érdek­lődni lehet: Hosszúhe­tény, Kossuth L. utca 26. sz. alatt, Kiss Miklósné- nál Elcserélném nagy szoba konyhás lakásomat kis szoba konyhásért. „Ta­nács” jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. Elcserélném komlói 2 szo­ba összkomfortos, központi fütéses lakásomat pécsi 2 szoba összkomfortosra. Te­lefon: 81-576, vagy „Jú­liusi csere” jeligére a komlói hirdetőbe. Üres szuterint keresek al­bérletbe, vagy házmester­séget vállalnék. „Közép­korú” jeligére a Bem ut- cal hirdetőbe. Elcserélném uránvárosi kétszoba, nagy erkélyes távfűtéses lakásomat II. kerületi kétszobásért, I. emeletig. „Leválasztott la­kás kizárva” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Elcserélném belvárosi 1 szoba, konyhás lakásomat földszintes lakásért. „Idős személy” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Bútorozott szoba albérlet­be kiadó július 1-től. Ér­deklődni du. 17 óra után, József u. 25. ______________ St einmetz téri I. emeleti 1 és fél szobás összkom­fortot cserélnék hasonló belvárosira. „Azonnal” je­ligére a Bem utcai hirde­tőbe. Elcserélném Kossuth tér­nél háromszobás, komfor­tos PIK lakásomat egy, vagy másfél szobás ossz- j komfortos, vagy komfortos lakásra. ..Sokgyermekes” | jeligére a Bem utcai hir- detőbe. Nyugdíjas Özvegyasszonv bútorozatlan albérleti szo­bát keres „1913” Jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném uránvárosi I. emeleti kétszobás, távfű­téses összkomfortom . nagyméretű egyszobás döszobás utcai ]*v „Szép lakás” jeligére Bem utcai hirdetőbe. Elcserélném belvárosi két­szoba konyhás, fürdőszo­bás, komfortos lakásom kisebbre, térítéssel. „Lehet garzon is” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Sikondán, országút mellett 180 n. ölön megkezdett üdülő fizetési könnyítéssel is, költségen alul eladó. Szövetkezetnek, üzletház­nak is megfelel. Vajszló, Széchenyi u. 33. Telefon: 38. __________________________ Si klóson, piacnál 4 szobás beköltözhető családi ház 502 n.-ölön eladó. Poór, Siklós, Táncsics u. 12. Üj kis családi ház fiatal lugasszőlővel, gyümölcsös­sel eladó. Bártfa utca vé­génél. Érdeklődni Pécs, En­gels u. 92. Vajda._______ Ke resek olyan szanált ház­vagy lakástulajdonost, ki­nek tsz-i, uránvárosi más­fél szobás szövetkezeti la­kásom cserelakásként meg­felelne. „Csak szanált” jeligére a Sailai utcai hir­detőbe. Kozármislenyben 3 szobás ház beköltözhetően eladó. 1000 négyzetméter kert. Érdeklődni: Kertváros, Éva út 11. Házfelügyelő. ; Tanárképző Főiskolánál 1 200 n. öl szőlő eladó. Ér- ‘ deklődni_^21-358 telefonon. 2 szobás öröklakás eladó. „Nyár” jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. ________ El adó 300 négyszögöl be- ; kerített gyümölcsös, lakha- | tó szoba, konyha gazda­sági énületek és kút. Ma­lom-dűlőben, Kovács-telep alatt, vagy Faragó Mihály Pécs, Szalal út 10/B. VIII. , 29. ____________________ Ar anyhegyen 270 n. öl ; szőlő eladó. Érd°klődni Ka- ; csóh Pongrác u. 16. III. * em. IU Eladó 140 négyszögöl kert, szóló lugas. Szigeti út 104. Móricz Zsigmond téren kétszoba, első emeleti gáz­fűtéses, összkomfortos szö­vetkezeti lakásomat elcse­rélném, tanácsi garzon la­kásra. „Mielőbb” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Beköltözhető lakóház Pécs egyik szép helyén a har­madik kerületben, kettő szoba, konyha, présház, pince felszereléssel és több mellékhelyiséggel 550 négy­szögöl területen, ebből 300 szőlő. Nem hegyen. Sürü buszjárat. Gépkocsizható világított út. Cím: Pécs, Széchenyi tér 2. L eme­let 3. _______________________ El adó Postavölgy elején, legszebb helyen 1939 négy­szögöl telek, megosztva is. Ebből 675 négyszögöl ter­mő, diófákkal, 1264 négy­szögöl szántó. Gazdálko­dásra, kertészetre, víken- dezésre, hétvégi háznak alkalmas. 41—42-es busz­járat, villany van. „Csen­des hely” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Életjáradékra beköltözhető kis házat vennék. „1000” jeligére a Bem utcai hir­detőbe. ______________________ Eladó 390 négyszögöl új- telepítésü (5 éves) termő szőlő, donátusi templomtól 2 perc, ökörszem dűlő 7/a. Lakáscím: Pécs, Magyar- ürögi^ út 46. Kökényben ház 400 négy­szögöl kerttel, lovaskocsi eladó. Dózsa út 23. sz. Másfélszobás házrész be- Költözhetően eladó. Sziget­vár, Zárda u. 9. _________ Ma gaslati úton kétszoba- összkomfortos öröklakás eladó, vagy családi házra cserélhető. Kalinin u. 32. Domonkos. Hobbikertnck, víkendezés- re, 311 négyszögöl terület, húszezerért eladó. „András aknához közel” jeligére Hunyadi úti hirdetőbe. 200 négyszögöl szőlő pin­cével, a somberekl út mel­lett eladó. „Dunára lá­tás” jeligére a Mohácsi Napló Szerkesztőségébe. ___ A Havihegy déli "oldalán 340 négyszögöl egyenes fek­vésű házhely eladó. Egy­szintes családi ház építési engedéllyel. Érdeklődni Keszthelyi, Vak Bottyán u. 17. és Inköz.__________ Ké tszobás szövetkezeti la­kás eladó. Komló. Petőfi utca 13. I. 4. és Magyar- egregyen egy családi ház. Érdeklődni a fenti címen Kovács Lajosnál. __________ Ké tszobás családi ház. gazdasági épületekkel, 1200 négyszögöl területen, be­költözhetően eladó. Kozár- mlsleny-Üjtelep, Kinizsi u. 25. Modern rekamié 2 fotellal újszerű állapotban eladó. József Attila u. 2. I. em. 4._17_j5ra után. Eladó antik ebédlő kre- denc, asztal, székekkel, vaskerítés kapuval. Bolyai Farkas u. 21, Kortváros. Ülő babakocsi 200 Ft, és varrógép eladó. Nemrava Ferenc, Pécs III. Hőgyes Endre u. 22. 20 db választási malac és egy anyagöbe eladó. Meg­nézhető mindennap 16 óra után. Lőtéren túl, Pécs, Készül u. 8. Benkő Géza. 1 db Lampart olajkályha új és 2 db világos modem ágy jutányos áron eladó. Pécs, József A. u. 30. alagsor. Mindennemű bontási anya­gok eladók. Kodály Zoltán út és Bartók Béla utcai sarok. MEGKEZDTOK A |g iiibyy íelvósé i r­iásál Átvétel Kazinczy utca 6. sz. „Veritás 360” kéttüágyas kötőgép sürgősen eladó. — Érdeklődni: 18-540 telefo­non. ____ Mo demvonalú, hosszú, jer­sey menyasszonyi ruha fej- dísszel, rövid fátyollal el­adó. Érdeklődni: Bankné, 11-655/44-es mellék, 8— 15.30 óráig. AlSatlartélc figyelem! Tejipar melléktermékét (savót, írót) szabad áron, korlátlan mennyiségben árusít a PÉCSI TEJÜZEM (Tüzér u. 15.) Árukiadás időpontja naponta 7—11 óráiq OLCSÓ TAKARMANYOZASI LEHETŐSÉG! Sport gyermekkocsi eladó. F 'i.cöbalokány 67.__________ Fa jtiszta nyulak eladok. — Érdeklődni: 17-065, 5 útán. Eladó 1 darab magyar és 1 darab német gáz falifütö kürttel és 1 darab parkett­kefélőgép. Dr. Földvári, Toldi Miklós u. 3. Brótszörü foxterrier, törzs­könyvezett kan kölykök el­adók. Harangöntő u. 1 12. emelet. ______ Gy-rmek sportkocsi eladó! R úter, Pécs, Szabó József u. 6. (Hullámfürdő környé­kén). Érdeklődni 17 óra után. Éves bikaborjú eladó. Ei­lend, Pétőfl Sándor u. 4. Garázs, házhely eladó. — „Sürgős” jeligére a Bem u. hirdetőbe._______________ Mo dern bútorokat veszek és eladok. Szabadság út 50. Telefon: 18-224.___________ Ve szek régi festményt, ze­nélődobozt, cukortartót, gyertyatartót, régi órát, mozsarat, Zsolnay dísztár­gyat, régi pénzt. Éberling, Pécs, Jókai u. 6.________ En gedményes áron értéke­sítünk új mezőgazdasági gépalkatrészeket DT—54, Sz—100. FFK—KZ fűkaszá­ló, UTV vetőgép, BTC— KTB tárcsa, ZsKsz adap­ter, mählader típusokhoz. Bikáit Állami Gazdaság, Bikái. SZÉP BÚTOROK vétele eladása, Mártírok u. 16. 20-571. Kombinált szekrény, vilá­gos háló kétajtós, fehéi szekrény, Friedrich kályha csempemegoldással, kifogás­talan állapotban eladó. — Felsőbalokány 7. sz. G ÉRJ A R M Ü Zastawa gépkocsi betegség miatt eladó. Pécs, Erreth Lajos u. 19. _______________ Mo st műszaki vizsgázott Skoda Oktavla, 4 új gu­mival eladó. Telefon: 19-481. Most műszakizott Wart­burg 312 eladó, vagy kis kocsira cserélhető. Cím: Szr.ibert Dezső, 7800 Sik­lós, Köztársaság tér 3 a 1/6. _____ 35 0-es Velorex és 350-es Jáva motorkerékpár beteg­ség miatt eladó. Előd út 26/1. sz. Háry József. vEohns Bélyeget, postatiszta ma­gyar anyagot 960-tól ve­szek. Szerdán és szomba­ton egész nap. Pécs IIL Bánki Donát u. 17. IL emelet három. Televízió, mosógép, rádió, centrifuga, porszívó javítás garanciával. íő-083, 16-519 Szobafestést, épületmázo­lást vidéken is. 10-705-öí telefonon, Sáfrán. KARPÍTOZOT7 3UTOROK ÁTHÚZÁSÁT JAVÍTÁSÁT rövid határidőié, rés* létre is vállalom - Kárpitos, Hal tér 5. Telefon; 18-872 Pécshez közeli faluban in­góságok elhelyezésére bér l°ményt keresek, gazdálko­dási lehetőség előnyben. „Előre fizetek” jeligére Hunyadi úti hirdetőbe. 1 A

Next

/
Oldalképek
Tartalom