Dunántúli Napló, 1974. július (31. évfolyam, 178-208. szám)

1974-07-21 / 198. szám

Dr. Kelényi Gábor Pestről Jött Pécsre, Ml «wz­tervdővel az egyetem elvézése után, 1952-ben, mert vonzotta Romhányl professzor szakmai tekintélye és a pécsi Egyetem kiemelkedő tudományos hímeve. Azóta az itteni Kórbonctani In­tézetben tevékenykedik, 1961- ben lett az orvostudományok kanditátusa, 1972-ben pedig az orvostudományok doktora. Hét országban Járt tanulmány­úton, 65 tudományos dolgozatot írt, s több mint két évtizedes munkássága során az Intézet igen széleskörű szakmai fel­adatainak megszervezésében, irányításában, végrehajtásában vett részt — A Kórbonctani Intézetek bizonyos szempontból mostoha a helyzete, — mondja — Mi ugyanis nem elméleti intézet vagyunk. Jelentős feladataink vannak a gyakorlati orvosi te­vékenységben. Az Intézet évi 1300 boncoláson kívül klinikai észlelés alatt álló betegekből származó szöveteken több mint 8000 kórszövettani és 12000 cy- tologiai vizsgálatot végez el. Ha tehát ezt o munkát lelkiis­meretesen ellátjuk, akkor máris igen sokat tettünk, tevékenyen befolyásoltuk a beteg sorsát. Hozzá kell számítani ehhez, hogy országos viszonylatban a pécsi Kórbonctani Intézetnek van a legnagyobb tömegű ru­tinmunkája és a legkevesebb orvosa. Több orvossal hatéko­nyabban végezhetnénk <j klini­kai munkában igen fontos te­vékenységünket és több lehető­ségünk nyílna tudományos ku­tatásokra. — Ami az oktatást illeti, most az oktatási reform során kerül­tünk olyan helyzetbe, hogy a kórbonctan végre megfelelő súlyt kezd kapni. Több évfo­lyamban oktatjuk már, hiszen a leendő orvos számára a kór­bonctani ismeretek döntőek le­hetnek a gyógyító munkában. Sajnos ehhez is kevesen va­gyunk. A tudományos munkában dr. Kelényi Gábor mindiq a vérrel, vérképző szervekkel, sejtekkel, ezek betegségeivel foglalkozott Kanditátusi értekezését daga- natszerű átoltható fehérvérűség betegségről irta. Azt állította, és bizonyította kísérleti állato­kon, hogy .ennek o betegség­nek megeredése, terjedése oz állati szervezet sajátos érzé­kenységétől függ. Akkor, 1961- ben ez érdekesnek számított, ma már csaknem természetes. Az orvostudományok doktora fokozatot kapta egy sajátos fe­hérvérsejt formáról írott mun­kájáért Az eosinophil leukocy- tákról szól a munka és igazol­ja azt az egyre nyilvánvalóbb tudományos igényt, hogy a na­gyobb hatékonyság érdekében o kutatásoknak kis területre kell leszűkülniök, de ezekről minél többet kell megállapítani. Dr. Kelényi Gábor erről oz egyetlen sejtről félezer oldalas disszer­tációt írt, jóllehet részletesebb méq ennek az egy sejtnek is elsősorban csak szerkezeti sa­játságaival foglalkozott. Az oldalt írta: Or. Föidessy Dénes Dr. Jobst Kázmér A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1942-ben, és négy generáció óta Pécsett élő csa­ládból származik. A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmér­nöki Karára iratkozott be, ahol 1946-ban kapott diplomát Ere­deti terve az volt, hogy gyógy­szerkémiával foglalkozik. Ezért kezdett orvostudományi tanul­mányokat is, 1952-ben végzett a pécsi orvosegyetemen. Közben az egyetem kémiai intézetében Cholnoky professzor mellett a kémiai kutatás alapjaival ismer­kedett meg. Majd az orvosi diploma megszerzése után a kórbonctani intézetbe került Romhányi professzorhoz, ahol 16 éven keresztül, 1968-ig dolgo­zott Az általános pathológia és a diagnosztika mellett a ku­tatómunkában is elsősorban a kémiai vonatkozású részek von­zották. így terelődött az érdek­lődése a nukleinsavak kémiája felé. Ezek jelentőségére Romhá­nyi professzor hívta fel a figyel­mét már 1952-ben. Majd az egyetem vezetése 1968-ban megbízta az újonan épült I. szá­mú klinikai tömb központi kli­nikai laboratóriumának a veze­tésével. — Tizenhat éven keresztül lé­nyegében a nukleinsavakkal foglalkoztam — mondja —, eb­ből írtam kandidátusi, majd az orvostudományok doktora címet eredményező disszertációmat. A magnukíeinsavaknak a jelentő­sége a sejtmagok szerkezeté­ben, felépítésében és működé­sében van. A modern genetika alapjai tulajdonképpen nuklein- savakra épülnek. Jelentőségük­ről már nagyon sokat tudunk, de azt hiszem, valójában meg mindig keveset, és a távlatok beláthatatlanok. — Talán furcsa, hogy voiaki hosszú pathológiai kutatás után egy klinikai laboratórium mun­katerületére kerül át — folytat­ja dr. Jobst Kázmér —, de c klinikai laboratóriumoknak, kü­lönös tekintettel a Magyaror­szágon most kifejlődő klinikai kémiának, mint a neve is mutat­ja, a kémia áll az előterében. Feladatunk: laboratóriumi, első­sorban kémiai laboratóriumi módszerekkel, olyan diagnosz­tikus célú vizsgálatokat végez­ni, amelyekkel a betegség meg­közelítésében, a diagnózis fel­állításában nyújthatunk segítsé­get. Ez tehát lényegében egy alkalmazott kémai. Hátterében természetesen ott áH a patholó­gia, hiszen minden betegség­nek a pathológio a háttere. Távlati célunk éppen az, hogy a hazai vonatkozásban kifej­lesszünk egy modem, a mai nemzetközi Igényeknek megfe­lelő szintű klinikai kémiai labo­ratóriumot. Ez első sorban a szövetnedvek analízisét végzi, részben már gépesített automa­ta eljárásokkal. Ugyanakkor kutatási területünk tulajdonkép­pen a sejtpothológia felé irá­nyul, amikor is ugyanezeket a módszereket lényegében a ma már rutinszerűen végzett úgynevezett biopsziás mintáknak az analízisével kívánjuk kiegé­szíteni. Ezzel az úgynevezett kémiai-pathológiai kutatási irányt szeretnénk továbbfejlesz­teni. Uj orvosprofesszorok Ot új orvosprofesszort neveztek ki nemrég a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Munkás­ságuk sokrétű, az orvosi tudományok, sőt, még szélesebb körben: a természettudomá­nyok számos ágában mutattak fel kiemelkedő eredményeket. Ezen kívül oktattak és — köz­vetlenül, vagy áttételesen — gyógyítottak. Van azonban egy közös vonásuk: valamennyien a Pécsi Orvostudományi Egyetem neveltjei. Amellett, hogy a többségük pécsi „tüke” is, itt kezdték az orvosi pályát, ennek az egye­temnek az Idősebb generációja volt a kéz­vezetőjük, s így nemcsak száraz munkajogi értelemben, hanem emberileg, a környezetük­höz való kötődés vonatkozásában is Pécshez, a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez tartoz­nak. Ritka kincs az ilyen szakembergárda egy egyetem, egy város életében, s egyben ritka esemény is, hogy itt és ilyen színvonalra, ilyen beosztásba tudtak emelkedni. Nagy tisz­telettél és örömmel köszöntjük őket, egye­temüket Dr. Takács István A pécsi Nagy Lajos Gimná­ziumban érettségizett, 1943- ban. Családjának régi barátja, Boros Béla professzor beszélte rá, hogy orvos, majd, hogy sze­mész legyen, s végig, a most megkapott egyetemi katedráig második apjaként támogatta. — Egyetemista koromban két évig dolgoztam a kórbonctanoo, — mondja — s a klinikán o szövettani vizsgálatokat vettem át Rövidesen áttértem az élet­tani és gyógyszertani területre éspedig a szembogárral, a pu­pillával foglalkoztam. A mon­dás, hogy „A szem a lélek tük­re”, óbból adódik, hogy a szem­bogár tág, ha az ember izga­tott, s ha nyugodt, okkor szűk. Ezt két izom szabályozza. A két izmot óMatszemekből kimetszet­tem. Izolált szivárványhártya iz­mokon kezdtem élettani és gyógyszertani kísérleteket. Bizo­nyos beidegzési és gyógyszer­hatásokat vizsgáltam közösen Boros professzorral. Az eredmé­nyekből közleményeket írtam, s ezeket összefoglalva 1965-ben „A szivárványhártya izmainak élettana. Izolált Iris-izom kísér­lete” címmel védtem meg kandi­dátusi disszertációmat — Boros professzor helyette­se lettem. Mivel ő négy ízben volt az egyetem vezetője, vi­szonylag korán kerültem nehéz feladatok elé. Eddig körülbelül ötezer műtétet végeztem el. Közben újabb területet kezdtem vizsgálni: a szem folyadék- és vérkeringését A szemorvosok keresztje a zöldhályog, ez ugyanis lényegében a szem fo­lyadékkeringésének a problémá­ja. Világstatisztikák szerint 45 éven felül minden ötvenedik ember zöldhályogos. Részben gyógyszerrel, részben — mint­egy 50 százalékban — műtéttel lehet gyógyítani. Ez orvostudo­mányi világprobléma, amelyet igen sokan kutatnak. En is be­kapcsolódtam, s jelenleg is ez a tudományos témám, amelyet természetesen munkatársaim­mal közösen kutatok. — Terveim? — Az orvosgár­da, amely egyben szinte baráti köröm is, olyan, hogy a klinika elképzeléseinek megvalósításá­ban hosszú időre biztosan lehet rá támaszkodni. Ezek a tervek nagy horderejűek. Az alapvető cél: elsősorban minden a be­tegekért történjék. Ez a szellem Boros professzor alopelveként gyökerezett meg bennem és o klinikán. Természetesen techni­kailag is korszerűsödnünk kell. — Kísérleti munkánk az ed­digi szinten megy tovább. En­nek egyik területe a szemészeti mikrokirurgia, vagyis a mikrose- bészet, mégpedig a zöldhályog ellen. Másik a cukorbetegség elleni gyógykezelés. A cukorba­josoknak ugyanis körülbelül a betegség második évtizedében ideghártya elváltozásaik van­nak, — akármennyire rendezett is a cukorbaj. Mi az Ideghártya cukorbajos elváltozását a klini­kán úgynevezett fotokoabuláció- val kezeljük. Ez a fény által tör­ténő fehérjekicsapás, amellyel az újonnan képződött ereket el­zárjuk. E két tudományos ter­mészetű tevékenység mellett a munkatársakkal számos egyéb tudományos feladatot is vég­zünk o betegágy mellett Dr. Bauer Miklós Ügy kezdődött, hogy már gyermekkorában megismerke­dett a fülészettel — mint szen­vedő alany. Elektromérnök akart lenni, de helyhiány miatt nem vették fel. Huszonhat év múlva, az idén július 1-től, dr. Bauer Miklós kandidátus, a Pécsi Or­vostudományi Egyetem Fül-Orr- Gége Klinikájának igazgató professzora. A két időpont Kö­zött pedig a következők történ­ték: Bauer Miklós orvostanhallgató évekig az Élettani Intézetben dolgozott Nyara:.ta odahaza, a pápai kórházba segédkezett a fül-orr-gége műtéteknél. Az Élettani Intézet remek előkép­zettséget nyújtott számára, de nem akart elméleti ember ma­radni. Mint élettanász, eleve az orvosi szakma érzékszervekkel foglalkozó területeihez, ezek idegrendszeri vonatkozásaihoz vonzódott Ez és talán gyermek­kori emlékei irányították figyel­mét a fül-orr-gégészetre, amely nagyon széleskörű orvosi mun­ka. Az összes szakrendelő-beli betegek 20—25 százaléka vala­miképpen ide tartozik. A pálya többi része már kli­nikai hétköznap, amennyiben egy klinikán, o gyógyításban egyáltalán vannak nyugodt hét­köznapi pillanatok. Rengeteget dolgozott megírt 31 tudomá­nyos munkát Betegei szerették, mert reális, derűs hangulatban gyógyított, ha kellett, akkor ro­konszenvesen tudott keménysza- vú lenni. Mellesleg jó érzékű viccmesélő és a feszes klinikai munkában ez sem megvetendő. Van egy kis tipp-füzete aho­vá ötleteit írja. Ebben szerepel egy kérdés, hogy miképpen le­hetne egy betegségtől tönkre­tett fület annak hangvezető rendszerét, a dobhártyát és a hallócsontokat helyrehozni? Kollégáival együtt műanyagra gondolt mert nehéz volt elkép­zelni, hogy a középfülben sza­badon álló képleteket szabadon át lehet ültetni. Hiszen a transz­plantációnál mindenki az átül­tetett rész vérellátására gondol! A levegőtartolmú dobüregbe csontot beültetni? — eleve si­kertelennek látszott 1964-ben Prágában járt, ahol találkozott Cserny fülészprofesz- szorral is. Ö felhívta figyelmét egy szakcikkre, mely a saját csont átültetéseinek lehetősé­geiről szól. Bauer dr. hazajött, elolvasta. A klinikát akkoriban kereste fel egy beteg, egy bá­nyász, akinek a fejére zuhant egy szikladarab, az ütéstől ki­mozdult és tönkrement az egyik hallócsontja. Bauer doktor o hallócsontot egy csontszilánk­kal pótolta. A bányász azóta is jól halL Lassan rájött, hogy az egész hallócsontláncolatot pótolni le­het, sőt, a dobhártyát és a hol­lócsontokat együttesen is. Tu­lajdonképpen ez a szűkebb szakterülete. Persze ehhez az egész középfülsebészetnek át kellett alakulnia: az ilyen mű­tétek csak operációs mikrosz­kópnál végezhetők. Mivel a leg­több hallássérülést középfül- gennyesedés okozza, ezért a pótló műtét feltételez egy sike­res gyógyító műtétet. A betegek mintegy 40 százalékának javult meg általában a hallása és ez viláqviszonylatban Is igen ]á eredmény. De hasonló mádon oldja meq az öröklött halló­csontrögzülést is. — Nagyon termékeny „mű­helymunka” van a klinikán — mondja — igen hasznos, kriti­kai környezetet szolgáltatunk egymásnak; nagyon szeretem ezt az értékes, lendületes kol­lektívát. Az említett hallósjavftá műtétekből most már típusmű­tétet szeretnék kifejleszteni. A fiatal kollégák tanulják mag, s így minél több emberhez jus­son el. — Igen jó az együttműködés az Idegsebészettel, Mérei pro­fesszorral és munkatársaival, ök, velünk együttműködve, oz arcüregen keresztül közelítik meg az agyalapi mirigy daga­natait. Segítségünkkel rátértem o belső hallójárat sebészetére is, a ritka hallójáratdaganat korai állapotban történő gyó­gyítása céljából. Ezt az egész világon csak néhány helyen végzik. — Eddigi munkámban sokat segített dr. Alföldy Jenő pro­fesszor, aki mindig lelkesedik az új megoldásokért. A klinika ve­zetésében nem is szeretnék gyökeres változtatást. Klinikai tudományos munkánkat kísérle­ti sebészeti jellegűnek gondo­lom el. A Kísérleti Sebészeti In­tézet, az Élettani, a Kórboncta­ni, az Anatómiai, a Biofizikai Intézet mind segítenek bennün­ket A klinikának éppen az a feladata, hogy a tudományos eredményeket a gyakorlatba ül­tesse át Célunk tehát tovább­ra is o műtéti gyógyítás újabb módozatainak folyamatos kuta­tása és ha beválik, azok elter­jesztése. Csupa lendület, terv és hoz­zá 26 szívós, munkában telt év a biztosíték, hogy ez a nem múlandó. lendület diiíSBÜ 7 Dr. Kétyi Iván Éppen harminc éve érett­ségizett Pécsett o Széchenyi Gimnáziumban. Az egyetem elvégzése után a közegészség­tannal egy intézetet alkotó Mikrobiológiai Intézetben dol­gozott és ma — ennek lett a professzora. A rutinmunkától jutott el a komoly tudományos eredményekig, az egyetlen munkahelyen. — A vérhas kórokozóját ku­tattam — mondja —, ez volt a kandidátusi disszertációm tárgya. Lényege: a gerince­sekben, a kétéltűektől kezdve igen jól kialakult, nagyjából állandó csíraszámú o belek baktéríumösszetétele. Ha te­hát a halakat steril táplálék­kal etetem és steril akvárium­ban tartom, akkor nincs ben­nük baktérium. Ha azonban ugyanezt o békával teszem, akkor abban megmarad egy állandó bélflóro. Ezt az em­bernél is meg lehet találni. Nincs is olyan óriási különb­ség az emberi és oz alacso­nyabb rendű állati bélfiára között — Sokon leírták előttem, hogy a széles hatóerejű anti­biotikumok, a Chlorocid, o Tetrán, nemcsak a kórokozó baktériumot pusztíthatják el, hanem ártalmasak o normál bélflórára is. Úgy vélték: a normál flóra elpusztul tőlük, s így megszűnik a szervezet vi­taminszintetizáló képessége is. Felállítottak egy elméletet Eszerint a normál bélflóra- baktériumok védelmet nyújta­nak a különböző más bakté­riumokkal szemben. Ha tehát kipusztul a bélflóra, akkor pél­dául a stafilococcus, vagy más baktérium megtelepedhet a bélben és súlyos másodla­gos fertőzéseket okozhat. Én azonban azt feltételeztem, hogy nincs ellentét a bélflóra összetevői é* a másodlagos fertőzési lehetőségek között. Kutatásaim alapján bizonyí­tottam is, hogy ez nem igaz. Tehát nincs másodlagos fer­tőzés. Ezen kívül nem olyan könnyű a bélflórát kipusztíta­ni. Állati kísérleteken és em­beri vizsgálatokkal egyaránt igazolható, hogy igen gyor­san pótlódik a bél normál baktérium világa. Sőt, az volt oz új eredmény, hogy éppen a gyomor kórokozóival szem­ben igen jó védelmet jelent. A bélflóra tehát nagyon erős, állandó. Aztán bizonyos vé­delmet is jelent rokonbakté­riumok okozta fertőzésekkel, például a szalmonellákkal szemben. Tudománypolitikai tevékeny­sége sokrétű: titkára a Ma­gyar Immunológiai Társaság­nak, póttagja a Magyar Mik­robiológiai Társaság elnöksé­gének és tagja a Tudományos minősítő Bizottság Elméleti Or­vosi Bizottságnak — sok egyéb funkciója mellett. S a felsőok­tatás? — Már hallgató korá­ban résztvett az intézet oktató tevékenységében, előbb a gyakorlatban, majd 1957-tól fokozatosan az elméleti okta­tásban Is. Aztán 1965-ben Mikrobiológiai genetika cím­mel speciálkollégiumot szer­vezett, amely egészen az ok­tatási reformig tartott. E tárgy­ban jegyzetet is írt, s ez öt kiadást ért meg. Az oktatási reform sikere érdekében pedig munkatársaival úgynevezett gyakorlatas jegyzetet írt, majd ugyanebben oz évben még egyet a negyedik évfolyom in­tegrált mikrobiológia oktatá­sának elősegítése céljából. Az emberi szervezet mikro­világát kutatja tehát. Az egy­szerű beteg nem ismeri őt, de eredményei benne vannak — ha nagy áttételekkel is — a gyógyulást tanúsító klinikai, kórházi elbocsátó okmányok­ban. I V

Next

/
Oldalképek
Tartalom