Dunántúli Napló, 1974. július (31. évfolyam, 178-208. szám)

1974-07-21 / 198. szám

Ez mái másfajta veríték... ARATU NK Por és meleg őzért won bő­ven, ömlik a sárga fény fentről és szétfolyik a százharminc hol­das táblán. Dél van. — Háromra meg leszünk — mondja az ogronómus és kéz­fejével megtörli o homlokát — de négyre biztosan. Reggel nyolckor álltak neki. Hat kombájn és hat billenőpla­tós teherautó. Aratnak Üjpet- rén. Verejtékeznek az emberek o kormánykerekek mögött. Por száll a szemzugokba, nyakgöd­rökbe, szutyokká maszatolódik a bőrön. Megállás nincs. Drága a pillanat. Amott már jön a ko­csi üresen, itt már villog a kom­bájn tetején a lámpa: tele van a magtér, üríteni kell... Zúdul a Libelulla-folyam, percek alatt telik a teherautó, indul a szá­rítóhoz. A kékszínű kombájn szások közötti Meg, ami egyen­letesre olajozta a férfiak hátát, meggyűlt a mellkasuk szőrén, a szemöldökön, s kövér cseppek- ben öntözte meg a tarlót. .. Vézna, patyolatfehér városi gye­rek voltam, tiszta ötös a falusi iskolában, közutálat tárgya, mert élé volt a kantáros rövid- nadrágomnak. Hót persze, hogy elmentem az aratóknak vizet hordani. És estéie pecsenyére sült, vacogó, holtfáradt és ma- szatos emberré váltam — fehér, kantáros nadrágom összesza­kadt, talpam csupa seb... Ak­— István napon? Sokszor már Péter-Pálkorl Amikor a zsák bú­zát a malomba vittük előcsép- lésből, otthon már fűtötték is a kemencét. Hazaértünk a liszt­tel, dagasztottak az asszonyok. Olyan kenyeret sütöttek, meg lángost... Elhallgatunk egy időre, ke­nyérillat lengi be az országutat. Aztán sóhajt. — Akkortájt még a rőzsének is volt keletje, becsülete. Azzal fűtöttük a kemencéket Most már ott marad az is az erdő­ben. Sok az olajkályha, palac­kos gáz... — A kenyeret honnem kap­ják? — A siklósi kenyérgyárból. — Van még Újpetrén ke­mence? Nem tud róla. Ügy véli, hogy három éve bontották el az utol­sót. Számolunk. Százharminc hol­das búzatábla. Százötven jó kaszás, ugyanannyi marokszedő, hetvenöt kötélterítő, kötöző kel­lene ahhoz, hogy egy nap alatt levágják. De ki is kellene mind­járt csépelni. Az ezerhetvenes cséplőgép százötven mázsát győzött naponta. Ezen a táblán harminc mázsa termett holdan­ként Micsoda képtelen rekord lett volna ez húsz évvel ezelőtti De folytassuk csak a szám­tant! Kiderül, hogy huszonhat cséplőgépnek kellene dolgoz­nia, hogy egy nap alatt kicsé­pelje az innen learatott gabo­nát Egy gépet huszonegy em­ber szolgálna ki: poiyvás, tö- rekes, etetők, kévedobálók, ka- zalrakók, kévevágók, zsákosok... Megannyi elavult, már isme­retlen fogalom. De el is kell szállítani ám a gabonát a határból a szérüs- kertbef Egy fogat két holdrói képes egy nap alatt beszállíta­ni a kereszteket Hatvanöt lófo­gat volna hát szükséges ennyi­hez, ugyanennyi kocsis, s két kocsihoz legalább egy kévedo­báló. Az osztag rakókat már nem is számolom: eddig nyolc- száztizenkiienc ember és száz­harminc ló munkáját sikerült összeszá molni. Nyoicszóz ember! Szinte néptelen a határ. Gé­pek sürögnek, zúgás hallik, több ezer lóerő benzinfüstje kavarog. Hatan ülnek a kombájnokon, hatan o teherautók volánja mö­gött, egy szerelő hűsöl a bokor alján, egy ellenőr adja ki a szállítójegyeket, méri a szem­veszteséget. Tálca van a John Deere alján, amelyben huszon­öt szemnél nem lehet több meghatározott idő alatt... Ha több van, nincs prémium. De nincs több. Tizennégyen aratnak le száz­harminc holdat, háromezerki- lencszáz mázsa búzát kicsépel­nek. elszállítanak. Az ellenőrt Is beleszámítva. És mindössze csak húsz év telt el... Ez már másféle veríték. Kompit Péter A kombájn utón szalmát báláznak a gépek. már fordul is a táblára. Amott tölt egy másik. Ide, az út szélé­hez egy zöídszínű kombájn fá­ról. Kezelője leugrik, hosszasan kortyol a ceglédi fedeles kan­nából . . . Felmászok. Nem is zajos «s motor búgása. És nicsak: én is el tudnám vezetni I Ismerem máris a sebességi fokozatokat. Egy teknősbéka, meg egy nyúl rajza látható a váltókarnál. A biztonság kedvéért azért meg­kérdezem. — Jól sejti — gratulálnak —, a teknős a lassú, a nyúl a direkt fokozat Ölök az üvegezett fülkében, büszke vagyok a tudományom­ra. Elégülten tekintek szét fent­ről. Kényelmes, pormentes, le­vegős munkahely ez a John Deere kombájn. Külön ventillá­tora is van. Ha lehetne dohá­nyozni, szivargyújtó is lenne, biztosan. De hagyjuk dolgozni a kom- bójnost. Mászik is fel, felröfög a zöld csudabogár, fáról, ^for­dul a búzának. Megy a teli ko­csi, jön mór az üres, villog a iámpa ... Aratnak. Por és meleg van így dél körül. Sárga fény ömlik az égről, szétfolyik a búzatáb­lán, szutyokká maszatolódik a nyakakon a verejték. Ó, de másféle volt az a ve­ríték, ami huszonöt esztendeje szakadt egy kisfiúról, aki a csö- csöskorsóval szaladgált a ka­T -XT £ Ti TI npre 9 i/IL kor tanultam meg tarfán mezít­láb járni. — Arattam — mondtam anyámnak öntelten. És úgy is éreztem, hogy én vágtam le a sok gabonát. Tfz holdja volt Sóstói János­nak még a maszek világban, ebből három holdon búzát, egy holdon pedig árpát vetett. Szé­pen termett, volt év, amikor 6 tartotta a búzarekordot. Tíz mázsa is megtermett hol­danként Most mezőőr. Arra kér, hogy tegyem a neve elé azt: idős, nehogy összetévesszék a fiával. Én meg arra kérem, hogy me­sélje el; hogyan arattak annak idején? ■— Egy holdat vágtunk le egy nap — számolgatott — szóval, a három holdat négy-öt nap alatt arattuk le. Ha eső volt közben, eltartott egy hétig is. Amikor levágtuk, közösen hord­tuk be. Ez egy napig tartott Asztagoltuk, aztán vártuk a cséplőgépet. Újpetrén két csép­lőgép dolgozott, egyik soron, másik soron mentek. Ki kellett várni. Persze, lehetett vinni eló- cséplésbe, hogy legyen kitar­tás ... — A búzát hová vitték őrlet­ni? — Kiskassán, Péesdevecserén volt vízimalom, Vókányban gőz­malom ... Egy-két nap múlva érte lehetett menni. A gőzma­lom szaporább volt, azt meg lehetett várni. Négy-öt óra múl­va már vihettük a lisztet. — István napon volt új ke­nyér „... Az egyházasharaszd tsz Monszun szárítója az idei aratás során mutatkozik be. Óránkénti kapacitása 35 tonnes. Hz emlékek útjain Baranyai partizánok a Petőfi brigád egykori harcainak színterén Harminc év után huszonegy baranyai partizán — köztük nyolc nő —, útnak indult és is­mét bejárta egykori harcai színterét. A Jugoszláv Harcosok eszéki területi szervezete ven­dégeként három nap alatt kö­zel ötszáz kilométeres utat tet­tek meg azon a területen, me­lyen a Jugoszláv Népfelszaba­dító Hadsereg XV. brigádja, a magyar és jugoszláv népek ba­rátságát fegyverrel és vérrel megpecsételő Petőfi Sándor partizánezred küzdötte magát végig 1944 őszétől 1945 tava­száig. Az emlékek útjairól visszatért baranyai csoport három tagja még most is, jó néhány nap el­múltával, fölindultán és meg­hatódva beszél a találkozás és emlékezés drámai és egyben lelkesítőén szép eseményeiről. Szalai József: Az udvari ha­tárállomáson vártak minket elv­társaink, az egykori parti zón- bajtársak küldöttei. Harminc év után viszontláttuk Cservenák Imrét, a brigád 111. zászlóaljá­nak legendás hírű, felejthetet­len emlékű politikai biztosát. Fehér Istvánt, az egyik harcoló század politikai tisztjét — s ak­kor egyszerre éreztük: mennyi minden megváltozott, s ugyan­akkor azt is, mennyire megvál­toztathatatlan a lényeg ... Meg­öregedve, ritkuló vagy fehéredő hajjal, betegségekkel küszködve láttuk egymást viszont, de a szívünk, a barátság és bajtár- siasság érzése nem változott... Blaskovics Jánosné, a brigád Marikája, az egykori szanitéc, a felejthetetlen, emlékeket, fáj­dalmakat és örömöket felkorbá­csoló út térképvázlatát mutat­ja. Mint egy hadműveleti váz­lat. Udvar, Batina, Eszék, Szia- vonszkidrenovac, Orohovica, Ka- mensko, Zvecevo, Vocin, Daru- vár, Virovitica.,, Horvátországban, Szlavóniá­ban a népfelszabadító harc kegyhelyei ezek a helységek. Auth Iván: A Petőfi brigád alapját képező Petőfi Sándor magyar partizán zászlóalj Sz/'o- vonszkidrenovácon alakult meg, 1943 augusztusában. Ekkor mint­egy nyolcvon magyar varrta fel az ötágú csillagot és a nemze­ti színű kokárdát. 1944 novem­berében már 220 főt számlált a zászlóalj, s 1945 tavaszán, az immár brigáddá nőtt egység­ben több mint ezerhatszázan vonultak Bolmán felé... Bolmán. Ez a kis község távol esik a nagyforgalmú idegen- forgalmi útvonalaktól, a turis­ták, magyarországi fiatalok túl­nyomó többsége számára saj­nos nem is jelent szinte semmit o név. Pedig, itt, a magyar ha­tár közelében, a Dráva mellett vívta legnagyobb csatáját a II. világháború legdicsőbb emlékű antifasiszta magyar alakulata, a Petőfi brigád. A korabeli térképvázlatok csak a katonák és a harcok egy­kori résztvevői számára érzékel­tetik az esemény drámai nagy­ságát. A Dráva mögött a néme­tek 11. hadosztálya, ejtőernyő­sök, jelentős páncélos erők. A harcok ebben a térségben, szo­ros összefüggésben a német főerők balatoni offenzívájával, március 6-án reggel kezdődtek. A Petőfi brigád ugyanezen a napvon érkezett a frontövezetbe, két zászlóaljjal Baranjsko Pet- rovo Selából és két zászlóaljjal Lőcs faluból, Bolmán irányába. A helyzet kaotikus volt, az el­lenség nagy erőkkel halad Bol­mán felé, melyet rövidesen ha­talmába is kerített A német hídfő március 11-re jelentőssé vált, a tét óriási volt, hisz a Dráván-túli német erők egye­sülése az ugyancsak nagy len­dülettel támadó, s jelentős har­cászati eredményeket elérő ma­gyarországi német erőkkel rend­kívül súlyos következményekkel fenyegetett. A Petőfi brigád harcoló egységei a XXXVI. és Ll. népfelszabadító hadosztá­lyok között a támadás egyik legfontosabb irányában véde­kezett A veszteségek rettene­tesek voltak, különösen sok tiszt esett el, ami a vezetés ésszerű­ségét és hatékonyságát csök­kentve újabb veszteségeket eredményezett. A veszteséglis­tán ötven halott, 190 sebesült s német egyre csak támad ... Itt, Bolmán térségében esett el Kiss Ferenc, a brigád parancs­noka is, akinek neve és emléke köré legendákat szőttek az évek . .. Most csend terül a falura; új házak, autók, virágok. És egyszeresük megáll a busz, s összeszorult szívvel kiszállnak a békés turistának tűnő ma­gyarországi utasok ... Huszon­egyen azok közül, akik ott vol­tak, akik túlélték, s akik ma is élnek ... Valaki kérdez valamit, talán azt nincs-e eladó Fecske, de válasz nincs; a torkok ösz- szeszorulva, a szív ritmusát vesztve kalapál... Auth Iván: Megismertem szin­te minden házat minden völ­gyet. Megtaláltuk azt az épüle­tet is, ahol hat bajtársunk holt­testére bukkantunk a harcok el­csendesülte után ... Egy nagy mérlegen feküdtek, egymásra dobálva, a községi mázsaház előtt... És alattuk akna volt... A mérhetetlen gyűlölet és bosz- szú aknái, mert a németek mi­előtt szétszóródtak, illetve visz- szavonultak, pusztítottak és alá­aknáztak mindent... Csend lesz. A térképvázlatot, a fényképeket, az emlékművek fotóit nézzük. A Petőfi brigádban harcait baranyai partizánok alakulatuk brigáddá szervezésének közel­gő harmincadik évfordulója je­gyében járták újra végig ifjú­kori megpróbáltatásaik színte­rét, s a felszakadó emlékek olyan elemi erővel hatnak még ma is, hogy csak a csend segít B/askovics Jánosné: Ott volt velünk Kónya Istvánná, aki sú­lyosan megsebesült a harcok­ban, s ma is szenvedi az egy­kori sebeket Elhozta magával azt o katonai tőrt, melyet Itt zsákmányolt... Nem tudom el­mondani, milyen rettenetes pil­lanatok voltak ezek. Rosszuilét környékezett bennünket, ugyan­akkor mámoros öröm is dobolt bennünk, hisz élünk, s minden olyan szép ... Szólal József: Es mindenki, nemcsak a volt bajtársak, a la­kosság, a pincérek, a boltosok, minden de minden ember olyan kimondhatatlanul kedves volt— Nézzük az emlékművekről ké­szült fotókat. Mindenütt magyar nyelvű feliratok is, a látogatás tiszteletére kitűzött zászlók kö­zött a magyar nemzeti lobogó» A Petőfi brigád o szó legszo­rosabb értelmében a testével állta az ellenség útját. A nagy terv, hegy a német erők erősza­kos drávai átkelése utón hátba támadják a balatoni offenzívo ellen védekező szovjet főerőket, akkor omlott össze, amikor már- már úgy tűnt, hogy sikerűi, hisz Bolmánnál átlépték a folyót ékeik nagy lendülettel előreha­ladtak; aki a térképet nézte, úgy érezhette: az út nyitva áll, hisz nincs többé se víz, se hegy, kitárultak a kapuk o Dunántúl belseje felé... Auth Iván: Katona! szempont­ból is nagy jelentőségű volt a Petőfi brigád helytállása a tra­gikus körülmények között, igazi jelentőségét azonban az a tény adta, hogy magyarok harcol­tak, szervezett egységben, szov­jet, jugoszláv és bolgár csapa­tokkal vállvetve a fasizmus el­len .,, De ez már hadtörténet, vagy ha úgy tetszik, nagypolitika. Itt most az emlékekről, érdemekről, a soha el nem múló elkötele­zettségről van szó — bár az !s igaz, hogy mindez egyben a legjobb értelemben vett politi­ka. — Nagy élmény volt, köszön­jük vendéglátóinknak, s termé­szetesen már most tervezzük a kővetkező találkozót: itt, nálunk — mondja Szalai József —, hisz a Petőfi- brigád Siklós mellett Kiscsányban alakult... Békés Sándor r i

Next

/
Oldalképek
Tartalom