Dunántúli Napló, 1974. július (31. évfolyam, 178-208. szám)

1974-07-01 / 178. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Fii ínrin^ülí XXXI. évfolyam, 17J. szám 1974. július 1., hétfő Ara: 1,50 forint Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja A stratégiai fegyverkorlátozás a Brezsnyev—Nixon találkozó napirendjén Jalta Bokor Pál, az MTí tudósítója jelenti: Vasárnap délelőtt a Jalta melletti oreandai szovjet kor- mónyrezidencián folytatódtak a tárgyalások Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára és Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke között. Az eszmecserén részt vett Henry Kissinger külügymi­niszter, az elnök nemzetbizton­sági főtanácsadója is. Ez meg­erősíti azokat a nemhivatalos értesüléseket, melyek szerint az eszmecserék fő témája vasár­nap a stratégiai fegyverrend­szerek korlátozása volt. A délelőtt tizenegykor kez­dődött és ebédidőig folytatódó megbeszélést megelőzően Ni­xon elnök felesége és az ame­rikai küldöttség több tagja társaságában istentiszteleten vett részt. Patrícia Nixon ezután az artyeki úttörőtáborba láto­gatott el. Brezsnyevvel és Nixonnal egyidőben megbeszélést folyta­tott Andrej Gromiko szovjet és Henry Kissinger amerikai kül­ügyminiszter is. Később a kül­ügyminiszterek néhány magas­rangú szakértő kíséretében csatlakoztak a legfelső szintű eszmecsere résztvevőihez. Brezsnyev és Nixon a vasár­nap délelőtti találkozót is be­számítva összesen közel tizen­két órát tárgyalt a csúcstalál­kozó óta. Megbeszéléseik té­mái között az eddig kiadott jelentések szerint olyan fontos kérdések szerepeltek, mint az Európai Biztonsági Konferencia vasarnap 23 orákor A hadsereg szomboton meg­határozatlan időre kijárási ti­lalmat rendelt el a fővárosban, megerősítve ezzel, hogy ő a tényleges ura a helyzetnek Etió­piában. A fegyveres erők rádió­közleményben jelentették be, hogy a kijárási tilalom helyi idő szerint este tizenegy órától reggel hat óráig tart Jóllehet a hadsereg egyelőre nem moz­dította el Makonnen kormányát, az etióp fővárosban továbbra is ellenőrizhetetlen hírek keringe­nek magasrangú személyiségek letartóztatásáról. * Az elmúlt 24 órában a Felső- Tisza és mellékfolyói — a Túr, és a Szamos és a Kroszna — vízgyűjtő területén 20—30 mil­liméteres csapadék volt ami várhatóan újabb árhullámot in­dít el a Tiszán. A Tisza középső szakszón, Szolnok térségében tetőzött. Szeged térségében megállt az apadás. Szolnok környékén a nyári gátak több­ségét mór áthágta a víz. Sze­ged térségében az alpári nyári gátakon sikeresen védekeznek. A fő védőgátakon nincs közvet­len veszély. Vasárnap megölték Martin Luther King lelkész édesanyját Az 1968-ban meggyilkolt ameri­kai polgárjogi harcos édesany­ja Atlantában, abban a templomban, ahol Pia van elte­metve istentisztelen vett részt amikor egy néger fiatalember pizstolyból lövéseket adott le reá és a mellette állókra. Az idős asszonyon kivül még egy halott és két sebesült áldozata Ma a merényletnek. harmadik szakaszának problé­mája, a közel-keleti helyzet tar­tós rendezésének kérdése, a kelet—nyugati enyhülési politi­ka folytatásának elvi kérdései, a stratégiai elhárító és támadó rakétafegyverek további korlá­tozásának lehetősége, a föld­alatti nukleáris robbantások betiltása. Vasárnap délután Leonyid Brezsnyev és Richard Nixon — a két külügyminiszter társasá­gában — folytatta tárgyalásait az oreandai rezidencián. Ezt követően az SZKP főtitkára, az Egyesült Államok elnöke és a kíséretükben lévő személyisé­gek fekete-tengeri sétahajó­zásra indultak. Csontváz a dohányzóban ♦ Egy férj eltűnt a vonatról.., ♦ Egyetemek, főiskolák Mától: felvételik ♦ Loptak, autókat rongáltak, garázdálkodtak Elítélték Pandur Gyula galerijét Családi tragédia Tésenfán Ki jön, ki megy? Átigazolási körkép Dél-Dunántúlról Ötezren tekintették meg a keráasiakiáfiftást A legszebb termék címét a közönség ítéli oda Kalocsáról jött, nem látta a bemutatót amely a hét közepétől már a mozikban látható. Testvérvárosunk, Eszék is ér­deklődik a kiállítás iránt. Teg­nap a Glas Slavonija szerkesz­tője és egyik munkatársa láto­gatta meg a bemutatót: Lierka Antonies szerkesztő, valamint Jelica Bandiés újságíró, akik a Glas Slavonijában számolnak be tapasztalataikról. Salamon Gyula Győztek az esélyesek A kiállításrendezők óhaja tel­jesült, tegnap reggelre végre elállt az eső, délre már a fel­hők is felszakadtak, s délután szélcsendes, ragyogó napsütés köszöntötte Pécsett a Köztársa­ság téri kerámia kiállítást. Akik szombaton, a kedvezőt­len időjárás miatt kénytelenek voltak lemondani a bemutató megtekintéséről, a vasárnap délelőttöt és délutánt használ­ták fel „vásárnézésre.” Persze nem a szó legszorosabb értel­mében, mert a kiállítási terme­ket leginkább áhítattal lehet végig járni. Ajándékot vásárolni a kedvesnek, rokonnak, barát­nak egy helyen, a BARANYAKER földszinti alkalmi boltjában le­set Jantacska Julianna eladót egész nap ostromolják a vásár­lók. Eddig több mint húszezer forint forgalmat bonyolítottak le. Császár Lajos, a kiállítás ren­dező iroda vezetője örömmel újságolja. — Ma kétszer annyian láto­gatták meg a kiállítást, mint az első két napon: legalább ötezer vendégünk volt. A herendi pa­vilon a leglátogatottabb, a kö­zönség többsége a romhányi gyár által készített padlóbur­kolólapokat dicséri. Közben azt is megtudom, hogy a kiállításra jogosító be­lépő a Zsolnay Múzeumba is ér­vényes, s sokan igénybe veszik a harminchárom százalékos vasút; utazási kedvezményt. A látogatók véleményét a leg­komolyabban kívánja kikérni a Finomkerámiaipari Művek, Akik holnaptól tekintik meq a kiállí­tást kérdőívet kapnak, amelyen szavazhatnak a legszebb ter­méknek járó titulusra, A lapokat a FIM szakemberei értékelik, s a legjobbakat értékes tárgyjuta­lomban részesítik. 5 ha má.r a meglepetésekről szóltunk hadd említsük meg, hogy a kiállítási irodában működő alkalmi bé­lyegzésért sorban állnak a láto­gatók. Hiába az egyedi pecsét nagy érték! A gyakorlati bemutatóterem soha sem üres. Az itt dolgozó kalocsai, pécsi, herendi porce­lánfestők munkáját nagy érdek­lődés övezi. Közülük Kárpáti Erzsébet a legfiatalabb. Mindössze három éve műveli a szakmát, mégis, a százötven kalocsai festőasszony és lány közül őt választották. — Milyen benyomásokat szer­zett a kiállításról? — Eddig csak a herendi és a kalocsai termékeket sikerült megnéznem. Talán majd holnap több időm lesz ... válaszolja. A porcelánbemutató iránt nagy érdeklődést tanúsít a saj- i tó, a rádió, a MAFILM jelenléte j is. A filmhíradó operatőrei fil­met forgattak a kiállításon. Holnaptól megindul a forgalom a Jókai téren és a Bem utcában Éppen félesztendeje, hogy o Jókai téren egy teherautó alatt leszakadt az úttest A mélyben lévő pincék helyreállítása hó­napokat vett igénybe, utána a Gázmű vette birtokába a terü­letet a gázvezeték felújítására. Néhány hete a Bem utca Szé­chenyi téri torkolatát zárták le, mert az úttest alatt üregeket fedeztek fel. A pécsi belváros közlekedési rendjét a két lezárt útszakasz felborította, a közle- sdést rendkívül nehézzé és onyolulttá tette. A munkála­tok mindkét helyen befejeződ­tek, i holnap reggel 8 órától a Kűzdelem o javából... Nagy mérkőzést vívott Frankfurtban « lengyel és a jugoszláv csapat. Képünkön Je kovics látványosan ment egy heves lengyel támadás végén. Hangadók a középdöntő harmadik fordulójában tesénél. A lengyel válogatott eddig valamennyi mérkőzését megnyerte és a legrosszabb esetben is a hormadik helyért játszhatnak. Ez az eredmény a lengyel labdarúgás újabb sike­rét jelenti. A házigazda NSZK együtte­se óriási küzdelmet vívott Svéd­ország csapatával a győzele­mért Beckenbauerék győzel­mükkel továbbra is a csoport élén állnak és szerdán már o döntetlen is elegendő szá­mukra a döntőbe jutáshoz, mi­vel gólkülönbségük jobb, mint a rivális Lengyelországé. Ebben a csoportban Svéd­ország és Jugoszlávia áll pont nélkül, így e két csapat már a szerdai egymás elleni mérkő­zésük után csomagolhat és in­dulhat haza. Szerdai program: A közép­döntők harmadik fordulójára szerdán kerül sor. Mindkét cso­portban rangadót vívnak, kö­zülük a Brazília—Hollandia összecsapás akár döntőnek is beillene. „Alcsoport: Brazília—Hol­landia, Argentína—NDK. „B”-csoport: NSZK—Lengyel- ország, Svédország—Jugoszlá­via. Á góllövő lista élcsoportja: 6 gólos: Lato (lengyel). 5 gólos: Szarmach (lengyel). 4 gólos: Rep (holland). 3 gólos: Bajevics (jugoszláv) Deyna (lengyel), Rivelino (bra­zil), Neeskens (holland). Ed ström (svéd). TOTO A középdöntők második for­dulója nem hozott meglepetést A pontveszteség nélküli csapo­tok folytatták eredményes sze­replésüket. Győzött Hollandia, Brazília, NSZK és Lengyelor­szág, így továbbra is négy csapat van versenyben az aranyéremért Az „A" csoportban Hollandia biztosan győzött a selejtezőben kitűnően szereplő NDK ellen. A hollandok újabb lépést tettek győzelmükkel a csoportelsőség felé, amely egyben a döntőbe jutást jelentené számukra. Az NDK jól harcolt, de az kevés­nek bizonyult a jó formában lé­vő Cruyffék ellen. A csoport másik mérkőzésén a dél-amerikai rangadón a Brazília—Argentína összecsapá­son a világbajnoki cím védői bizonyultok jobbnak. A szoros eredmény nem tükrözi hűen a brazilok fölényét. Zagallo le­génysége a második félidő ele­jétől kezdve nagy fölényben volt és győzelme egy pillanatig se volt vitás. A csoportelsőség kérdése így szerdán a Brazília—Hollandia mérkőzésen dől el. A hollandok­nak már elegendő a döntetlen is, hisz gólkülönbségük lénye­gesen jobb, mint a braziloké. Brazília csak úgy játszhat az első helyért, ha legyőzi a hol­landokat. Argentína és NDK pont nélkül áll, így ők már nem szólhatnék bele a helyezések kérdésébe. A „B” csoportban folytatja győzelmi sorozatát Lengyelor­szág válogatottja. A lengyelek küzdemes mérkőzésen bizonyul­tak jobbnak Jugoszlávia együt­Jókai tér eddig lezárt szaka­szán ismét megindul á forga­lom a korábban érvényben volt rend szerint, azaz a jár­művek a Széchenyi tértől a Jókai és a Sallai utcák felé haladhatnak. Ugyancsak hol­nap reggel nyitják meg — egyelőre csak félszélességben — a Bem utcát is. A korlátozó intézkedésre azért van szükség, mert a Bem utcában a kenyér­bolt előtt aknát kezd mélyíteni a Bányászati Aknamélyítő Vál­lalat az úttest alá húzódó pin­ce feltárására és megerősíté­sére. 1. Debr. MTE—Nyíregyháza 1st 2. Kisvárba—Hajdú Vasas 1:1 3. Esztergom—III. kér TTVE 2:3 4. Székest. MÁV—KOMÉP 2:1 5. Gyula—Szegedi Dóxsa 4:3 é. Békéscsaba—Szabó L SE 3:0 7. Véménd—Táncsics SE 0:4 8. Auras SE—Vác 2:0 9. ÉPGÉP—Kisterenye 2:1 10. Borsodi Volán—S.-újhegy. 2:2 11. Rudabánya—Leninváros 1:2 12. Sashalom-’-Kiskunhalas 5:0 13. Szegedi VSE—Ceglédi VSE 1:2 ■f 1 14. Dunaújf. Ép*—Növényolaj 1 ;0

Next

/
Oldalképek
Tartalom