Dunántúli Napló, 1974. július (31. évfolyam, 178-208. szám)

1974-07-01 / 178. szám

r ♦ SZIKLAOMLAS. Több mint ezer tonnás hatalmas szikla­tömb zuhant szombaton a spa­nyolországi Tamarite de Litera lakáházaira. Négy személy meghalt, négyen súlyosan meg­sebesültek, több épület telje­sen rombadőlt. A szerencsétlen­séget valószínűleg az utóbbi napok esőzései nyomán kelet­kezett földcsuszamlás okozta. 4 ADAMANTIOSZ ANDRU- COPULOSZ görög miniszterel­nök szombati sajtóértekezletén fenyegetőzéssel és vita provo- kálásával vádolta Törökorszá­got ugyanakkor azt állította, hogy Athén őszinte vágya a jó és konstruktív kapcsolatok ápo­lása és "fejlesztése a szomszé­dos Törökországgal. Mint is­meretes, a két NATO-tagállam viszonya az utóbbi időben fe­szültté vált, mert nézeteltéréseik támadtak az Égei-tenger olaj­kincsének kiaknázási joga kö­rül. ♦ BUENOS AIRES: Az ar­gentin elnöki hivatal szomba­ton este bejelentette, hogy Juan Perón államfő állapota javult. Mint beszámoltunk róla, szombaton Isabel Perón alel- nököt feleskették az ország ügyvezető elnökévé. A döntés értelmében az elnök felgyó­gyulásáig Isabel Perón irányít­ja Argentína ügyeit ♦ AZ IZRAELI LÉGIERŐ szom­baton este ismét bombázta Dél-Libanon egyes körzeteit Szidoni források szerint a Mar- jayoun és Hasbaya körzetében elszórt bombák súlyos anyagi károkat okoztak. Pártküldöttségünk Szíriában Vasárnap vidékre utazott a Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége, amely Pullai Árpádnak, a Központi Bizottság tit­kárának vezetésével a Baath-Párt meghívásának eleget téve hivatalos látogatáson tartózkodik Szíriában. A pártküldöttség a vidéki program keretében látogatást tett a szovjet segítséggel épülő Eufrátesz-gátnál, amely több szempontból is kiemelkedő szerepet tölt be Szíria gazdasági fej­lesztésében: villanyenergiát ad az ország iparosításához, véget vet a pusztító folyami áradásoknak, s lehetővé teszi az öntözé­ses gazdálkodás jelentős kiterjesztését. Pullai Árpád és a küldöttség tagjai ugyancsak ellátogattak a történelmi műemlékeiről nevezetes Palmyrába. $ 4- MERÉNYLET. Gyújtóbom­bát dobtak szombaton az olasz kereszténydemokrata párt mi­lánói székházára. Az épületben keletkezett tűz súlyos kórokat okozott, de sérülés nem tör­tént. 4 LEZUHANT szombat este egy négyszemélyes sportrepülő­gép a Bajor-erdőben. A rend­őrség közlése szerint három személy életét vesztette, a ne­gyediket életveszélyes sérülé­sekkel kórházba szállították. 4 REZIDENCIA KERESTETIK. A Sudnay Times című londoni lap értesülése szerint Harold Wilson miniszterelnök utasítást adott, hogy keressenek megfe­lelő rezidenciát Edward Heath, az ellenzék vezére számára. A rezidencia, amely az állam tu­lajdonát képezi, ezentúl a min­denkori ellenzék vezetőjének otthona lesz. 4 KOZMOSZ. A Szovjetunió­ban szombaton földkörüli pá­lyára bocsátották a Kozmosz— 665-ös mesterséges holdat, amelynek berendezései rendel­tetésszerűen működnek. Szadat elutazott Bukarestből Bukarest: Marton László, az MTI tudó­sítója jelenti: Anvar Szadat egyiptomi elnök befejezte három napos hivata­los romániai látogatását és va­sárnap elutazott Bukarestből. A ‘őváios melletti nemzetközi re- oülőtéren az egyiptomi elnököt és kíséretét Nicolae Ceausescu román köztársasági elnök és más hivatalos román személyi­ségek búcsúztatták. Anvar Szadat Bukarestben és a Déli Kárpátok lejtőin elterülő Sinaiában Nicolae Ceausescu- val a két ország kapcsolatainak megszilárdításáról és a nemzet­közi élet időszerű kérdéseiről tárgyalt A tanácskozások során a két fél egyetértett abban, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a közel-keleti helyzet tartós, politikai rendezéséért. Ez feltételezi az izraeli csapa­tok kivonását valamennyi meg­szállt arab területről, a' közel- keleti országok integritásának és szuverenitásának szavatolá­sát a palesztin nép nemzeti jogainak elismerését. A tárgyalások befejeztével a két elnök Bukarestben több ok­mányt írt alá. Építőanyagok. beszerzésében jártas anyaggazdál­kodási előadót felveszünk Jelentkezéseket önéletrajzzal, eddigi munkahelyek feltüntetése mellett „Építőipar" jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük 4 KURT WALDHEIM ENSZ­főtitkár vasárnap egyhetes lá­togatásra Genfbe érkezett. A Világszervezet vezetője részt vesz a Gazdasági és Szociális Tanács ülésszakának megnyitó­ján, és az ENSZ szakosított in­tézményei koordinációs bizott­ságának ülésén. Kurt Wald­heim érkezésekor úgy nyilatko­zott, hogy tárgyalásokat kíván folytatni a közel-keleti helyzet legújabb fejleményeiről is. 4 SZERENCSETLENSEG. Le­csúszott az autósztrádáról szom­baton este egy túlzsúfolt autó­busz a mexikói főváros közelé­ben. A szerencsétlenség követ­keztében 39 ember életét vesz­tette, több mint 50 utas pedig megsebesült. A rendőrség sze­rint a szerencsétlenséget az okozta, hogy a busz túllépte a megengedett sebességhatárt. 4 KEPLOPAS. 50 millió líra értékű, a XVII. századból szár­mazó klasszikus Palmc-fest- ményt loptak el szombatra vir­radó éjjel egy Brescia közelé­ben fekvő templomból. A tol­vajok pénteken rejtőztek el az épületben, mivel a templomot éjszakánként zárva tartják. 4 LÖVÖLDÖZÉS. Tüzet nyi­tott a francia rendőrség szom­baton délután Párizs legelőke­lőbb utcája, a Champs Elysées kellős közepén, amikor az „el­ső számú közellenségnek” nyil­vánított Jean-Charles Villoquet-t üldözte. A bűnöző pisztolyt sze­gezett az őt körülvevő rend­őrökre, akik válaszként tüzet nyitottak, s egy haslövéssel le­terítették a 30 éves, büntetett előéletű gengsztert 4 ZULFIKAR ALI BHUTTO pa­kisztáni miniszterelnök pénteken este háromnapos hivatalos bangladesi látogatásának befe­jeztével visszaérkezett Islama- badba. Bhutto az islamobadi repülőtéren adott nyilatkozatá­ban kijelentette, hogy Mudzsi- bur Rahman sejkkel folytatott tárgyalásai sikeresek voltak, s azokat a közeli jövőben folytat­ják majd. A pakisztáni minisz­terelnök közölte, hogy Mudzsi- bur Rahman elfogadta a Pa­kisztánba szóló meghívást 4 BERLIN. Klaus Höpcke művelődésügyi miniszterhelyet­tes vezetésével országos mun­kacsoport alakult az NDK-ban, amelynek feladata, hogy előké­szítse Thomas Mann születése 100. évfordulójának megünnep­lését. Az évforduló alkalmából 10 kötetben kiadják Thomas Mann regényeit és elbeszéléseit és a jénai Friedrich-Schiller Egyetemen tudományos konfe­renciát rendeznek. 4 SZOCIALISTA INTERNfA- CIONALÉ. Chequersben az an­gol miniszterelnök elővárosi re­zidenciájában vasárnap meg­nyílt a Szocialista Internacioná- lé évi konferenciája, amelyen 25 ország szociáldemokrata és munkáspárti vezetői vesznek részt. Ott van a konferencián Harold Wilson, Nagy-Britannia miniszterelnöke, Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár, Francois Mitterand, a Francia Szocialista Párt első titkára, Bratteli norvég minszterelnok, Soares portugál külügyminisz­ter és mások. A konferencia nemzetközi kérdésekkel foglal­kozik és ezen belül a Kelet és a Nyugat közötti kapcsolatok­kal, a közel-keleti helyzettel, va­lamint a nyugati országok gaz­dasági problémáival. 4 SZERENCSETLENSEG. öt ember meghalt és hat megsebe­sült szombaton este az egyik Hokkaido-szigeti lőgyakorlaton, amikor felrobbant az egyik :ö- vedék a 27. japán szárazlöldi ezred egyik alegységének gya­korlata során. 4 BRÜSSZELBEN szombaton bejelentették, hogy Egyesült Közép-európai Légierők (AAF- CE) elnevezéssel új NATO-pa- rancsnokságot hoznak létre. A parancsnokság Ernst Ferber tá­bornoknak a közép-európai NATO-haderők parancsnokának lesz alárendelve. Hég mindig a farmernadrág Bizonyos Levy Strauss nevű úr­ról és tehenészlegény nadrág­járól a DN vasárnapi számában irtunk. Farmerben jár a világ, vi­lágdivat a farmer. A kérdést meg­közelíthetjük más oldalról is, amelyből kiderül, kinek sztárja még a farmernadrág. Egy kis közgazdaság, a Barron's Finan­cial Weekly cikke aiapján. Az amerikai textilipar sztárja még mindig a farmernadrág, a kék, vászon farmer eladása még mindig egyike a legnagyobb üz­leteknek — írja a lap, majd ada­tokat is közöl. Az USA-ban több mint 60 farmer-gyár működik, ezek legnagyobbja a Levy Strauss. Tavaly az amerikaiak több mint 300 millió darabot — a csecse­mőket is beleértve minden ame­rikai másfél farmert -— vásárolt, a kiskereskedelem 2,5 milliárd dollár(I) értékű nadrágot forgal­mazott. Az export jóval megha­ladja az 1 milliárd dollárt. A nagyszerű eredmények elle­nére a farmernadrág-piacon gon­dok is mutatkoznak. Á jövedelem ugyan várhatóan 8—10 százalék­kal emelkedik az idén, de elég szűkös a szabászok nyersanyag- ellátása. Még 6—12 hónapba be­letelik, amíg a Távol-Keleten, Mexikóban, Olaszországban és Angliában beinduló vászongyárak ontani kezdik az anyagot. Félő, hogy addig a piac legfontosabb vevőköre, az ifjúság, más divatra tér át. A több szabad idő, a városi lakosság kertvárosokba áramlása, az általában lazább életstílus hozta előtérbe a kevésbé merev divatot — folytatja a lap. Jól il­lusztrálja ezt az az adat is, hogy 1970-ben az USA-ban 4 millió öl­tönnyel kevesebb fogyott, mint 1935-ben, a gazdasági válság mélypontján. Az öltöny-konfekció eladása az utóbbi időkben 10 százalékkal csökkent évente. A farmemadrág-szabók közül viszont csak azok kerültek pénzzavarba, akik egyedi, rövid ideig divatos modellekkel próbálkoztak. A jó pénzt a nagy széria, az eaységes szabás hozza — fejtette ki ezzel knacsolatban ar egyik amerikai vállalat értékesítési igazgc#űja. (— mi —) Leonyid Brezsnyev bizakodó hangú h^nyHi atkozata II Szovjetunió tettekkel bizonyítja, hogy az emberiség legmagasabb rendű érdekei vezérlik Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitká­ra vasárnap délelőtt a moszkvai televízió munkatársának rövid nyilatkozatában erősítette meg, higy a szovjet fél változatla­nul eredményt remél a csúcs- találkozótól. „A tárgyalások sikeresen foly­tatódnak", — jelentette ki Brezsnyev. — Vannak reális eredmények, fontos megállapo­dásokat írtunk aló. A komoly kérdések megvitatása folytató­dik, s ehhez az eszmecseréhez még elegendő idő áll rendelke­zésünkre ...” Moszkva: Vitalij Korinov, a Pravda hír- magyarázója a szovjet—amerikai legmagasabb szintű tárgyalásá­hoz fűzött kommentárjában a következőket írja: A Szovjetunió a most folyó szovjet—amerikai csúcstalálko­zó legfőbb értelmét abban lát­ja, hogy bebizonyítsa az egész világ színe előtt: töretlen szán­déka tovább követni azt az irányvonalat, amelyet együtte­sen határoztak meg a régebben elfogadott döntésekben és do­kumentumokban, és további lé­péseket tenni ennek az irány­vonalnak a qyakorlati megvaló­sítására. Hiszen valamennyi nép javára válik a szovjet—amerikai kapcsolatok normalizálása. A Szovjetunió tettekkel bizo­nyítja be, hogy őt az egész em­beriség legmagasabbrendű ér­dekei vezérlik, A szovjet embe­rek véleménye szerint az eny­hülési politika és a fegyverkezé­Csontváz a dohányzóban Három évvel eltűnése után találták meg egy nyugdíjba vonult angol hírszerző holt­testét. Sir John Peregrine Her_:!l '-’gáton a második vilácna.. ú alatt a hírszer­zésnél teljesített szolgálatot, majd 10í8-ig a brit mandá- tumú Palesztinában az angol légierő biztonsági szolgálatá­nál működött. Ez alatt az idő alatt legkevesebb háromszor kíséreltek meg ellene bomba- merényletet, feltehetően szél­sőséges zsidó szervezetek. Sir John sértetlenül vészelte át a merényleteket 1958-ban nyugdíjba vonult, de tovább­ra is „érdeklődött" a Közel- Kelet iránt — az angol—arab társaság tanácsának lett tagja. Felesége vallomása szerint 1971. október 5-én — okkor már 68 éves volt — sétálni indult, és többé nem látták. Henniker-Heaton valószínűleg hivatalos nyugalomba vonu­lása után is folytatta a hír­szerző tevékenységet — ez le­het a magyarázata annak, hogy eltűnésekor nemcsak az angol rendőrséget és a tit­kosszolgálatot mozgósították felkutatására, de még az In­terpol is. Vasárnap az eltűnt hírszer­ző fia egy asztalfiókban fur­csa kulcsot talált, amelyről csakhamar kiderítette, hogy édesapja dohányzószobájó- nak ajtaját nyitotta. A fiú be­ment a dohányzóba és az ágyon apja tweed-öltönyös csontvázát pillantotta meg. Az ágy mellett egy kis üveget és egy búcsúlevelet talált, amely arra utalt, hogy Henniker­Heaton öngyilkosságot köve­tett el. A csontvázat megvizs­gált orvosok szerint a halál okát immár nem lehet megál­lapítani. A vizsgálatot folytató rend­őröknek egész sor kérdésre kell feleletet taJálniok. Példá­ul: miért mondották a család tagjai az eltűnt személy után kutató rendőröknek, hogy az egész házat tüzete­sen átkutatták? Hogy lehet az, hogy a zárva tartott szo­bába három év óta senki sem próbált bemenni? Mi lehet az oka annak, hogy ennyi idő alatt sem a család, sem a dohányzó mellett lakó albéi- lő, sem Sir John három ku­tyája nem vette észre, hogy a holttest a házban van? si hajsza nem fejlődhet vég nélkül párhuzamos irányban, hogy helyrehozhatatlan következ­ményeket vonhat maga után, az ilyen fajta helyzet és ennek a helyzetnek véget kell vetni. A fegyverzet korlátozására vonat­kozó, 1972-ben és 1973-ban megkötött szovjet—amerikai egyezmények lerakták azt az utat, amelyen haladva el lehet jutni a megjelölt célhoz. Az Egyesült Államok reálisan gon­dolkodó személyiségei is számot vetnek azzal, hogy az ameri­kai—szovjet viszony az Egyesült Államokra nézve országos jelen­tőségű kérdés ez az oka annak, hogy Richard Nixon jelenlegi szovjetunióbeli látogatását tá­mogatja az Egyesült Államok mindkét burzsoá pártjának ve­zetősége. — A szovjet—amerikai tár­gyalások harmadik fordulója folytatódik. Tárgyszerű, őszinte és konstruktív szellemben, az egyenjogúság légkörében foly­nak ezek a tárgyalások. Minden olapja megvan annak a re­ménynek, hogy a jelenlegi pár­beszéd ugyanolyan qyümölcsöző lesz, mint amilyen a két meg­előző párbeszéd volt, — mutat rá a Pravda hírmagyarázója. A harmadik szovjet—amerikai csúcstalálkozó során pénteken — mint ismeretes — aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében a két ország tudó­sai együttműködnek a mester­séges szív megteremtése érde­kében. Az APN szovjet sajtó- ügynökség „történelmi jelentő­ségűnek'1 nevezi azt a tényt, hogy a két ország egyesíti erő­feszítéseit az orvostudomány egyik legidőszerűbb problémá­jának megoldásában. A szívbetegséq — a XX. szá­zadban élő ember csapása. Az Egyesült Államokban, a Szovjet­unióban és világszerte ezek a betegségek a halálozás egyik legfőbb okozói. A hatásos mes­terséges szív megteremtésével a halálozási szám lényegesen csökkenne. A két nagyhatalom arra mozgósítja orvosait és tu­dósait, hogy együttesen hozza­nak létre és kísérletezzenek ki olyan berendezéseket, anyago­kat, eszközöket és ellenőrző be­rendezéseket, amelyek biztosít­ják a vérkeringést, A szív teljes helyettesítése — a nagy együt­tes tudományos kísérlet humá­nus célja, — írja az APN hír- magyarázója. I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom