Dunántúli Napló, 1974. május (31. évfolyam, 118-147. szám)

1974-05-01 / 118. szám

\ Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nanio XXXI. évfolyam, 118. szám 1974. május 1., szerda Ara: 1 forint Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Májusi köszöntő Megvalósult áprilisban Új étterem, óvoda, 27 új lakás Beremenden A mai napon világszerte együtt ünnepelnek azok a milliók, akik hívei a munkásosztály nagy ünnepének, a szebb, boldogabb, szpcialista társadalom megteremtésének. 84 éve, hogy először ünnepelt a világ munkásosztálya. Nemzedé­kek, emberöltők múltak el azóta, de ez az ünnep elevenen él a mai napig is, és élni fog száza­dokon át. A május elsejei vö­rös lobogók kibomlanak ezen a napon az egész földkerekségen. Nyolcvannégy esztendeje a proletár szolidaritás jelszavát tűztük lobogónkra: Világ prole­tárjai egyesüljetek! E gondolat nem veszített időszerűségéből azóta sem és ez egyet jelent számunkra a békéért, a haladá­sért, a demokráciáért, a szocia­lizmusért vívott harccal. Mit mond a mai nap a ma munkásosztályának az egész vi­lágon? A jelen törvényszerű pa­rancsait, az internacionalizmus eszméit, a munkásegységet, mert a munkásegység a ma igénye, az emberiség sorsdöntő kérdései közé tartozik. A békéről, a ha­ladásról, az imperialistaellenes egységről, a társadalom jövendő útjának kitűzéséről van szó az egész világon. A II. Internacionálé párizsi kongresszusán 1889-ben hatá­rozta el a chicagói munkások megmozdulása, tüntetése alap­ján, hogy május elseje legyen az a nap amikor a munkásosztály oz egész világon tüntessen a szolgaság, az elnyomás ellen. A proletariátus ezt követően gyorsan fejlődött. Megteremtő­dött oz osztályharcos forradalmi nártja, amely először a Nagy Októberi Szocialista Forradalom­ban vezette qvőzelemre a mun­kásosztályt és teremtette meg a nép hatalmát. Azóta létrejött a szocialista világrendszer, amely­nek mi is tagjai vagyunk, Tudjuk, hogy ma sem ünne­pelhet minden munkás, a föld minden népe békében. A világ több pontján háború folyik és nem ünnepelhetnek szabadon, de abban is biztosak vagyunk, hogy a munkások az egész vi­lágon, ott is, ahol elnyomás alatt élnek, küzdenek, harcolnak sza­badságukért, és harcuk előbb vagy utóbb, de mindenképpen győzni fog. Mi is részesei vagyunk a szo­cializmus és a kapitalizmus vi­lágméretű küzdelmeinek. Min­den erőnkkel azon vaavunk, hogy e harcban a munkásosz­tály, a haladás erői, a béke erői győzedelmeskedjenek. E kü’rtrUmet mi akkor segíthetjük lenmkább. ha mindent megte­szünk azért, boav hazánkban, feléoüliön a szocialista társada­lom. Mindennapi munkánkban arra kell törekednünk, hogy a kitűzött gazdasági, politikai cé­lokat teljesítsük. Abban a tu­datban ünnepelhetünk megyénk­ben is, hogy eredményesen dol­gozunk a szocializmus teljes fel­építésén. Fejlődik, erősödik szo­cialista rendünk, a szocialista gazdaság, a szocialista kultúra. Ma a munkát ünnepeljük, azt a munkát, amely örömet, becsüle­tet, tisztességet nyújt minden embernek, értelmet ad életünk­nek. A munkásosztály nagy nem­zeti ünnepén külön köszöntjük azokat a vállalatokat, amelyek elérték a „kiváló vállalat" és „élüzem" címet, vagy munkájuk alapján oklevelet kaptak. Kö- szöntiük a munkáskollektívákat — vezetőket, akiknek munkája nyomán születtek e szép ered­mények. Az 1974-es év jelentős lesz megyénk minden dolgozója szá­mára. Alkotó módon készülünk a XI. pártkongresszusra és ha­zánk felszabadulásának 30-ik év­fordulójára. Az ün'nep alkalmá­ból is kérjük ‘megyénk minden alkotni vágyó dolgozóját, hogy méltóan készüljenek pártunk XI. kongresszusára, hazánk felsza­badulásának 30-ik évfordulójára és érjenek el újabb munkasike­reket, hogy még fényesebbek le­gyenek az ünnepek és gondta­lanabbak a munka hétköznapjai. Tudjuk, hogy a mindennapi munka tennivalói türelmet, kö­vetkezetességet, kitartást igé­nyelnek, de ne sajnáljuk a fá­radtságot, mert munkánk, tet­teink, szocialista hazánk boldo­gulását szolgálják. Tudiuk azt is, hogy továbbhaladásunk útja a jövőben sem lesz könnyű, nem lesz mentes gondoktól, küzdel­mektől. A mai ünnepet felváltják o munka hétköznapjai; az ün­nepnapon is gondoljunk arra, hogy jövőnk záloga az alkotó munka, a tudatos cselekvés. Mindennapi életünk, az alko­tásban, a munkában elért sike­reink jogos büszkeséggel tölthe­tik el megyénk minden dolgozó­ját. Becsüljük meg eredményein­ket, kitartóan dolgozzunk a még meglévő fogyatékosságok leküz­déséért. A májusi számvetésünket azzal a tudattal zárhatjuk, hogy a ma­gyar munkásosztály, megyénk dolgozói, a forradalmi hagyomá­nyokhoz híven a jelen felada­tainak megfelelően méltóan tel­jesíti küldetését. A nemzetközi munkásosztály nagy ünnepén meleg szeretettel köszöntjük a Szakszervezetek Ba­ranya megyei Tanácsa nevében Baranya megye szervezett dol­gozóit, a munkásokat, dolgozó parasztokat, megyénk értelmisé­gét. minden dolgozóját. Éljen május elseje, a proleta­riátus nemzetközi ünnepe! Szili József SZMT titkár Április hónapban több olyan létesítményt adtak át, amely a közelgő idegenforgalmi idény­ben már a turisták rendelkezé­sére áll. Pécsett elkészült a rég­óta várt kétszintes Misina-étte- rem. Az étterem és a presszó berendezései egyedi térvek alapján készültek és csaknem kétmillió forintba kerültek. A mecseki kemping az idei nyá­ron 84 vendéggel többet fo­gadhat abban a hét új faház­ban, amely a szentlőrinci ÁFÉSZ faipari üzemében ké­szült. Pécs egyik legfiatalabb ne­gyede a Kertváros ismét szá­mos új létesítménnyel gazda­godott. Itt készült el a város el­ső térzsalus technológiával gyártott épületsora. A kivitele­ző Pécsi Építőipari Szövetkezet a francia — UNITOR — tér­zsalus technológiát alkalmazta. Elkészült a Hőerőműtől a kert­városi hőközpontig épülő öt ki­lométer hosszú távfűtővezeték több mint háromkilométeres szakasza. Az átadott vezeték- szakasz kivitelezési költségei meghaladták a 26 millió forin­tot. Ugyancsak ebben a város­részben átadták az első ven­déglátó egységet is. A Bara­nya megyei Vendéglátó Válla­lat o Varsány utcában korszerű bisztrót létesített, amely a kör­nyék olcsó és gyors közétkez­tetését segíti elő. Áprilisban készült el a Geis- ler Eta utcai óvoda korszerűsí­tése és bővítése, legnagyobb részben a Pollack Mihály Mű­szaki Főiskola patronálásával. Ily módon ötven gyermekkel többet fogadhat az átalakított belvárosi gyermekintézmény. Ismét kétszáz tanuló számára főznek az Acsády Ignác utcai Általános Iskola napközijében is. A korábban megroggyant és életveszélyessé vált napközi ott­hon felújítása és korszerűsítése ugyancsak április hónapban fe­jeződött be. A Pécsi Ingatlankezelő Vál­lalat a közelmúltban újított fel 500 ezer forintos költséggel egy épületet a Tímár utcában, 600 ezer forintos beruházással pe­dig emeletráépítést végzett a Kálvin utcában. April isban indult első útjára az a bíbliobusz is, amely 2300 kötetes könyvtárával Pécs pe­remterületeit látja el olvasniva­lóval. A megye más települései is jelentősen gazdagodtak az el­múlt hónapban. Baranya egyik legszebb, legmodernebb diák­otthonát avatták fel Villány­ban. A 120 személyes, 13,5 mil­lió forintos beruházással épült négyszintes kollégium és a hozzátartozó kiszolgáló helyi­ségek a legnagyobb igényeket is kielégítik. Ezenkívül étterem, orvosi rendelő és társalgó, va­lamint vasalók, mosógépek, centrifugák teszik még otthono­sabbá a nagyszerű létesít­ményt. Beremenden május 1. tiszte­letére 27 szövetkezeti lakást adtak át műszakilag és az új­donsült tulajdonosok hamaro­san beköltözhetnek otthonaik­ba. Új szolgáltatóházzal gyara­podott Mozsgó község is, ahol fodrászüzletet adtak ót. Aba- ligeten a kemping és a fürdő területén építettek egészség- ügyi létesítményeket, illetve szennyvíztelepet. Kaposszekcsőn a helyi általános iskola kapott tornaszobát 150 ezer forintért. Beremenden 27 új, 2 és fél, 3 szobás szövetkezeti lakást adtak át. Hétmilliós költséggel felújították és tegnap ünnepélyesen átadták az újjászületett istenkúti általános iskolát. (Tudósításunk a 4, ol­dalon.) Éljen május elseje! Üjabb kongresszusi és jubileumi munkaverseny­felajánlások Baranya megye üzeméi, vál­lalatai és szövetkezetei egymás után csatlakoznak az MSZMP XI. kongresszusa és hazánk fel- szabadulásának 30. évforduló­ja tiszteletére tett munkaver- seny-felajánlásokhoz, verseny- felhívásokhoz. Pécsi Közúti Építő Vállalat A vállalat dolgozói és szo­cialista brigádjai az útjavítá­sok, új utak építésének határ­idejét kívánják csökkenteni. Az 1974-es építési-szerelési tervet három százalékkal teljesítik túl. A jövő évre tervezett 3,5 kilo­méteres kishárságyi bekötőutat még ebben az évben, decem­ber 31-ig elkészítik; a ll-es, szekszárdi építésvezetőség a tervezett határidőnél 15 nappal előbb, szeptember 20-ig befe­jezi a 6-os út egy szakaszának felújítását; az 1973-ban ter­melt 82 ezer 900 tonna aszfalt­termelést idén 10 százalékkal túlteljesítik; a tervezettnél ko­rábban, ez év augusztus 20-ra elkészítik az erdősmóroki be­kötőutat, A szocialista brigádok, csat-. lakozva a vállalat gazdasági, párt- és szakszervezeti vezető­ségének felhívásához vállalják, hogy az 1974-re tervezett 15 millió forintos eredményt 1,5 millió forinttal túlszárnyalják. Szigetvári Cipőgyár A „Minőséggel a szocializ­musért” szocialista brigád ver­senyre hívja a nagyvállalat és a gyáregység szocialista bri­gádjait. Ebből az alkalomból az alábbi vállalásokat teszik: Az éves tervet 103,5 száza­lékra túlteljesítik: A minőségi előírásokat 0,2 százalékkal túl­teljesítik; brigádtagonként 8 óra társadalmi munkát ajánla­nak fel a város szépítése érde­kében: jelentős társadalmi munkát vállalnak a Radovan téri óvoda szépítésére és az üzemi orvosi rendelő felszere­lésének korszerűsítésére. Állatforgalmi és Húsipari Vállalat A KISZ-szcrvezet és az ifjúsá­gi szocialista brigádok védnök­séget vállalnak az újonnan üzembe állítandó komplett vá­górészleg és a feldolgozó üzem technológiai folyamatai felett. E programban az FMKT vállal­ja, hogy a változásoknak meg­felelően felkészíti a vállalat szakmunkásait az emelt szintű munkavégzésre. Két új termék gyártását vál­lalják, ezzel növelve az olcsó áruk arányát. A sertés- és marhavágó üzemrész’, -ifjúsági.• szociálisig brigádjai a munkaverseny alkal­mából kongresszusi serleget ajánlanak fel városunk leg­jobb eredményt elért szocialis­ta brigádjának. Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság A gazdaság vezetősége, párta lapszervezete és szakszer­vezeti bizottsága kidolgozto azokat az Irányelveket, ame­lyek szerint csatlakoznak a kongresszusi, jubileumi munka- versenyhez. Eszerint a gazda­ság 1974. évi mennyiségi, ön­költségi és minőségi mutatói­nak, valamint eredménytervé­nek 10—12 százalékos túltelje­sítését vállalják, A gazdaság dolgozói ennek alapján dolgozták ki saját rész­letes vállalásaikat. Munkások kitüntetése a nehéziparban Május 1. alkalmából a ne­hézipari ágazatban összesen 36 fizikai dolgozónak adományo­zott az Elnöki Tanács magas ki­tüntetést. A Munka Érdemrend arany fokozatát kapta Conda Ernő a Taurus Gumiipari Vál­lalat kolender-vezetőie. Kolozs­vári István. a Chinoin csoport- vezetője, Mayer Miklós, a Péti Nitrogén Művek lakatosa, Né­meth József /.. a Bauxitkutató Vállalat fúrómestere, Nesz János, a Mecseki Szénbányák vájára, Sifter Ferenc, a Nagyalföldi Kő­olaj. és Földqáztermelő Válla­lat szerszámelőkészítőie, Sza- tánczi László, az Északmagyar­országi Áramszolgáltató Vállalat villanyszerelője és Szemes Fe­renc, az Oroszlányi Szénbányák frontmestere.

Next

/
Oldalképek
Tartalom