Dunántúli Napló, 1974. május (31. évfolyam, 118-147. szám)

1974-05-01 / 118. szám

? DUNÄNTOLf NAPLÓ 197«. május 1. A SZOT elnökségének fogassa a külföldi szakszervezeti küléöllségei! tiszteletére Japán—magyar gazdasági kapcsolatok Üjabb szakszervezeti küldött­ségek érkeztek hazánkba a má­jus elsejei ünnepségekre: Banglades, az Egyiptomi Arab Köztársaság, az lr Köztársaság, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság, a Jemeni Arab Köztársaság és Kuvait szak­szervezeti képviselői. A SZOT elnöksége kedd este fogadást adott a május elsejei } --------------------------­I ünnepségek alkalmából ha­zánkban tartózkodó külföldi szakszervezeti küldöttségek tiszteletére a SZOT székházá­ban. A fogadáson megjelent Gáspár Sándor, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára, az elnökség nevében Földvári Aladár, a SZOT elnöke mondott pohár­köszöntőt. *---------------------------­13 évi száműzetés ólán Lisszabonba érkezett a Portegál KP főtitkára i Ezekben a napokban körül-' I belül hetven magyar gazdasá- ] gi és kereskedelmi szakember fáradozik Japánban azon, hogy újabb lendületet kapjanak a különben szépen fejlődő japán — magyar gazdasági, műszaki és külkereskedelmi kapcsola­tok. A HUNGEXPO szervezésé­ben sikeresen vesznek részt a magyar külkereskedelmi válla- j latok az osakai nemzetközi vá­sáron és a Tokióban megnyílt j „ideális otthon" nemzetközi ki­állításon. Közben pedig foly­nak az előkészületek a Japán- ! ban megrendezendő magyar gazdasági napokra és áruházi | hétre. Mint Pavela Károly, külke­reskedelmi kirendeltségünk ta­nácsosa az MTI tokiói tudósí­tójának elmondotta, az ezek­ben a napokban tapasztalható „magyar járás" legfőbb célja az, hogy feltárja azokat az új lehetőségeket, amelyek alapján lényeges mértékben tovább le­het lépni a japán—magyar gazdasági és kereskedeími kapcsolatok útján. Ezért hatá­rozták el az illetékes magyar gazdasági és kereskedeími szervek, hogy nagyszabású ak­cióval hívják fel a japánok fi­gyelmét a kapcsolatok még kihasználatlan lehetőségeire. Alvaro Cunhal, a Portugál [ Kommunista Párt főtitkára ked den 13 évi száműzetés után ha- j zaérfcezett Lisszabonba. A por­tugál főváros repülőterén Mario Soares, a Szocialista Párt főtit­kára és ötezer főnyi ünneplő tö-. meg fogadta. Alvaro Cunhal rövid beszéd­ben méltatta a leautóbbi portu­gáliai változásokat és a demok­rácia megvalósítása érdekében egységre szólította fel a bal­oldali antifasiszta erőket. Alvaro Cunhal megérkezése után a lisszaboni hadügyminisz­4 MOSZKVA: Endrei Gromi- ! ko szovjet külügyminiszter ked­den Géniből hazaérkezett Moszkvába. ♦ KEMPTEN: Kilenc áldozata van a bajorországi Kempten melletti Leubasban történt híd- szerencsétlenségnek, A rendőr­ség szerint huszonegy munkás tartózkodott a hídon, amikor összeomlott a híd egyik frissen betonozott szakasza. Eddig ti­zenhárom sérültet, köztük sú­lyos sebesülteket sikerült kimen­teni a roncsok alól, ♦ BERLIN: A Német Demok­ratikus Köztársaságban ország­szerte már kedden kinyitják ka­puikat a szabadtéri strandok. Az idén a fővárosban beveze­tett újítás: a sokgyermekes családok összes tagjai egész évre és Berlin valamennyi strandjára érvényes szabadje­gyet kapnak. A belépő sport- és játékszerek ingyenes kiköl­csönzésére is szolgál. A- TRIPOLI: Tripolfban beje­lentették, hogy Líbia és Spa­nyolország közös bank létesíté­sében állapodott meg. A bank alaptőkéje 1500 millió peseta lesz. Központja Madridban mű­ködik majd.-f LIMA: A perui kormány bejelentette, hogy hivatalos ér­tesítést kapott Lisszabonból a kormányváltozásról, s ennek megfelelően elismeri a kor­mányzó katonai juntát. í Helikopterrel a Yeti nyomában i Meri Zenicsi, egy japán j légitársaság elnöke három ! évre szóló légiprogramot i dolgozott ki a Himalája mo- | gashegyi vidékein élő rejté- ! /yes Yeti, a havasi ember I felkutatására. A vállalkozó \ hétfőn Katmonduban újság- i 1 íróknak elmondotta, hogy j ; az ember nem elég gyors | i ohhoz, hogy követni tudja a j 1 Yeti nyomait, s képtelen át- I | tekinteni nagy területeket, i { Móri tehát elhatározta, hogy I ■ j diákokból, tanárokból és i j operatőrökből álló húsz lös I csoport élén légikutatásokat végez a titokzatos lény ki kémlelésére. Az évenként 60 napot igénybe vevő ,,mű­veletekre" máris kibérelte a nepáli légitársaság egy heli­kopterét, s 1975-ben meg kezdi a Katmandutól 140 \ kilométerre északra fekvő l.cntanq körzetének átvizs- | gálását. tóriumba hajtatott és itt rövid megbeszélést folytatott Antonio de Spinola tábornokkal, a junta vezetőjével, aki — jól értesült források szerint — előzőleg sze­mélyes üzenetben kérte fel a KP főtitkárát, hogy minél előbb utazzék Lisszabonba. Alvaro Cunhal ezután tárgyalásokat kezdett a Portugál Szocialista Párt vezetőivel. Lisszabonban hétfőn bejelen­tették, hogy megszüntetik a fil­mek cenzúrázását is, és hogy a hadsereg átvette a kormány te­levíziós hálózatának működteté­sét. + TOKIG: A Japánban tar­tózkodó Szurdi István belkeres­kedelmi minisztert és kíséretét fogadta Nakaszone japán kül­kereskedelmi miniszter és Taka- bajasi közlekedésügyi miniszter- helyettes. A tárgyalások során megvitatták a két ország gaz­dasági és kereskedelmi kapcso­latai bővítésének kérdéseit, valamint az idegenforgalom kölcsönös fejlesztésének kérdé­seit. ♦ Kissinger Egyiptomban Henry Kissinger amerikai kül­ügyminiszter kedden délután közel-keleti körutazásának má­sodik állomására, az egyiptomi fővárosba érkezett. Kissingert a kairói repülőtéren egyiptomi kollégája, Iszmail Fahmi fogad­ta. Nem sokkal megérkezése után Kissinger megkezdte tár­gyalásait Anvar Szadat egyip­tomi elnökkel. 4 TEL AVIV: Izrael bejelen­tette, hogy kedden ismét beve­tette légierejét az északi fron­ton és a Hermon-hegy körzetét támadta. A légitámadás fél óráig tartott, Tel Aviv közlése szerint valamennyi izraeli gép visszatért támaszpontjára. A Golan-magaslatok térségében immár 50. napja folynak a har­cok. ♦ MOSZKVA: Új, eddig is­meretlen fényképpel gazdago­dott az SZKP KB Marxizmus— Leninizmus Intézete Központi Archívumának Lenin-lényképtá- ra. A Pravda keddi száma első­ként közölte azt a fényképet, amelyen Lenin látható, amint 1919. május elsején beszédet mond a Vörös téren Sztyepan Rezin szobrának leleplezésekor. 4- ADDISZ ABEBA: Kedden — a korábbi bejelentésnek megfelelően — sztrájkba léptek az etiópiaj távközlési dolgozók. A sztrájkolok szakszervezet ala­kítási jogot követelnek. A kor­mány még hétfőn bejelentette, hogy minden munkabeszüntetést a sztrájkolok elbocsátásával to­rol meg. A távközlési sztrájk következtében Etiópiának min­den kapcsolata megszűnt a kül­világgal, 4- BECS: Kedden délután Bécsben bejelentették, hogy dr. Bruno Kreisky kancellár, aki je­lenleg ideiglenesen az állam­fői jogkört is ellátja, május 2- án hivatalos látogatásra Osló­ba utazik. ♦ NEW YORK: Szarka Ká­roly nagykövet, hazánk állandó ENSZ képviselője Nem York­ban aláírta az apartheid bűn- cselekmények üldözése és meg­büntetése tárgyában elfogadott nemzetközi egyezményt. Losonczi Pál hazaérkezett Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, aki kíséretével lészt vett Franz Jonas osztrák szövetségi elnök temetésén, kedden reggel Bécsből vissza­repült Budapestre. Az Elnöki Tanács elnökét és kíséretét a schwechati repülőtéren dr. Kurt Enderl, az osztrák külügyminisz­térium protokollosztályának ve­zetője és dr. Nagy Lajos ha-, zánk bécsi nagykövete búcsúz­tatta. Losonczi Pál és kísérete kedden hazaérkezett Budapest­re. ♦ 4- MOSZKVA: A Szovjetunió­ban hétfőn földkörüli pályára bocsátották a Kozmosz—650 mesterséges holdat. A szputnyik fedélzetén elhelyezett tudomá­nyos berendezés segítségével folytatják a világűr kutatását. A szputnyik berendezései sza­bályszerűen működnek. 4- MADRID: Május elseje előestéjén különleges készült­ségbe helyezték a spanyol rendőrséget. Az ország nagyvá­rosainak munkáskerületeiben fegyveres rendőrök cirkálnak és őrséget állítottak a madridi metróállomásokra is. 4- NYUGAT-BERLIN: Nyugat­Berlinben egy 23 éves fiatalem­bert feketehimlő gyanújával kórházba szállítottak. Az illető négy nappal ezelőtt érkezett In­diából, s ott más betegséggel kórházban feküdt. Miután Nyu- gat-Berlinben karanténba zár­ták, erőszakkal ki akart törni a kórházból. Most vasrácsos ab­lakkal ellátott szobába helyez­ték, s ajtajánál éjjel-nappal rendőr posztói. JÍ5/D. NAPLÓ. FELEFOIO perui földrengés és földcsuszamlás okozta katasztrófáról érke- t képen o Mantaro folyó völgyét elzáró leszakadt hegyoldal lát- tó, A természeti csapásnak eddig 43 halottja és 60 sebesültje van- 220 ember eltűnt-4 BRASILIA: Brazil kormány­körök szerint a napokban ki­adják a brit hatóságoknak Ro­nald Biggs-t, a hírhedt angliai vonatrablás irányítóját, aki [ nyolc évi bujkálás után febru­ár elsején került rendőrkézre Rio de Joneiroban. ♦ S ' Nyugatnémet bírói botrány Bonn. Tizenhárom esztendőn át gyűltek a bizonyítékok Bruno Streckenbach volt SS-gruppen- • führer ügyében. Bűnlajstroma, I amelyet a hamburgi ügyészsé- ! gén őriznek. 30 000 oldalt tesz j ki. Az egymillió ember meg- : gyilkolásában bűnös, 72 éves I Streckenbach nyugdíjasként él Hamburgban és nem tudni, hogy valaha is bíróság elé ál­lítják e tetteiért, minthogy a hamburgi esküdtbiróság a vád­lott rossz egészségi állapota címén elutasította a per újra- felvételére előterjesztett indít­ványt. A nyugatnémet bírói ap­parátus újabb botránya ez. A hamburgi ügyészség megfel­lebbezte a Streckenbach ügyé­ben hozott bírósági döntést. Egy felsőbb bírói fórumnak kell most eldöntenie, hogy felelős­ségre vonják-e ezt a náci tö- meggyilkest laráti munkáló fogatás után Már az előjelek is kedvezőek { voltak, amikor a múlt hét végén Joszip Broz Tito és Kádár János, a magyar és a jugoszláv tár­gyalócsoport élén találkozott egymással fővárosunkban. A ju­goszláv lapok kiemelték, hogy Tito elnök budapesti „baráti munkalátogatásán, közvetlenül és kötetlenül cserélhetnek véle­ményt” a tárgyaló felek. A bel­grádi Borba kiküldött munka­társa tudósításában nem csak az államfőnek kijáró, legna­gyobb tiszteletadásról számolt be, hanem a meleg baráti han- gulatról is. „Az általános benyo­más, hogy a fogadtatásban megnyilvánult Kádár és Tito elv­társ személyes barátsága” — je­lentette lapjának. A legnépsze­rűbb belgrádi újság, a Politika „az együttműködés tartós hid­jai" címmel közölte a látogatás eseményeit Tito elnök azóta hazautazott, s a magyar—jugoszláv tárgya­lásról megjelent a közös közle­mény. Ez rögzíti a Kádár János brioni látogatása óta a ma­gyar—jugoszláv viszonyban be­következett, örvendetes fejlődést, hangsúlyozva, hogy a két ország kapcsolata sokrétűen fejlődik, aminthogy szélesedik az MSZMP és a JKSZ együttműködése is. A kölcsönös megismerést segítik időről időre a két ország vezetői közötti véleménycserék, s az ed­digi, kézzelfogható fejlődés ked­vező feltételeket alakított ki a hosszútávú együttműködéshez. Része van ebben a magyar— jugoszláv gazdasági együttmű­ködési bizottságnak. El ne fe­ledjük a közelmúlt eseményei közül: a nemrég aláírt egyez­mény az Adria olajvezeték meg­építéséről nem az egyedüli jele gazdasági kapcsolataink bővülé­sének. A legutóbbi egy év alatt a magyar—jugoszláv árucsere mintegy 30 százalékkal nőtt, s az idén valószínűleg eléri a 170 millió dollárt, ami viszont távol­ról sem jelenti azt, hogy e téren, különösen a termelési koope­rációban minden lehetőséget ki­merítettünk volna. A magyar—jugoszláv közle­mény rámutat, hogy a szívélyes és elvtársi légkörben folytatott megbeszélés jól szolgálta a két párt, a két ország baráti együtt­működésének ügyét. A két ál­lam együttműködése megfelel a két szocialista ország és népe érdekeinek. Magyarország és Jugoszlávia tiszteletben tartja a szocializmus építése útjainak és a két ország nemzetközi hely­zetének sajátosságait. A nem­zetiségek javára tett minden lé­pés hozzájárult népeink barát­ságának elmélyítéséhez, kapcso­lataink erősítése pedig a szocia­lizmus, a haladás, a béke érde­keit szolgálja. Az alapvető nemzetközi kér­désekben a magyar és a jugo­szláv álláspont megegyezik, vagy közel áll egymáshoz. A két tár­gyaló csoport üdvözölte a nem­zetközi feszültség csökkenését, de figyelmeztetett arra, hogy lé­teznek az enyhülést veszélyeztető gócok, amelyek felszámolásáért harcolni kell. Mindkét ország változatlanul készen áll arra, hogy további erőfeszítéseket te­gyen a tartós békéért, a nemzet­közi biztonság erősítéséért, a békés egymás mellett élés el­vének érvényesítéséért. Joszip Broz Tito, az eredmé­nyes tárgyalás után baráti láto­gatásra hivta meg Kádár Jánost Jugoszláviába, a kölcsönös vé­leménycsere gyakorlatát tehát minden jel szerint tovább foly­tatjuk úgy, amint az megfelel népeink, a szocializmus, a béke oszthatatlan érdekeinek. KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO Nixon elnök 35 perces, a televízió által is közvetített beszédben jelentette be, hogy a képviselöház illetékes bizottságán átadja a sokat emlegetett magnetofontekercsek 1200 oldalas leiratát. » Kommentár 24 Watergate-dosszié Alig néhány nappal azután, hogy egy szövetségi bíróság minden vádpontban ártatlan­nak találta John Mitchell volt igazságügy- és Maurice Stans volt kereskedelemügyi minisz­tert, ismét a televízió kamerái elé állt — pontosabban: ült — a maratoni skandalum, a Wa- tergate-botrány legmagasabb rangú érdekeltje, Richard Nixon, az Egyesült Államok elnöke. Az időzítés egyetlen szem­pontból sem véletlen. Mind­inkább kiderül, hogy nemcsak az elnök politikai ellenfelei szervezték meg egy forgató- könyv pontosságával azt a szűnni nem akaró eljárást, amelynek reményeik szerint el kellene vezetnie a végrehajtó hatalom legfőbb tisztségviselő­jének vád alá helyezéséhez. Bebizonyosodott, hogy a Fehér Ház védelmezői is gondosan felépítették a helyenként el­lentámadásba átcsapó védel­met, amely minden jel szerint kezdi meghozni a maga gyü­mölcseit. Annak, hogy Nixon / éppen most jelent meg 35 percre a televízió képernyőjén, az egyik oka feltétlenül a Mitchellel és Stans-szal kapcsolatos felmentő döntés. Az a tény, hogy az el­nöki kampány legfőbb szerve­zője, John Mitchell ártalannak bizonyult eleve olyan alapot jelent amelyről tovább lehet lépni. A másik ok valószínűleg az, hogy a Fehér Háznak egy­re inkább sikerül kimutatnia: John Dean, a 34 éves volt fő- jogtanócsadó, aki az elnök el­leni roham kulcsembereként szerepelt legalábbis „labilis* személyiség", aki a saját vélt vagy valóságos érdekeinek szol­gálatában nem riadt vissza egyéb érdekek szolgálatától sem. A harmadik, de egyáltalán nem jelentéktelen ok külpoliti­kai természetű. Küszöbön áll az elnök moszkvai látogatása és ez a szokásosnál is sokkal nagyobb nemzetközi rivalda­fényt jelent. Érthető Nixonnak és környezetének az a kívánsá­ga, hogy ezt a jelentős' utazást végre legalábbis alaposan le­csökkent belpolitikai ballaszttal tehesse meg. A 24 vaskos dosszié 1200 ol­dala, amit az elnök nemcsak az illetékesek, hanem a nyilvános­ság rendelkezésére is bocsát, a Fehér Ház szóvivői szerint for­dulatot jelent az elhúzódó ügy­ben. A kifejezés jogosságát ma még nem lehet ellenőrizni, de az biztosnak látszik, hogy vala­mi lényeges máris történt: azok, akik a Watergate-ügyet első­sorban az elnök pozitív külpo­litikai lépései ellen akarták'for- dítani, most idegesek. Az pe­dig már többször kiderült, hogy az ő idegességük általában jót tesz a vi lóg békének ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom