Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-01 / 90. szám

fietf ötol —. Ünnep előtt j , mindenütt szép ün­\ népségeket rendeztünk már- ! cius 15-én, melyek kifejez­ték a szocialista hazaliság ; és nemzetköziség, haladó i hagyományaink és a jelen ~zocialista vívmányainak megbonthatatlan egységét. Ugyanez az eszmeiség és ' politikai kiállás jellemezte a dicsó 1919-es Magyar Ta­nácsköztársaság évfordulóié­ról való megemlékezést, s ebben a szellemben bizo nyára méltó lesz április 4- ének, felszabadulásunk év- fordulójának megünneplése Kádár János elvtárs mond­ta e szavakat az elmúlt hé­ten a nyíregyházi pártak- tívagyűlésen. A közelgő nemzeti ünne púnk előtt hadd emlékez­tessünk Központi Bizottsá­gunk márciusi ülésének ha­tározataira, Kádár elvtárs beszédének néhány gondo­latára, melyek e napokban, mihden bizonnyal fontos tartalmát adják majd a meg­emlékezéseknek, rendezvé­nyeinknek. Ügy a Központi Bizottság ülésének, mint Kádár elv­társ beszédének egyik alap­vető gondolata az volt, hogy c magyar társadalom fejlő­dése kiegyensúlyozott, egyenletes, egyes területe­ken dinamikus, s legfonto­sabb feladatnak azt kell te­kinteni, hogy ez a törés nél­küli fejlődés folytatódjék a jövőben is. Azok a témák, amelyeket a Központi Bi­zottság megtárgyalt, me­lyekben határozatokat ho­zott, fontos szerepet tölte­nek be szocialista társadal- ■ műnk jelenében és jövőjé­ben, további fejlődésében. A belpolitikában továbbra is a munkásosztály vezető szerepének, a munkás—pa­raszt szövetségnek az erősí­tése, a gazdasági élet irá­nyítási rendszerének erősíté­se és további tökéletesítése, külpolitikában a hazai szo­cialista építőmunka nemzet­közi feltételeinek megterem­tése, a béke ügyének elő­segítése — a határozat leg­fontosabb megállapításai. Tovább előre, a munkát a változó körülményekhez igazítva, megszilárdítva a közvélemény meggyőződését, hogy az élet, a gyakorlat kiállta a próbát, szó sincs semmiféle politikai irányvál­toztatásról. A jelen tenniva­lóinak elvégzésére szólít fel j a határozat, de egyben a j jövőre is irányítja a figyel- j met: a X. kongresszus hatá- : ji rozatainak maradéktalan [ í végrehajtásával, jó munká­lj val, helytállással készüljünk í pártunk jövő esztendőre ősz- j sZehívott kongresszusára, ha­zánk felszabadulása 30. év­fordulójára. A héten ünnepségeket rendezünk, köszöntjük a munkában, a közéleti tevé­kenységben élenjárókat, mű­vészeti életünk kiválóságait. Visszatekintünk o magunk területein is az elmúlt évti­zedekre, mérleget vonva o párt mutatta irány szellemé­ben jelölhetjük ki saját fel­adatainkat. ünnepelünk, kö­szöntünk, emlékezünk, a je­lenre és a jövőre gondolunk majd április 4-én, hazánk felszabadulása 29. évfordu­lóján, nemzeti ünnepünkön. Mitzki Ervin Bélyegaukció a fővárosban Kisiklott Tizenhatezer, először (Kiküldött munkatársunk /e- j lenti) A nagyon várt szenzáció; a 21-es bélyegtétel ismertetése mégis elmaradt tegnap a buda­pesti Bizományi Áruházban j , megrendezett 9, bélyegárveré­sen. Legalább 250—300-an szo- i rongtak az áruház Kinizsi utcai I kultúrtermében, és lesték az ár- j licitálási küzdelem sztárját: a hírlapbélyeggel égyüítlévő, 1871-es, magyar pecsételt, komplett kőhyomatos sorozatot. Gazdája egy idős ember, aki j évtizedeken át „vadászott” a katalógus-értékben 16 ezer fo­rint értékű sorozatra. Kétszer is bejött a bizományiba, hogy elbúcsúzzon kedvenc bélyegei­től, Aztán az utolsó pillanat­ban visszakérte. 10 ezer forint lett volna az első kikiáltási ára, a magyar bélyegnyomtatás ős­korából származó sorozatnak. . A 10 órakor kezdődött auk­ción mintegy 8 ezer darab bé­lyeg, legalább 13Ö gyűjtemény és 300 bélyegboríték került ka­lapács alá. Áz árverés előtt négynapos kiállítás mutatta be, többek között az első magyar réz-nyomatost, a ritkán látott osztrák WIPA-bélyeqeket, a lichtensteini, monacói, luxem­burgi sorokat, A választékban ott szerepeltek a híresebb ma­gyar bélyegsorok, blokkok, pél­dául g Roosewelt-garnitura, a négyes-blokk Zeppelin, az 1933- as‘ repülősor, 1896-os újnyomat hírlapbélyeg, A 213 tétel zöme a zálog osztályról származott, de több mint 60-an saját gyűjteményü­ket hozták el és ajánlották fel árverésre, Legnépszerűbbeknek a kis éi tékű (ezer forint alatti) tételek bizonyultak, Mintegy 60 ilyet vásároltak meg. Ezeknél a kiki­áltási árat másfélszeresre is fel tornáztatták, Csák néhány pél­da: áz 53-as tétel, amelynek tartalma elfogadások, távnyo­mótok, árnövekedése 200—650, A 103-ás tétel 28 darab régi levelét — Osztrák bélyegekkel, magyar bélyegzéssel, — 400 forint helyett 950-ért adták to­vább, 91 darab Osztrák bélyeg magyar lebetűzéssel, különböző levéltöredékeken ötszáz forint helyett ezret ért az egyik vevő­nek. S végül a három „nagyágyú1'. 47 ezer forintért talált három új gazdára, Az 51-es tétel 19 ezer forintért kelt el, árát 16 ezerről verték fel majdnem öt­percnyi kínos feszültségben. A tétel magyar postatiszta gyűjte­ményt tartalmaz, 1945-tő| 73-ig ö lila blokk kivételével. Közte pedig Roosewelt és Lánchíd I—II—III. blokkok sorakoznak. Egy magyar póstatisrta gyűjte­• * ményt, (1913-tól 72-ig) amely­ben található az 1933-as Repü­lő-sor, és a Roosewelt-blokk pár, 14 ezer fórint helyett 15 ezerért vett meg egv bélyegra­jongó, A 85-ös tétel két albu­mában az 1871.—1964-ig terje­dő idő magyar postatiszta és pecsételt soraira, blokkjaira bukkanhatunk, de felfedezhető egy réznyomat komplett-sor is. A tétel 11 ezer forintos kikiál­tási ár után 13 ezerért kelt el, Csuti János az űjságvonat Későbben kapták meg a fő­városi lapokat tegnap a bara­nyai újságolvasók. Ennek egyet­len oka az volt, Hogy az újság­vonat 215 percet késett. Kesző- hidegkút—Gyönk állomáson ugyanis aláváltás következté­ben egyik kocsija kisiklott, A Dombóvárról megérkezett daruskocsi viszonylag rövid idő alatt helvretetté a kisiklóft va­gont, így némi késéssel, az új­ságvonat megérkezett Anyagi kár nem volt. Ma nyit a bajai Fehérhajó A Fehérhajó söröző ma nyílik meg Baján, Érdekessége: a Bács-Kiskun megyei Vendéglá­tó Vállalat és a Pécsi Pannó­nia Sörgyár közös beruházá­sa, A Fehérhajóban hideq éte­lek várják a vendégeket, no és természetesen a kedvelt Panno­nig sörcsalád és a Pepsi-Cola, Az első eset, hogy a Pécsi Sör­gyár közös üzletet nyit a ven­déglátóval, Remélhetőleg, nem az utolsó, hiszen ahol a gyár, ott garancia is van: mindig friss és jéghideg a sör. Mre* B »1»ÜT tiircfo mm Kocsiátvételi sorszámok A gyilkos részvéíláfogatást felt Orvvadászat halálos következménnyel - Fény derült, mi történt a fehér Polski-Fiatban — Az Újvidéki Színház, amely még negyed éve sincs, hogy megalakult, maris nagy elisme résben részesült. A jugoszláviai színházak kamaraelőadásainak idei versenyére 50 pályázó kö zül nyolc előadást választattak ki, s ebben benne van a ma­gyar nyelvű, fiatal, Újvidéki Színház előadásában Dürren­matt: Play Strindberg című drá­mája is. 14 Illáig Eszméletlen fiatalemberre bukkant egy fehér Polski-Fiat gépkocsiban február 7-én dél­után a Harcot Kölesddel össze­kötő úton Tóth László pécsi gépkocsivezető. Értesítését kö­vetően előbb a mentők, majd rendőrök érkeztek a helyszínre. Mire az utóbbiak munkához láttak, a mentőautó hordagyán fekvő férfi, Bakó Béla 26 éves szekszárdi marós már halott volt Fejének jobb oldalán lőtt sebből vékonyan folyt a vér. Átúszol! a vízen... Ezekben a percekben egy má­sik szekszárdi fiatalember riad­tan futott o Sió felé. A parton levetkőzött, átúszott o vízen, és amilyen gyorsan tehette, sie­tett Szekszárdra. Szórakozóhe­lyeket keresett fel, ezzel is, azzal is beszédbe elegyedett. Másnap reggel munkahelyén megtartotta a balesetvédelmi előadást, azután pedig elláto­gatott Bakó Béláékhoz, hogy részvétét nyilvánítsa. Alig tért vissza o gyászoló családtól munkahelyére, előállították a rendőrségre. A halottnál egy évvel fiata­labb Biczl György szekszárdi lakos, igyekezett könnyíteni lel­kiismeretén és sorsán: rendre elsorolta, mi történt azon a tragikus délutánon, s néhány héttel azelőtt. A két fiatalem­ber 1968 óta ismerte egymást, gyakran járt együtt szórakozni. Ez év januárjának elején Bakó Béla a csalód szőlőhegyi ta nyájának padlásán egy 1912- bén gyártott belga kispuskára és hozzá való, jókora mennyi­ségű lőszerre bukkant. A fegy ver január végén Biczihez ke rült; attól kezdve ó rejtegette. Február 7-én a két baráf Ba­kóék autóján a kölesdi határ­ba ment, hogy fácánra va­dásszék. Bakó Béla vezetett. Kellemes idő volt: az autó ab­lakait úgy harmadáig lehúzták, így figyeltek a mezőre. A tői tött fegyver kezük ügyében vált. Bál oldalt néhány fácánt pil­lantottak meg. Biezi maga mel lé nyúlt, a fegyvert bal kézzel csövénél, jobb kézzel a tusán markolta meg, hogy az abla­kon át kilőhessen. intett: tovább... Pontosan — talán — sosem tudjuk meg, mitől sült el a puska, de tény, hogy elsült. Bakó Béla előrebukott ültében. Biczi György ijedtében nem kereste a golyó ütötte sebet, hanem arcának ütögetésével igyekezett eszméletre téríteni barátját Ekkor ért oda teher­autójával Haász Adóm, a Köz­úti Építő Vállalat pécsi üzemé­nek járművén. Haász a keskeny úton lelassított, és látta, amint Bakó „tövább”-ot integet. A rendőrségen később Haász el­mondta, hogy úgy vélte: egy fiatalember kedveskedik egy kislánynak a Polski-Fiatban. Nem akart kellemetlen másod­perceket szerezni számukra, el­hajtott Az autóban néhány vérnyo- mot rögzített a rendőrség; vér­nyomokat találtak azon a bal- lonkabáton is, amelyet a men­tők bocsátottak a rendőrség rendelkezésére. A ballon Biczié volt; rajta Bakó Béla „A” cso­portú vérének nyoma. Biczi vé­re a „B” csoporthoz tartozik. Senki se szélt... Vajon hányon tudtak a rej­tegetett fegyverről, vajon há­nyán igyekezték Biezi Györgyöt rávenni arra, hogy az ember­élet kioltására alkalmas esz­közt szolgáltassa be a rendőr­ségen? Gazdag Istvánné szék szárdi adminisztrátor és Balogh László szekszárdi gépkocsiveze * tő minden kétséget kizáróan tu­dott róla; ám még a tragédia után sem vallott egyikük sem arról, hogy a fegyver beszól gáltatására próbálta volna rá venni Biczi Györgyöt. A Szekszárdi Váiosi Járási ügyészség Biczi Györgyöt lő­fegyverrel és lőszerrel vissza­élés, foglalkozás körében elkö­vetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés és segítségnyúj­tás elmulasztásának bűntettével vádolva állítja a közeli hetek ben a Szekszárdi Járásbíróság elé. Sorváré Zolié» Féríinap a POTE-n Férfinapot rendeztek a Pécsi Orvostudományi Egyetem 48-as téri kollégiumában. A műsort szombaton délután két árakor a kollégium asztalterítőkbe és réklibe öltözött zenekara nyitot­ta meg. Ezután zsákfutóverseny következett. A szemek pihentetésére a Tanárképző—POTE lányók kö­zötti focimeccs előzte meg o szünetben megtartott Szőrös Férfi Láb Szépségversenyt. A zsűri a lábszőrök hossza, és O láb kerületének megmérése után döntött a helyezésről. A győztes lőb tulajdonosa eem nyilatkozott, a láb megtekinthe­tő a 48-as téri kollégiumban. Délután 4 órakor örök rangadó zajlott le. A kezdőrúgást dr. Ti- gyi József, az egyetem rektora végezte el. — A VI. Országos Kamara­tánc Fesztiválon, amelyet idén Zalaegerszegen, a Megyei Mű­velődési Központban rendeznek meg április 21. és 24. között, — 14 táncegyüttes több, mint 350 táncosa vetélkedik. Baranya megyét a Mécsek Együttes, Za­lát pedig a Zalai Táncegyüttes és a Zalai Honvéd Együttes képviseli. A háromnapos ver senyre szakemberek érkeznek, többek között Csehszlovákiából. Jugoszláviából, Finnországból, Franciaországból és Svédor­szágból. Hűsvétkor nyílik a zala- karosi termálfürdő. Április 14-én még csak az egyik termál- és strandmedencét nyitják meg, a másikat május 1-én helyezik üzembe. Idén már június 1-től augusztus végéig fogadja az in­tézmény az éjszakai fürdésre érkezőket. Az éjszakai fürdőzés alatt nyitva lesz számos, ételt és italt kínáló pavilon. A reg­geliztetést és vacsoráztatást —- ebben a fürdőidényben — be­vezetik a fürdő területén, vala­mint a Karos-étteremben. — Őskori ékszerek Tolna me­gyéből címmel nemrégen kiállí­tás nyílt — a szekszárdi Balog Adóm Múzeum rendezésében — a paksi járási és nagyköz- . ségi könyvtárban. Az ékszer­tárlaton a Tolna megyében elő­került őskori bronz- és boros­tyán ékszerek közül mintegy harminc látható eredetiben és jónéhány fotókópián. Az április­ban nyitva tartó kiállítás becses tárgyai között szerepelnek töb­bek között ötezer esztendős nyakláncok, perecek, gyöngy­sorok. — A bajai járás földrajzi névgyüjteményét adta ki a ba­jai Türr István Múzeum. A csaknem százoldalas kiadvány a járás 21 településének közel ezer történelmi helynévből álló névanyagát tartalmazza. Pesty Frigyes akadémikus 100 évvel ezelőtti kiadatlan helynévgyűj­tése alapján dolgoztak a szer­kesztők. Á most élő földrajzi névanyag gyűjtése Is folyik a múzeum szervezésében. — Lebontották a szekszárdi „Kis megyeházát”. Az egykori Megyeházához tartozó személy­zeti, kiszolgáló épületet hívták így. Helyén még idei átadással — hárommillió forintért — a már meglevő vásárcsarnok és piac új, kibővített része épül ezer négyzetméternyi területen. — Avar temető Szekszárdon. Nagy kiterjedésű népvándorlás- kori — feltehetőleg avar — te­mető feltárását kezdték meg Szekszárdon. A város déli pe­remén húzódó Bogyiszlói út mel­letti építkezést alapozó föld- gyalugép-kezelők fedezték fel a maradványokat mintegy hatvan centiméter mélyen. Az elsőnek feltárt sírban a csontváz mel­lett kerámiatöredékeket, csontfé­sűt, gyöngyöket, ékszereket ta­láltaié — Az Országos Filharmónia értesíti hdngversenylátogatóit, hogy április 7- én 18 órakor és 8-án 19.30 órakor az egyetem aulájában hangversenyt ren­dét, mélyér, közréműkádik a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola zeneko­ra, vezényel: SIMON ALBERT, zongo­rán közreműködnek: KOCSIS ZOLTÁN. SCHIFF ANDRAS, FALVAY SÁNDOR. A műsorán Bach-művek szerepeinek. Jegyek még válthatók, (x) Trabant Limousine (Budapest) 58 628 Trabant Limousine (Győr) 59 930 Trabant Combi 9 104 Trabant Limousine HycomaJ 1 812 Wartburg Limousine 24 695 Wartburg de Luse 20 974 Skoda 100 49 553 Skoda 100 L (Budapest) 2 932 Skoda 100 L (Győr) 35 Skoda 110 L (Budapest) 7 95! Skoda 110 L (Győr) 217 Skoda Coupé 59« Moszkvics 412 3 900 Moszkvics Combi l 098 Polski FIAT 1500 8 228 Zaporozsec < 18 789 Zsiguli (Budapest) 49 098 Zsiguli (Debrecen) 17 499 Zsiguli Combi 1 480 Dácia 2 884 FIAT 127 310 • — Kempingtábor a 6-os út mellett Szekszárdnál, a Sió­csárda szomszédságában, a 6-Os főközlekedési út mellett kempingtábor épül. Az el«6, tizennyolc, egyenként három­ágyas szobát magába foglaló motel műszaki átadása nemré­gen megtörtént. A tábor még három hasonló motellel bővül, ezek közül az egyik építését az idén elkezdik. Áz új létesít­mény —, amelyhez hasonló jel­legű pihenő- és kiránduló- hely nincs a 6-os mentén, —■ elkészülte után egyidejűleg öt­száz vendéget fogad. A jöven­dőbeli táborral szembeni Sió­szakaszon még ebben az évben egy csónakázótavat és egy strandot adnak át — Dolgozó fiatalok vers- és prózamondóversenyének Bara­nya megyei döntőjét rendezték meg tegnap, március 31-én á Forradalmi Ifjúsági Napok ke­retében Pécsett, a Doktor Sán­dor Művelődési Központban. A kulturális vetélkedőn, amelyen mintegy harminc fiatal vett részt első helyezettek lettek; Magvassy Ágnes (MÉV), Kollár László (Baranya megyei Építő­ipari Vállalat). A második díjat nem adták ki. Harmadik: Pusz­tai Mária (Mohács), negyedik: Petkó Mária (siklósi járás), ötö­dik: Hosszú Lászlóné (Pécs, Kisegítő Iskola), és-a hatodik: Venyige Erzsébet (Komló). A győztesek között oklevelet és könyvvásárlási utalványt osz­tottak ki. A Egy kocsmáros agyonszúrta tizenhét éves vendégét lóbarátja nemigen akadt a község ben, erőszakos, rosszindulatú ember­nek tartották. A törvénnyel is meg gyűlt már a baja, a falubeliek is sok borsot törtek ar orra alá, de a 43 éves Fodor Ernő mindig zöldágra vergődött. A munkáját nem érte ki' fogás, 15 éve vezette a nagybajomi ÁFÉSZ 3-as számú italboltját. Ez az ember január közepén megölt egy tizenhét, éves fiút. Vidám társaság üldögélt a kocsma egyik asztalánál, iszogattak, beszél' gettek, Bőrőc? József kőművessegéd is gyakran töltögetett magának. Kilenc órakor Fodor rámordult a vendégek­re, itt a záróra. A többség vette a kabátját és elköszönt, Bőrőcz azon­ban még Inni akart. A kocsmáros őt ném szo'gálta ki, de egv másik fiatal­embernek adott Italt. Bőrőc^öt elfu­totta a méreg, s a foga között ezt sziszegte: „Kunkó hapsi vagy”, aztán a ki iá rat felé indult. Fodor méreabe gurult a megjegyzés hallatán, föl kanott egy vasdarabot és a fiú utón hgiitof*a. de cé't t^Ye-’tett. B~,Ärz lehajolt érte és kihallaaott. O^a- k!nt Is mormogott* „Majd én eltalál­lak vele”. A társai hiába oróbáfták jobb be­látásra fefmlf, Aőrórr nem mozdult a kocsma elől, egyre azt hajtogatta! szétveri Fodor fejét Fodor a kocsmá­ban tett-vett, amikor meghallotta Bo­ro« szavait Előkapta a zsebkését, kirohanl az utcára és a késpengét markolatig a fiú nyakába döfte. Bő- röcz nem halt meg azonnal, a kocs- márost a földre rántotta, meg is ütőt* te, aztán fölkelt, hazafelé indult Hatvan méter után összeesett és el® vérzett. Ezt Fodor már nem látta, mert kereket oldott, $ a lakásán a zseb' késről lemosta a vért. Fodor Ernőt a Somogy megyei Fő> ügyészség emberöléssel vádolta. A ka­posvári Megyei Bíróság dr Mártó» Géza Tanácsa azonban — c viszony­lag enyhébben büntetendő —■ erő« felindulásban elkövetett emberölés^ ben mondta ki bűnösnek a kocsmá- rost: ezért 4 és fél évi szigorított bör­tönre ítélte, egy évre pedig eltiltotta a közügyektőK A Főügyészség változatlanul fenn­tartja eredeti álláspontját, minősítés megváltoztatása miatt és súlyosbító sért meníeüebbezte a kaposvári bí­róság íté’etét. Az ügyben az utolsó szót a legfelsőbb Bíróság mondja majd ki. Pintér De*sÄ

Next

/
Oldalképek
Tartalom