Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-01 / 90. szám

Lapzárta után érkezett Áprilisi újdonságok Döntés született, fizetni kell majd Pécsett a siklósi úti leiül- iáró használatáért. Már meg is kezdték a pénztárak építését az átjáró két oldalán. A tarila gépkocsinként egységesen 10 forint lesz, míg a gyalogosok 3 forintot fizetnek. Tekintettel a város idegenforgalmi érdekeire, a Pécsre érkezők a tarifa felét fizetik. Katonáknak és diákok­nak az átkelés mindkét irány­ban dijtalan, A hat éven aluli gyermekeknek sem kell fizet­niük, a nyugdíjasok pedig bér­letet válthatnak. Este tizenegy óra után hajnali négyig az át­kelés mindenki számára díjta­lan. A befolyt összegeket külön alapra helyezik és ebből kíván­ják meggyorsítani a pécsi sport­csarnok és a szálloda építését, a későbbiekben pedig ebből finanszírozzák a mecseki libegő megépítését Alagutat nyitottak az akna- mélyítők a pécsi Bem utcában. A közúti alagúU amelyben a 30-as autóbuszok közlekednek majd, annak az ötletnek a nyo­mán született, miszerint a pé­csi pincéket hasznosítandó és az amúgy Is elviselhetetlen zsú­foltságot enyhítendő az utakon, tereljék a föld alá a belváros forgalmának egy részét. Ugyan­akkor már bontják a Hunyadi utcát, hogy napszintre hozzák azt a 30-as autóbuszt, amely tegnap elsőként közlekedett az új nyomvonalon. A zöldség és gyümölcs kilója egységesen 30 fillér — ezt a cédulát tette ki standjára a pécsi nagypiacon Bumbulucz Árminná őstermelő. Ezzel akar tiltakozni az igen magas zöld tégárak ellen és így kívánja le­törni a MEK árait. Bár az áru­sítás csak április elsején tart, Bumbulucz Árminné reméli, si­kerül jobb belátásra bírnia a többi pécsi piaci kofát. MIKLÓSVARI ZOLTÁN FOTÓ: ERB JANOS Szikrázó lányok... A Budapest és a Hunnia Filmstúdió ez évi tervei Macskajáték, Néma levente Mi készül a filmgyárban? Er­re a kérdésre kértünk választ dr. Nemeskürty Istvántól, a Bu­dapest filmstúdió igazgatójá­tól és Feledy Józseftől, a Hun­nia filmstúdió gyártásírányító jótól. — Szikrázó lányok a címe Bacsó Péter zenés játékfilmjé­nek, amely a paksi konzerv­gyári lányok életéről szól. Rózsa János rendezte Balázs Béla Álmodó ifjúság című regényé­ből filmjét, amely egy század- eleji kisfiú öntudatra ébredésé­ről szól. Filmversnek lehetne nevezni Gyöngyösi Imre filmjét, a Szarvassá vált fiút, amely a negyvennégyes sátoraljaújhelyi kommunista börtönlázadásnak állít emléket. A Rakéta újság már közölt képeket Révész György filmjé­ből, a Pendragon legendából, amely Szerb Antal közismert regényéből készült. Ezek a fil­mek elkészültek a Budapest stúdióban — mondotta beve­zetőben Nemeskürty István. — Most forgat Fábri Zoltán, Déry Tibor Befejezetlen mondatát vi­szi filmre. Színes, magyar törté­nelmi kalandfilmet forgat Kar­dos Ferenc, Hajdúk címmel, amely tizenhetedik századi ha­zánkban játszódik. Kovács And­rás egy katonáról készít filmet, aki a második világháborúban, a fronton ráébred az egész há ború értelmetlenségére és el­indul hazafelé, mindent ott hogyva ... A film címe: Haza­felé. Előkészületi stádiumban van a Néma levente, amelye' Várkonyi Zoltán rendez, Mám cserov Frigyes filmje, amelyet Somogyi Tóth Sándor A gyere­kek kétszer születnek című re­gényéből készít, valamint Dár­dai István elsőfiimes rendezőnk Jutalomutazás című filmje. A Hunnia stúdióban egyetlen fekete-fehér film készül, a töb­bi mind színes. Feledy József főgyártásvezető a következő tá­jékoztatást adta a HDN-nek: — Szörény Rezső rendezi az Idegen arcok című filmet, ez Tökölről szabadult fiatalok be­illeszkedéséről szól. Ezt május 9-én már bemutatják. Makk Károly Örkény István Macskajáték című darabját vit­te filmre, ez képviseli hazánkat Cannes-ban. Főszerepét Balázs Samu játssza. Elkészült Kóso Ferenc Hószakadás című film­je is, végéről azonban hiányzik másfél perc. Az idén nem volt hószakadás nálunk, így jelenleg a stáb Sára Sándor vezetésével a Magas-Tátrában vár egy kis hószakadásra. A film alapötle­tét egyébként Fukazava egy kisregénye adta. Bemutató: ősz­szel. Luttor Mard rendezi első önálló filmjét Jelbeszéd Cím­mel. Ennek szomorú története van, a rák problémáit feszegeti. Ebben szerepe! Jana Brejchova csehszlovák színművésznő is. Fazekas Lajos rendezi az Ámok­futás című filmet, amely egy értelmiségi házaspár válásának története. Böszörményi Géza pedig az Autó című filmet ren­dezi, ez egy vígjáték, amelyben Éva Rass szerepel. Előkészítés^ stádiumában van a Szerelmem Elektra forgatása, Gyurkó—Hernádi—Jancsó film­je. Ebben Törőcsik Mari, Dra- hota Andrea, Kozák András és Balázsovits Lajos szerepelnek. Végül, a Fotográfiához hasonló megfogalmazásban, a doku­mentatív módszerrel készül Zolnay Pál újabb filmje, a Szélmalom, amely a Don Quijote huszonötödik színház­beli előadásának hatását vizs- gálgatja. Jelenleg falun forgat­nak. — kp ­Hangját ismeri az egész ország MOZI Park: Illatos út a semmibe (4, 6, 8). Petőfi: Fennakadva a fán (f5, f7, f9). Kossuth: Illatos út a semmibe (10, 12). Sztrogoff Mihály (f3, f5). Art Kino: Viszontlátásra a pokolban (f9). RADIO Kossuth: 20.30: Mozart mű­veltségi verseny. Petőfi: 21.03: Kémek, ügynö­kök, katonák. Pécsi Stúdió: 17.30—18.30: Zenés összeállítás a furcsasá­gok, bolondságok jegyében. - Mottó: április 1. Ebből az alka­lomból többek között — a stú­dió „legszebb bakigyümölcseit” is hallhatjuk. (i jugoszláv JJ® műsorából HÉTFŐ: 19.00: Szervusztok, fiatalok! 2. MŰSOR: 21.00: Peticour erőd védői. KEDD: 21.15: Colombo — filmsorozat. 2. MŰSOR: 21.30: Aranykos. Ma­gyar rövidfilm. Tímár Éva és Han­del Edit SZERDA: 20.30: Fesztivál ’74. Plusz­mínusz egy fiap — magyar játék­film. CSÜTÖRTÖK: 15.25: Jugoszláv labda­rúgó-bajnokság. Bor—Zágrábi Di­namo. — 20.30: Walter Szarajevót j védi. Filmsorozat, 2. rész. Buga doktor jubilál ötven esztendeje, t924. ápri­lisában jelent meg első írása nyomtatásban . .. Nagy élmény volt, talán meghatározó erejű az életében. Az írás — írástu­dónak lenni — voltaképpen el­kísérte máig. ügyet, méghozzá jó ügyet szolgált tollával, egész eddigi életével: nevelte az em­bereket. Reggelenként hallani a rádió­ban. Nevét ismerik országszer­te, őt magát mindenki ismeri — mint Buga doktort, százez­rek orvosát. Azért mégis elég keveset tu­dunk róla. A Szabad Föld szer­kesztőségében beszélgettünk, ott mesélt magáról a HDN- nek ... — Mi volt ez az első írás? Elneveti magát. — Vers ... Egy év múlva megjelent az első könyvem is. Tavaszi ünnep, ez volt a címe. Ebben mondókák, jelenetek vol­tak fákról, virágokról, mada­rakról. Érettségi után aztán or­vostanhallgató lettem, s a ver­seim is „orvosversek”. A har­madik könyvem már próza volt.. — Hány könyve jelent meg? — Húsz. Részben ismeretter­jesztés, részben szépírás. — A kettő valahogyan össze­függ — magyaráz — akkor tudja az ember terjeszteni az ismereteket, ha közben szóra­koztat. A száraz ismeretanyagot anekdotákkal, esetekkel kell színezni. És ezt szeretik is az emberek. Igaz. — Milyen volt az orvosi pa lya futása? — Szegeden végeztem negy­venkét éve, egy ideig az ottani sebészeti klinikán dolgoztam, majd Muzslóra kerültem köror­vosnak. Onnan Tokodra, a bá­nyászok közé ... Felszabadulás után élmunkás is lettem, utána Körmenden járási, Szombathe­lyen városi főorvos. Onnan hív­tak Budapestre, hogy végezzek egészségügyi propagandát, öt éve mentem nyugdíjba. De most is végzek orvosi munkát: a hetvenes postahivatalnak va­gyok a higiénikusa. — Nagyon népszerű. Nem volt ez néha kellemetlen? Nem átkos dolog-e a népszerűség? — Aki nem szereti az embe­reket, annak átkos. Aki viszont segíteni akar rajtuk, szereti őket, van hozzájuk türelme, az szere­ti a népszerűséget. És mondja meg őszintén: lehet nem szeret­ni azt a nénikét, aki azzal ke­res meg, hogy tessék mondani, milyen betegségre van szüksé­gem ahhoz, hogy fürdőbe me­hessek? Az a legfontosabb, hogy az emberekben, akik meg­keresnek, bizalmat ébresszek a kezelőorvosuk iránt. Professzort játszani, nem az én kenyerem, — Hol pihen ? — Falun. Azt nagyon szere tem. Onnan jöttem, ott tudok kikapcsolódni. Kiegyensúlyozott ember. Ker­tes, budai kis házát időnként felveri a zsivaj: a hat unoka rajcsúrozik a kutyával. A csalá­dot nagyon-nagyon szereti. — Az a legnagyobb öröm számomra — mondja — amiKor valamennyien együtt vagyunk. Mi ketten, a négy gyerek és az unokák. Annál nincs szebb do­log, jobb érzés. Még sok szép, munkában el töltött évet kívánunk! Kampfs Uniósok, figyelem! Mindennemű személygépkocsi köpeny körfutózását rövid határidővel vállaljuk Bonyhádi Ruházati Szövetkezel Atvevőhely: PÉCS, Magyarürögi út 52, Szilasi Pálné. Tel.: 10-173 NAGYMÄNYOK Ruházati KTSZ gumirészlege Volt bányatelep. Telefon: 11, mi lesz a fieten? TELEVÍZIÓ Kedden folytatódik „És színész benne minden férfi és nő” ... sorozat, amely ez­úttal Csehov világába avat­ja be a nézőt. ízelítőt ka­punk: Ivanov-ból, Ványa bá- csi-ból és sor kerül az egy* felvonásos Hattyúdal ősbe­mutatójára is, amelynek fő­szerepét Bessenyei Ferenc és Gyenge Árpád alakítják. A kettes csatornán Az öz­vegy című olasz tévéfilmet láthatjuk, amit a III. Nem­zetközi Felnőtt Bábfesztivál Pécs, 1973. I. része követ. Szerdán a Nem szület­tünk katonának című szovjet filmet sugározza a televízió. A kettes műsoron pedig Mo­zart: Cosi fan tutte kétfel- vonásos vígoperáját. Csütörtökön Jókai Mór: Bolondok grófja című regé­nyéből készült tévéfilmet ve­títik, a kettes csatornán pe­dig Rostand világhírű ro­mantikus színművét a Cyra­no de Bergerac-ot két rész­ben a József Attila Színház művészeinek előadásában felvételről. Pénteken láthatjuk az utol­só Maigret felügyelő filmet „Maiaret kis tréfája” cím­mel. A kettes adásban pe­dig a III. Nemzetközi Felnőtt Bábfesztivál Pécs, 1973. II. részét. Szombaton slágermeccs­nek ígérkezik az FTC—Új­pesti Dózsa bajnoki labda­rúgó-mérkőzés. Este újra nevethetünk A buszon című sorozat „Az új ellenőr" epi­zódján, HANGVERSENY Kaposvárott, a Csiky Ger­gely Színházban április 4-én Rhoda Scott dzsesszorgona- rnűvész ad hangversenyt du. 16 órakor és este 19 órai kezdettel. Április 5-én Pécsett a Liszt Ferenc Hangverseny-terem­ben ünnepélyesen megnyit­ják a VI. országos kamara- i kórus-fesztivált, amelyen húsz együttes vesz részt A háromnapos fesztivál 7-én záróhangversennyel és a dí­jak átadásával ér véget. ESEMÉNYEK Egy amerikai fotóművész: Wellington Leehan kiállítása nyílik meg április 5-én a Doktor Sándor Művelődési Házban. Április 5-től tanulőtábor kezdődik a fizikai dolgozók gyermekei számára a Pol­lack Mihály Műszaki Főisko­lán, a tavaszi tanítási szü­net ideje alatt. MOZI Csütörtökön három új fil­met mutatnak be filmszín­házaink. A Park moziban vetítik az özvegy Couderc- né című francia—olasz fil­met, amelyet George Sime­non regényéből készítettek. A főszerepekben Simone Signorét és Alain Delon lát­hatók. A Kossuth moziban Hang­verseny Bangladesért című USA-filmet mutatják be. A film a popzenét kedvelő fiatalok körében nagy nép­szerűségre számíthat. A mű­sorban fellépő zenészeket a magyar fiatalok is. jól isme­rik: Bob Dylan, George Harrison, Leon Russel, Rin­gó Starr. A Petőfi moziban a Lóhá­ton ógyútűzben című színes, szélesvásznú szovjet filmet láthatjuk. A film egy szovjet katonatiszt életútját követi a polgárháború kezdetétől a második világháborúig. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom