Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-01 / 90. szám

Ha egy kis konkurrencia éled, rrrndenki megijed |A©2 millióért Isi .lét liftügy Az előzmények. A VILLGÉP 1968-ban létrehozott egy 80 fős csoportot, amely a Dunántúl déli részén magára vállalta az új liftek szerelését, karbantar­tását, s a régi liftek javítását. Beindították az iparitanuló­képzést, felsőfokú végzettségű szakembereket, tervezőt állítot­tak munkába. Az ország egyik legjelentősebb felvonó-szerelő kapacitását teremtették meg. öt esztendőn keresztül, kisebb hibáktól eltekintve, jól oldották meg feladatukat. Az elmúlt esz­tendő végén azonban váratla­nul a Ganz-MAVAG Hajtómű- és Felvonógyára jelezte, hogy a svájci licenc alapján gyár­tott felvonók szerelését, karban­tartását a Sindler cég kívánsá­gára megvonják a szövetkezet­től. A különlegesen nagy üzembiztonságot ugyanis csak akkor garantálják, ha a Ganz- MAVAG saját, Svájcban kiok­tatott szerelőivel képes a szere­lést és karbantartást ellátni. Üres a ház Az elmúlt esztendő végén megjelentek Pécsett a Ganz- MAVAG zalaegerszegi gyárá­nak szerelői, s Kertvárosban át­vették a munkák egy részét. A helyzet a következő volt: A VILLGÉP nem tudta embereit megfelelően foglalkoztatni, s jövőjük is kétségessé vált. Kert­városban zalaegerszegiek dol­goztak. Az építőipar részéről pedig elhangzott néhány men­tegetőzés: a liftek miatt nem tehet átadni lakásokat — a Szalai András utcában épült tízemeletes felvonóját például e műszaki ellenőr még nem vette át, így az épületbe nem tehet beköltözni. Az elmúlt napokban Buda­pesten felkerestük Riskó Györ­gyöt. a Ganz-MAVAG Hajtó­mű- és Felvonógyárának igaz­gatóját, aki mielőtt az ügy legújabb fejleményeiről tájé­koztatott volná, ironikusan meg­jegyezte: ha egy kis konkuren­cia éled, mindenki megijed. — A helyzet jelenleg az, hogy e Sindler cég a kifogástalan munkát végző alvállalkozóink­nak továbbra is megengedte, hogy az új felvonók szerelését, karbantartását ellássák. Az egész országban három ilyen társaság van: a Debreceni és a Miskolci Finommechanikai Vállalat és a pécsi VILLGÉP. Hogy meddig? Amíg kifogásta­lan munkát végeznek. Megkeresik a felelőst A Sindler-liftek üzembiztonsá­ga, kifogástalan működése ugyanis csak az építőipar és a szerelők együttes minőségi mun­kájával biztosítható. A liftakná­nak ugyanis nem szabad a füg­gőlegestől eltérnie — ennek biztosításáért felelősek az épí­tők és a szerelők is. Ha az új liftekre kiteszik a „Nem működik" táblát, a Sind­ler cég az alkatrész gyártásától a szerelésig, a karbantartásig kivizsgálja az okot, s megálla­pítja a felelősséget. Védi a márkát. Az idén mintegy 35—40 lift szerelése hárul a pécsiekre — a lakásépítés ütemétől függően. A következő tervidőszakban várhatóan 15 százalékkal több lakást építünk, ezzel együtt természetesen a beszerelendő és karbantartandó felvonók száma is nő. A Sindler cég — legnagyobb örömünkre — a ga­rancia idő lejárta után is figye­lemmel kíséri a licenc alapján készült szerkezetek sorsát —■ karbantartásáról azt követően is nagy figyelemmel kell gon­doskodni. Egy hét alatt... A Hajtómű- és Felvonógyár valamennyi megyei jogú város­ban — Pécsett is — állondó műszaki ellenőrt foglalkoztat: a liftek műszaki átadása egy héten belül minden körülmé­nyek között meg kell, hogy tör­ténjék. Az új együttműködési szerződés készülőben van, vár­hatóan április közepén írják alá a VILLGÉP és a Felvonógyár vezetői. Lombosi Jenő Sokszor megcsodáltam a pécsi Kossuth utcában a Dél­dunántúli Gázgyártó és Szol­gáltató Vállalat és a Baranya- ker gázkészülékeket bemutató, kívül s belül felettébb elegáns, csupaüveg bemutatótermét. S mindannyiszor elszomorodtam, mert még egy fia érdeklődőt vagy vásárlót sem láttam ben­ne. Mint valami kisértetüzlet. Magamban így füstölgők. Minek ez a parádé? Gázké­szülékeket kínálnak nekem, akkor, amikor Pécsett évekig kell várni a gáz bevezetésére, egy új gáztűzhely vagy gáz­fűtő bekötésére. Mi ebben az üzlet? Továbbá. Elegáns be­mutatóteremben, vagy száz négy?-:, tmicren bemutatnak tu -ntnyi gázkészüléket, ame­lyek valójában olyan elérhe­tetlenek, mint egy magyar holdutazás, akkor, amikor a pécsi belváros zsúfolt üzletei­ben nem tudnak kelletni egy inget, mindent úgy kel lekérni a polcokról, pusztán azért, hogy megtekinthesse az em­ber a választékot Arról már nem is beszélve, hogy más üzletek is akadnak a környé­ken, ahol gázkészülékeket ajánlanak. Az inkonkurrencio konkurrál magával? Bemutatóterem. Bemegy az ember, kiválaszt magának egy gázkészüléket, itt a pénz, le­gyenek szívesek bekötni laká­somban. így el tudom képzel­ni, ez megérdemel egy ele­gáns bemutatótermet De igy? Kisértetüzlet egy zsúfolt bevá­sárló központban? Inkább ta­lán egy új zöldségesbolt, avagy egy új tejivó. (—mz—) Gyárat épít Barcson a Chemica! Ismerős kép: A liftajtó cédulával... Üj gyár épül Barcson. A Dráva-parti település kedvező adottságainak felhasználásával a nagyközségben és környékén a foglalkoztatási gondok meg­oldását segíti elő a Chemical Építő-vegyianyagokat Gyártó Vállalat új gyára. A beruházási program már készül, s az év utolsó negyedében megkezdő­dik az építkezés is. A tervek szerint 1976 végén a korszerű gépeken háromszáz munkás kezdi meg a termelést. Az új gyár bitumenből és poliészterből korszerű épület- szerkezeteket és — elemeket készít majd az építőipar részé­re. A 9,6 hektáros gyártelep 462 millió forintos költséggel készül el. A beruházást a me­gyei tanács iparfejlesztési alap­jából 23 millió forinttal támo­gatja. Az Építésügyi és Város­fejlesztési Minisztérium is je­lentős összeggel járul hozzá a új qyár létrehozásához, A Buda­pesten székelő Chemical Építő­vegyianyag Gyártó Vállalat sa­ját pénzét bankhitellé' is kiegé­szíti. Elkészülte után az uj gyárbó évente 30 ezer tonna készter­mék utazik majd az ország kü­lönböző vidékeire. Szórépisztoly- lyal végzett korszerű vakolás­hoz gyártanak majd itt anyaqot. műanyagszőnyeg és parketta alá símítóhabarcsot és tetővi­lágító szerkezeteket műanyag­ból. A fürdőszobákhoz, csator­nákhoz különböző műanyag- szerkezeteket készítenek, s az új gyártmányok között szerepel a bitumenből készülő út- és épületszigetelésre egyaránt al­kalmas szigetelő is. Gázmentőszoigálat Pécsett A nagy múltú és jól műkö­dő bányamentő szervezet pél­dájára, gázmentőszolgálatot hí­vott életre Pécsett a Dél-du­nántúli Gázgyártó és Szolgálta­tó Vállalat azzal o céllal, hogy fokozza a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. A gáztörvény alapján, köz­ponti rendelkezés írja elő, hogy azokban a városokban, ahol a vezetékes gázfogyasztók száma ötezernél több, olyan ügyeletes szolgálatot kell tartani, amely alkalmas a hibák lehető leg­gyorsabb elhárítására. Pécsett, ahol 21 ezer vezetékes gázfo­gyasztó van, a sajátos helyi kö­rülmények ösztönözték a válla­latot az ötéves tapasztalattal rendelkező készenléti szolgálat továbbfejlesztésére. A várost be­hálózó 130 km vezeték nagyré­sze elavult, kb. fele átépítésre vár. Ezenkívül a történelmi vá­rosközpontban mind gyakoribb pinceomlások, talajmozgások, valamint a folyamatban levő közműrekonstrukció munkái miatt is nem ritka a váratlan gázcső sérülés. Legutóbb ez év januárjában történt vezetéktö­rés, amikor három ház lakóit kellett menteni. Pécsett jó| ismert a mecseki bányamentők áldozatos, ered­ményes tevékenysége, ezért te­kintették szervezetüket elvileg példának a gázmentőszolgálat létrehozásánál, amely március­tól működik. Van szolgálati sza­bályzata, továbbá riadóterve, amely megmutatja, nagyobb baj esetén honnan mozgósít­ják az otthon tartózkodó szere­lőket. önkéntes jelentkezés alapján választották ki a szol­gálat 25 tagját, akiket semmi­lyen más munkára nem vesznek igénybe. Rendszeres elméleti, gyakorlati kiképzést kapnak. Főként fiatalok jelentkeznek „gázmentőnek”, de szakmai gyakorlatuk legkevesebb öt-hat év, A vállalat azzal fejezi ki anyagi megbecsülését a vállal­kozóknak, hogy fizetési besoro­lásuk eggyel magasabb kategó­riába került. A gyors és hatásos hibael­hárításhoz a szolgálatot jól fel­szerelték. Az utánfutóval ellá­tott riadókocsiban az összes szükséges eszköz, védőfelszere­lés megtalálható: túlnyomásos életvédelmi mentőkészülék, gáz­álarcok, sűrítettlevegős mentő- készülék, amivel gázzal elárasz­tott pincébe is veszély nélkül bemehetnek, tűzoltókészülék, mentőövek é* kötelek. Világszenzáció Ui lakókocsik A maqyar ipar nemigen ké­nyeztette el eddig az autóso­kat, a kényelmes lakókocsikból b--'-'«bon csak a MOGÜRT ál- ■onalmazott bolgár típus j,; a 6, amely elég drága, 52 nzer forint. Folytak kísérletek: | Lentiben és Sopronban, de ezek j a kocsik végül is nem feleltek ! meg az igényeknek Ezenkívül egy békéscsabai kisiparos is ké- | szít eqyedi meqrende'ésre la- cókocsikat, két váhozatban, 60 és 80 ezer forintért, vagyis na­gyon drágán és keveset. Ismerve a gondokat, a Décsí XIV-es számú Autóiavíló Válla­lat műszaki kollektívája is ter­vezett egy tíoust, az első két darab most készül a vállalat kí­sérleti műhelyében. A protoií- dus a Pécsi Ipari Vásáron egy­szer már bemutatott lakókocsi továbbfejlesztett változata, ön­súlyát 550 kilogrammra sikerült csökkenteniük. Ez azt jelenti, honv a Trabant és az 500-as FIAT aépkocsi kivételével min­den kocsi vontathatta. A belső teret igyekeztek maximálisan ki­használni: a berendezési tár­gyak variálhatók, felhajthatok. Három személy kényelmét szol­gálja a beéoített mosogató, a pb-aáztűzhely, a felnvitható asz­tal és a fekhelyek. A kocsi tel­jes hossza 3 méter 10 centi, maaassáqa 2 méter. A külső borítás alumíniumlemez eavben véd a rozsdósodás eile'1. A bő­szigetelést hungarocell bélés biztosítja. A lakókocsinak a kempinq- táborokban is jó hasznát veszik, hiszen rácsatlakoztatható, ha van ilyen, a víz-, a szennyvíz- és a villanyhálózatra. Mindez 10 perc alatt elvéqezhető, nem igényel különösebb szakértel­met. A pécsi AFIT-nál két válto­zatot terveztek, az egyik beren­dezett, komfortos, a másik kom­fort nélküli, ahol azonban meg­hagyták a lehetőséget, ki-ki íz­lése és pénztárcája szerint be­rendezheti maaának. Ennek megfelelően az árak: 50 és '5 ezer forint. A lakókocsit előbb biztonsági technikai oróbára küldik a Közlekedéstudomán”i Intézetbe. Ha a minősítés 'ó lesz, a kereskedelem részéről igény mutatkozik, megkezdik a sorozatgyártást. t—bj—) Új „magyar" üstökös 1974, január 21-én szen­zációs felvételt közölt a HDN, — Lovass Miklós, fiatal magyar tudósnak a Kohoutek üstökösről készí­tett — azóta az egész vi­lágot bejárt — fényképét Most ismét szenzációval lepte meg a tudományos világot: új üstököst fede­zett fel. Szerencsés volt az elmúlt hét Lovass Miklós csillagásznak: március 20-án és 21-én éjszaka egy üstököst s két szupernóvát talált a mérhetetlenül nagy csil­lag-égen. Itt a Nemzetközi Csillagászat! Unió Párizsból keltezett távira­ta. Ez a bizonyíték, amelyen el­ismerik a lelet újdonságát és tulajdonjogát. Az új üstökös ne­ve: Lovass-üstökös. Egy ilyen le­let mindig világszenzáció. Ta­valy Kohoutek, cseh csillagász talált egy üstököst, s annak kö­zeledését az egész világ várta. Néhányon még emlékeznek a Halley üstökösre, amelyet a szá­zadforduló táján a világvége hírnökeként emleqettek. Ma­gyar csillagász 1939-ben talált üstököst az égen, de a felfede­zőnek, dr. Kulin Györgynek még két külföldi kollégájával kellett megosztani a dicsőséget. — Ez az üstökös az enyém, csak az enyém. Nézzük meg — mondja Lovass Miklós. Két filmlemezt helyez eqy ké­szülékbe. Fényes körök látsza­nak a képen, amely olyan, mint­ha távcsövön néznénk a csilla­gos eget. — Az éles körök a csillagok. Az. a homályos, pontokból álló pedig az üstökös — magyaráz­za. Az üstökös iéabefanvott kő- és fémdarabokból álló tüne­mény. Ha közel kerül a naphoz, felolvad és a napsuqarak ha­tására kialakul a csóvája. Egy gombnyomás és az üstö­kös meqindul, csillaqtársai pe­dig a helyükön maradnak. A műszer két fénvképet vetít érv­be, az egyik 20 perccel később készült, mint a másik. Iqy idéz­hető fel mozgása, és ebből szá­mítható-ki-pályája is. Két éjszakán egy üstököst és két szupernóvát talált Lovass Miklós csillagász Budapesten a Szabadság- hegy tetején levő csillagvizsgá­lóban vagyunk. A felfedezés azonban nem itt, hanem a mát­rai, piszkéstetői obszervatórium­ban történt. — Az üstökös felfedezése csak melléktermék volt Aki azért tanulmányozza az eget, hogy ott üstököst találjon, az nem csillagász, hanem amatőr. A magyar csiMaqaszok a nem­zetközi együttműködés részeként főleg szupernóvákat kutatnak — mondja a fiatal tudós. Az elmúlt 10 év alatt 17 szu­pernóvát találtak a világ csilla­gászai. Köztük 13-at Lovass Miklós. Itt az obszervatóriumban eqy öreg távcső alatt nézzük a csil­lagos eget. A századforduló tá­ján még a kis bolygókat is női nevekkel illették, de aztán el­fogytak a nevek. Ma már csak számozzák őket. A Lovass-üstö- kös azonban méq névvel ellá­tott „magántulajdon”. Talán ez lesz az évszázad üstököse? — hiszen csak most számolják ki komputerrel o pólyáját. Lovass Miklós nem is tagadja, bízik ebben. BÜCSÜ AZ IMPORTTOL Dombóvár I , 5« ragasztói Divatba jöttek a műanyag ta- j péták, nyilván annak is köszönhe­tően, hogy felragasztásuk a falra rendkívül egyszerű. Az em­ber eltávolítja hátoldalukról a védőréteget, felragasztja és ki­simítja a falon, amelyhez szinte letéphetetlenül odatapad. Ilyen öntapadó raqasztót találhatunk az árcédulákon, ragasztós cím­kéken, de felhasználási területe ennél szélesebb, még a mű­anyagok és bútorelemek is rög­zíthetők vele. Ezeket a ragasz­tókat mindezideig drága pén- ! zért a tőkés országokból hoztuk be, most viszont a hazai gyár­tás megindulását üdvözölhetjük. A Dombóvári Vegyesipart Szövetkezetben két magyar mérnök találmánya alapján mekezdték az öntapadó ragasz­tó próbagyártását. A ragasztó hat komponensből áll, s a ta­lálmányt képező qyórtósi titok az: milyen arányban keverjék egymáshoz ezeket az anyago­kat? A szövetkezet a vegyszerek kikeverésére új üzemrészt hú­zott fel, ahol — lévén szó rendkívül veszélyes, gyúlékony anyagokról — a legszigorúbb biztonsóqi óvintézkedések mel­lett kezdett hozzá a gépek be­szabályozásához. Mint a bá­nyákban, olyan óvintézkedések­re volt szükséo duplán szigetel­ték a meghajtómotorokat, a világítótesteket és a fűtőberen­dezést. Elsőként, a két feltaláló se­gítségével, eav öttonnós kísér­leti adaqot készítenek. Mielőtt a nagyüzemi gyártást megkez­denék. a légmentesen zárt kan­nákban rá-n't ro-a--*-x cokiié- vizsgálatnak vetik alá. A terme­lés felfuttatása a megrendelé­sektől függ. Az már biztos, Dombóvár ragasztóira amellyel feleslegessé teszik a drága im­portot. elsősorban a Duna Pa­pírgyár tart igényt. trenn Kísértetüzlet

Next

/
Oldalképek
Tartalom