Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-01 / 90. szám

Közös közlemény Tito és Szadat tárgyalásairól A VDK külügyminisztere Fejér megyében Nguyen Ouy Trinh, o Vietno- évi Demokratikus Köztársaság miniszterelnök-helyettese, kül­ügyminiszter — aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik hazánkban — Púja Frigyes kül­ügyminiszter társasagában va­sárnap Fejér megyébe látoga­tott. A VDK külügyminisztere és a kíséretében levő személyisé­gek megnézték az 1848-as szabadságharcos honvédek pá- kozdi emlékművét, majd megte­kintették a Velencei-tó környé­két. Ezután Székesfehérvárra lá­togattak, s megtekintették a kö­zépkori romkertet, a történelmi belváros műemlékeit, híres épü­leteit ♦ Szakszervezeti küldöttség utazott Moszkvába Vasornap Gáspár Sándor, az MSZMP PB tagjának, a SZOT főtitkárának vezetésével szak- szervezeti küldöttség utazott Moszkvába. A delegációt a Fe­rihegyi repülőtéren Nemeslaki Tivadar főtitkárhelyettes és Tim- mer József titkár búcsúztatta. 4 TYERESKOVA KITÜNTETÉ­SE. Magas kubai katonai kitün­tetést, a Playa Giron érdem­rendet adományozták Valentyi- na Nyikolajeva-Tyereskovának, a világ első női űrhajósának, a Szovjet Nőbizottság elnökének, aki a Kubai Nöszövetség meg hívására ez idő szerint szovjet nóküldöttség élén tartózkodik Havannában. A kitüntetést Os- valdo Dorticos, a Kubai Köz­társaság elnöke nyújtotta at. ♦ TITKOS MEGALLAPODAST A Rosze el lusszef című kaiiói magazin jelentése szerint a jot- dániai és az izraeli kormány között titkos megállapodás jött létre a lordán-tolyá mentén szembenálló csapatok szétvá­lasztásáról •— Írja az AP ame­rikai hírügynökség. A magazin­ban megjelent közlés szerint az izraeli csapatokat a folyótól nyugatra, a jordániaiakat pe­dig keletre már vissza is von­ták. Mindkét fél korlátozott lét­számú fegyveres erőket állomá- soztathat az evakuált térség­ben. 4 HÁROM HALOTT. Az Egye­sült Áliamok-beli Charlotte-ban különleges rakétahajtású gép­kocsik versenyének egyik elő­futamában szombaton hárman vesztették életüket, amikor a 44 éves Dave Anderson elvesz­tette uralmát versenykocsija fö­lött, és egy másik, veszteglő ko­csiba rohant ♦ SHAKESPEARE-DRAMA. Egy düsseldorfi dramaturg ed­dig ismeretlen Shakespeare- kéziratot talált — a IV. Henrik című dráma egy rövidebb vál­tozatát. A művet Shakespeare három évvel halála előtt írta. * A Mariner—10 amerikai flrfaboratórlum pénteken elhaladt a Merkur mellett és fényképeket készített a bolygó felszínén található kráterekről. Kinek a zöld, kinek a piros Versenyben a pécsi Ml csíkos-vajak" Négyféle vaj kapható jelen­leg a pécsi üzletekben. Újme- csekgljá'n o 10. sz. ABC Áru­házban, a Kórház téri Élelmi­szerboltban, valamint a Jókai téri tejböltban, piros, zöld és kék csrkkal megkülönböztetett csomagolású kísérleti terméke két árusítanak a hagyományos vaj mellett. A „csíkos-vajak” azonos alapanyagból, de elte rö technológiával készültek, za matban különböznek egymástól. A február elején kezdődött új rendszerű piackutatás lényege, megtudni a vásárlók vélemé­nyét. Amelyik termék a legka­pósabb, a három hónapig tar tő árusítás során, azt gyártja későbbiekben az ipar. A vajak versenyében most van a finis. Ügy tűnik, a zöld csíkkal jelölt édes-tejszínes, i<y kenhető, könnyén habosodó vaj lesz a győztes. Mindhárom üz­letben ez a legkapósabb. Má­sodik helyen ál| a biológiai ér- lelésű különleges zamatú, piros csíkkal megkülönböztetett ter­mék, Legalábbis Üjmecsekal- ján, a Jókai téri tejboltban, ugyanakkor a Kórház téri üzlet­ben és az ABC Áruházban is egyre nő a sózott, hidegvacso­rákhoz, szendvicsek, körözöttek készítéséhez kitűnő zöld vaj iránt a kereslet. Akik megkós­tolták, dicsérik az újdonságok j átlagon felüli minőségét. Jilli Csaba, az Üjmecsekaljai ABC Áruház igazgatója nemcsak for­galmi adatokkal érvel, — két­szer annyi csíkos vaj fogy, mint kezdetben, — személyesen is véleményt kér a vevőktől. A vó sárlók árt szeretnék, ha „édes” vaj mellett, a sás is forgalom­ban maradna. A kísérlet máris sikeresnek mondható. Ahhoz azonban, hogy dönteni lehessen Oz újdonságok sorsáról, szüksé­ges, hogy mind többen megkós­tolják, véleményt nyilvánítsanak. Mert nincs sok idő, ar Újdon- tágok csak néhány hétig kap­hatók. t-í Anvar Szadat egyiptomi elnök 3 napos jugoszláviai látogatásá­nak befejeztével Brioni szigetén búcsút vesz Tito jugoszláv elnöktől. Ismét lesz török ópium A nyugati országokban, első­sorban is az Egyesült Államok­ban elképesztő méreteket öltött a kábítószer-fogyasztás, utóbb . sajnos már a fiatalok között is j „divattá" válva és áldozatokat szedve. A hatóságok természete­sen ádáz küzdelmet folytatnak a kábítószer-kereskedelem és - fo­gyasztás ellen. Két évvel ezelőtt, a nemzetközi rendőrség össze­hangolt akciója eredményeként sikerült lecsapni a francia zug­finomítók tulajdonosaira, innen indu’nzk ugyanis a szállítmányok az USA-ba. A nemzetközi kábí- ' tószer-kereskedelem egyik fontos, közbülső láncszemét sikerült ez­zel kikapcsolni, ám a kiinduló pont mégiscsak a máktermesztés, a mákcserjék kiirtása nélkül alig­ha lehet teljes eredményről be­szélni. A török kormány az Egyesült Államok követelésére két évvel ezelőtt betiltotta a mák termesz­tését, ennek fejében az UGA kárpótlásként min'e-* 36 mifiá dollárt fizetett. Törökországban j ugyanis 1972 előtt közei százezer család foglalkozott máktermesz- j léssel, és az amerikai szakértők j azt állították, hogy az USA-ban { a kábítószerek rabjai által fo- • gyasztott heroin 80 százaléka Tö­rökországból származik. A Reuter hírügynökség most azt je enti, hogy az új török kor­mány januári megalakulása után felvette a tárgyalásokét az ame­rikai nagykövettel, majd a török mezőgazdasági miniszter bejelen­tette, hogy a máktcrmesz*ési ti­lalmat a közeljövőben felfüggesz­tik, sőt, az állami gazdaságok és kutatóintézetek jó minőséaű vetőmaggal látják el a termelő­ket. A miniszter egyben olyan új szabályozást helvezett kilátásba, amely menakar!ályorzn az ópium­csempészést. Az amerikai és tö­rök szakemberek szerint azonban ez kielégítő mértékben nem le­hetséges. (— nu —) + FELESÉGÉNEK társaságá­ban vasárnap több napos hi­vatalos baráti látogatásra Prá­gába érkezett George Maco- vescu román külügyminiszter. A hétfőn kezdődő hivatalos tár­gyalásokon Macovescu megvi­tatja Bohuslav Chnoupek cseh­szlovák külügyminiszterrel a ro­mán—csehszlovák kapcsolatok jelenlegi állását és fejlesztésé­nek lehetőségeit, s eszmecse­rét folytat vele időszerű nem­zetközi politikai kérdésekről. ♦ FINN VÁLASZTÁSOK. A Finn Nép Demokratikus Uniója (SKDL) a hét végén Helsinki­ben megrendezett tanácsülé­sén a finn parlament újravá­lasztása mellett foglalt állást. Az SKDL, amelynek legfőbb erejét a kommunista párt al­kotja, a parlamentben 37 kép­viselői hellyel rendelkezik, és így a második legnagyobb frak­ció. A tanács állásfoglalásában azzal indokolja az új parla­menti választásokra vonatkozó követelését, hogy a széles tö­megek elégedetlenek a kor­mány válságba jutott politikájá­val. * HENRY KISSINGER ame­rikai külügyminiszter szombaton délután házasságot kötött Nan­cy Maginnes-szel, a szűk csa­ládi körben megrendezett pol­gári szertartás után a házas­pár tíznapos nászútra utazott a mexikói Acaoulcóba. A 30 év körüíi, szőke Maginnes és Kis­singer mintegy nyolc éve is­merkedtek meg egymással, amikor még mindketten Dav'd Rockefeller környezetében dol­goztak — Kissinger mint poli­tikai tanácsadó, Nancy mint segédkutató. 4- ÁRVÍZ. A brazil kormány szombaton bejelentette, hogy j másfélmilló dolláros segélyala- ; pót hoz létre a 9 szövetségi ál­lamot sújtó árvíz áldozatainak megsegítésére. Mint ismeretes, J a pusztító árvizek több száz I ember halálát okozták és a j legszerényebb becslések szerint I is 65 000 családot tettek haj­léktalanná. Tubarao városának 70 százaléka megsemmisült, és minthogy a holttestek elteme­tése lassan halad, a járvány­veszély elkerülése érdekében folyik a lakosság kitelepítése. 4 OLAJ-STRATÉGIA: A kairói AI Ahram értesülése szerint az arab kőolajügyi miniszterek <y legközelebbi napokban Géni­ben tanácskoznak arról, hogy milyen magatartást tanúsítsa nak kőolaj ügyben az ENS7 közgyűlésének április 9-én kez­dődő, a nyersanyagokkal és ter­mészeti kincsekkel foglalkozó j rendkívüli ülésszakán. Belgrad: Nyárádi Róbert, az MTI tudó­sítója jelenti: Belgrádban közzétették a Szadat egyiptomi államfő már- cius 28-tól 30-ig Jugoszláviában tett látogatásáról és Tito el nőkkel Brioni szigeten folytatott megbeszéléseiről kiadott közös közleményt. A két fél ágy véli, hogy a közel-keleti problémát tartósan és igazságosan kell rendezni, mégpedig úgy, hogy „oz iz­raeli csapatoknak ki kell vonul- niok az összes, az 1967-es hó ború idején megszállt arab te rületről. Biztosítani kell ezen­kívül o palesztinai arab nép törvényes nemzeti és önrenddl kezési jogainak érvényesítését”. A két elnök meggyőződése, hogy „a szuezi csatorna men­tén;, történt csapatszétválasztás csak akkor járulhat hozzá a tartós béke megvalósításához, ha az valóban az általános rendezésnek csők az első lépé­sét jelenti. A béke biztosításá­ban minden érdekelt félnek részt kell vennie, így a Palesz­tinái felszabadítást mozgat«* teljes jogú képviselőjének is“. • A közös közlemény ezután el­mondja, hogy a jugoszláv elnök tájékoztatta vendégét az euró­pai helyzetről. A két elnök megállapította, hogy az európai biztonság és együttműködés szoros összhangban van a me­diterrán térség helyzetével és a közel-keleti probléma megol­dásával. A közös közlemény „rendkf- vül fontos” eseményként érté­keli az ENSZ-közgyűlés küszö­bönálló rendkívüli ülésszakát, amelyen „szükség van az el nem kötelezett országok egybehan­golt közös fellépésére”, A do­kumentum nagy teret szentel a jugoszláv—egyiptomi bilaterális együttműködésnek, amelynek keretében Jugoszlávia „aktívan részt vesz Egyiptom újjáépítésé­ben”. Szadat egyiptomi látoga­tásra hívta meg a jugoszláv elnököt, aki a meghívást elfo­gadta, „ A szombaton zárult találko­zóval a vasárnapi jugoszláv la­pok nagy terjedelemben foglal­koznak. TflSZSZ-nyi'aihozat a párizsi békemegállapodásról A TASZSZ szovjet hírügynök­ség vasárnap sajtónyilatkozatot adott ki azzal kapcsolatban, hogy a Dél-Vietnami Köztársa­ság ideiglenes foradalmi kor­mánya március 22-j nyilatkoza­tában konkrét javaslatokat tett a tartós dél-vietnami béke biz­tosítására és a nemzeti egyet­értés megvalósítására. — A Szovjetunió a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz, hogy előmozdítsa a párizsi bé­kemegállapodás maradéktalan megvalósulását és a tartós viet­Az etióo m'ri sztere nők A bűnösöknek Addisz Abeba: Endalkocsev Makonnen etióp miniszterelnök tévébeszédben foglalkozott az ország belső helyzetével. Egyebek között Az etióp hadügyminiszter a ka­binet ülésén beszámolt az Ad- disz-Abebában és Etiópiában uralkodó helyzetről. na mi béke demokratikus ala­pon történő létrejöttét — hangzik a nyilatkozat. Amint beszámol róla, a DIFK március 22-i nyilatkozatában javasolta: a két dél-vietnami fél hozzon közös intézkedéseket arra. hogy biztosítsák az igazi tűzszünet életbe lépését, kiszabaduljanak az összes katonai és polgári foglyok, a lakosság demokrati­kus jogokat kapjon, megalakít­hassák a nemzeti megbékélés és egyetértés tanácsát és meg­szervezhessék a valóban szabad általános választásokat. tv-besiéde felelniük kell megállapította, hogy a kormány már tanulmányozza a kompro­mittálódott tartományi kor­mányzók leváltásának kérdését Helyükre hozzáértő, becsületes és felelősségteljes tisztviselőket neveznek ki. A miniszterelnök közölte, hogy a kormány jelentős fi­gyelmet fordít a földreform kér­désének megoldására. Addisz Abebában a parla­ment ülésén Welo tartomány képviselői élesen bírálták a ko­rábbi kormány tevékenységét Azzal vádolták a volt minisz tereket, hogy „nemtörődöm és felelőtlen" magatartást tanúsí­tottak az aszály nyomán támadt problémák megoldásával szem­ben. Hangsúlyozták, hogy „a bűnösöknek felelniük kell azért a súlyos bűnükért amely több- tfzezer ember életébe került és mérhetetlen szenvedést oko­zott”. A parlament javaslatára az etióp kormány már hozzáfogott a sztrájkoló repülőtéri irányitó személyzet alapvető követelé­seinek kivizsgálásához. Baranya megyei állami Építőipari Vállalat / felvételre keres: raktári segédmunkásokat, kőműves segédmunkásokat, hidraulikus iotrókezelőt es egy hengerkezelöt, valamint asztalosokat Jelentkezés: Pets, Rákóczi ét 5C. Munkaerőgazdálkodás érdeklődő levelekre azonnal vólaezolunk! ácsokat, kubikosokat, vasketonszereiökel, villanyszerüket, villanyszerelő- segilőket, lütésszereliket, fntésszereie- segitnkeL egy dozens)

Next

/
Oldalképek
Tartalom