Dunántúli Napló, 1974. április (31. évfolyam, 90-117. szám)

1974-04-01 / 90. szám

Magyarország—Bulgária 3:1 Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapie A TARTALOMBÓL Ismét lift-ügy A gyilkos részvétlátogatást tett Bélyegek, kalapács alatt ! Buga doktor jubilál „Magyar •• A ••| •• üstökös Zalaegerszegi labdarúgó* visszhang Szovjet szakszervezeti küldöttség Pécsett A Szakszervezetek Budapesti Tanácsának meghívására hazánkban tartózkodó, szakszervezeti vezetőktől és aktivisták­ból álló szovjet csoport, a Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsának vendégeként tegnap este Pécsre érkezett. A csoportot Ivan Mihajlovics Pukinov, a moszkvai városi Szakszervezeti Tanács titkára, V. A. Grigorjev, a moszkvai Pártbizottság munkatársa és D. Ny. Morozov, a moszkvai vá­rosi Szakszervezeti Tanács tagja vezeti. A vendégeket, akik Barátság vonattal érkeztek Moszkvá­ból, tegnap este Bogár József, az SZMT vezető titkára és Ra- meisl Ferencné, az SZMT titkára fogadta. A szovjet csoport ma délelőtt pécsi üzemekbe látogat, majd megkoszorúzza a temetőben a szovjet hősök emlékművét, este pedig barátság esten vesznek részt a MÉV-nél. Kedden Harkányba látogat­nak, délután pedig elutaznak a megyéből. Pullai Árpád az isaszegi iffusagi nagygyűlésen Zászlódíszbe öltözött vasárnap Isaszeg, a szabadságharc egyik döntő jelentőségű csatájának színhelye, ahová különvonato- kon, autóbuszokon több mint 15 ezer Pest megyei KISZ-fiatal érkezett, hogy tisztelegjen a 125 évvel ezelőtt, 1849. április 6-án megvivott ütközet hősei előtt, s hitet tegyenek a szocializmus, az internacionalizmus melletti elkötelezettségükről. A fiatalok példás rendben, zászlókkal, feliratokkal, dalolva vonultak az egykori csata szín­helyén rendezett nagygyűlésre, amelyen megjelent Pullai Ár­pád, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára. A nagygyűlést Arpási Zoltán, a Pest megyei KISZ-Bizottság első titkára nyitotta meg, majd Pullai Árpád, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára szólt a fiatalokhoz. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után megkoszo­rúzták az isaszegi csata hősei­nek emlékére állított szobrot. A nagygyűlés az Amfora pol- beat együttesének műsorával és 1 közös énekléssel fejeződött be, amelyen többek között eldalol­ták Balázs Árpádnak erre az al­kalomra szerzett indulóját is. Délután a község négy pontján felállított színpadon kulturális műsorral és sportbemutatókkal szórakoztatták a fiatalokat­Eskiitételi ünnepség Siklósán Máté elől Goranov elcsípi a labdát. (Munkatársunk telefonjelentése) Zalaegerszeg, 25 000 néző, vezette: Raus (jugoszláv). Ma­gyarország: Mészáros — Kolár, Bálint, Vidáts, Megyesi — Ju­hász I., Fazekas, Póczik — Fe­kete, Bene, Máté. Bulgária: Go­ranov — Zafirov, Ivkov, Penev, Aladzsov — Bonev, Sztojanov, Bancsev — Vojnov, Hrisztov, Denev. Már a déli órákban megin­dultak tömött sorban a szurko­lók a ZTE stadionja felé. Nap­sütéses, de kissé hűvös, szeles időben a mérkőzés előtti húsz percben katona-zenekar szóra­koztatta a közönséget, majd a jugoszláv Raus vezetésével meg­jelentek a csapatok a játékos- kijáróban. A himnuszok elhang­zása után népviseletbe öltözött lányok köszöntötték a két csa­pat játékosait. Már a 20. másodpercben Fe­kete lövését kellett védenie a bolgár kapusnak és még az el­ső percben Póczik lövése a ka­pufán csattant. A 3. percben vezetéshez jutott a magyar csa­pat. Juhász ívelt labdáját Fe­kete mellel levette, középre adott és Fazekas védhetetlenül bombázott Goranov kapujába. (1 :0). Fölényben volt a magyar válogatott. A 10. percben Me­gyesi megsérült, rövid ápolás után azonban talpra állt és folytathatta a játékot. A 13. percben cseles szabadrúgás után Máté elől nehezen men­tettek a bolgár védők. Egy perccel később láthattuk az el­ső veszélyes bolgár támadást, melynek végén Bonev lőtt ka­pura. Ezután esett valamit a játék irama, de továbbra is a magyar csapat kezdeményezett 2700 MAZSÁ HÚS, 1000 MÁZSA HÚSVÉTI SONKA... Mindenből több lesz, mint tavaly Csörgő János határőr felmondja az eskü szövegét. Mellette édesanyja és nagyanyja. Erb János felvétele Siklóson, egyik legszebb a határőrök, A várból a lakta „végvárunk” előterében, tettek nyába mentek, ahol horzátar­eskut tegnap a Határőrség fia- tozóikk.a| találkoztak. K, P, tál katonái. Folyamatos, megfelelő ellá­tást ígér a kereskedelem élel­miszerekből az április 4-i és a húsvéti ünnepekre. A Baranya megyei Tanács kereskedelmi osztályától kapott tájékoztatás szerint április 4-,e és 5-re 210 mázsával több tőkehúst szállíta­nak az üzletekbe, mint tavaly ilyenkor, A tavalyi 1910 mázsá­val szemben idén 2120 mázsa kerül az üzletekbe, ebből a töbséq — 1460 mázsa — ser­téshús lesz. Halból is nagyobb mennyi­ség áM rendelkezésre, mint ta­valy. A Halértékesítő Vállalat ígérete szerint a szállítás fo­lyamatos, fennakadás nem lesz. A baromfiértékesító is jót ígér: 160 mázsa előhűtött baromfit száMitanak a boltokba, mély­hűtött baromfiból pedig korlát­lan a mennyiség. Tojásból ha­sonlóképpen. A tejipar tejszín­ből és édesített tejtermékekből ígér nagy mennyiséget és szé­les választékot. Ma kezdik szál­lítani ezeket a termékeket az üzletekbe, s a boltvezetők ren­delése szerint naponta több­ször is „terítenek”. A kenyér­ellátással sem lesznek gondok: 75 q-val többet sütnek az áp­rilis 4-i kettős ünnepre, mint egyéb alkalmakkor, A húsvéti ünnepekre tavaly 2370 mázsa tőkehúst szállítottak a boltokba, idén 2700 mázsa a keret. A hagyományos húsvéti sonkára idén remélhetőleg nem lesz panasz: a minőség is meg­felelő. a mennyiség pedig kö­zel kétszerese a tavalyinak. 1973-ban 630 mázsát kínáltak, idén 1010 mázsát. Jelentéstétel, majd a Him­nusz vezették be az ünnepélyes eskütételt. Gerencsér József ha­tárőr ezredes köszöntötte a megjelenteket — a helyi párt­ós állami vezetőket, társadalmi szervezetek vezető személyisé­geit, a kordon mögött szorongó embertömeget — s a felsorako­zott határőröket — ezután Cho- von János határőr alezredes mondott beszédet. Néma csönd­ben hangzottak el azok nevei, akik határaink védelmében, a haza szolgálatában hősi halált haltak .., „Esküszöm, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot min­den külső és belső ellenség el­len, életem feláldozásával is megvédem . . .” Csörgő János határőr mondta elő az eskü szövegét. Az eskütétel után Nagy Gyula határőr alezredes, a Határőrség Országos Pa­rancsnokságának képviselője mondott rövid beszédet az esküt tett ifjú határőröknek. Dongott a föld. diszmenetben vonultaik ed az eskütéted irtási Arató László felvétel« többet. A 25. percben Vojnov beívelt labdáját Mészáros szé­pen öklözte. Egy perccel <é- sőbb a megsérült Kolór hely oe az újonc Kántor állt be, Me­gyesi lett a jobbhátvéd, Kán or pedig a bálhótvéd poszt án játszott Kiegyenlített volt a já­ték, perceken át egyik krpu sem forgott veszélyben. A 37. percben Bene távoli lövése a léc felett hagyta el a játékte­ret A félidő utolsó percében növelte előnyét a magyar csa­pat. Bene elfutott a jobbszélen. Fazekas elé gurított, aki kapás­ból lőtt a kapuba (2:0). A szünetben Bancsevet Bori- szov váltotta fel. A 48. percben Bonev szabadrúgása a sorfal­ról pattant szögletre. Veszélye­sebbek voltak a bolgár , táma­dások, Az 53, percben Megyesi sárga lapos figyelmeztetést ka­pott. Az 58. percben Magyar- ország megszerezte a harmadik gólt. Befie Fekete elé játszó«, a fiatal csatár lövése a kapus­ról kipattant és Bene 14 méter. ró| a kapu jobb oldalába emel­te a labdát (3:0). A bolgárok cseréltek, előbb Hrisztov helyé­re Grigorov állt, majd Aladzso- vot Velicskov váltotta fel. A 62. percben Fazekas—Bene—Máté volt a labda útja, a bolgár ka- pus merész vetődéssel hárított a magyar csapat 11-ese elől. A 75. percben Megyesi a 16- oson belül feleslegesen kézzel ütött a labdába. A megítélt büntetőt Bonev óriási erővel lőtte a kapu jobb oldalába (3:1). Ezután két ízben is Póczik ,veszélyeztette a vendégek kapu­ját, mindkét alkalommal szépen védett Goranov. A magyar labdarúgó váloga­tott csaknem kétéves eredmény­telensége után Zalaegerszeqen teljesen megérdemelten győzte le a világbajnokság 16-os dön­tőjébe került Bulgáriát, Kilenc-, ven percen keresztül határta­lan küzdeni akarás jellemezte válogatottunk valamennyi tag­ját, A fiatalok lendületet vittek a játékba és teljesítményüket jó| egészítették ki a rutinos, ré. gebbi válogatottak. Különösen az első félidőben volt egységes a csapat. Szünet után ugyan időnként túlzásba vitték a ese- lezgetést, a labda tartogatását, de az eredmény alapján ezt mindenki megbocsátotta nekik. Meglepő v°lt a bolgárok színte­len, gólveszélv nélküli játéka. Jók: Bálint, Vidáts, Fazekas, Pó. czik, illetve Ivkov, Penev, Bonev. Lázár Lajos * 11 A Hunyadi út és az Üdülőszálló közötti két és fél kilométeres pályán rendezték tegnap az 1974. évi első hazai autóversenyt. Jó küzdelmet látott az eső ellenére is a nagyszámú közönség. Tudó­sítás ét nmeim énvek n 8. oldalon. 1» Magyarország- Bulgária 3:1 f 2. Kecskemét—Diósgyőr 1:3 2 3. Bp. Spartacus—Dunaújváror 4:3 1 4. Pénzügyőr—Szolnoki MTF 2 :0 1 5. Szolnoki MÁV—FÖSPED 0:5 2 6. Len inváros—Rudabánya 1:2 2 7. Szfv. MÁV—Győri Dózsa 1:1 * 8. Cesena—Napoli 1:1 * 9. Florentine—Milan 3:2 1 10. Internaríonale—Bologna 1:1 z 11. Juventus—Torino 1 ;1 i 12. Roma—Lazio 1:2 % 13. Sampdoria—Verona 2:1 1 14» Brindisi—Asealí 1 sí * Viláa proletárjai, egyesüljetek! hétfői l laDlö XXXI. évfolyam, 90. szám 1974. április 1., hétfő Ara: 1,50 forint t

Next

/
Oldalképek
Tartalom