Dunántúli Napló, 1974. március (31. évfolyam, 59-89. szám)

1974-03-30 / 88. szám

1974. március SO. DUNÁMTÓL! NAPLÓ s Tegnap történt Pénteken délután hangulatos ünnepségen adták át a Volán 12. számú Vállalat részére a balesetelhárítási verseny negye­dik helyezését bizonyító okle­velet. Martis Béla forgalombiz­tonsági osztályvezető adta át az oklevelet Fűzi Árpádnak, a Volán 12. számú Vállalat igaz­gatójának. Az ünnepségen részt vett Pap János, a Volán Tröszt vezérigazgatójának első he­lyettese. Az oklevéllel járó 56 300 forintot Fűzi Árpád igaz­gatótól vették át a megjelent üzemegységek vezetői a dolgo­zók nevében. A jutalomból azok részesülnek, akik az 1973. év­ben balesetmentes közlekedé­sükkel a fiatalok oktatásával és a balesetelhárítási munka megszervezésével járultak hoz­zá, hogy a vállalatnál 50 száza­lékkal csökkent a közúti balese­tek száma és ezzel a verseny­ben IV. helyezést érhettek eL * Birse János festőművész fő­in torzióját adták ót tegnap dél­után Komlón. A Tanács V. B. termében Gallusz József Komló város Tanácsának elnöke vet­te ót a faintarziát, Pilaszano- vich Irén művészettörténész tar­tott művészeti Ismertetést Új Skoda és Ikarus buszokat kap a pécsi Volán Bevezeük a jegyautomatákat Javul a pécsi tömegközlekedés vezérigazgató helyettes elmon­dotta, ha nem következik be lé­nyeges változás, akkor 1980-ra egymilliárd forintos veszteség­gel dolgozhatnak. A Volán távolabbi terveiben szerepel, hogy a minisztérium segítségével igyekeznek javítani a városi és az elővárosi tömeg- közlekedést, az ország öt ki­emelt városában. Sürgős szük­ség lenne korszerű autóbusz pályaudvarok létesítésére, hogy az utasforgalmat, a menetirá­nyítást is az egyre növekvő kö­vetelményeknek megfelelően végezhessék. Megoldásra vár a váróhelyiségek karbantartása, újak építése. Jelenleg az or­szágban több, mint öt és fél­ezer váróhelyiség van, de ez még mindig nem elegendő. A pécsi autóbuszközlekedés­ről szólva Pap János elmondta, hogy az elmúlt két évben ör­vendetesen javult a város tö­megközlekedése. Az eddig for­galomba állított Skoda buszok jól vizsgáztak a sajátos pécsi forgalmi és útviszonyokban. 10 újabb Skoda buszt már meg­rendeltek. Hogy ezek mikor érkeznek Pécsre, az a csehszlo­vák partneren múlik. Soronkí- vü| 24 Ikarus 180-as típusú Az autóbuszközlekedés idő­szerű kérdéseiről tartott tegnap előadást Pap János, a VOLÁN Tröszt vezérigazgatójának első helyettese, Pécsett, a Technika Házában. Bár a hallgatóság a közlekedés szakembereiből állott, az elhangzottak a nagyobb nyil­vánosság érdeklődésére is szá­mot tarthatnak. Az elmúlt hat évben megnö­vekedett az autóbuszok utasfor­galma. A városi tömegközleke­désben résztvevők száma 10 százalékkal emelkedett Pécsett például évente több, mint száz­millió, az országban egymilli- árdnál is több utast szállítanak évente. Elképzelhető, milyen gondokkal küzd a Volán, hiszen ezt alig hétezer autóbusszal kénytelen megoldani, s ez a kocsipark is elöregszik. Új buszokat vásárolni igen költséges dolog. Míg a régebbi típusok 550 ezer forintba kerül­tek, addig az új, Ikarus 200-as család tagjainak az ára egy­millió forint felett van. Fejlesz­tési alapot képezni pedig na­gyon nehéz, hiszen a távolsági közlekedés alaptarifája 1951 óta változatlan, a városi tömeg- közlekedés díja is épphogy el­éri az önköltségi szintet Mint a pályaválasztás? Pályairányítás? autóbuszt kap a Volán 12-es vállalata, tehát további jelentős javulásra számíthatnak a pécsi utasok. Rövidesen megérkeznek a szovjet gyártmányú jegyautoma­ták. Egyelőre harminc darab, de az év végére valamennyi pé­csi autóbuszra felszerelik, el­tűnnek a perselyek. A gépkocsi­vezetőnek jelentős könnyebbsé­get jelent ez, a forgalom is fel­gyorsul, mert valamennyi ajtót használhatják az utasok fel- és leszállásra. Tavaly kezdték építeni Mohá­cson a Volán új, komplex for­galmi telepét, az ART szerviz szomszédságában. Égető szük­ség volt már erre, mert az or­szágban a mohácsiak voltak a legrosszabb helyzetben. A mint­egy ötvenmilliós beruházással korszerűbb, jobb lesz ott is az autóbuszközlekedés. K. Gy. Az épülő atomerőmű szomszédságában, Csámpán építik azt a vízkivételi művet, amely az erőmű ivóvízszükségletét látja majd el. A vízműben „átdolgozzák" a mintegy 250, illetve 175 és 115 méter mélységből nyert három kút vizét. Megfelelő módon fertőtlenítik és vastalanítják. A vízmű építése még ez évben befejeződik. Javarészt a szülök döntenek Sok még a szubjektív indíték Az üzemeken is sok múlik Ülést tartott a Szakszervezetek Megyei Tanácsa — 132 ezer szakszervezeti tag Baranyában — Erősödik a szakszervezeti bizottságok tekintély« Négy pécsi-baranyai munkás­lakta körzet iskolájában végzett felmérést a Baranya megyei Ta­nács Művelődés- és Ifjúságpo­litikai Bizottságának Pályavá­lasztási Albizottsága annak ér­dekében, hogy megállapítsa: a tudati tényezők (társadalmi igény, presztízs, és megszokás) hogyan befolyásolják a nyol­cadik osztályt végző tanulók pályaválasztását, továbbtanulás esetén iskolaválasztását Az el­ső ilyen jellegű vizsgálat ered­ményeinek ismertetésére és a tapasztalatok megvitatására tegnap, pénteken gyűltek össze az érdekelt szakemberek a Széchenyi Gimnázium és Szak- középiskola KISZ klubjában. A felmérés anyagát dr. Erhardt Imre, a Pályaválasztási Albi­zottság elnöke ismertette. Négy iskola 445 tanulójának pályaválasztási döntését vették figyelembe — a szociális hát­térrel együtt A tanulók létszá­mának csaknem harminc szá­zaléka szellemi dolgozók, öt­venhat százaléka fizikai dolgo­zók gyermeke. A november vé­géig pályát választottak közül a jelentkezettek 37 százaléka kíván értelmiségi munkakörben dolgozni, mintegy 52 százaléka készül szakmunkásnak. Hogy a gyermek milyen pályát választ, még ma Is túlnyomórészt e szü­lők döntik el a gyermekkel. A megvizsgált eseteknek csak az egyharmadában volt jelen a pályaválasztásban a pedagó­gus is. Ezekben az esetekben a szülő, a pedagógus és a gyermek együttesen döntöttek. A többséget képező kétharmad rész döntéseit nagyrészben szubjektív motívumok befolyá­solják. Ezekből a döntésekből hiányzik a pedagógusnak a gyermekről alkotott elfogulat­lan véleménye, az objektív pá­lyaválasztási szempontok figye­lembevétele, a gyermek tényle­ges képességeinek reális szám­bavétele. A témával kapcsolatban szá­mos — realizmust sürgető — felszólalás hangzott el. Tény, hogy a pályaválasztásban az osztályfőnökök és a szülői munkaközösségek szerepe is nagy. Ez azonban nem érvénye­sül mindig kellő hatékonyság­gal. „Nyolcadikban, amikor a pályaválasztás során esetleg vita alakul ki a szülő és a pe­dagógus között, nem mi, peda­gógusok vagyunk mindig a leg­erősebbek — mondotta az egyik hozzászóló. A tanulók képes­ségeinek megfelelő pályairányí­tási tevékenység nem jelenti azt, hogy bárkit is megfoszta­nának a továbbtanulástól. Ép­pen ellenkezőleg, megóvják bi­zonyos fölösleges csalódások­tól, és egyben a lehetőség is adott: ha a gyermek később „bizonyít”, — továbbtanulhat Az üzemek is — eltekintve a negatív kivételektől — sokat tesznek annak érdekében, hogy szakmunkástanulónak megnyer­jék a fiatalokat, de e téren is sok még a tennivaló. Az üze­meknek elébe kell menni a szakmunkásoknak. A pályavá­lasztási tanácsadás befolyását is növelni kellene a felvételek­nél. Mindezek az izgalmas ta­nácskozás kiragadott gondo­latai csak. Az első napirendi pont megvitatása után dr. Schmidt Antal, a Baranya me­gyei Tanács Munkaügyi Osztá­lyának vezetője „A továbbta­nulási arányok helyes kialakítá­sa Baranya megyében címmel tartott előadást A Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa tegnap tartotta ülését Pécsett, az SZMT szék­házában, amelyen megjelent Simon Antal, a SZOT elnöksé­gének tagja, a Bányaipari dol­gozók Szakszervezetének főtit­kára és Vass János, a SZOT tit­kárságának tagja, a szervezési és káderosztály vezetője. Beck Ferenc, az SZMT elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Bogár József, az SZMT vezető titkára szóban egészítette ki az írásos beszámoló jelentő­sebb pontjait. Elmondta, hogy az 1973. év végére Baranya megyében a szakszervezeti ta­gok száma meghaladta a 132 ezer főt, ugyanakkor 98 vállalati szakszervezeti tanács és 363 üzemi, illetve szakszervezeti bi- zottsáa működött. Általános ta­pasztalat, — hangzott el a be­számolóban — hogy tovább erősödött o szakszervezeti bi­zottságok tekintélye és felelős­ségvállalása. Jelentősen fejlő­dött a szakszervezeti demokrá­cia is, amelyet az bizonyít, hogy mind átgondoltabban al­kalmazzák a demokratikus fó­rumokat a döntések, intézkedé­sek kialakításában. 1973-ban jellemző volt minden területen az, hoqy a kollektív szerződé­sek módosításának időszakában a fiatalokat is bevonták a KISZ­Rádiók, tévék, hangdobozok Tegnap Komlón a Május 1 Művelődési Házban 11 órai kez­dettel nyílt meg a Videoton gyár híradástechnikai kiállítása. Legelőször a látogató az RA- 5350-es PROMETHEUS új, esz­tétikus rádiót veheti szemügyre. Az „új” jelző azonban csak tí­pusában az, mert ez a készü­lék pontosan a hárommilliomo­dikként került le a gyár szerelő- szalagjáról. Az „Ellipton” hangszóró — mely úgy néz ki, mint az „CÍrion” űrhajó, csak dundibb, már a holnap hangszórójának hírnöke. A Videoton legújabb tv-sztárjai az új „Munkácsy”-color színes televízió és a „Tünde”. Az utób­bi hordozható készülék, sok technikai újdonságot tartalmaz. Nagy a választék a hangdobo­zokból is, a kiállításon három új típussal ismerkedhet meg a közönség. Üzembe állnak a TU 154-esek A Április 1-től nyári menetrend a MÁLÉV-nél — A nemzetközi forgalomhoz igazodva a MALÉV április 1 -én vezeti be a nyári menetrendet — jelentette be pénteki sajtó- tájékoztatóján légiközlekedési vállalatunk központjában dr. Stoklász Sándor forgalmi igaz­gató. A nyári menetrendben külö­nösebb változás nincs, a MALÉV és 18 partner légitársasága heti 282 menetrendszerinti járatot indít a Ferihegyi repülőtérről. Újdonság viszont, hogy három külföldi légitársaság, az olasz Alitalia, a libanoni Middle East Airlines és a Szíriái Syrian Arab Airlines indít a nyári idényben menetrendszerinti járatot Bu­dapestre. A nyári menetrend életbelép­tetésével egyidőben üzembe áll­nak a TU 154-es típusú három- sugár-hajtóműves repülőgépek, amelyek a MALÉV menetrend- szerinti útvonalhálózatán kilenc városba — Moszkva, Helsinki, Bejrút, Frankfurt, Róma, Lon­don, Párizs, Nicosia, Damasz­kusz — közlekednek. A TU 154- es járatokon ismét bevezetik az első osztályt; így a gépeken 136 turista-osztályú és 8 első osztályú hely lesz. A nyári menetrendi időszak­ban általában május 20 és szeptember 30 között - közle­kednek a MALÉV szokásos idényjáratai is; hetenként há­romszor Burgaszba, Várnába és Konstanzába. Június 1—szep­tember 30 között heti négy já­ratot indít a MALÉV és az Aeroflot Kijevbe, s ugyanezen idő alatt heti hat MALÉV és JAT járat közlekedik Dubrovnik­be; tekintettel a megnövekedett forgalomra, májustól szeptem­berig növeli járatainak számát a MALÉV és az Interflug Ber­linbe, Drezdába, Lipcsébe és Er­furtba. A nyári menetrend bevezeté­se eqyben jubileuma is a MALÉV-nak, 15 évvel ezelőtt 1959. április 1-én indult a MALÉV első Budapest—Moszk­va közötti járata, amely IL 14-es géppel annak idején meg 30 utast és 200—300 kilő árut szál­lított, s két nap alatt járta meg az utat. Hétfőtől a TU 154-es gépek Moszkvába és vissza alig több mint 4 óra alatt teszik meg az utat 300 utassal és több ton­na áruval. A MALÉV és az Aeroflot az 1959 évi heti 2—2 járatával szemben a mostani nyári idényben heti 15 járatot indít A tájékoztatón szóba került, hogy a MALÉV és a Ferihegyi repülőtér forgalma évről évre növekszik. 1973-ban a MALÉV menetrendszerinti és különjára­tain 394 ezer utas repült és több mint 6,6 millió kilogramm árut szállítottak. A Ferihegyi repülő­téren 1973-ban csaknem egy­millió utas fordult meg. A MALÉV menetrendszerinti jára­tainak nemzetközi útvonalháló­zata kiterjed Európa és a Kö­zel-Kelet 27 országának 37 vá­rosára, útvonalhossza egyirány- ban meghaladja a 42 ezer kilo­métert. Az idén új MALÉV-iro- da nyílik Prágában és bővül a MALÉV rómoi Irodája. széf együtt az értékelő és elő­készítő munkába és több javas­latot is tettek a kollektív szer­ződés módosítására. A nőpoli­tikái határozatok realizálására is mind nagyobb erőfeszítésekre került sor. A megye gazdasági fejlődé­séről szólva kiemelte, hogy az ipari termelés az elmúlt évek­hez viszonyítva élénkebben nö­vekedett és különösen a tanácsi vállalatok és az ipari szövet­kezetek fokozták termelésüket A mezőgazdasági termelés is a terveknek megfelelően alakult A szocialista versenymozga­lom 1973-ban is komoly té­nyezője és segítője volt a me­gye gazdasági fejlődésének, és a szocialista brigádmozgalom a továbbiakban is a legideáli­sabb versenyforma. A munka- és életkörülmények alakulásá­ról elmondta, hogy a központi bérfejlesztés, illetve más intéz­kedések hatására megyénkben a lakosság pénzbevétele kilenc százalékkal emelkedett Továbbra is sarkalatos kérdés a munkavédelem, A felvilágosí­tó munka eredményét mutatja az a tény is, hoqy 1973-ban 1972-höz képest javult a bal­eseti helyzet, csökkent a bal­esetek, illetve a kiesett munka­napok száma. Megállapította továbbá, hoqy mind jelentő­sebb az üzemorvosi tevékeny­ség is, bár méq akadnak tenni­valók. Szinte általánossá vált az is, hoqy a nagycsaládosoknak anyagi támogatást nyújtanak, ugyanakkor szép eredménynek tekinthető, hoqy az elmúlt év­ben csaknem 23 ezer felnőtt és gyermek üdült q vállalati ücfü­lőkben. A szakszervezetek is kivették részüket az „Építsünk óvodát" mozgalomból, és ennek során több mint négymillió forinttal járultak hozzá az akció sikeré­hez. A megye 1974. évi állami fel­adatairól dr. Hazafi József, A Baranya megyei Tanács Végre­hajtó Bizottságának titkára tá­jékoztatta a megjelenteket. A beszámolót é$ az azt köve­tő ez évi előterjesztést vita kö­vette, amelyen felszólalt Ger­gely László, a KISZ Baranya megyei Bizottságának titkára. Takács István, a Sopiana SZB titkára, Markwart Károly, a Me­cseki Szénbányák Vállalat Szak- szervezeti Bizottságának titkára, Szabó Jánosné SZMT tag, Lu- kics József, a MEDOSZ Baranya megyei Bizottságának titkára, Benyács Kornél, a számvizsgáló bizottság elnöke, Tárnái János nyugdíjas, dr, Sziráki Ferenc, a Közalkalmazottak Szakszerveze­tének megyei titkára, Vass Já­nos, a SZOT titkárságának tag­ja, a szervezési és káderosz­tály vezetője, Solymosi János, a Hőerőmű Vállalat SZB titkára és Halas Ilona, az SZMT nőfele­lőse. — Zombori képzőművészet alkotásai érkeztek Bajára. A részben magyarlakta jugoszlá­viai város művészeinek alkotá­saiból kiállítás nyílik Baján április 4-én. BNES .:?;v C tó,?*' ■ mássá Keresse fel az Óra és Ékszerjtereskedelmi Vállalat üzleteit, el a legszebb diváfékszer'ék, órák és ajándéktárgyak közöl válogathat PÉC5, BEM U. 8. PÉCS, KOSSUTH L U. 19. KOMLÓ, LENIN TÉR 6/E. MOHÁCS, SZABADSÁG U. 10. *0CjLtM 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom