Dunántúli Napló, 1974. március (31. évfolyam, 59-89. szám)

1974-03-01 / 59. szám

/ Vffág pf©?Ätárja?, ©gyesGffetefd Dunántúlt napio XXXI. évfolyam, 59. szám 1974, március 1., péntek Ära: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának iapja A rámán kormányfő budapesti városnézésen Dow Gheorghe Maurer, a Ro­mán Szocialista Köztársaság Minisztertanácsának elnöke és kísérete a magyar hősök em­lékművének megkoszorúzása után Budapest nevezetességei­vel ismerkedett. A vendegeket a városnézésre elkísérte Szép­völgyi Zoltán, a Fővárosi Ta­nács elnöke, Roska István kül- iigyminiszter-helyettes, és Mar­tin Ferenc, a Magyar Népköz­társaság bukaresti nagykövete. A városnézés Metró-utazás­sal kezdődött. A Baross téren Daczó József, a BKV vezérigaz­gatója és Balogh László, a Metro üzemigazgatója fogadta a vendégeket, akik ezután egy szerelvénnyel a Deák térig utaz­tak., Itt megtekintették a föld­alatti gyorsvasút forgalmi és energia-központját. Érdeklődés­sel hallgatták az ismertetést a vezérlőpultokon, az üzemelés különböző fázisait szemléltető jelzésekről, arról, hogy a szi­gorú menetrend előírásait az elmúlt évben 99,5 százalékos pontossággal teljesítették a szerelvények, valamint arról, hogy nagyfokú körültekintéssel és tartalékkal biztosítják a Metro energiaellátását. Ezt kö­vetően a vendégek továbbutaz­tak a Batthyány térig. A Met­ró-utazás közben szó esett a földalatti üzemelésével, további vonalainak építésével, a fővá­ros közlekedésében betöltött szerepével kapcsolatos kérdé­sekről. A Batthyány téren meg­tekintették a Szentendrei HÉV csatlakozó szintjét. A vendégek a továbbiak során megtekin­tették a budapesti Mátyás templomot, ahol dr. Fábián Já­nos kanonok ismertette a nagy­múltú templom történetét. Ezt követően a Halászbástyáról a főváros panorámájában gyö­nyörködtek, közben a lakásépí­tésekről, a városrekonstrukció­ról beszélgetett a román kor­mányfő a Fővárosi Tanács el­nökével. A városnézés a Buda­pesti Történeti Múzeumban fe­jeződött be, ahol dr. Horváth Miklós főigazgató fogadta a vendégeket, akik megtekintet­ték a középkori királyi palota­kiállítást. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke csütörtökön ebédet adott Ion Gheorghe Maurer, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertanácsa elnökének tiszteletére az Országház va­dásztermében. Részt vett az ebéden Fehér Lajos, a Minisztertanács elnök- helyettese, Nyers Rezső, a Köz­ponti Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai: dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyette­se, dr. Csanádi György közle­kedés- és postaügyi miniszter, dr. Horgos Gyula, a kohó- és gépipari miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter, Szépvölgyi Zol­tán, a Fővárosi Tanács elnöke, Gyenes András, az MSZMP KB külügyi osztályának vezető­je, s a politikai élet több más vezető személyisége. Az ebéden részt vettek a ro­mán kormányfő kíséretének fiagjas. A szívélyes, baráti hangulatú ebéden Fock Jenő és lor. Gheorghe Maurer pohárkö­szöntőt mondott Losonczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke csütörtökön délután az Ország­házban fogadta Ion Gheorghe Maurert, a Román Szocialista Köztársaság Minisztertanácsá­nak elnökét. A szívélyes, baráti találkozón jelen volt Roska István külügy­miniszter-helyettes, Martin Fe­renc, a Magyar Népköztársa­ság bukaresti nagykövete, illet­ve Virgil Trofin, a Román Szo­cialista Köztársaság Miniszter­tanácsának elnökhelyettese. Cornel Pacoste külügyminisz­ter-helyettes, és loan Cotot, a Román Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete.. Kádár János fogadta Ion Gheorghe Maurert Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön délelőtt a Központi Bi­zottság székházában fogadta Ion Gheorghe Maurert, a Ro­mán Szocialista Köztársaság minisztertanácsának elnökét A szívélyes, baráti találkozón jelen volt dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Roska István küHigyminisz- ter-helyettes, Martin Ferenc, a Magyar Népköztársaság buka­resti nagykövete, illetve Virgil Trofin, a Román Szocialista Köztársasáq minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, Cornel Pacoste külügyminiszter-helyet­tes és loan Cotot, a Román Szocialista Köztársaság buda­pesti nagykövete. Februárban megvalósult Három új üzlettel gyarapodott Kertváros A megye legnagyobb tsz-e (3. old.)) Kétszázhafvanezer dolgozó béremelés# (3. old.) 25 éves az OTP (3. old.) Kommunista pedagógusok ankétja (5. old.) Űj fejlemény a Telsz er-ügyben (5. old.) Ülést tartott a Minisztertanács Napirenden s «z ipar ét a kivitelező építőipar állami szekto­rában dolgozó munkások, közvetlen termelésirányítók, kisegítő alkalmazottak, valamint a színházak és szinházjellegű intézmé­nyek dolgozóinak béremelése; az egyetemeken és főiskolákon tanuló házaspárok szociális Helyzete; a családvédelem és a több- gyermekes családok szociális körülményei; a család és nővédelmi hálózat továbbfejlesztése; a tehergépjárművek rekonstrukciójára hozott határozat végrehajtásának eredményei. A kormány tájékoztatási hiva­tala közli: a Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. e Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke tájékoztatást adott Ab- duszalem Dzsalludnak, a Líbiai Arab Köztársaság miniszterel­nökének hazánkban tett látoga­tásáról. A tárgyalásokon meg­vizsgálták a magyar-líbiai kap­csolatok helyzetét, továbbfej­lesztésének lehetőségeit. Eszme­cserét folytattak az időszerű nemzetközi kérdésekről, külö­nös figyelmet szentelve a közel- keleti eseményeknek. Megelége­déssel állapították meg, hogy a két ország kapcsolatai mindkét fél előnyére fejlődnek, és to­vábbi lehetőségek állnak fenn az együttműködés sokoldalú szélesítésére. Egyetértettek ab­ban, hogy a látogatás nagyban hozzájárult a két ország kap­csolatainak erősítéséhez. A kor­mány a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. A külügyminiszter beszámolt Ausztriában tett látogatásáról, amelynek során megbeszélése­ket folytatott dr. Rudolf Kirch­schläger külügyminiszterrel a nemzetközi helyzet és a kétol­dalú kapcsolatok időszerű kér­déseiről. Fogadta őt Franz Jo­nas államelnök és dr. Bruno Kreisky szövetségi kancellár is. A tárgyalások szívélyes légkör­ben, a jószomszédság jegyében folytak le. A kormány a jelen­tést jóváhagyólag tudomásul vette. A munkaügyi miniszter elő­terjesztése alapján a kormány megtárgyalta és elfogadta az állami szektor iparon és építő­iparon kívüli ágazataiban az ipari és kivitelező építőipari te­vékenységet végző munkásók és közvetlen termelésirányítók, továbbá az ipar és a kivitelező építőipar állami szektorában dolgozó kisegítő alkalmazottak bérrendezésére vonatkozó ja­vaslatokat. A Minisztertanács úgy határozott, hogy a béreme­lésekre április 1-i hatállyal ke­rüljön sor. A munkaügyi és a művelődésügyi miniszter előter­jesztése alapján a Miniszterta­nács határozatot hozott a szín­házak és a szinházjellegű zenei intézmények dolgozóinak bér­rendezésére is. A kormány fel­kérte a SZOT főtitkárságát, hogy a szakszervezeti szervek nyújtsanak hatékony segítséget az intézkedések végrehajtásá­hoz. Az igazságügyminiszter elő­terjesztése alapján a kormány megtárgyalta a családjogi tör­vény módosításáról szóló terve­zetet, és úgy határozott, hogy azt törvényjavaslatként az or­szággyűlés elé terjeszti. Az egészségügyi miniszter ja­vaslatot tett a család- és nővé­delmi tanácsadó hálózat orszá­gos kialakítására. A nők és a születendő gyermekek egészsé­gének hatékonyabb megóvása érdekében szükséges, hogy — a házasulóknak a család- és nő­védelmi tanácsadáson való kö­telező részvétele mellett — a tanácsadás az egész érintett lakosságra kiterjedjen. Ennek érdekében a tanácsadói, a gyó­gyító-megelőző tevékenységet az anya- és gyermekvédelmi há­lózaton belül a jelenlegi ötéves tervidőszak végéig kibővítik, a már működő szervezeteket meg­erősítik, ahol pedig ilyen szol­gálat még nem működik, ott annak feltételeit megteremtik. A kormány az előterjesztést el­fogadta. A kormány megtárgyalta és elfogadta az egészségügyi, va­lamint a művelődésügyi minisz­ternek a népesedéspolitikai ha­tározatból következő oktatási és nevelési feladóikról szóló elő­terjesztését. A kormány úgy ha­tározott, hogy az oktatást a ki­dolgozott irányelveik alapján ­kísérletképpen az iskolák egy részében — már az ősztől meg kell kezdeni és az 1975-76-os tanévben a felsőoktatási intéz­ményekben is meg kell szervez­ni. Emellett az érintett állami és társadalmi szervek bevonásá­val a családi életre nevelést az oktatási intézmények keretein túl is kiterjesztik. A Minisztertanács megtár­gyalta a munkaügyi miniszter jelentését a családpolitika és családvédelem, valamint a többgyermekes családok szociá­lis helyzetéről. A jelentés meg­állapítja, hogy az utóbbi évek­ben, elsősorban a népesedés- politikai határozat nyomán, je­lentős intézkedések történtek, amelyek kedvezően befolyásol­ják a családok életét, össze­hangolt, a családok sajátossá­gait mérlegelő családpolitikai tevékenységre, a családok, kü­lönösen a sokgyermekes csalá­dok helyzetének további javí­tására van szükség. A kormány a jelentést jóváhagyólag tudo­másul vette és az abban fog­lalt következtetéseket a továb­bi tevékenység alapjául elfo­gadta. Utasította a munkaügyi minisztert, hogy 1975 elejére a feladatok megoldására prog­ramot dolgozzon ki és nyújtson be a Minisztertanácshoz. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Ifjúságpoli­tikai és Oktatási Tanács jelen­tését az ifjúsági törvény végre­hajtásáról, valamint az ötödik ötéves tervben megvalósítandó ifjúságpolitikai feladatokra vo­natkozó javaslatát. A jelentés megállapítja, hogy mind a köz­ponti, mind a helyi intézkedések jól szolgálták az ifjúságpolitikai célkitűzések megvalósítását, amelyek nyomán javultak a fia­talok életkörülményei. Továbbra is biztosítani kell a fiatalok megfelelő arányban történő la­káshoz juttatását, elő kell segí­teni a családalapítás, pálya­kezdés, továbbtanulás, a töme­ges testedzés, a lakóterületi szabadidő-eltöltés feltételeinek javítását. A kormány a jelentést tudomásul vette. Felhívta a mi­niszterek és az országos hatás­körű szervek vezetőit, a fővárosi éí) a megyei tanácsok elnökeit, 'ffahftaiáz m S, oldabnJ) Az újmecsekaljai supermarket! belseje. => Szoltoki! fel«. « A korán beköszöntött tnvo- szias időjárás ellenére viszony­lag kevés beruházás készült el februárban. Az építők inkább új tervek megvalósításával kö­szöntik a márciust. Pécsett a közelmúltban ad­ták ót a korszerűen felszerelt GASZTROFOL-üzemet. A Me- csekvidéki Vendéglátó Válla­lat kezelésében levő új létesít­mény a berendezéssel együtt 20 millió forintos költséggel ké­szült. Újmecsekalján műszakilag átadták Pécs első supermarkett jellegű áruházát. A több mint 1640 négyzetméter alapterületű szolgáltató egység tíz, a beren­dezés pedig 3,5 millió forintba került. Három új üzlettel gaz­dagodott a Kertváros is. A la­kosság jobb ellátását ezentúl egy dohánybolt, zöldségbolt és egy finomfalatok boltja szol­gálja. A Kossuth Lajos utcában re­kordgyorsasággal készült el az önkiszolgáló rendszerűvé ala­kított cipőszalon. A szalon ki­vitelezési költségei 250 ezer forintba kerültek. Mohácson befejeződött a Pannónia vendéglő felújítása és bővítése, amely a megyénk­be látogató turisták által igen kedvelt. A csaknem félmillió fo­rintos beruházás eredménye­ként bővítették a konyhát, a szociális létesítményeket, vala­mint az éttermi részt. Elkészült a már régóta húzódó Kun Bé­la utca burkolatának felújítása, illetve lerakása, amelynek ki­vitelezési költsége mintegy 200 ezer forintba került Február hónapban Mohácson mintegy 18 ezer járdalapot fektettek le, ezzel jelentősen javítva a vá­ros eddig elhanyagolt járdái­nak minőségét. Ennek költsége negyedmillió forintba került Komlón befejeződött a szil- vasi óvoda felújítása és bőví­tése. Az 50 személyes gyermek- intézmény kivitelezési köitséqe meghaladja a másfél millió fo­rintot. Harkányban átadták a 27Ö négyzetméter alapterületű ipar­cikk kisáruházat, mintegy há­rom és félmillió forintért. Aba- ligeten a fürdőhöz tartozó szennyvíztelepet készítették el, ezzel lehetővé vált, hogy a szo­ciális létesítményeket a háló­zatba kapcsolhassák. Ugyan­csak Abaligeten a campinghez tartozó területek eddigi víz- és szennyvíz problémáit oldották meg. A két beruházás együttes költsége több mint 200 ezer forint. Bolyban februárban 18 új la­kás építése fejeződött be. Ezen­kívül felállítottak egy 100 köb­méteres hidroglóbust, amely­nek költségei elérték a 400 ezer forintot. Bikaion egy új tűzoltó-szertár épült csaknem 120 ezer forin­tos értékben. Egyházasharaszti- ban az évente 10 ezer sertést kibocsátó olasz licensz alap­ján, francia panelekből épült sertéskombinát. A helyi terme- Jőszövetkezethez új 60 millió forintos keverő- és lucernaliszt- iizem is tartozik. Beköltözésre «árnak a szép tbőüyi lakóházak, Erb Jéftos felvétel*

Next

/
Oldalképek
Tartalom