Dunántúli Napló, 1974. március (31. évfolyam, 59-89. szám)

1974-03-01 / 59. szám

2 DÜNÄNTOU NAPLÖ 1974. március 1. ora a nagyvilágban Brezsnyev Georges Pompidou francia köztársaság! elnök március 12­13-ón látogatást tesz a Szovjet­unióban.. hogy találkozzék Leo- nyid Brezsnyevvel, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitkárával. m 4 VARSÓ: Ed word Gierek, a LEMP KB első titkára csütörtö­kön fogadta a lengyelországi látogatáson tartózkodó Ahti Karjalainen finn külügyminisz­tert. A finn külügyminiszter Kekkonen köztársasági elnök­nek és a finn kormány nevé­ben finnországi látogatásra hívta meg Edward Giereket és Pjotr Jaroszewiczet, akik a meghívást köszönettel elfogad­ták. 4 GENF: Az európai bizton­sági és együttműködési érte­kezlet csütörtökön megkezdte a napirend negyedik pontjára és az értekezletet követő további lé­pésekre vonatkozó határozati javaslat előkészítését Ugyan­akkor mind a három bizottság­ban (a biztonsági, a gazdasá­gi együttműködést és a huma­nitárius területeken való együtt­működési bizottságban), vala­mint a 12 albizottságban foly­tatódik a napirend első három pontjára vonatkozó dokumen­tumok előkészítése. 4 BUENOS AIRES: Az Ar­gentin Kommunista Párt csü­törtökön nyilatkozatában el­ítélte Cordoba tartomány reak­ciós erőit, amelyek, a fegyveres zendülést megszervezték. Mint a dokumentum hangsúlyozza, a jobboldali erők a CIA támoga­tásával folytatják ellenséges tevékenységüket. Felszólította az ország népét, hogy hala­déktalanul mozgósítsa erőit, és vcdje meg a törvényességet, a rendet és a demokratikus sza­badságjogokat. 4- BUDAPEST: A „Mai svájci festők és szobrászok" című ki­állítás pénteki megnyitására dr. Rosta Endrének, a Kulturális Kapcsolatok Intézete elnökének meghívására csütörtökön késő este Magyarországra érkezett dr. Willy Spühler, a Pro Helve­tia svájci alapítvány elnöke, volt külügyminiszter. 4 ÚJ-DELHI: Mudzsibar Rahman, Banqlades Népi Köz­társaság miniszterelnöke már­cius 28-án hétnapos hivatalos látogatásra Indiába érkezik. 4 VARSÓ: A Varsói Magyar Kulturális Intézet csütörtökön magyar irodalmi napot rende­zett. Ennek keretében mintegy 30 író, költő és műfordító rész­vételével megtartották a ma­gyar Irodalom lengyel tolmá­csolóinak első országos konfe­renciáját. Ez alkalomból meg­nyílt Molnár Edit „Magyar írók arckéoei" című nagysikerű fényképkiállitása, Kádár János csütörtök délelőtt fogadta Ion Gheorghe Maurert KS/D. NAPLÓ, TELEFOTO KGST-együttműködéssel Vinnylca és ftbertlrsa között 757 kilovoltos távvezeték épfli Csütörtökön Moszkvában be­fejeződött a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsa Végre­hajtó Bizottságának ülésszaka, amelynek munkájában Bulgá­ria, Csehszlovákia, Kuba, Len­gyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió, valamint Jugoszlá­via képviselői vettek részt. Az ülésről kiadott közlemény meg­állapítja: — A végrehajtó bizottság felmérte a KGST tagállamok együttműködésének eredményeit az 1971-ben elfogadott komp­lex szocialista qazdaságl integ­rációs program teljesítésében. A KGST szervei nagyszabású és eredményes munkát végeztek a tagországok együttműködésének tökéletesítése és elmélyítése, a program megvalósítása érdeké­ben. — A résztvevők tervbe vették az integráció elmélyítését a vil- lamosenergia-termeiésben. Az érdekelt európai KGST-országok megállapodtak abban, hoqy kö­zösen vesznek részt a Vinnyica 4 BUDAPEST: Az Országos ' Béketanács és a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának el­nöksége csütörtökön este a Gellert Szállóban vacsorát adott dr. Jósé Ortiz Reyes, a perui igazságügyi tanács elnöke, a Béke Világtanács tagja és fele- séqe tiszteltére. A vacsorán jelen volt Felipe SolarI Swayne, a Perui Köz’ársasáq magyar- országi nagykövete Is. (Ukrajna) és Albertirsa (Ma­gyarország) között létesítendő 750 kilovoltos távvezeték felépí­tésében. A nemzetközi távveze­ték a Szovjetunió európai ré­szének eqységes energiarend­szerét kapcsolja össze az euró­pai KGST-országok egyesített energiarendszereivel. Megálla­pították, hogy a KGST-orszá- gokban és Jugoszláviában 1971 —1980 között a villamosener- gia-termelés mintegy kétszere­sére, 1990-iq pedig ismét két­szeresére növekszik. — A végrehajtó bizottsáq a KGST titkárságának javaslatá­ra tervbe vette, hogy a követke­ző években új hűtőházakat és hűtőkonténereket gyártanak. — A végrehajtó bizottsáq megvizsgálta a szintetikus fes­ték- és szerves féltermékgyár- tási kapacitások feiíesztésével és bővítésével összefüggő ja­vaslatokat, valamint azt az in­dítványt, amelv nemzetközi ve­gyiszál gazdasáqi egyesülés létrehozását (Interhimvolokno) célozza. 4 BAGDAD: Irak és az NSZK úgy határozott, hogy nagyköveti szinten helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat. 4 LONDON: A brit külügy­minisztérium csütörtökön beje­lentette, hogy az angol kor­mány felajánlotta a brit hadi- tengerészet segítségét Egyip­tomnak a Szuezi-csaiorna meg­tisztításához. Kairó jelenleg ta­nulmányozza az angol ajánla­tot Lemondott az olasz kncstárügyj m niszler Ugo La Maifa, a Rumor-kor- mány kincstárügyi minisztere csütörtökön lemondott hivata­láról, Szándékáról levélben tá­jékoztatta Rumor miniszterelnö­köt. Lépése úgy értékelhető, mint válasz a szakszervezetek­nek a szerdai hatalmas általá­nos sztrájkra. A kormányon be­lül ugyanis La Maifa, a repub­likánus párt volt vezetője az, cki a legmakacsabbul szorgal­mazta a deflációs gazdaságpo­litikát a válsáq megoldására. Lemondása kormányválsággal fenyeget egy rendkívül kritikus időszakban. • 4 MADRID: Csütörtökön a spanyol hatóságok házi őrizet­be vették Bilbao érsekét, s a kormány állítólag engedélyt kért a Vatikántól, hogy az ér­seket perbe foghassa azért a prédikációjáért, amelyben több szabadságot követelt, a baszk kisebbségnek, 4 MOSZKVA: Csütörtökön Belqrádhól Moszkvába érkezett a kubai párt- és kormánykül- döttséq, amelyet Raul Castio, a Kubai Kommunista Párt Po­litikai Bizottságának tagja, a forradalmi kormány miniszter­elnökének első helyettese hon­védelmi miniszter vezet. 4 BELGRAD: Csütörtökön Újvidéken a tartományi kép­viselőhöz ünnepi ülésén kihir­dették Vajdaság önálló tarto­mány alkotmányát. Ezzel lezá­rult az a több éve tartó folya­mat, amelynek során életbe­léptettek Juqoszlávia, valamint a hat tagköztársaság és két önálló tartomány új alkotmá­nyát Befejeződlek az angol választások Az eredményt ma reggel közl'k Hideg időben, csípős szélben, mégis nagy arányú részvétel jegyében folytak csütörtökön az általános választások Nagy- Britanniában. A szavazóhelyisé­geket reggel hét órakor nyitot­ták meg, este tíz órakor zárták, s nyomban utána a 635 válasz­tókerületben a helyi közigazga­tás és bankok apparátusából ki­válogatott szavazatszámlálók megkezdték o hajnali órákba nyúló munkájukat. A közvéieménykutatások a szavazás előestéjén a következő kéoet mutatták: Gallup Intézet: konzervatívok 39,5 százalék, munkáspárt 37,5, liberálisok 20,5 százalék. Opinion Research Centre: konzervatívok 38,8, munkáspárt 34,9, liberálisok 23 százalék. National Opinion Poll! kon­zervatívok 39,5, munkáspárt 35,5, liberálisok 22 százalék. Harris Intézet: konzervatívok 40,2, munkáspárt 35,2, liberáli­sak 22 százalék. A konzervatív párt a közvé­lemény-kutatási mutatók ellené­re sem érezte magát biztonság­ban, mert az ilyen felmérések a legutóbbi általános választások előtt is tévesen jósolták meg - akkor a munkáspárt javára — az eredményeket. A választási helyzet mostani bizonytalansá­gát még növelte, hogy a válasz­tókerületeknek körülbelül a felé­ben átrajzolták a határokat és „összekeverték” a hagyományos szavazói táborokat. Ennek kö­vetkeztében kétszáz választóke­rület gyakorlatilag teljesen új­nak számít A bizonytalanság másik eleme az volt, hogy mind a liberális párt, mind a skót és a walesi nacionalista párt fel­borította a választókerületi esé­lyeket Az általános választások ered­ményeiről ma hajnalban adnak jelentést 4 MOSZKVA: Csütörtökön megállapodást írtak alá, amely­nek értelmében szovjet—len­gyel együttműködéssel atomerő­mű épül Lengyelországban. 4 BECS: A közép-európai haderő- és fegyverzetcsökken­tési tárgyalások csütörtöki ple­náris ülésén a kanadai küldött­ség vezetője, George K. Gran- ' de lejtette ki kormányának állásfoglalását. Az ütésről nem adtak ki közleményt, de annyit közöltek a tudósítókkal, hogy a legközelebb! tárgyalást a jövő héten rendezik. 4 MOSZKVA: A Szovjetunió felderített és feltérképezett ipa­rilag kiaknázható földgáztarta­léka jelenleg 21 billió köbmé­ter. 4 SAN FRANCISCO: A Ma­riner—10. amerikai űrhajó fe­délzeti kamerái által készített tv-felvéteiek tanúsáqa szerint a Vénusz bolyqó különleges lég­körrel rendelkezik: a gázburok 60-$zor gyorsabban mozog, mint maga a bolygó, kivéve egy körzetet, amely állandóan a nap sugarainak útjába esik. Ma közük az űj francia kormány névsorát Messmer miniszterelnök csü­törtökön egész napon át foly­tatta kormányátalakítást ta­nácskozásait Este Jecn-Philip- pe Lecat a lemondott kormány tájékoztatási minisztere közölte, hogy pénteken délben hozzák nyilvánosságra az új kormány tagjainak névsorát, pénteken este pedig Messmer miniszter- elnök a televízióban rövid nyi­latkozatban vázolja majd az új kormány legfontosabb célki­tűzéseit Ami az új kormány összeté­telét Illeti, egyelőre csak ez látszik bizonyosnak, hogy Mi­chel Jobert, aki pénteken Bonn- ba utazik, megtortja a külügy­miniszteri tisztet^ Valery Giscard d'Estaing eddigi gazdasági és pénzügyminiszter, a függletlen köztársaságiak pártjának elnö­ke szintén tagja marad az ú] kormánynak. Közel-Kelet £yyíptom és az DSU helyreállítja diplomáciai kapcsolatait Kissinger ma Izraelbe utazik„ majd lordániába és Bonnba látogat Csütörtökön délelőtt Jeruzsá­lemből Kairóba érkezett Henry Kissinger amerikai külügymi­niszter. A repülőtéren Iszmail Fahmi üdvözölte amerikai kol­légáját. Szádot egyiptomi elnök Kis­singer amerikai külügyminisz­terrel folytatott megbeszélései­nek befejeztével csütörtökön bejelentette: Egyiptom és az Egyesült Államok úgy határo­zott, hogy helyreállítja a teljes- értéirű diplomáciai kapcsolato­kat. Szadat elnök egyúttal kö­zölte, hogy kairói látogatásra hívta meg Richard Nixont. Csütörtökön este hivatalos közleményt adtak ki az egyip­tomi-amerikai diolomáciai vi­szony helyreállításáról. Az egyipotmi kormány Asraf Ghor- balt nevezte ki washingtoni egyiptomi nagykövetté, az Egyesült Államok elnöke pedig Hermann Eilts-et nevezte ki az USA kairói, nagykövetévé. Az amerikai diplomácia ve­zetőjét, aki ma visszautazik Iz­raelbe, szombaton Jordánia fő­városában, Ammanban fogad­ják. Az 1973-as októberi hábo­rú óta Kissinger már három íz­ben látogatott el Jordániába, Kissinger vasárnap délben érkezik meg Bonnba, és a Gymnichi kastélyban négyszem­közti megbeszélést tart Walter Scheel nyugatnémet külügymi­niszterrel. Hétfőn délelőtt Wil­ly Brandt kancellárt keresi fe! hivatalában, majd délután to­vább utazik Brüsszelbe, ahol a NATO tanácsát „igazítja el". Robert McNamara, a Világ­bank elnöke szerdán este há­romnapos látogatásra Kairóba érkezett Gromika Szíriái vezetőkkel tárgyalt A Damaszkuszban tartózkodó Andrej Gromiko szovjet kül­ügyminiszter csütörtökön talál­kozott és megbeszélést folyta­tott Hafez Asszad szíriai elnök­kel, Mahmud Al-Ajubl minisz­terelnökkel, valamint Abdel Ha­lim Khaddam miniszterelnök- helyettessel, külügyminiszterrel. A találkozón részletesen és sokoldalúan megvitatták a két­oldalú kapcsolatokat, továbbá a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdéseket, különös tekintettel a közel-ke­leti helyzet rendezésére. A megbeszélés meleg, elv­társi légkörben zajlott le. Kairói vélemény Gromiko és Kissinger tárgyalásairól Kairóban nagy jelentőséget tulajdonítanak annak a tény­nek, hogy Gromiko szovjet kül­ügyminiszter jelenlegi damasz­kuszi, majd pénteken kezdődő kairói látogatása egybeesik Kissinger negyedik közel-keleti missziójával. Ezt korántsem vé­letlen egybeesésként, hanem annak jeleként értékelik, hogy a genfi békeértekezlet társel­nöki szerepét betöltő két nagy­hatalom továbbra is együttes erőfeszítéseket tesz a közel-ke­leti rendezés előmozdítására, a béketárgyalásek következő sza­kaszának előkészítésére. „Kissinger és Gromiko pár­huzamos közel-keleti missziója önmagában Is arról tanúskodik, hogy a csapatszétválasztás nein a probléma lényege - állapítja meg az ÄI Gumhurija. - -A probléma lényege a Biztonsági Tanács 242. számú határozatá­nak végrehajtása, azaz az Iz­rael által megszállt arab terü­letek teljes kiürítése és a Pa­lesztinái nép joaainak helyre- állítása. A két külügyminiszter küldetése összhangban van az­zal az egyiptomi kívánsággal, hogy a Szovjetunió és az Egye­sült Államok vállaljon cselekvő szerepet az iaazságos béke megteremtésében." Súlyos belpolitikai válság Etiópiában A hadsereg megszállta a főváros stratégiai pontjait — Űj miniszterelnököt nevezett ki a császár Csütörtökön tovább súlyosbo­dott Etiópiában a válság: dél­előtt katonai alakulatok jelen­tek meg a főváros stratégiai­lag fontos pontjain, megszállták a bankokat, a központi távíró hivatalt és *a repülőteret. Addisz Abebában csütörtö­kön az első izgalmakat az vál­totta ki, hogy helikopterekről több ezer röplapot szórtak le, amelyben a légierő és a légi- deszant dandár teljes támoga­tásáról biztosította az Aszmará- ban fellázadt második hadosz­tályt és közölte, hoqy o fővárosi alakulatok nem hajlandók elfoj­tani a rendülést, ha erre pa­rancsot kapnának. A katonák üdvözölték a kormány lemon­dását, ugyanakkor hűségüket nyilvánították ki Halié Szelasz- szié császár iránt. Néhány órá­val később a hadsereg páncé­losokkal körülvette és többszáz katonával megszállta Addisz Abeba repülőterét. Halié Szelasszié etióp csá­szár délután rádióbeszédben jelentette be a nemzetnek, hogy új kormányfőt nevezett .ki. és a korábban jelzettnél maqasabb zsoldemelést ad a katonáknak. Az ú| miniszterelnök Endalka- vecs Makkanen volt posta- és közlekedésügyi miniszter. Kor­mányát saját hatáskörében ál­lítja össze, a császár csupán « hadügyminisztert nevezte ki Abie Abebe tábornok személyé, ben, aki eddig a szenátus el­nöke volt. A szárazföldi hadse­reg új főparancsnoka Szelasz- szié Bereka altábornagy. Meg­figyelők szerint a császár mind- két tábornok kinevezésével a lázongó hadsereg kedvében akart járni. A? uralkodó ezenkívül beje­lentette, hoqy a közlegények havi fizetését nem 100, hanem 112 etióp dollárra (56 amerikai dollár) emeli. Az Aszmarábem fellázadt második hadosztály 150 dolláros zsoldot követelt, az ő ügyükben a császár később ígért választ. Végül megígérte, hogy ha a katonák békésen visszatérnek laktanyáikba, sem­milyen büntetés, vagy megtor­lás nem sújtja őket A főváros utcáin katonai ét rendőrségi Járőrök cirkálnak. A hatóságok este 8 órától kijárási tilalmat rendeltek el, A főváro* utcái a teljes katonai hatalom­átvétel képét mutat'ák. Addis* Abeba északi részén mlnteqy 3000 diák tüntetett a szerdán lemondott kormány ellen. Dip­lomáciai források szerint a ka­tonaság már megkezdte a volt .kabinet tagjainak letartóztatá­sát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom