Dunántúli Napló, 1973. december (30. évfolyam, 320-348. szám)

1973-12-01 / 320. szám

DUNANTOll NAPIÓ 1973. december 1. 24 ora a nagyvilágban Átmeneti feszültség a szuezi Izrael teljes harckészültségbe ! helyezte csapatait — jelentet­ték be Tel Avivban — azt kő- vetően, hogy csütörtökön meg­szakadtak az Egyiptommal foly­tatott tárgyalások a Kairó— Szuez országút 101-es kilomé­terkövénél. Siilasvuo, a közel-keleti ENSZ békefenntartó erők főparancs­noka az egyiptomi hadügymi­niszterrel folytatott tárgyalásait követően egyes hírek szerint találkozni fog Dajan izraeli hadügyminiszterrel is. Abba Eban izraeli külügymi- I niszter a Jediot Aharonot című l fronton izraeli lapnak adott interjújá­ban a frontokon támadt feszült­ség és a tárgyalások elakadása ellenére is annak a véleményé­nek adott hangot, hogy decem­ber 18-án Genfben megkez­dődhetnek a béketárgyalások. Jasszer Afarat, a palesztinai felszabadítási szervezet elnöke egy interjúban közölte, hogy a béketárgyalásokon való részvé­telről a szervezet végrehajtó bizottsága fog dönteni. A kér­désről egyelőre a központi bi­zottság tárgyal, és hamarosan várható a döntés. KS/D. NAPLÓ. TELEFOND NDK—belga tárgyalások Losonczi Pál. a Nénközfársasáq Elnöki Tanácsinak elnöke pén­teken hivataliban fogadta a lengyel S7E>M küMöttséqét Ké­pünkön a delegáció vezetőiével, ián Szyblak, a LEMP PB tagja, a KB titkárával szorít kezet---------------------------*---------------------------­V égetértek Otto Winzernek, az NDK külügyminiszterének brüsszeli tárgyalásai. Winzer Van Elslande belga külügymi­niszter meghívásának tett ele­get. A tanácskozásokról kiadott közös közlemény aláhúzza, hogy a megbeszélések a kölcsönös megértés légkörében mentek végbe. A két fél megelégedését nyilvánította az európai enyhü­lés eredményei kapcsán és ki­fejezésre juttatta, hogy kölcsö­nösen hozzá kíván járulni az európai biztonság megszilárdí­tásához. az eqyüttműködés fej­lesztéséhez. Kifejezték azt a re­ményüket. hogy az európai biz­tonsági és együttműködési kon­4- BONN: A kutatási és technológiai ügyek minisztéru- mában a két ország tudomá­nyos és műszaki együttműkö­déséről szóló megállapodásról tárgyaltak az NDK és az NSZK kormányának a megbízottai. A tárgyalásról kiadott hivatalos közlemény szerint a két *él megállapodott abban, hogy 1974. januárban Berlinben foly­tatja konzultációit. 4 PHNOM PENH: A khmer hazafiak pénteken felszabadí­tották a Phnom Penhtől mind­össze 24 kilométerrel északke­letre fekvő Vihear Suor straté­giai fontosságú várost, s meg­futamították a 400 főnyi hely­őrséget. A felszabadító erők a Mekong-folyá keleti partián fekvő város bittokba vételével ellenőrzésük alá vonták a kelet felől a fővárosba vezető útvo­nalakat. 4 NEW YORK; Az ENSZ­közgyűlés 28. ülésszaka pénteki ülésen 91 szavazattal 4 ellené­ben— 26 tartózkodás mellett—- határozatot fogadott el a dél­afrikai faji megkülönböztetés és elkülönítés megítéléséről. A túl­nyomó többségei elfogadott ha­tározat ellen szavazott óz Egyesült Államok, Nagy-Britan- nia, a Dél-Afrikai Köztársaság és Portugália. Húsz év után felébredt Húsz évig nem tudta kinyitni a szemét és mozdulatlanul fe­küdt betegágyán Nagyezsda le- begyin. A dnyepropetrovszki te­rületen élő asszony még 1952- ben influenzát kooott. A beteg­ség szövődményeként éles fej­fájás lépett fel nála, majd el­vesztette beszélő- és mozgás- képességét. A szíve, tüdeje és többi belső szerve továbbra is normálisan működött Az orvosok mindent megtettek az asszony megqyógyítósa érde­kében. A beteg azonban sem­milyen küiső behatásra nem reagált, úqy hoay mestersége­sen kel'ett táolálni. Két évtizedes mozdulatlanság után a beteg állaootában a kö­zeimül'.ban váratlanul javulás állt be. Nagyezsda lebeqyin ma már rendesen lát, beszélget és járni tanul. A szakemberek szerint az asz- szony letargikus álomban volt húsz évig. | ferencia tárgyalásai mielőbb ked­vező és konkrét eredményekkel érnek véget, s ezzel megnyitják az utat a bizalmon alapuló együttműködés előtt a konti­nensen. Hangsúlyozták a felek a had­erőcsökkentési tárgyalások fon­tosságát, s a közös közlemény méltatja a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kap­csoltok javulását. Otto Winzer látogatásra hív­ta meq az NDK-ba Van Elslan­de belga külügyminisztert. * Az NDK külügyminisztere a délutáni órákban továbbutazott Luxemburgba. E’uVott dr. Garíos Rafae? Rodriguez Dr. Carlos Rafael Rodriguez, á Kubai Köztársaság miniszter­elnök-helyettese, a magyar—ku­bai gazdasági és műszaki együttműködési bizottság társel­nöke pénteken Magyarországról Berlinbe utazott. Búcsúztatásá­ra megjelent dr. Ajtai Miklós miniszterelnök-helyettes. I 4- RÓMA: öt kg tiszta heroint | foglalt le az Olasz rendőrség csütötökön a római központi pályaudvaron egy Zágrábból érkezett olasz férfi bőröndjé­ben. Az elkobzott kábítószer értéke körülbelül kétmilliárd lí­ra. A rendőrség hat személyt letartóztatott és feltételezi, hogy nemzetközi heroincsempész- bandát sikerűit ártalmatlanná tennie. 4- BEIRUT: A palesztin hír­ügynökség jelentése szerint ie- I lenleg mintegy 22 ezer palesz- I tint tartanak fogva az izraeliek. A Tel Aviv melletti Aszka'on \ börtönében a palesztin foglyok I fellázadtak az izraeli fegyőrök bestiális módszerei ellen — az összecsapásnak számos halott­ja és sebesültje van. 4- NEW YORK: Dean L Mann New York-i rákkutató pénteken közzétett tanulmányában arról számol be, hogy házinyuiak szervezetében olyan különleges szérumot sikerült kifejleszten'e, amely kimutathatja a- fehéryé- rűségben szenvedő betegek fe­hér vérsejtjeinek antigénjeit. Az új szérum segítségével a fe­hérvérűség (leukémia) már kez­deti stádiumában megállapít­ható. 4 PEKING: A hét elején hét jugoszláviai fiatal érkezett Pe- kingbe, hogy az idegen nyel­vek főiskoláján elsajátítsa a kí­nai nyelvet. A tanulmányi idő négy és fél év. Jugoszláviában jelenleg tíz kínai diók tanul nyelvet. Az érkezőkkel együtt a pekingi egyetemen ma már mintegy 450 külföldi diák tanul. Államosítás Zairében „Mától kezdve ismét zairei tulajdonban vannak az ültetvé­nyek, az állattenyésztés, a föld­birtokok, a hitelből finanszíro­zott kihasználási engedélyek és megnyílnak az érvényesülési le­hetőségek" — jelentette ki pén­teken a nemzetgyűlés előtt Mo­butu zairei elnök. Hozzáfűzte: „azokért a kihasználási engedé­lyekért, amelyeket külföldi ma­Gőrőg csodabogár gán vagy jogi személyek saját erejükből finanszíroztak, a volt tulajdonosok 10 éves határidővel méltányos kártérítést kapnak”. Mobutu ezen kívül be'elentet- te: az ország határszéli körze­teit el kell hagynia minden gö­rög, pakisztáni és portugál ál- lámpolaárnak, aki csempászke- reskedelmet bonyolít le zairei termékekkel. ­„Átmeneti köztársaság" Konstantin Rallisz, a minisz­terelnök mellé rendelt minisz- j tér, aki egyebek között a tájé- i koztatási miniszter feladatkörét is ellátja, csütörtökön este a francia hírügynökségnek adott nyilatkozatában „átmeneti köz- j társasági rendszerként" jellé- j mezte a jelenlegi görög kato­nai rezsimet. Ez az átmeneti állapot — a miniszter kijelen­tése szerint — a választásokig fog fennállni, Rallisz ugyanak­kor sietett kijelenteni, hogy — „tekintettel a jelenlegi állapo­tokra" — pillanatnyilag nem lehet még kitűzni a választá­sok időpontját. A miniszter hoz­záfűzne, hogy a választásokat illetőleg nem évekről, csak hó­napokról van szó. Arra a kér­désre, hogy mit tart a válasz­tások szükséges előfeltételei­nek, Rallisz elsősorban „az agyak lecsillapodását" jelölte meg. Közölte még, hogy a je­lenlegi kormány által kidolgo­zandó alkotmányt nem teszik függővé népszavazástól, és nem terjesztik valamilyen par­lament elé sem. A Papadopu- losszal kapcsolatos kérdésekre csak annyit mondott, hogy a volt államfő „kijúló egészség­nek önrend". Csütörtökön este az athéni rendőrfőkapitányságra „invi­tálták" az athéni laptulajdono­sokat és lapkiadókat. Közölték velük, hogy a sajtó szabadon publikálhat mindent, amit akar, ,fisak saját felelősségére". A rendőrség egyúttal a jelenlegi rezsim támogatására szólította fel az újságírókat I 4 SZÓFIA: A Bolgár^ Nép- ; köztársaság Minisztertanácsa az ország energiaellátásában mu­tatkozó nehézségek miatt órán- I ként 80 km-re korlátozta a sze­mélygépkocsik 70 km/órára a tehergépkocsik maximális se­bességét. December elsejétől a szolgálati gépkocsik üzem­anyag-ellátását 50 százalékkal csökkentik, 1974. folyamán pe­dig tilos lesz a szolgálati gép- kocsipark növelése. A magán­gépkocsik havi üzemanyag-ellá­tását a jelenlegi árakon 40 H- i terben állapította meg a kor- ! mány. 4 VARSÓ: A LEMP PB meg­hívására néhánynapos lengyel- országi baráti látogatásra V or­sóba érkezett Enrico Berlinqu- er, az Olasz Kommunista Párt KB főtitkára. 4 BERLIN: Az NDK-nak je­lenleg 99 állammal van diplo- J máciai kapcsolata: a 99-edik- | | kel, Madagaszkárral éppen ezen a héten lépett diplomáciai viszonyra. KGST — Finnország ünnepélyesen írták alá pénte­ken a KGST-palota ban a KGST és Finnország együttműködési bizottságának november 29— 30-án megtartott első üléséről szóló jegyzőkönyvet, A hivatalos sajtóközlemény i szerint a bizottság munkatervet í fogadott el 1974-re, amely elő­irányozza a KGST-tagországok j és Finnország közötti sokol­dalú együttműködés lehetősé- ! geinek feltárását a gépgyártás, a vegyipar, a közlekedés, a tu­dományos-műszaki eqyüttműkö- | des. a szabványosítás és a statisztika több területén. 4 JERUZSÁLEM: Az izraeli rendőrség gumibotokkal és víz­ágyúval oszlatott szét Jeruzsá- j lemben egy utcai tüntetést, amelynek résztvevői az eltűnt­nek nyilvánított izraeli katoná­kat kérték számon Go Ida Meir miniszterelnöktől. 4 TEL AVIV: A főpostán pénteken hat levélbombát fe­deztek fel és tettek ártalmat- j Ionná. Csütörtökön szintén hat, ! szerdán pedig tíz hasonló kül­demény érkezett, valamennyit Olaszországban adták postára. 4 MOSZKVA: Eszak-Kazahsz- tánban 150—200 ezer lakosú új várost építenek moszkvai egye- | térni hallgatók tervei alapján. Az új város egy Arkalik nevű kis körzeti központ helyén épül fel. A környéken gazdag bauxit- lelőhelyekre bukkantak. Az Ar- kalikban építendő alumínium­gyár lesz o helyi ipar alapja. 4 ULÁNBÁTOR: A Mongol Népköztársaság és Kanada kormánya elhatározta, hogy nagyköveti szinten diplomáciai kapcsolatot létesít egymással. 4- WASHINGTON: Amerikai tudósoknak sikerült izolálniuk a vírusos májbetegség kórokozó­ját. A fertőző vírust elektronikus I mikroszkóp segítségével le is I fényképezték. A konstruktív együttműködés példája Befejeződött Leonyid Brezs- nyev ötnapos indiai látogatása A Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának fő­titkára e viszonylag rövid idő alatt olyan sokrétű megbeszé­lés-sorozatot folytatott és olyan gazdag programot bonyolított le, amelynek nyomán — Zam- jatyin szóvivő szavaival — új szakasz kezdődik a szovjet—in­diai kapcsolatokban. Ezekről a kapcsolatokról mind Brezsnyev, mind Indira Gandhi miniszterelnök-asszony megelé­gedéssel állapította meg, hogy azok sikeresen, az együttműkö­dés és a kölcsönös megértés szellemében fejlődnek. Brezsnyev látogatásának je­lentőségét néhány szám is ér­zékelteti. Az indiai főváros Pá­lam repülőterétől a szállásig a hírügynökségek jelentése szerint legalább kétmillió ember kö­szöntötte az SZKP KB főtitká­rát, a Vörös Erődnél tartott be­széd során pedig még ennél is több. A megfigyelőket nem a számok bűvölete késztette az impozáns adatok közlésére, ha­nem az a szándék, hogy ilymó- don is emlékeztessenek India, a világ második legnépesebb országának méreteire. A két hatalmas ország kap­csolatai önmagunkban is nagy- jelentóségűek. De, tekintettel dimenzióikra és a világban el­foglalt különleges helyzetükre, viszonyuk fontossága még tá­gas határaikon is messze túlnő Ha nem így lenne, nem töltöt­ték volna meg Új-Delhi szállo­dáit a szélrózsa minden irányá­ból ősszesereglett tudósítók. Olyan viszony új fejleményei­nek tanulmányozására jöttek Indiába, amelyről barát és el­lenség tudja, hogy a konstruk­tív együttműködés igen jó pél­dája. Brezsnyev egyik szimbolikus, szép gesztusáról különleges me­legséggel írtak az indiai lapok: a magasrangú vendég magnó­lia-csemetét ültetett a Mahatna Gandhi síremléke melletti park­ban. A Szovjetunió mór a Gandhi által vezetett függet­lenségi harc során támogatta India népeinek törekvéseit és az önállóság elnyerése után ez a támogatás még fokozódott A két ország 1953. december 2-ón kötötte első átfogó keres­kedelmi szerződését 1956. no­vember 15-én India 500 millió rubel hitelt kapott második öt­éves tervének beindításához. 1959. február 4-én működésbe lépett a Szovjetunió által épí­tett, évi egymillió tonna kapa­citású bhilai acélmű. Ma már „integy kilencven ilyen nagy horderejű ipari, mezőgazdasági és tudományos létesítmény épült szovjet segítséggel. A ke­reskedelmi érintkezés növeke­désére jellemző, hogy az évi forgalom 1953-ban, az első nagy egyezmény megkötésekor tizenhárom millió rúpia volt, ma pedig 3700 millió rúpia. Nem szorul bővebb magya­rázatra Ónnak a jelentősége, hogy a Szovjetunió már ma is India legnagyobb külkereske­delmi partnere! A most aláírt hosszútávú egyezmények nyo­mán még tovább szélesedik a sokoldalú gazdasági érintkezés. Ez Indiában azért is általános megelégedést keltett, mert jö­vőre kezdődik az ország újabb ötéves terve. Új-Delhi gazda­sági köreiben is szívesen emlé­keznek arra, hogy a szovjet partner önzetlen segítőkészsé­ge, a teljes feltétel-mentesség olyan tény, amely nyugati vi­szonylatban elképzelhetetlen. A kölcsönösségen alapuló együttműködés külpolitikai vi­szonylatban is kedvező. A* 1971 augusztusában Moszkvá­ban megkötött barátsági és együttműködési szerződés to­vább erősítette a két ország közös fellépését a nemzetközi élet számos fontos területén. Mindkét országnak hosszú határa van a Kínai Népköztár­sasággal, így érthető, ha ag­godalmaik is közösek a kínai politika jellege miatt. Moszkva és Új-Delhf közösen lépett és lép fel a távol- és közel-keleti igazságos rendezésért, India támogatja a szovjet leszerelési és katonai költség-csökkentési javaslatokat. Brezsnyev a Vö­rös Erődnél, az Indiai parlament két házának együttes ülésén és más fórumokon is kifejtette, hogy India a nemzetközi élet területén, az ázsiai biztonság vonatkozásában is milyen nagy­ra értékeli a szovjet—indigf együttműködést Az SZKP KB főtitkára és In­dira Gandhi miniszterelnök megbeszélései és a nyomukban aláírt dokumentumok tovább erősítik a szovjet—indiai viszony alapját: á kölcsönös tiszteletet és bizalmat A Dawson-sziget foglyai Kísértetiesek a párhuzamok. A dühödten haladásellenes, a törvényes kormány ellen fellá­zadó, a hatalmat puccsal át­vevő chilei katonai junta San­tiago nagy sportstadionjában rendezte be első, hatalmas in. ternálótáborát, mert a börtö­nökben már nem volt hely any- nyi ember számára, amennyit „begyűjteni” Pinocheték jónak láttak. És a sportstadiont hasz­nálta fel Athénben a görög jobboldali kormány is a hala­dó elemek fogva tartására (mégha az történt is, hogy még ez a jobboldali rezsim sem bi­zonyult eléggé jobboldalinak a tőle a hatalmat elragadó, még jobboldalibb új junta számára). Páncélosok, terror, sportstadion, mint internálótá­bor — igen, a párhuzamok kísértetiesek, a fasizmus mód­szerei újra meg újra ismétlőd­nek. Most például Dawson-sziget esetében is. Chile legdélibb körzetében, a Magellán-szoros vidékén, a legegészséptele- nebb éghajlat alatt fekszik ez a sziget, amelyet a chilei fa­siszta hatalom most börtön­nek, intemólótábornak rende­zett be. (Emlékezzünk: amikor 1967 áprilisában a görög ka­tonai junta puccsal átvette a hatalmat, ugyancsak távoli szigeteken, Leroszon, Jaroszon rendezett be börtönnél is rosz- .szabb koncentrációs táborokat a haladó emberek fogva tar­tására.) Dawson-szigetére szállították át Luis Corvalánt, a Chilei Kommunista Párt főtitkárát és Allende népi egység kormá­nyának több tagját, köztük szocialistákat s radikálisokat. Fokozódik tehát és még szé­lesedik is, mert egyre több embert érint a chilei fasiszta terror. A történelemből azon­ban jól tudjuk, hogy a szélső­jobboldali zsarnokság mindig megszüli a maga ellenfeleit is, azokat, akik a legkegvetlenebb megtorlások közepette is vál­lalják a harcot népük szabad­ságáért És az ellenállók, a demok­raták, a haladó chilei embe­rek harcát szerte a világon tá­mogatja az emberiség jobbik fele. Naponta újabb és úiabb jelentések érkeznek a szolida­ritás megnyilvánulásairól. Tüntetnek a dél-koreai diákok öt szöuli felsőoktatási Intéz­ményre terjed már ki a dél-ko­reai diákok demokratikus kor­mányzatot, egyetemi autonómiát és letartóztatott társaik szaba­don bocsátását követelő moz­galma. Pénteken a Csüng Ang egye­tem 1500 diákja tartott az intéz­mény kapuin belül nagygyűlést; majd az utcákra szerettek volna vonulni. Az egyetem kijáratánál azonban könnygáz-gránátokkal felfegyverzett rendőrök fogadták őket, és brutálisan szétszórták a tüntetésre készülődőket. Négy másik egyetemen és főiskolán szintén nagygyűléseket tartottak a hallgatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom