Dunántúli Napló, 1973. december (30. évfolyam, 320-348. szám)

1973-12-01 / 320. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek? Dunántúlt ncipio XXX. évfolyam, 320. szám 1973. december 1., szombat Ára; 80 fillér Az MSZMP Baranya megye» Bizottságának lapja •äb f Ülést tartott a Minisztertanács Novemberben megvalósult Napirenden: az 1974. évi népgazdasági terv Teljes üzemmel működik a BCM Korszerű «lak, egészségügyi és kulturális létesítmények A TARTALOMBÓL A mecseki szőfévidék nem üdülőterülef (3. old.) Talpra állt a fuldokló (3. old.) Az ünnepek munka időbeoszt ásc a bérfizetések rendje (3. old.) Hatvanezer fenyőfa (i old.) Díjnyertes tervezők (5. old.) A jövő évi költségvetés, a lakosság áruellátása, a népesedéspolitikai határozatokból adódó intézkedések, a nyugellátások évenkénti rendszeres eme ésérSI szóló rendelkezések módosítása A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: a Minisztertanács pénteken ülést tartott, A kormány elfogod te az Or­szágos Tervhivatal elnökének előterjesztését az 1974. évi nép- gazdasági tervről és meghatá­rozta a végrehajtás feladatait. A pénzügyminiszter és az igazságügyminiszter előterjeszté­se alapján a Minisztertanács megtárgyalta az 1974, év| ál­lami költségvetés részletes elő­irányzatait és úgy határozott, hogy a törvényjavaslatot az or­szággyűlés elé terjeszti, A Magyar Nemzeti Bank el­nöke előterjesztést tett a nép- gazdasági tervbe foglalt célok megvalósítását szolgáló hitel- politika irányelveire és az 1974. évi hitelkontingensekre. Az idei- íréi nagyobb összegű beruhá­zási hitelkereteket elsősorban a kiemelt fejlesztési programok­ra, a szocialista gépimport fo­kozására, a konvertálható export-árualapokat növelő ka­pacitások létrehozására, a fo­lyamatban levő beruházások gyors befejezésére, valamint a lakásépítkezésekre és a taná­csok kommunális céljaira össz­pontosítják. A kormány az elő­terjesztést elfogadta. Az Országos Anyag- és Ár­hivatal elnökének előterjesztése alapján a kormány megtárgyalta az 1974, évi árszabályozás fel­adatait, és úgy határozott, hogy a fogyasztói árszínvonal növe­kedése a jövő évben nem ha­ladhatja mea a 2 százalékot A belkereskedelmi miniszter tájékoztatta a kormányt a lo- kosság idei áruellátásáról és a kereskedelem jövő évi felkészü­léséről. 1973-ban a kereskede­lem — a burgonya és a zöid- séa kivételével — a múlt évi­nél kedvezőbb árukínálatot biz­tosított. Várható, hogy 1974- ben a fogyasztás és a kiskeres­kedelmi forgalom az eddiginél nagyobb ütemben növekszik. A kormány a jelentést jóváhagyó­lag tudomásul vette. niszíer előterjesztését a nyug­ellátások és egyéb ellátások évenkénti emeléséről szóló ren­delkezések és eljárások kisebb módosításáról. Az intézkedése­ket az 1974-es népgazdasági terv keretében a Minisztertanács a jövő évi állami költségvetés törvényjavaslatában terjeszti az országgyűlés elé. Az építésügyi és városfejlesz­tési miniszter és az Országos Vízügyi Hivatal elnöke javas­latot terjesztett a Miniszterta­nács elé e ráckevei Duna üdü- . lőkörzet regionális rendezési és vízgazdálkodás fejlesztési tervé­ről. A terv célja, hogy biztosítsa az üdülőkörzetben a tervszerű területfelhasználást, a vízgaz­dálkodási és közlekedési viszo­nyok rendezését, a terület üdü­lési és idegenforgalmi, valamint vízi sportolási célokra történő hasznosítását és az ehhez szük­séges létesítményekkel való el­látását. A kormány az előterjesz­tést elfogadta. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Áz Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott Az Elnöki Tanács meghall­gatta és tudomásul vette lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének beszámolóját a Ni­gériai Szövetségi Köztársaság­ban. a Ghanas Köztársaságban és a Sierra Leonei Köztársaság­ban — 1973. november 11—23. között — tett hivatalos lótoga- I tó sóról. Az Elnöki Tanács — né­pesedéspolitikai célkitűzéseink megvalósítása érdekében — módosította a dolgozók beteg­ségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. sz. törvényerejű rende­let egyes rendelkezéseit. A mó­dosítás bővítette a gyermek- ápolási táppénz igénybevételé­nek lehetőségét, kiterjesztette az anyasági segélyre jogosul­tak körét és meghatározott kör­ben felemelte a gyermekágyi segélyt. Az Elnöki Tanács bírákat vá­lasztott meg és mentett fel, vé­gül egyéb ügyeket tárgyalt Brezsnyev hazaétkezett Indiából Nemcsak Baranya megye, de az egész ország szép ajándékot kapott november hónapban: elkészült és teljes üzemmel műkö­dik új büszkeségünk, a Beremendi Cement- és Mészművek. Épít­kezési munkálatai 1968-ban kezdődtek meg és négy évvel később már az első vonal próbaüzeme is beindult. A 2,8 milliárd forin­tos költséggel megépült gyáróriás évente több mint egymillió tonna 500-as portland cementet ad a népgazdaságnak. Pénteken hazaérkezett Moszk­vába Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Legfel­sőbb Tanács Elnökségének tag­ja, aki Indira Gandhi miniszter- elnök vendégeként ötnapos, hivatalos baráti látogatást tett Üj-Delhiben. Brezsnyewel együtt érkezett vissza Moszkvába Andrej Gro- miko külügyminiszter, Dinmu­ha fried Kunajev, ű Kazah KP KB első titkára, valamint a kí­séret több más tagja. Az érkezőket Nyikolaj Pod- gornij és több más szovjet ve­zető fogadta a vnukovói repülő­téren. Új-Delhiben csütörtökön szov­jet—indiai közös nyilatkozatot adtak ki Leonyid Brezsnyev in­diai látogatásáról. Ha értékében nem is ekkora, de több jelentős ipari és mező- gazdasági létesítmény építkezési munkálatai fejeződtek be a me­gyében. Felsőszentmárton köz­ségben a Pécsi Bőrgyár új — több mint 100 főt foglalkoztató — bőrkikészítő üzemépületének kivitelezése készült el. Boksán szárító telepet adtak ót csak­nem hatmillió forintos költség­gel, Egyházaskozáron szárító és tároló üzemet létesítettek két és fél millió forintért Takarmány­keverővel, foíkásítóval és fiazta- íóval gazdagodott Drávasza- bolcs, ugyancsak ebben a hó­napban, melynek együttes költ­sége csaknem négymillió forint. Még az igazi tél beállta előtt megyénkben számos új kulturá­lis létesítményt adtak át 'első­sorban a kisebb, a városoktól távolabb eső településeken. így novemberben vehették birtokuk­ba a somogyapátiak az új mű­velődési házat, amely több mint kétmillió forintba került A száz­ezer forintos költséqgel beren­dezett és százötven személyt befogadó színházteremmel ren­delkező létesítmény a jövőben a környék kultúrcentrumává is válhat. Ugyancsak kultúrházat, ifjúsági klubot és könyvtárat avattak a napokban Berkesd községben. Háromezer kötetes könyvtára és modern felszerelé­sű klubhelyisége kulturált szóra­kozási lehetőséget nyújt a tele­pülés lakóinak. Szűr községben pedig egy régi iskolaépületet alakítottak át KISZ-klubbá. Véménden elkészült a régi óvoda felújítása csaknem 500 ezer forintos költséggel, de a közelmúltban adták át az 50 személyes mozsgói óvodát is. Nemrégiben készült el egy öt­ven férőhelyes óvoda Királyegy­házán, melyhez 200 adagos konyha is tartozik. Ily módon megoldódott a községben a köz- étkeztetés, hiszen az ötven óvo­dáson kívül a napközis diákok. a vidékről bejáró termelőszövet­kezeti tagok, valamint a magá­nyos öregek is meleg ételhez jutnak. Novemberben fejeződött be a versendi általános iskola felújítása is, amelynek kivitele­zési munkálatait a babarci Béke Termelőszövetkezet építő részle­ge végezte. Mohácson, a helyi kórház 125 éves jubileuma tiszteletére 14,5 millió forintos költséggel új ideg-elme pavilont és járóbe­teg-rendelőt avattak. A kétszin­tes épületben kilencven beteg­ágyat helyeztek el. A múlt hónapban is több be­kötő és belső úttal javították a megye közlekedési feltételeit. El­készült a jógának! bekötő út is mintegy ötmillió forintért, ugyan­csak bekötő út épült Kökény­pusztára is, amelyet a DéLVIéP alig négy hónap alatt készített el. Pécsett november elején ad­ták át rendeltetésének a „Bol- j dogság Házát”, s ugyancsak a múlt hónapban költözött új székházba a Baranya megyei Közegészségügyi Járványügyi Ál­lomás. A 35 millió forintos be­ruházással épült hatszintes épü­let az általános közegészségügyi és járványügyi feladatokon kívül speciális laboratóriumi vizsgála­tokat is végez. Á beszerzett és felszerelt műszerek értéke meg­haladja a kilencmillió forintot. Az 500-as Szakmunkásképző Intézetben kétszáz munkahelyes tanműhelyt adtak át. Tizenkét kabinetben 508 tanuló alapkép­zése folyik korszerű módszerek­kel. Társadalmi munkával a múlt hónapban úi ifjúsági klubot lé­tesítettek a POTE kiszesei a Ba­lassa János orvoskari kollégium­ban. Pécs ipari létesítményei közül november hónapban a Pécsi Hőerőműben adták át, a telje­sen felújított, automatizált szál­lító-vezérlő gépsort, az erőmű keverő üzemében. A berendezés tervezését és a kivitelezést a villamos üzem dolgozói végez­ték. Aranygyűrű és víkendte!ek a főrzsgárdatagoknak Közel hétszáz dolgozót érint az a törzsgárdaszabályzat-mó- dosítás, amelyet egyhangúlag fogadott el a Mohácsi Farost- lemezgyár Szakszervezeti Taná­csa. Az új határozat szerint száz százalékkal emelkedik a törzs- gárda-pótlék. Pontosabban: minden évben egy alkalommal — a korábbi évektől eltérően — az ötéves törzsgárdatagok ezer, a tízévesek kétezer, míg a ti­zenötévesek háromezer forintot kapnak. A vállalatnál eltöltött húsz év után aranypecsét­gyűrűt, huszonöt év után pedig víkendtelket ajándékoz a gyár. Mindezeken túl természe­tesen az évi nyereség elosztá­f sakor is figyelembe veszik: ki mióta dolgozik a MOFÁ-ban? Dr. Fáy Mihály igazgató el­mondta: mindenki úgy véleke­dik, a bérfejlesztésnek ez e formája igazságos és demok'a- tikus. Ugyanakkor nem érinti a rendeletekben előírt jubileumi jutalmat, tehát azt is megkap­ják a dolgozók. Nem feledkeztek e| arról a száztíz becsületesen dolgozó munkásról sem, akiket csupán három éve alkalmazott a gyár. 1973-tól kezdődően minden esztendőben háromszáz forint jutalomban részesítik őket. Ez azonban még nem törzsgárda- tagságot jelent. Horváth Teréz A Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára, a munka­ügyi miniszter és az igazság- üqynvniszter javaslatot terjesz­tet* elő a népesedéspolitikai fel­adatokról szóló kormányhatáro­zat társadalombiztosítást érintő intézkedéseinek végrehajtására. A Minisztertanács a korábban hozott két rendeletét módosít­va előirányozta az állami szo­ciális juttatások 1974-től mint­egy évi 1 mil'iárd 660 millió forinttal történő növelését, és úgy határozott, hoqy azt az 1974. évi költségvetési törvénv- javasla'ban az országgyűlés elé terjeszti. A Minisztertanács megtár- gyal*a és elfogadta a munka­ügyi miniszter, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsának főtit­kára és az egészségügyi «1­Erb János felvétele OJMECSEKAUA! TÉLI KÉP

Next

/
Oldalképek
Tartalom