Dunántúli Napló, 1973. november (30. évfolyam, 291-319. szám)

1973-11-28 / 317. szám

<973. november 28. DUNANTOtl NAPLÓ i / Baranyából tizenhármán Befejezte munkáját' a délszláv nemzetiségi kongresszus (Munkatársunk telelonjelenté- se.) Hétfőn este, a Thököli úti Sza­bó Pál Művelődési 'Otthonban adtak műsort a kongresszus részttjpvőinek. Felléptek a pécsi délszláv általános iskola növen­dékei, akik az országos szavaló­verseny győztesei és helyezettjei voltak, és hazánkban élő dél­szláv költők verseit mondták el. Nagy sikert aratott a budapesti Horvát-Szerb Gimnázium irodal­mi színpada, és a Központi Nemzetiségi Együttes is, lem ügyében, s.az ár után ne­héz helyzetbe került termelőszö­vetkezetek érdekében. Ország­gyűlési képviselői munkáját is vállalja a jövőben? — Decemberben készülök te­rületemre. Drávasztára, Diáva- fok, Vejti, Vaiszló, Bogádmind- szent községekbe szeretnék el­menni, ezt még egyeztetem a Hazafias Népfront megyei bi­zottságával. Beszámolok majd az ott élőknek eddig végzett munkámról, és meghallgatom gondjaikat, panaszaikat. Tudja, egészségem már nem a régi . . . Valamit fel kellett adni, mert nem tudtam már egyforma len­dülettel véqezni mindent. És ez | lelkiismereti probléjna kezdett j lenni nálam . . . j Képviselői munkájához továb- ! bi jó egészséget kívánunk! I Kampis Péter Képaukció Meszesen A meszesi József Attila Mű­velődési Házban kiállított kép­zőművészei alkotások közül tegnap ismét elkelt kettő. Komló város Tanácsa megvásá­rolta Soltra Elemér: Baranyai táj című olajfestményét, a Kesztyűgyár pedig Gazder An­tal mázas pirogránit virágtartó­ját. A bevételt a leendő pécsi Művészklubra fordítják majd. A kiállítás a megvásárolható képekkel, műtárgyakkal — va­lamennyit a baranyai képző­művészek ajánlották fel — még a hét folyamán iáthqtó. N kongresszus tegnap délelőtt folytatta munkóiát. A vitában felszólalt Bors Ferenc szclántai párttitkár is. Megdicsérte a Ma­gyar Rádió pécsi stúdiójának horvát-szerb nyelvű adását - az utóbbi időben rendkívül . sokat fejlődött az adások színvonala — mondotta, Beszélt a szövetség és a választmány kapcsolatáról, amelyet nem tartott kielégítő­nek. Ugyancsak kedvezőtlenül nyilatkozott a nemzetiségi poli­tika határozatainak végrehajtá­sáról. Divat még, hangoztatta, hogy egy határozat másik hatá­rozatot szül. Inkább a meglevő határozatok végrehajtását kelle­ne fokozottabban ellenőrizni. A vitát az elnökség nevében — amelyben tegnap helyet fog­lalt Garamvölgyi József művelő­désügyi miniszterhelyettes is — Gyúrok György megbízott főtit­kár foglalta össze. Az összefog­laló után javaslatot tett az alap­szabály módosítására. A kong­resszus a módosított alapsza­bályt elfoqadta. Ezután megvá­lasztották az országos választ­mány tagjait. A 60 tagú testü­letben Baranyát tizenhármán képviselik. A szövetség főtitká­ra Mándics Mihólv, elnöke pe­dig Belós Péter lett. Klub- és kön yvtáfavató Berkeseién Uj lendületet kap a szén- és a hauxitkutatás Keresik a holnap bányáit A Központi Földtani Hivatal megbízásából jövőre megkét­szerezi kutató fúrásait az Or­szágos Földtani Kutató es Fúró Vállalat, amely hazánk ásvány és építőanyaq lelőhelyeinek készleteit és geológiai viszonyait határozza meg. A megnövekedett megrende­lésnek köszönhető, hogy a több­éves átcsoportosítás után ismét eredeti hivatásukat töltik be a korszerű fúróberendezések. Az utóbbi években ugyanis a szén- termelés csökkentésével a ré­gebbinek töredékére apadt a szénkutatás, ugyanakkor a töb­bi ásványkutatás megrendelé­sei is csökkentek, A berende­zések eay részét ezért vízkuta­tásra. kutak fúrására állították át. más részük pedig külföldi megrendelésnek tett eleget. Ebben az esztendőben ösz- szesen 68 millió forint értékű kutatófúrást hajtottak ' végre. Befejezték a Nagyegyháza, Csapd, Mány térséqében elhe­lyezkedő. mintegy 300 négyzet­kilométernyi szénlelőhely kuta­tását, A zárójelentés igen biz­tató: több méter vastag­ságú, jó minőségű barnaszenet tártak fel. Folytatták a dorogi mészkő és a börzsönyi gránit kutatását, Uzsa térségében pe- diq a kőbánya tartalékait ha­tározták meg. A következő évben elsősorban a bauxit és a szénkutatást fo­kozzák. A már feltárt új szén- lelőhelyen, Nagyegyháza, Csapd és Many környékén, bauxitot is leltek, s most ennek feltárásu- val folytatják a nagyszabású kutató munkát. Tíz korszerű fú­ró berendezés segítségével sze­reznek részletes információt a bauxit mélységéről, elhelyezke­déséről. A munka értéke jövőre meghaladja a 30 millió forintot. Új lendületet kap a szénku- tatás is. Vas, Somogy és Zala megyében a lignit lelőhelyeket vizsgálják. Észak-Magyarorszá- gon, Miskolc környékén, kőszén és lianit lelőhelyek készleteit kutatják. Újabb fúrógépeket ál­lítanak fel a méq feltáratlan kő és más építőanyag lelőhe­lyeken is. Az itt szerzett infor­mációk a mész és cementművelt távlati tervezéséhez adnak tám­pontot. Emlékezés Fürst Sándorra Kegyeletes emlékezés színhe­lye volt kedden a Mező Imre úti temető munkásmozgalmi panteonja: születésének 70. év­fordulója alkalmából megko­szorúzták Fürst Sándornak, az illegális kommunista mozgalom egyik vezetőiének, a munkás­mozgalom mártírjának síremlé­két. A hamvait tartalmazó urná­nál az MSZMP Központi Bizott­sága nevében Párdi Imre és dr. Deák Lívia, a KB tagjai; a Bu­dapesti Pártbizottság részéről Szabó Piroska, a Budapesti Pártbizottság tagja és Petrák Ferenc, a Vili. kerületi Pártbi­zottság első titkára; hozzátar­tozói nevében testvére, Fürst Zoltán és családja; és a XVII, kerületi Fürst • Sándor középis­kola nevében az igazgató, a párttitkór és a KISZ-titkár he­lyezett el koszorút. Megkezdte munkáját a Eli. lakásépítési konferencia Tizenöt év alatt több mint egymillió lakás Gugán János, a pécsi délszláv általános iskola tanóra hozzá­szólni készült — készülődése köz­ben kérdeztem tőle: mit fog mondani* ha szót kap? — Pedagógushiány van nálunk Is — mondta — főképpen a sza­kos tanárokban. Ének testneve­lés szakos pedagógusunk nincs. Jó lenne, ha a budapesti hor­vát-szerb gimnázium tanulói kö­zött találnánk olyanokat, akik hajlandók lennének ösztöndíjjal továbbtanulni a Pécsi Tanárkép­ző Főiskola délszláv tanszékén, hogy nemzetiségi tanárok legye­nek. Erre azért is nagy szükség volna, mert egyre többen jelent­keznek iskolánkba magyar gye­rekek is, akik szeretnék a hor- vát nyelvet megtanulni. Nagyon örülünk annak a lehetőségnek, amelyet nemrég biztosítottak számunkra. Megkaptuk a Ber­csényi utcai iskola épületét,. így minteqy 60 gyerekkel többet tu­dunk beiskolázni, mint gddig. ♦ Júliusul-én adta át főtitkári megbízatását Ognyenovics Mi- Jón Baranya megyei országgyű­lési képviselő. Január 1 én nyug­díjba megy. Ez vajon teljes visz- szavonulást jelent? — Továbbra is tagja maradok ar országos választmánynak — válaszolta erre a kérdésre —, amelyet most nagyobb hatás­körrel ruháztak fel. 16.év min­den tapasztalatával szeretném továbbra is segíteni a szövetség munkáját. — Tavaly Interpellált a porta mentben az országgyűlés őszi ülésszakán a drávai árvízvéde­December havi vásárok December 2, Pécs- országos áilat- és kirakodóvásár és orsrágos outó- és motorvásár; december 9-én, Pécs: O' sxágos outó- és motorvásár; decem­ber 10, Siklós: országos óliot- és ki­rakodóvásár; december 12, Szenflá- rinc: országos áliat- és kirakodóvá­sár és országos autó- és motorvásár; december 14-én országos állat, ás ki­rakodóvásár, 16-án, Mohács: országos autó- és motorvásór, 17-én, Mohács; országos állat- és kirakodóvásár, lé­én, Vajszlá: országos állat- és kira- hodávasár. Ifjúsági klubot és könyvtárat avattak tegnap Berkesd község­ben, az épülő új művelődési ház első létesítményeit. A 3000 kötetes, szabadpolcos és mint­egy 60 000 forintos költséggel berendezett könyvtárhelyiség „Petöfi-emlékkönyvtárral" is rendelkezik, ahol a költő életét és munkásságát bemutató gyűj­temény látható. Az ifjúsági klub, amely a te­lepülés fiataljainak kulturált szórakoztatását oldja meg, a jövőben faragó, hímző, és más szakköröknek is helyet ad. Kor­szerű berendezését bármelyik Huszár fstván Yarscban Huszár István, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, a ma­gyar—lengyel gazdasági együtt­működési állandó bizottság ma­gyar tagozatának új elnöke rö­vid látogatásra Varsóba érke­zett. A kétoldalú együttműkö­dés időszerű kérdéseiről tár­gyal Kazimierz Olszewski len­gyel miniszterelnök-helyettessel. Néhány húskészítmény bizony szomorú látványt nyújt az el­árusítópultokon. lyukacsos a párizsi, törmelékes, szőrös a te­pertő, folyós a zsír. Ezek azok az áruk, amelyek eltérnek a szabványtól, ami pontosan meghatározza milyen alapanya­gokból, hogyart készüljenek a húsáruk. A szabvány szerepé a húské­szítmények termelésében és for­galmazásában — ez volt a té­mája annak a tanácskozásnak, melyet a Megyei Tanács mező­gazdasági és élelmezésügyi osztálya, az Élelmezésipari Tu­dományos Egyesület Pécsi Cso­portja és a Magyar Szabvány- ügyi Hivatal rendezésében teg­nap tartóttak a METESZ tanács­termében ez érdekelt élelmi­városi klub megirigyelhetné, de mint a megnyitón résztvevő fia­talok elmondták, ez még csak a kezdet, mert az igazi tartalom­mal ezután töltik meg. A tegnapi ünnepélyes át­adáson — többek között — részt vett: Bruck József, a Ba­ranya megyei Tanács pécsi Já­rási Hivatalának elnöke. Fodor Pálné, 0 Megyei Könyvtár igaz­gatója, valamint a község párt­ós állami vezetői. Dr. Boros Ká­roly, Berkesd község tanácsá­nak elnöke mondott ünnepi be­szédet, köszönte meg a sok ezer ára társadalmi munkát, mely lehetővé tette, hogy már a téli hónapok előtt, mind a fia­talok, mind a felnőttek birto­kukba vehessék az új létesít­ményt. Ezt követően, a Pécsváradi Művelődési Ház irodalmi szín­pada adott színvonalas műsort. Az ünnepélyes megnyitóval egyidőbeit mutatták be a köz­ség hímző asszonyainak me- t gyehatáron túl is ismert mun­káit A több mint kétmillió forint értékű kultúrcentrumot, a száz­nál nagyobb befogadóképessé, gű színházteremmel együtt ter­vek szerint 1974-ben adják át szeripari intézőinek szakembe­rei. Idén a /negyében árusított húsfélék 15 százaléka tért el a szabványtól. Ez az arány más megyékhez viszonyítva jó, fa­vult az állami húsipar termé- 1 keinek minősége. A füstöltoru sótartalma nem haladta túl a megengedett szintet (6—7 szá­zalék). ugyanez tapasztalható a felvágottaknál. A szalonnafé­lék minősége kielégítő, viszont továbbra is hiánycikk a kolozs vári és angolszalonna. A zsírok esetenként sötétebbek és mel- lékízűek, az erősebb kisüíés mi­att. A termelőszövetkezetek. áMa- mi gazdaságok készítményeirtél hasonló az arány. Javult a füs töltáruk minősége, a hurkafé­Az országban jelenleg 218 000 család várja a taná­csokhoz benyújtott lakáskérel­mének kedvező elintézését, pe­dig az 1960-ban elfogadott 15 éves lakásfejlesztési terv végrehajtása során az utóbbi 12 évben mór 775 000 lakás épült, s ebből tavaly 90 000, amelyre még sohasem volt pél­da hazánkban. Az eddig szer­zett * kedvező tapasztalatok és a felszínre kerülő problémák sokoldalú megvitatására, egysé­ges szemlélet kialakítására és a feladatok meghatározására rendezték meg a III. lakásépí­tési konferenciát, amelyet ked­den nyitott meg a Technika Há­zában dr. Trautmann Rezső, az Építőipari Tudományos Egyesü­j léknél megszűnt, a fehérjehiány. : Megoldatlan probléma a zsír j állaga, amely szobahőmérsék­leten lágy és ikrás lesz. A ser- téstepertő viszont a húsipari > vállalatéval szemben gusztuso­sabb, izletesebb. Általában o húsáruk fűszere­zése nem elég változatos. A fel­vágottak jellegtelen, egyforma ízűek. Ezért van nagy sikere a í pecsenyesütőknél kapható i há­zi készítményeknek. Fehérjetar­talmuk ugyan alacsonyabb (4— 8 százalék), viszont jói fűszere- zettekvA Baranya megyei Állat- forgalmi és Húsipari Vállalat, idén két új termékkel, a Pannó­nia- és a Mecsék-felvágottal jelentkezett. Hasonló ízletes, fe­hérjedús készítményeket szíve­sen vásárolnának a fogyasztók. | let elnöke. A kétnapos tanács- ! kozáson megjelent Bondor Jó- ! zsef építésügyi és városfejlesz­tési miniszter és Romány Pál, az MSZMP KB osztályvezetője is. Szilágyi Lajos építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyet­tes tartott vitaindító előadást. Utalt arra, hogy az 1961—1975 közötti évekre szóló 15 éves la­kásfejlesztési t#rv, az egymillió lakás Felépítése várhatóan túl­teljesül, de még nem jelenti az igények teljes kielégítését, jnert az urbanizáció gyorsulá­sát a városi lakásépílés üteme nem követte. Reálisan számol­ni kell azzal, hogy a lakáskér- dés megoldása a számítottnál hosszabb idő alatt — és csak a népgazdaság fejlődésével összhangban — lehetséges. Ezért különösen fontos, hogy megfontolt tervezéssel, beruhá­zási előkészítő munkával hasz­nálja ki az ország a rendelke­zésre álló anyagi, műszaki erő­forrásokat, és — ami éppen olyan fontos — az építési te­rületeket is. Az új lakótelepek előkészítésében, előzetes köz­művesítésében ugyanis komoly gondokat okoz, hogy mind ke­vesebb a kedvező adottságú építési terület, ami lassítja az előkészítést, növeli a beruházá­si költségeket. Ezért jelentős, hogy kibővült a városrendezési terv-tanácsok feladatköre, s így e testületek nemcsak a rende­zési tervek véleményezésével, hanem a beruházási programok alapdokumentumát jelentő be­építési tervek részletes meg­vizsgálásával is sok segítséget nyújthatnak a tanácsoknak a leggazdaságosabb megoldások kiválasztásában, a túlzott igé­nyek és költségek megakadáT lyozásában. Kétségtelen, hogy az építési területek egy részé­nél régi épületeket kell lebon­tani, hogy helyet adjanak az újabbaknak, mégis arra kell törekedni, hogy elkerüljék a még gazdaságosan fenntart­ható épületek lebontását. A la­kásigénylők kérelmének teljesí­tését lassítja Ugyanis, ha sok régi épületet bontanak le, hi­szen az onnan elköltöztetett családokat is lakáshoz kell jut­tatni. Az utóbbi időben már elő­fordult, hogy a tanácsok egy része a legkedvezőbb beépíté­si megoldás kiválasztása érde­kében több változatban készít­tetett programot a különböző tervező vállalatokkal. Egyes tervező irodák azonban a ta­nácsokkal kialakított kapcsola­taik meglazulásaként fogták fel, s így nem nézték jó szem­mel ezeket a törekvéseket Az Építésügyi és Városfejlesztési. Minisztérium viszont nagyon fántosnak tartja o többváltoza­tos tervezést, és elítéli azokat a tervező vállalatokat, amelyek nehézségeket gördítenek e gar- daságós, megfontolt előkészítő munka elé. Egyébként a mirtisz- térium most olyan nyilvántartá­si rendszer kialakításán dolgo­zik, amelynek alapján nemcsak az egyes lakóházak, hanem át egész lakótelep beruházási költségeiről megbízható átte­kintéshez juthat, s így ellenőriz­heti a beruházókat, hogy a la­kásépítésre előirányrott béru- házási összegeket rendeltetés­szerűen és gazdaságosan hasz­nosítják-e. Az építési költségek és árak stabilizálása érdekében szor­galmazza a minisztérium, hogy a házgyári paneles éoítésnél alkalmazott vállalati árjegyzék­rendszert kiterjesszék az egyéb korszerű építési módszerekre Is. A minisztérium a tanácsokkal együtt szorgalmazza, hogy » családi házas lakótelepek is a területet jól kihasználó Módeg -n sorT, láricházás és egyéb korszerű telepítési módszerre! épüljenek. A kétnqpos tanácskozáson őt vltáindító előadás és 13 kórte- férátum álaoján vitatják meg a -szakemberek a lákásépítés fejlesztésének Ifegfontosabb fél­adatait ' Tanácskozás a szabványokról Javult az áll húsipar termékeinek minősége 0 S f

Next

/
Oldalképek
Tartalom