Dunántúli Napló, 1973. november (30. évfolyam, 291-319. szám)

1973-11-01 / 291. szám

2 DUNANTOLI NAPLÓ 1973. november i 24 óra a nagy világban Izrael vonja vissza csapatait az október 22-i állásokba Űj egyiptomi külügyminiszter Kairóban szerdán hivatalosan bejelentették, hogy Szadat el­nök külügyminiszterré nevezte kJ Iszmall Fahmi külügyminisz­ter-helyettest. Az elnöki rende­let szerint El-Zajjat, aki eddig a külügyminisztérium élén állt, elnöki tanácsadó lett. ♦ LONDON. Sir Alec Douglas- Home brit külügyminiszter szer­dán az alsóházban bejelentette: december 2-án a Szovjetunióba utazik, hogy szovjet vezetőkkel konzultáljon. 4 MONTREAL. A Quebec tar­tományi parlamenti választások végeredménye szerint a liberá­lis párt a 110 mandátumból 102-t szerzett meg. A szepara­tista, franciabarát québeci párt súlyos vereségként könyvelheti ej, hogy mindössze hat képvise­lői helyet mondhat magáénak. ♦ MOSZKVA A Szovjetunió­ban kedden földkörüli pályára bocsátották az Interkozmosz—10 jelzésű mesterséges holdat. Az Orkisérletre a szocialista orszá­gok űrkutatási együttműködésé­ről szóló program keretében ke­rült sor. A szputnyik feladata, geofizikai kutatásokat végezni nagy magasságokban a mágne­ses szféra és az ionoszféra elektromágneses kapcsolatának mérése céljából. 4 BELGRAD. Látogatásának befejeztével szerdán reggel Icü- lönrepülőgépen visszautazott hazájába Szelasszié Etiópia csá­szára, aki Tito elnökkel folyta­tott megbeszélést. Eszmecseréjü­kön főleg külpolitikai kérdések­ről, mindenekelőtt a közel-kele­ti helyzetről volt szó. 4- HAVANNA A paraguayi rezsim kedden újból meghosz- szabbitotta az ostromállapotot. ■Az. alig 2.5 millió lakosú dél- amerikai ország immár 33 éve _éj! jendkivüli állapotok között. Jé 19 éve hatalmon levő Alfredo Stroessner mindössze négyszer függesztette fel az ostromálla­potot, akkor is csak 24—24 órá­ra, azzal az álszent indokkal, hogy a nép szabadon fejezhesse ki akaratát a választáson. 4 BUDAPEST. Hamburgba utazott az MSZMP KB küldött­sége, hogy részt vegyen a Né­met Kommunista Párt kongresz- szusán. A delegációt Benke Va­léria, a Politikai Bizottság tagja, vezeti. 4 BERLIN. Az NDK lapjai, rá­dió- és televízióállomásai meg­emlékeztek szerdán Max Rei- mannak, a Német Kommunista Párt (DKP) díszelnökének 75. születésnapjáról. 4 PÁRIZS. Több tízezer párizsi vett részt kedden este a Bastil­le tértől a keleti pályaudvarig rendezett felvonuláson, amelyek részvevői a demokratikus sza­badságjogok mellett tüntettek. A felvonulók jelszavaikban han­goztatták, hogy megvédik a sza­badságjogokat és a szakszerve­zetek jogait minden olyan törek­véssel szemben, amely azok kor­látozására irányul. Vidéken is sok helyen tartottak tüntető fel­vonulásokat a szabadságjogok védelmében. 4 BERLIN. Kedden és szerdán Berlinben tanácskozást tartottak Bulgária, Csehszlovákia, Len­gyelország, Magyarország, Mon­golia, az NDK, Románia és a Szovjetunió külügyminiszter-he­lyettesei. A találkozó részvevői eszmecserét folytattak kölcsönös érdeklődésre számot tartó kér­désekről. A szívélyes baráti lég­körben megtartott tanácskozást a nézetek azonossága jelle­mezte. Tilos a „munkás „Ezentúl tilos Chilében a | „munkás” szó használata" — közölte Pinochet tábornok, a chilei katonai junta vezetője a minap közvetített televízióbeszé­dében. A „munkás” szó haszná­lata betiltható ugyan, a mun­kásosztály létét és az osztály- harcot azonban nem lehet le­tagadni — Idézi a TASZSZ az újkeletű tilalommal kapcsolat­ban politikai megfigyelők véle­ményét. A chilei fővárosban megszi­gorították a járőr-tevékenysé­get — tűnik ki santiagói lapje- j lentésekből. Az utóbbi napok- 1 4 BUENOS AIRES. A peronis fa mozgalom gyökeres átszerve­zését határozták el a mozgalom végrehajtó tanácsának kedden megtartott ülésén. Az átszerve­zés részleteiről egyelőre semmi nem szivárgott ki, de nyugati hírügynökségek úgy tudják, hogy a mozgalom különféle beállí­tottságú frakciói megpróbálnak leszámolni egymással. Egyes ér­tesülések szerint Hector Campo- ra volt elnököt, akinek egész el­nöki tévékenysége Juan Peron visszatérésének előkészítését szolgálta ki akarják zárni a moznalomból, és hasonló sors vár Obregon Canorára, Cordo­ba tartomány kormányzójára is. Fogolyszöktetés Minden idők legvakmerőbb fogolyszöktetésének eredménye­képpen pillanatnyilaq szabad Seamus Twomey, az IRA ideig­lenes szárnyának vezérkari fő­nökeként számontartott belfasti gerillafőnök és két társa, mind­ketten a terrorista mozgalom Is­mert alakjai. A fogolyszöktetés szerdán történ; Dublin börtöné­ből. A provók fegyveres cso­portja helikoptert rabolt a dub­lini repülőtéren. A qéppel le­szálltak a börtön udvarán, fe­délzetre vették a három vezért, ezután a börtönfalon túl ismét leszálltak. A kiszabadított rabo­kat autó várta és ismeretlen helyre szállította. A helikoDtert és az aufó utasait a köztársa­ság rendőrsége nagy appará­tussal keresi. * szó használata ban „a kijárási tilalom meg­sértése" miatt több mint száz embert tartóztattok le. A Prensa című lap közlése szerint a junta emberei Nuble és Mal- leco tartományokban tömeges letartóztatósokat hajtottak vég­re, egyetlen éjszaka folyamán 124 embert vettek őrizetbe. Hétfőn újabb áremeléseket jelentettek be' Chilében. így például 500 százalékkal emel­ték az elektromos díjszabást. Egyidejűleg bevezették a ke­nyér, a cukor és a fűtőolaj ada­golását, valamint az áramszol­gáltatás korlátozását Közlemény Á békeerők moszkvai világkongresszusának dokumentuma Közlemény jóváhagyásával fejeződött be szerda este a moszkvai világkongresszus. A közlemény megállapítja, hogy a békeerők világkongresz- szusa fordulóponttá vált a bé­ke fejlesztésében és megszilár­dításában. Az új világháború veszélye csökkenni kezd, de a világ bizonyos térségeiben ki­törő konfliktusok változatlanul nyugtalanságot keltenek. A bé­keszerető erők képesek és kö­telesek összehangolt cselekede­teikkel hozzájárulni o béke és biztonság felé való előrehala­dáshoz. A kongresszus nogy jelentő­séget tulajdonít a különböző társadalmi rendszerű országok közötti békés egymás mellett élésnek, amely nem eqyszerűen o háború hiányát jelenti, ha­nem a sokoldalú együttműködés feMesztését is. feltételezi továb­bá a népek társadalmi és gaz­dasági haladásért vívott küz­delmét. A békés egymás mellett élés a nemzetközi biztonság legszilárdabb alapja. A dokumentum kiemeli a viet­nami és a laoszi nép győzel­mének óriási jelentőségét. A békeszerető erőknek ugyanakkor törekedniük kell a párizsi és a vietnami egyezmények szigorú végrehajtására, s követelniük kell az Egyesült Államoktól a Kambocl'-sa elleni agresszív cse- lekm?"'-’k beszüntetését. Min­dent meq ke11 tenni az indo­kínai népek támogatása érde­kében. A közlemény kifejezésre jut­tatja a kongresszus résztvevői­nek aggodalmát a közel-keleti helyzet miatt Megállapítja, hogy törekedni kell a Bizton­sági Tanács 1973. október 22-i ’és október 23-i határozatainak maradéktalan végrehajtására. Feltétlenül meq kell tenni mindent az európai biztonság fejlesztése érdekében — álla­pítja meg a közlemény — min­den olyan kísérlet elutasításá­val, amely e folyamat megállí­tását célozza. Ázsiában Ban­dung szellemében törekedni kell a kollektív biztonsági rendszer létrehozására, amely hozzájárul­na ahhoz, hogy ezen a földré­szen megszűnjön a hjborús konfliktusok kirobbanásának le­hetősége. A kongresszus küldöttei úgy vélik, hogy a feszültséq eny­hülésének légkörét a fegyverke­zési hajsza beszüntetésére, vég­ső fokon pedig — az általá­nos és teljes leszerelés érdeké­ben kell gyümölcsöztetni. Az enyhülés elősegíti „a harmadik világ" országainak gyorsabb gazdasági fejlődését is. A kongresszus felszólítja a fe'lett orszáaokat. hogy széle­sítsék a fejlődő országoknak való qazdasáni és tudományos­műszaki segítségnyújtást min­dennemű politikai feltétel nél­kül. A békeerők világkongresszusa elítéli a qyarmati és fajgyűlölő rendszereket és felhívja a béke- szerető erőket. törekedjenek erélyes intézkedések kieszközlé­sére Rhodesia, Dél-Afrika és Portugália uralkodó köreinek politikája ellen. A közlemény hangsúlyozza a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés és a természeti források ésszerű felhasználású- J ban való eqyüttműködés szüksé- I g esség ét, s rámutat, hogy a fegyverkezésre költött anyagi eszközök egy részét ennek a problémának a megoldására keli fordítani. A nemzetközi kulturális együtt­működés a közlemény szerint nagy szerepet hivatott betölteni a népek közötti megértés nö­velésében, a háborús pszichózis, a sovinizmus és a fajgyűlölet elleni harcban. A gazdasági és tudományos­műszaki együttműködés a békés egymás mellett élés eqyik biz­tosítéka. ezért az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elvei j alapján továbbfejlesztendő. A chilei tapasztalat a közle- j mény szerint azt tanúsítja, meny. nyíre veszélyes az imperialista j erők politikája azoknak az or­szágoknak számára, amelyek az ] önálló gazdasági és politikai i fejlődés útjára léptek. A chilei néppel vállalt növekvő szolida­ritás, a chilei demokraták sza­badságáért kibontakozó nemzet­közi mozgalom hozzátartozik a népek békéjéhez. Ahhoz, hoqv a háború lehe­tetlenné váljék, nem elegendő egyedül a kormányok erőfeszí­tése. Ez a világ valamennyi em­berének ügye — hangoztatja végül a moszkvai közlemény. Ezután következhet a békekonferencia Szadat sajtóértekezlete A bel- ás külföldi sajtó 350 képviselője előtt megtartott saj­tóértekezletén, szerdán Anvar Szadat egyiptomi elnök hang­súlyozta, hogy országa kész együttműködni az ENSZ-szel, a Biztonsági Tanács határozatai­nak haladéktalan megvalósítása érdekében. A határozatok a kö- I zel-keleti hadicselekmények beszüntetését és megfelelő égisz alatt az érdekelt felek közötti tárgyalások megtartását irányozzák elő az igazságos és tartós béke helyreállítása érde­kében. Az elnök rendkívül jelen­tősnek nevezte azokat a kap­csolatokat, amelyeket Egyip­tom a legmagasabb szinten ' ’ -- - '■-•"retunióval és az Egyesült Államokkal a kö­zel-keleti válság politikai rendezése érdekében. Bejelentette, hogy Zajjat kül­ügyminisztert elnöki tanácsadó­vá nevezte ki és rövidesen Franciaországba küldi, hogy Pompidou elnökkel tárgyaljon. Kissinger amerikai külügyminisz­ter — jelentette be az egyipto­mi elnök — november 6-án és 7-én látogat el Kairóba. Hozzá­fűzte, hogy ez idő szerint a közel-keleti válságban az Egye­sült Államok konstruktív maga­tartást tanúsít. Emlékeztetett arra, hogy Kuznyecov szovjet külügyminiszterhelyettes Kairó­ban tartózkodik, s hogy Koszi­gin szovjet miniszterelnök is járt az egyiptomi fővárosban. A ve­le folytatott tárgyalásokon — közölte Szadat — a tűzszünetről és a Biztonsági Tanács 242. számú (1967 novemberében el­fogadott) határozatának teljesí­téséről volt szó. A közel-keleti helyzet tárgya­lásos rendezéséről szólva az egyiptomi elnök hangsúlyozta, hogy Egyiptom nem hajlandó közvetlen megbeszéléseken tár­gyalni Izraellel. Egyiptom olyan békét dkar, ami nem részmegoldáson alapul, hanem vonatkozik Szíriára és a palesztinokrq is. délyt kértek az izraeli állások megsemmisítésére. Á Szovjetunió és az Egyesült Államok által felajánlott tűzszü­netet két okból fogadtam el — jelentette ki Szadat elnök: az egyik az volt, hogy a nagyha­talmak szavatolták, a hadviselő felek október 22-i állásaikban Nixon elnök szerdán köz-'p- európai Idő szerint a késő esti órákban fogadta Iszmail Fah- mit, Szadat egyiptomi elnök különmegbízottját, aki kedden négyórás megbeszélést folyta­tott Kissinger külügyminiszterrel. Amerikai külügyi tisztviselők sze­rint a megbeszélések „bátorí­tóak és termékenyek" voltak. Fahmi a maga részéről „konst­ruktívnak, tárgyszerűnek és nyíltnak” nevezte Kissingenel folytatott eszmecseréjét — a „nyílt" minősítéssel jelezve a közel-keleti békerendezés mó­dozatait és érdemi vonatkozá­sait illetően továbbra is fenn­álló lényeges nézeteltéréseket Az intenzív diplomáciai erő­feszítések átfogó jellegére utal az a tény, hogy Kissinger és Fahmi megbeszéléseit követően Dobrinyin washingtoni szovlet nagykövet, Kissinger külügymi­niszter társaságában találkozott ! Az Egyesült Államok szerdán feloldotta fegyveres erőinek, köztük az Európában állomá­sozó csapatainak fokozott ké­szültségét. A washingtoni had­ügyminisztérium hivatalos szövi- j vője ugyanakkor bejelentette, i hogy q Földközi-tengeren álló- j másozó amerikai 6. flotta sze- I mélyi állománya továbbra is a I szüntetik be a tüzelést: a másik ok az volt, hogy ígéretet tettek a Biztonsági Tanács 1967. no­vember 22-i határozatának megvalósítására, amely az iz­raeli csapatok kivonását írja elő az 1967-es agresszió során elfoglalt területekről. Ezen kí­vül — tette hozzá Szada* —•, nem készültem fel arra, hogy az Egyesült Államok ellen har­coljak. kedden este Camp David-ben Nixon elnökkel. Fahmi-val terv­bevett szerdai találkozóját kö­vetően Nixon csütörtökön Golda Meir izraeli kormányfőt fogadja a Fehér Házban. Az amerikai diplomácia „arab vonalának” erőteljes elő­térbe kerülése váltotta ki azo­kat az izraeli aggodalmakat, amelyek a bennfentes amerikai források szerint arra indították Golda Meirt, hogy sürgős talál­kozót kérjen Nixon elnöktől. Tel Aviv ugyan pillanatnyilag a hadifogolycserére helyezi a# hangsúlyt, hogy ilymódon a „humanitás” jelszavával aktivi­zálja az amerikai törvényhozás befolyásos Izrael-barát cso­portjait, valójában azonban el­sősorban a „biztonságos hatá­rok” kérdésében akarja újra el- I kötelezni a Nixon-kormányt Tel Aviv álláspontjának támogatá­sára. készültségnek azon a fokán marad, amelyet a közel-keleti harci események kiújulósakor rendeltek el. Az amerikai fegyveres erők­nél minden alap nélkül elren­delt fokozott készültséget a vi­lágközvélemény felháborodással fogadta, mint olyan lépést, amely egyáltalán nem használ a feszültség enyhülésének. Kelet-diplomáciai nagyüzem Washingtonban Á USA feloldotta fegyveres erőinek készültségét Az igazságos és tartós béke megteremtése felé vezető úton az első lépést azzal kell meg­tenni, hogy Izrael visszavonja csapatait az október 22-i állá­sokba — hangsúlyozta az el­nök. A Biztonsági Tanács erre vonatkozó határozatának és a szembenálló fegyveres erők szét­választásának megvalósítása után következhet a békekonfe­rencia — közölte, hozzáfűzve, hogy a Szuezi-csatornát négy­hónapos előkészítő munka után lehet megnyitni. Utalt az egyip­tomi elnök arra, hogy az. olaj feqyvere nem személyek ellen irányul, célja az arab nemzet jogainak biztosítása. Az izraeli hadsereg legyőzhe­tetlenségének teóriája múlandó és Izraelnek már most be kell látnia ezt —, jelentette ki Szó­dat, és hangsúlyozta, reméli, hogy Izrael ebből a háborúból megtanulta a biztonság új el­méletét, aminek néay megfon­toláson kell alapulnia: Eqyiptom felkészült a hosszú háborúra: felkészült arra, hogy vesztesé­geket okozzon az ellenségnek és maga is elszenvedjen vesz­teségeket; nem ér semmit sem a megfélemlítés, sem a meg­aláztatással vató fenyegetőzés: végezetül pedig a háború két- frontos és mindkét front szilárd és megbízható. Szadat elnök emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok olyan modern fegyverekkel lát­ta el Izraelt, amelyeket eddig még maga sem alkalmazott. A harcok e'ső három napjában Izrael 500 páncélost vesrtett a sínai fronton, s ezt ő maga is elismerte. Az izraeli beszivárgás a Szu- ezi-csatoma nyugati partjára, lélektant és politikai célok­kal kezdeményezett remény­telen kaland, önqyilkos táma­dás — hangsúlyozta az el­nök. Rámutatott hogy az eqyiptomi harmadik hadsereg ott van a Szuezi-csatorna mindkét part- ián, s ha nem mondták volna ki a tűzszünetet, a harmadik hadsereg támadásba lendült volna a beszivárgók ellen. Az elnök utalt arra, hogy o kato­nai vezetők többször is enge­Olajembargó Szaud-Arábia november else­jével további öt százalékkal csökkenti olajtermelését, azaz eleget tesz az arab olajtermelő országok megállapodásából la­kadó kötelezettségének. Ra- duan, Szaud-Arábia állandó képviselője az Arab Ligánál az intézkedéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a harc még nem ért véget, az araboknak továb­bi gazdasági, politikai és kcto nai lépéseket keil tenniük. Az arab olajtermelők megál­lapodása, mint emlékezetes, előírta, hogy mindaddig, amíg Izrael ki nem vonul az összes megszállt arab területekről, ha vönként 5 százalékkal csökken­tik termelésüket. A Közös Piac illetékesei egyelőre nem nyilatkoztak arról, hogy milyen formában kívánnak foglalkozni az arab olajbojkott következtében előállott hollan­diai üzemanyag-problémákkal. — olajgondok A holland külügyminiszter ked^ den azt kérte, hogy a kilencek közösen foglalkozzanak a boj­kottá i, mert annak következmé­nyei egész Nyugat-Európára ki­hatnak. Jugoszláviában október 31-tő! emelték a benzin és az olaj árát A normál benzin ezután literenként 2,80 helyett 4,00 di­nárba, a szuper pedig 3,10 he­lyett 4,30 dinárba kerül. A keve­rék ára literenként 0,70 dinárral növekedett. A háztartási fűtő­olajat ezután az eddigi 1,45 he­lyett 1,80-ért árusítják. Nikola Sztojanovics Jugoszláv piac és árügyi miniszter a dön­tést indokolva Belgrádban tar­tott sajtóértekezletén elmondot­ta. hogy az áremelés az olaj világpiaci árának növekedésé­vel és a szállítási költségek emelkedésével áll összefüggés­ben. Egyetértés a palesztin ellenállók és a libanoni hatóságok között Tufik Szafadi, o libanoni pa- | lesztin főbizottság titkára a I’Orient-le Jour szerint meg­erősítette, hogy teljes egyetér­tés uralkodik az ellenállás és a libanoni hatóságok között. Nem tervezünk olyan akció­kat — jelentette ki —, amelyek ellentétesek Libanon különleges pozíciójával. Az ellenállás ál­landó kapcsolatban áll a mi­niszterelnökkel. Semmiféle el­lentét nincs köztünk és a liba­noni hatóságok között. A lap ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy hírek szerint a libanoni hatóságok arra kérték az ellen­állási mozgalmat, hogy' füg­gessze fel tevékenységét, váija ki a térségben bontakozó fejle­ményeket. A beirutl The Daily Star a kö­vetkezőket írja: „Az arabok nem ellenezték a tárgyalásokat Iz­raellel, de ezek csak az izraeli csapatok teljes kivonulása után kezdődhetnek el". A damaszkuszi AI Baath sze­rint az arab tömegeknek ke­mény magatartást kell tanusí- taniok az Egyesült Államokkal szemben, mivel az Izraelt támo­gatja. „Az arab tömegek olyan nagy tartalékokkal rendelkez­nek, amelyek közvetlenül befo­lyásolhatják az események me­netét az Egyesült Államokban". Kissinger Kairóba készül Az egyiptomi kormány meg­hívására november 7-én Kató­ba látogat Henry Kissinger amerikai külügyminiszter — kö­zölte szerdán az egyiptomi kor­mány. Az amerikai diplomába vezetője kairói látogatása során a tartós közel-keleti béke meg­teremtésének lehetőségeiről tár­gyal egyiptomi hivatalos szemé­lyiségekkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom