Dunántúli Napló, 1973. november (30. évfolyam, 291-319. szám)

1973-11-01 / 291. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! Dunántúli llanlo XXX. évfolyam, 291. szám 1973. november 1., csütörtök Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja OKTÓBERBEN Új utak, lakások, kulturális és kereskedelmi létesítmények Kompfeljáré Mohácson» gyógyszertár és orvosi rendelők» óvodák» bölcsődék» szociális épületek Az útátodásol hónapjának bizonyult az október. Még a tél beállta előtt mind több bara­nyai település kap új bekötő és belső utakat ünnepélyes kere­tek között adták át Ófalun az ország 200., több mint öt kilo­méteres bekötöútját Kisdobszán mintegy ötszáz méteres szaka­szon korszerű, Hotott-makadám «tat építettek, a Mecseki Állami Erdőgazdaság pedig Zobák- pusztától Pusztabányáig öt kilo­méter hosszú, és ötmillió forint értékű makadámútól készített. Kövesutat kapott Kisbattyán 100 ezer forintos költséggel, Hidas pedig 850 ezer forint értékben. Szászváron 4000 négyzetméter felületű úttestet adtak ót. Kom­lón az Akácfa és b Majakovsz­kij utcát látták el itatott maka- dám burkolattal. Mohácson be­fejeződött a Révátkelési Válla­lat kompfeljárójának felújítása és korszerűsítése, amely .csaknem 500 ezer forintba került. Pécsett a Légszeszgyár utcában és a Verseny utcában végeztek úttest rekonstrukciókat Az elmúlt hónap bővelkedett más jellegű létesítmények át­adásában is. Pécsett, a Kertvá­ros ismét 152 lakással gyarapo­dott, amelyek értéke jóval meghaladja a 30 millió forintot Ugyancsak a Kertvárosban egy 150 személyes óvoda készült el, ötmillió forintért valamint be­fejezték az I. számú hőközpont kiegészítő munkálatait, csaknem másfélmillió forintos költséggel. Átadták Pécs 50. óvodáját és 20. bölcsődéjét Újmecsekaljón, az Ajtósi Dürer utcában. A Ba­ranya megyei Állami Építőipari Vállalat egy év alatt 9 miiííós költséggel készítette el az új lé­tesítményeket Felavatták a Kossuth klub­mozit, a filmszemle tiszteletére. A nyolcvan személyes vetítőte­rem kialakítása négymillió fo­rintba került. Elkészült a Divat­áru Nagykereskedelmi Vállalat bemutató mintaterme is csak­nem másfélmillió forintért. Ide­iglenes élelmiszerbolt nyílott a Rókus utcában, amelynek kivi­telezési költségei a berendezés­sel együtt több mint egymillió forintba kerültek. Az új üzlet a korszerű ABC áruház felépültéig látja el a környék lakosságát. A 75 éves Köztisztasági Vál­lalat korszerű, új telephelyre költözött. Elkészült a vállalat modern szociális épülete für­dőkkel, öltözőkkel, üzemorvosi rendelővel, étkezdével és a szükséges irodahelyiségekkel. Ugyancsak komplex telephelyet kapott a Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat is. A csak­nem hatezer négyzetméteres te­rületen kialakított épületkomp­Az áj ABC áruházat Felsőszentmártonban ma kezdik feltölteni áruval és a hét végén nyitják meg. lexum kivitelezése 35 millió fo­rintba került. A szociális létesít­mények tömbje háromszáz dol­gozó részére nyújt megfelelő környezetet A Pécsi Ingatlankezelő Válla­lat a Jókai utcában egy, a Szta- hanov utcában pedig hét lakó­épületet újított fel, több mint tízmillió forint értékben. A megye más településein Is jelentős új létesítmények ké­szültek el. Nagydobszán átad­ták a község három és fél mil­lió forintos költséggel épített vízmüvét. Előzetes szennyvíztisz­tító épült Beremenden. A Bara­nya és Tolna megyei Állatfor­galmi és Húsipari Vállalat be­rendezése először zsírtalanítja, majd ülepíti a szennyvizet. A ki­vitelezési költségek 2,5 millió fo­rintba kerültek. Műszakilag át­adták a hidasi enyvgyár 25 mil­lió forintos szennyvíztisztítóját is, valamint a pécsváradi újon­nan elkészült szennyvíztelepet Szigetváron pedig több mint kétmillió forintos költséggel bel­vízrendezést fejeztek be. Csaknem egymillió forintért korszerű gyógyszertárat kapott Sásd, valamint új orvosi rende­lőt létesítettek Nagyharsány- ban. Az elmúlt hónapban fejező­dött be a 85 személyes naqy- harsányi óvoda felújítása. Hi­dason 850 ezer forintért készült el az 50 személyes óvoda, melynek berendezését a Vegyi­mű vállalta. Ágon teljes felújí­tást végérték az általános is­kola épületén, valamint a mo­hácsi Jókai utcai napköziott­hont bővítették és korszerűsítet­ték. Hetvehelyen pedig új pe­dagógus szolgálati lakás készült e| 260 ezer forintos költséggel. Véménden korszerű ifjúsági klub létesült, Felsőszentmárton- ban pedig építészetileg befeje­ződött az ABC áruház kivitele­zése, Lippón új takarékszövet­kezeti székházat adtak át. Új iőteret avattak októberben Szigetváron, Bolyban és Rózsa­fán. Komlón pedig befejeződött az MHSZ épületének felújítása. A kozári kőbányában 2,5 millió forint értékben kőfeldol­gozó padozat épült. Szigetváron Colmann típusú terményszárító létesült több mint kétmillió fo­rintért, Görösgalon pedig bá­bolnai kivitelű, ugyancsak két­millió forint értékben. Geresdlakon és Sátorhelyen befejeződött a települések vil­lamoshálózatának bővítése, ez­zel jelentősen megjavult az esti megvilágítottság. Ölest tart • az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának soros ülését november 1-ére összehívták. A Politikai Bizott­ság időszerű nemzetközi kérdé­sek megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. A TARTALOMBÓL A béke-világ­kongresszus közleménye (2. old.) Szadat saifóérfekezlete (2. old.) Miért nem készült el a pécsi szennyvíztelep korszerűsítése? (3. old.) A hét ______ f ilmjei (4. old.) 0-4, 0-5, 0-7 (4. old.) Komló város vízellátásáról a Víz- és Csatornaművek nondoskodl- nak. Az egyik vrellátó bázis, a budafai gépház, hatalmc- szivattyúk­kal, melyek éjjel-nappal üzemelnek. — Szokolai felv. — Az igazságos, tartós békéért egyesíteni az erőket A békeerők moszkvai világkongresszusának záróülése A békeerők moszkvai világ- kongresszusának záróülése szer­dán késő délután ült össze, hogy jóváhagyja a kongresz- szus záródokumentumait, ame­lyek szövegét az összekötő bi­zottság szerda délutáni ülésén öntöttek végleges formába. A záróülés először a kong­resszusnak a világ népeihez in­tézett felhívását hagyta jóvá, majd a Biztonsági Tanács kö­Haderöcsökkentés — szerdai ülés NATO-vélemény: Á szocialista országok javaslatai konstruktívak A bécsi haderőcsökkentési tárgyalások második napján a szovjet, az amerikai, a brit és a török küldöttség-vezetők be­szédével lezárult az általános politikai állásfoglalások soro­zata. Szerdán Quarles van Ufford holland nagykövet, aki NATO- országok álláspontja összehan­golásának feladatát látja el a közép-európai haderöcsökken­tés témakörében, sajtóértekez­letet tartott. A Hofburg sajtó- központjában összegyűlt mint­egy 10.0 újságíró előtt szinté­zisét adta a NATO álláspontjá­nak. A szocialista országok nyilatkozataira kitérve azokat realisztikusnak és konstruktívnak nevezte, de hangsúlyozta, hogy részletes kommentálásukba nem szándékozik belemenni. zel-keleti határozatainak támo­gatására szólította fel a világ közvéleményét, egy külön erre a célra megfogalmazott rövid nyilatkozatban. Ezt követően Mi­hail Zimjanyin, az összekötő bi­zottság szovjet alelnöke felol­vasta a kongresszus nyilatkoza­tát, amely a bizottságokban végzett munka eredményeit összegezi. Scheel Moszkvába érkezett Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter szerdán délután repülőgépen négynapos hivata­los látogatásra a Szovjetunió­ba utazott. Útjára elkísérte a nyugatnémet külügyminisztérium számos vezető beosztottja. Scheel várhatóan csütörtökön és pénteken folytat majd be­ható véleménycserét szovjet vendéglátóival, a szombati na­pot pedig Moszkvában város­nézésnek szenteli. Hazatérése vasárnapra várható, Nugatnémet kormánykörök­ben hangoztatják, hogy a láto- | gatás elsősorban munkajellegé í azaz nem látványos új megál­lapodások megkötését szolgál­ja, hanem a már megkötött szerződések qyakorlatj végre­hajtását. A korábbi megállapo­dásnak megfelelően Scheel és Gromiko megkezdi rendszeres konzultációját. — Ennek meg­felelően bonni források szerint a megbeszélések homlokteré­ben elsősorban a gazdasági kérdések szerepelnek. Szó lesz a gazdasági kooperációról, a kulturális együttműködésről, sőt esetleg egy közlekedési és ag­ráregyezmény megkötéséről is. Scheel megérkezett a szovjet fővárosba. veteljék az igazságtalanság ki­küszöbölését, valamint azt, hogy.mjnden rrép saját'belátó» sa szerint használjb fel nem­zeti erőforrásait A felhívás kimondja, hogy a béke. a .biztonság és gz igaz; ságosság szavatolásának elen­gedhetetlen feltételeként végre kell hajtani az ENSZ-határoza- tokat. Ezek a követelmények — han­goztatja a felhívás — megfe­lelnek az ENSZ-alapokmány, bandungi konferencia, az el nem kötelezett országok konfe­renciája elveinek. valamint azoknak az elveknek, amelye­ket nemrég hirdettek meg a különböző társadalmi rendsze­rű államok vezetői által aláírt békedeklarációkban és okmá­nyokban. A Közel-Kelettel kapcsolatos kongresszusi okmány kimondja: „A pillanatnyi helyzet gyors és hatékony intézkedéseket köve­tel. A békeszerető erők nemze­ti és nemzetközi kötelessége, hogy aktívan részt vegyenek abban a tevékenységben, amely annyira szükséges, mind a kö­zel-keleti népek, mind predig az egész világ népei szempont­jából." Indira Gandhi beszéde a reakciós pártok.ellen Indira Gandhi, India mlnlsr­terelnöke szerdán beszédet mondott a Gujarat állam szék­helyén, Ahmedabadban rende­zett tömeggyűlésen. Beszédében Gandhi élesen elítélte a dzsan- szangh típusú pártokat, ame­lyek vallási-törzsi viszályt szíta­nak az országban, és akadályo­kat gördítenek a társadalmi ha­ladás útjába. Az indiai kormányfő felhívta a lakosság széles rétegeit, hogy szálljanak határozottan szembe ezeknek a pártoknak mesterke­déseivel, vívjanak következetes harcot az indiai nemzeti gazd' ság fejlődését gátló reakció elemek ellen és fokozott erőfe ^ szítésekkel segítsék elő az ú fejlesztésére, kö- India megteremtését A békeszerető erők világ- kongresszusa felhívta a világ népeit hogy az igazságos és tartós béke szavatolása érde­kében egyesítsék erőfeszítései­ket A szerdán elfogadott felhívás leszögezi, hogy a békeszerető erők sikerei következtében az utóbbi időben javulni kezdett a nemzetközi politikai légkör. Realitássá vált az a remény, hogy a mai és a jövőbeni nem­zedékek megmenekülhetnek a nukleáris - katasztrófa rémétől. Az ellenségeskedés és a szem­benállás a nemzetközi kapcsola­tokban fokozatosan átengedi helyét a békés es kölcsönösen előnyös együttműködésnek, va­lamint az államok közötti foko­zottabb bizalomnak. Ugyanakkor — hangzik a fel­hívás — maradtak még olyan térségek, ahol a feszültség ugyanolyan nagy, mint koráb­ban volt, ahol még mindig nem sikerült felszámolni az egész emberiséget veszélyeztető ag­resszió tűzfészkeit. A kongresszus felhívta a né­peket: követeljék a nemzetközi biztonságon és a kölcsönösen előnyös együttműködésen ala­puló békés együttélés érvénye­sülését, szorgalmazzák a fajül­dözés, a gyarmatosítás és a neokolonializmus felszámolását. Követeljék az általános és tel­jes leszerelést, a katonai tá­maszpontok és szövetségek fel­számolását, a nukleáris fegyve­rek alkalmazását, qyártását, ki­próbálását és felhalmozását el­tiltó nemzetközi konvenció elfo­gadását, valamint az agresszió összes formáinak beszüntetését. Követeljék, hogy a háborús célokra előirányzott összegeket fordítsák a nyomor megszünte­tésére, az írástudatlanság fel­számolására, az oktatás, az egészségügy

Next

/
Oldalképek
Tartalom