Dunántúli Napló, 1973. október (30. évfolyam, 260-290. szám)

1973-10-17 / 276. szám

\ 1973. október 17. DUNANTOLI NAPLÓ Húsz éves a szervezett urán érckutatás hazánkban A jubiláló Magyarhoni Földtani Társulat dél-dunántúli csoportjának tudományos tanácskozása Pécsett A 125 évvel ezelőtt alakult Magyarhoni Földtani Társulat dél-dunántúli csoportja a jubi­leum alkalmából két napos tu­dományos tanácskozást tart Pé­csett, amely kedden kezdődött ményeket, ismertetik a beveze­tett új módszereket, rendszere­zik a tapasztalatokat, ami o további években a hazoi nyers­anyagbázis szélesítéséhez vezet­het, nemcsak a Mecsekben, ha­a Mecseki Ércbányászati Vál- | nem az ország más helyein is. lalatnál. A konferencia tulaj­donképpen kettős évfordulóról emlékezik meg, mivel témája a húsz éves szervezett uránérc­kutatás. A geológusok munkája ezen a területen hamar ered­ményre vezetett. Ennek köszön­hető, hogy a nagymúltú Mecseki Szénbányászat ifjú testvéreként az ötvenes évek elején új ipar­ág született Pécs környékén. Megindulhatott az ércbányá­szat, amely fokozatosan komp­lex, vertikális felépítésű válla­lattá fejlődött, ahol korszerű módszereket alkalmaznak a ku­tatástól a koncentrátum előállí­tásáig. A szellemi kapacitás jó kamatoztatása folytán egyéb, or­szágos jelentőségű feladatokat is ellátnak, mint például a ritka­földfém előállítás technológiá­jának kidolgozása, nukleáris műszergyártás, stb, A két napos tanácskozáson azok a geológusok találkoztak, akik az elmúlt két évtized alatt együtt .dolgoztak az érckutatás területén, jelenleg is ebben te­vékenykednek vagy pedig ko­rábban végeztek jelentős mun­kát. Összegezik az eddigi ered­Vita a PTV-nél az új panel­családról A Pécsi Tervező Vállalatnál elkészültek az új panelcsalád tervei. Ezeket a panelokat hasz­nálják már Pécsett az ötödik ötéves terv lakásépítéseinél, s azokban a városokban is, ahol a PTV tervei alapján építkez­nek. Az új panelcsalád társa­dalmi bírálatára tegnap a PTV- nél vitadélutánt rendezett az Építőipari Tudományos Egyesü­let pécsi csoportja. Az új lakás- és épülettípusok részletes ismer­tetésére lapunkban visszatérünk. Ki vállal szögbelövést? Hogyan lehet a panelházak falaiba szöget beveretni. Szerencsések, akik még a be­költözés előtt gondoskodtak ar­ról, hogy legyen mire akaszta­niuk képeiket, faliszőnyegeiket. Az állami építőipar dolgozói ugyanis — a háziak által ki­jelölt helyén — szögbelövő­pisztollyal „verik be” a szögeket a falakba. Amikor a bérlők vál­toztatni kívánnak a díszítőtár­gyak helyén vagy új lakó köl­tözik a lakásba és nem tetszik neki az eredeti szögelrendezés, megkezdődik a nyomozás olyan ismerős után, aki szívességből belövi a szöget a betonfalba. Ez a szerkezet azonban rend­kívül balesetveszélyes, s így csak rendőrségi engedéllyel és tanfolyam elvégzésével használ­hatják a vállalatok dolgozói. — Szögbelövő szerkezetet hazánk­ban a fővárosi UNITECHNIKA KTSZ gyárt. A Ktsz osztályveze­tője, Feigebaum Béla elmondta, hogy Budapesten már megszer­vezték a szögbelövő szolgálta­tást, s ha szükséges, szakembe­reik Pécsre is eljönnek, Ez a megoldás azonban nem lenne olcsó. Pécsett a Műszaki Főiskola Villamoshálózati Tanszéke szög­belövő tanfolyamokat szervez, A szakmai tudás elsajátítása tehát ném probléma. A VASÉRT a Baranya Kereskedelmi Vállalat megrendelésére azonnal és ) minden mennyiségben szállíta­na hazái gyártmányú belövő­pisztolyt, ha kérnék. A kérdés most már „csak” űz, hogy akad-é olyan pécsi szövetkezet, amely vállalja a szögbelövést, mint lákossági szolgáltatást. Szent-Györgyi Albert látogatása A Magyar Tudományos Aka­démia vendégeként hazánkban tartózkodó Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus kedden látogatást tett a Magyarok Vi­lágszövetségénél, ahol a világ­hírű tudóst az MVSZ elnöksége tiszteleti taggá választotta. A neves vendéget délután az Aka­démia tudósklubjában a Magyar Biokémiai Táisaság avatta tisz­teleti tagjává. Pénteki pécsi premier Liszt és Bartók műve Hatalmas kéz lebeg a színpad felett, sokatmondóén, karakte­risztikusan, mint egy megvalósult álom. Mert amikor Fülöp Zoltán, a Budapestről meghívott neves díszlettervező megkérdezte Tóth Sándort, hogy mégis, .milyen színpadi képet szeretne, a pécsi koreográfus bevallotta;- Tulajdonképpen egy hatal­mas tenyeret és abban táncolna két ember. De hát ez úgyis le­hetetlen I Új telephelyen a Köztisztasági Vállalat Jelenet Bartók—Tóth Sándor: Két arckép cimű balettjéből Balról: a jubiláló vállalat új központja. Jobbról: Wieder Béla felavatja a központi-telephelyet. Fotó: Erb János És nem volt lehetetlen, mert Fülöp Zoltán kitalálta ennek egy mását. A tegnapi pécsi főpró­bán ott lebegett a kéz, tenyér­rel felfelé, és rányomta súlyát az egész színpadra. Fülöp Zoltán színpadképe látványban is ugyanúgy összefogja a két ba­lettet, a Liszt- és a Bartók-mű­ből készült műveket, mint ahogy a zene és a két alkotás tartal­mi vonatkozásai közel hozzák. Az Eck Imre koreografálta Faust- szimfóniában két álló kéz uralja a színpadot, s közben elfordul, Tóth Sándoréban pedig egyetlen kéz, tenyérrel felfelé. A két balett közös zenei alap- gondolata az emberi személyi­ség ellentéte, a Liszt-műben Faust és Mefiszto, Bartókéban áz eszményi és a grotesrk port­ré együtt, egy-egy baletten be­lül, azonos zenei anyagból. Az ősbemutató már megtörtént Pes­ten, október 12-én, a budapesti művészeti hetek keretében, nagy sikerrel. S ennek a fővárosi be­A pécsi köztisztaság 75 éves. Ez alkalomból tegnap ünnepi megemlékezést tártott Pécsett, a Köztisztasági Egyesülés el­nöksége és a Pécsi Köztisztasá­gi és Útkarbantartó Vállalat vezetősége a Bolcjór Néphad­sereg útja 92. számú épületé­ben. A jubileumi ünnepségen részt vettek az országos hatás­körű szervek, társintézmények képviselői, meghívott vendégek — közöttük Wieder Béla, Pécs város Tanácsának elnöke, Mé­száros András, az MSZMP Pécs városi Bizottságának osztályve­zetője - és az SZMT képviselő­je. Az ünnepi megemlékezésen Gyimesi László igazgató mon­dott beszédet. Vázolta a szol­gálat múltját, fejlődésének főbb szakasza it. Ezt követően Wieder Béla ta­nácselnök kért szót. Elmondotta, a nap ünnepélyességét fokoz­za, hogy az évfordulóra elké­szült a vállalat korszerű, mo­dern szociális épülete, benne a dolgozók számára fürdők, üze­mi orvosi rendelő, üzemi étkez­de, és a vállalat munkájához szükséges irodahelyiségek. Ki­emelte: az új telephely kiala­kításának első legnagyobb sza­kasza befejeződött, ezzel vég­leges formát nyert a vállalat központja. Erre nagy szükség volt, mert korábban a vállalat­nak nagy gondot okozott, hogy különböző telephelyei szétszór­tan voltak elhelyezve a város­ban. Annak a reményének adott kifejezést, hogy az új te­lephely, fcíenne óz elkészült új létesítmény, további ösztönzést ad a vállalat valamennyi dol­gozójának rendkívül fontos munkájához. Ennek javulása pedig kedvezőbben érezteti ha­tását Pécsett. Tisztább, szebb lesz a város közterülete. A továbbiakban Wieder Béla köszönetét mondott a telephely kialakításában részt vállaló építőipari munkásoknak, a Tol­na megyei Építőipari Vállalat dolgozóinak és vezetőinek. El­ismeréssel szólt a Pécsi Köz- tisztasági Vállalat munkásairól, akik a telephely kialakításában tevékeny részt vállaltak, Pécs tanácselnöke gazdagon hímzett térítőre helyezett kul­csot adott át Gyimesi László­nak. Wieder Béla kívánta, hogy az új körülmények között érje­nek el újabb sikereket, mind a vállalat munkájában, mind a köztisztaság fejlesztésében. Ezt követően a jubileum résztvevői megtekintették a vál­lalat gépparkját. A Fővárosi Köztisztasági Hivatal képviselő­je pedig átadta hivatala aján­dékát, két Csepel 425-ös gyárt­mányú konténer-szállító teher­gépkocsit. Az ünnepi program során — délután — került sor a Köz- tisztasági Egyesülés igazgatói tanácsülésére. Pfeifer Elemér, á Pécsi Köztisztasági és Útkar­bantartó Vállalat főmérnöke „Pécs köztisztasági szolgálatá­nak jelen és jövő gondjai” címmel tartott bevezető elő­adást, majd kiegészítő Hozzá­szólások voltak. A tanácskozás résztvevői ma — szerdán — üzemeket látogat­nak meg és részt vesznek egy köztisztasági gépbemutatón. Napirenden a hallgatók közéleti tevékenysége Szegeden ülésezett a KISZ KB egyetemi és főiskolai tanácsa Az idei tanévben első alka­lommal a Szegedi József Attila Tudományegyetem KlSZ-klubjá- bon ülésezik a KISZ KB egye­temi és főiskolai tanácsa. A tanácskozás első napján, kedden, részletesen elemezték többek között a hallgatók tár­sadalmi — közéleti tevékenysé­gét. Megállapították, hogy e területen a KISZ-munka az el­múlt években sokat fejlődött Az intézmények belső életében kialakultak a demokratikus ve­zetés formái. A hállgatók meg­felelő szervezeti keretek között részt vesznek az intézmények felső vezetésében, irányításában. Az ifjúsági szervezetek további feladatként jelölték meg, hogy a Idsebb egységeknél, a tan­székek, az intézetek és a hallga. táj közösségek között is mun­kakapcsolatot alakítsanak ki, s az oktató-nevelő munka min­dennapi kérdéseinek megbeszé­lésére törekedjenek. Az egyetemi és főiskolai ta­nács tagjai különösen fontos­nak ítélték a hallgatóknak azt a KISZ-megbizatásót, amelynek alapján az egyetemi felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok munkájában évek óta eredmé­nyesen vesznek részt. A fizikai dolgozó szülők tehetséges kö­zépiskolás gyermekeinek tartott tanfolyamok, bentlakásos kurzu­sok szervezésén túl a jövőben szorgalmazzák azt is, hogy a hátrányos helyzetben lévő fiata­lok tanulmányi munkáját a si­keres felvételi vizsgák után, egyetemi éveik alatt is kísérjék figyelemmel és segítsék, mutatónak nemcsak az volt az oka, hogy a Pécsi Balett, pécsi- sége mellett egyetemesen ma­gyarországi is, hanem célja volt a részvétel is a magyar táncmű­vészet előretörésében. Az elmúlt tizenhárom év alatt ugyanis táncművészetünk rászolgált a nagyobb figyelemre. így a bu­dapesti művészeti heteknek az idén több táncműsora volt, sőt, a külföldi vendégegyüttesek kö­zött is akadt egy balett-társulat, a híres Holland/ Tánc Színház. Aztán a teqnapi pécsi főpróbán azt is hallottuk, hogy október 22-én a Magyar Táncművészek Szövetsége a oesti Fészek Klub­ban egy vitát rendez erről a helyzetről. Mondják, hogy a Fő­városi. Operettszínház is balett­bemutatóra készül, december­ben, amelyet Bogár Richard koreografál. Gyakorlatilag a Magyarországon lévő szinte ösz- szes koreográfus egy elég rövid idő alatt balettet ír és előadást rendezhet. A balett tehát előre­tör és ezek a hírek még kelle­mesebbé tették a tegnapi fő­próba hangulatát, amelyet Liszt muzsikája, a nemesen egyvona- lú színpadkép és az Eck Imre fantáziája nvomán megelevene­dett Pécsi Balettegyüttes vará­zsolt egy pillanatra a bekukkan­tó újságírók és fotósok-elé. Pici ízelítőül a pénteki bemutatóból. Földessy Dénes — Könyvajánlói: Maugham: Egy távoli gyarmaton (elbeszé­lések) (Gondolat), Művészet­pszichológia (tanulmányok, vá­logatta és bevezette: Halász László) (Gondolat), Kodolányi János: Pünkösdi dóridó (elbe­szélések, hovellák) (Magvető), Nyújtó Sándor: Öntözzük kert­jeinket! (Mezőgazdasági Ki­adó), Virágom, virágom (ma­gyar népdalok) (Móra Kiadó), Mai magyar drámák (antológia) (Szépirodalmi), Kardos Tibor: Az emberség műhelyei (cikkek, tanulmányok) (Szépirodalmi), Stenczerné Forgács Anna: Komplex esztétikai nevelés a gimnáziumi irodalomtanításban (Tankönyvkiadó). Négyszázan egy Ikarusen Beváltak a magyar autóbuszok Kairóban TEK VALLALAT gyakorlattal rendelkező SZÁMVITELI OSZTÁLYVEZETŐT KERES azonnali belépéssél Ugyvitelgépesitésben jártasak előnyben. Részletes önéletrajzot „Nagyvállalat” jeligéré, a Sallai utcai hirdetőbe kérjük leadni. Tegnap, az AFIT XIV-es Autójavító Vállalat klubjában Meisz- terics István főmérnök tartott élménybeszámolót, Ikarus autóbu­szok javítása Kairóban címmel. A meghívottak, a Volán, a XIV-es Autójavító és más közlekedési szakemberek nemcsak közlekedési, műszaki kérdésekről, hanem egy egzotikus, közel-keleti világról is képet kaphattak a dia- és fényképekkel illusztrált előadáson. Furcsa és izgalmas találko­zása a XX. századnak és az időszámításunk előtti évszáza­doknak. Az Asszuáni-gát tisz­teletet parancsoló betontöme­ge és néhány kilométerrel ar­rébb a - még Archimedes által konstruált — vízkiemelő spirál az öntözéshez; a nagy­város felhőkarcolóinak építésé- héz használt toronydoruk mel­lett á háncsból font, lavórsze­rű szállítókosarak . .. Az ellentétek világa. Kairó külvárosában, a vályog­kunyhók helyén modern lakóte­lepek, négy-, hétemeletes há­zak, a helybéliek közül azon­ban senki sem lepődik meg, ha a gazda társaságában egy kecske ballag lefelé a lépcső- házban. Az úton már az 1974-es konstrukciójú MerCedesék su­hannak, az út szélén pedig bé­késen poroszkál égy drab a szamarán. No és ha már a köz­lekedésnél tartunk, ne feled­kezzünk meg a 40Ó darab Ika­rus—180 és áz Ikarus—$56 típu­sú áutóbuszókról sérti. Hiszen ezek miatt utazott Káiróba egy négytgáú magyar munkacso­port, közöttük Meiszterics Ist­ván főmérnök.- Augusztus harmadikén in­dultunk Egyiptom fővárosába, és tizennégy napot töltöttünk ott — mondja Meiszterics Ist­ván. — Feladatunk az volt, hogy oz arab szakembereknek tájé­koztatást adjunk az Ikarus bu­szók száz- és háromszázezer ki­lométer utáni nagyjavításáról. Erről Ott helyben készítettünk egy , harminc oldalas tanul­mányt, a további tudnivalókat itthon dolgozzuk ki. — Két üzertieltétő garázst láttunk, az EI-Fatah-ot és az Él-Szuezt. Ezenkívül hosszabb időt töltöttünk oz Amaria ga­rázsban, ahol a fődarabokat javítják, továbbá 0 Nasr-Vörk- sóp felújító üzemben. Meglepő volt áz a mágasfokú technikai felkészültség, amellyel ezek oz üzemek rendelkeznek. Több olyan berendezés volt ott, ame­lyek közül eggyel is boldoggá lehetne tenni a pécsi autójaví­tót. Csak párat említve: kor­mányszervó próbapad, diag­nosztikai motorvizsgáló, fékdob- szabályzó automata, és a többi.- Minden elismerésem az Ikarus gyáré. Hogy ezek a bu­szok mi rrtindent kibírnak!? A 180 személyes csuklós buszon alkalmasint három-négyszáz ember is csüng — a szó legszo­rosabb értelmében. Mindegy, hogy mibe kapaszkodnak: le­gyen az ablak, lökhárító, vagy az utastárs ruhája. A továbbiakban Meiszterics főmérnök elmóndta: a kairóiak egyik legfőbb problémája volt, hogy a szakembergárda - ért­hetően — nem tudott félnőni a mágas technikai színvonal Kö­vetelményeihez. Ez o szakadék egyre inkább szűnőben van, például olyan hatásokra is, mint a magyár szakemberek legutóbbi látogatása, K, Gy, *

Next

/
Oldalképek
Tartalom