Dunántúli Napló, 1973. október (30. évfolyam, 260-290. szám)

1973-10-17 / 276. szám

6 DUNÁN TOLI NAPLÓ 1973, október 17. Jogi tanácsadó Kevócs I. t«rmelŐ3iövetV«reti t«g kérdezi, hogy »an-e lehető' ség nyugdíjév vásárlására? Igen! Ilyen lehetőséget biz- tosít a 32/1 $72. (XI. 2.) Mt. ren­delet o 6. §-ában. A rendelet szerint a termelőszövetkezeti tagnak AZ A CSALÁDTAGJA, oki a termelőszövetkezetbe tag­ként belépett, a termelőszövet­kezetbe történt belépésétől szá­mított EGY ÉVEN BELÜL kel­heti azoknak az éveknek (ter­mészetszerűen naptári évekről van szó) nyugdíjévként történő beszámítását, a) amelyekben mint SEGÍTŐ- CSALÁDTAG a NYUGDÍJÉV megszerzéséhez szükséges mun­kaegységeket, illetőleg munka­napokat — a közös gazdaság­ban végzett munkával — telje­sítette és b) amelyekre a termelőszö­vetkezeti tagot terhelő nyug­díjjárulékot UTÓLAG MEGFIZE­TI. Mymodon legfeljebb azonban csak öt naptári évet lehet fi­gyelembe venni. Ugyancsak le­hetőséget ad a jogszabály ar­ra, hogy or öregségi iára dékos, valamint az öregségi és a mun­kaképtelenségi járadékos het- • venedik (nő hatvanötöaik) életé'/ét betöltött HÁZASTÁRSA kérheti azoknak a naptári évek­nek nyugdíjévként történő be­számítását, ^amelyekben a nyug­díjév megszerzéséhez szüksé­ges munkaegységeket, illetőleg munkanapokat teljesítette és a nyugdíjjárulékot utólag meg­fizeti. Ez utóbbi esetben — há­zastárs — beszámításnak csak akkor van lehetősége, ha a ké­relmező a nyugdíjjárulék-fize­tési kötelezettség alól történő mentesítéséig LEGALÁBB OT NYUGDÍJÉVÉT szerzett és a be­számítási kérelem teljesítése .esetén öregségi nyugdíjra jo­gosulttá válik. Tíz éven felüli évek vásárlására azonban a ’jogszabály ez utóbbi esetben nem ad lehetőséget A nyugdíjév beszámítására a jogszabály 1973. december 31- ig ad lehetőséget azoknak, okik 1973. január 1. napja előtt léptek a termelőszövetkezetbe, függetlenül attól, hogy a be­lépésük mikor történt. A házas­társ által kért beszámítás ese­tében 1973. december 31. nop- ja előtt annak is van ilyen le­hetősége, aki a nyugdíjjárulék- fizetési kötelezettség alól tör­tént mentesítéséig az öt nyug­díjévét nem szerezte meg. Fel­hívjuk olvasónk figyelmét arra, hogy a jogszabályok csak e két esetben — családtagi és há­zastársi munkavégzés — adnak lehetőséget a beszámításra, utólagos nyugdíjjórulék befize­tésének kötelezettségével. Ugyancsak ügyelni kell arra, hogy nagyon hamar itt az év vége és ezzel egyes kérelmezők — igényjogosultságot szerzők — jogukat veszthetik. A rendelet az ismertetett esetekben végső határidőként szabja meg 1973. december 31. napját. W. J.-né gyermekgondozási «e- gélyen von. A segélyezés ideje olott megszűnt munlcaviszon>a. Jelenleg terhes. Kérdése: szüle­tendő gyermeke utón is jogosult lehet-e o gyermekgondozási se­gélyre? Igen! A gyermekgondozási segélyen lévő anya a segély 'o- íyósításának IDEJE ALATT egyes — a munkaviszonyhoz fűzött — jogokat élvez, ANNAK ELLENÉ­RE, HOGY MUNKAVISZONYA MEGSZŰNT; Ezért a segélyre jogosultság ugyanolyan időtartamra és ősz- szegben illeti meg az anyát, mint azt, aki munkaviszonyban áll. Üjabb szülés esetén a to­vábbi gyermekek után is meg­illeti az anyát a segély az ÚJ­SZÜLÖTT GYERMEK HÁROM­ÉVES KORÁIG. A most elmondottakból egy­értelműen az is következik, hogy a segély folyósításának időtar­tama alatt az anya jogosult a betegségi biztosítás szolgálta­tásaira is éppen olyan feltéte­lek mellett, mint a munkavi­szonyban álló dolgozó. Ilyenkor azonbíin táppénzre, valamint terhességi gyermekágyi segély- m nem jogosult Q SZER KEszjö^emm E O 3 Nem volt köszönet a munkájukban Vészé yben a gyalogjárók A Megyeri út felől, a volt Mezőszél utca helyén gyalog­járó épült az ott lévő bölcsőde, óvoda és iskola megközelítésé­re. Hasonló céllal ugyancsak gyalogjáró épült az Athinay u, felől e három intézmény és a környező lakóépületek megköze­lítésére. Az utóbbi időben mind gyak­rabban közlekednek itt gépko­csik veszélyeztetve a gyalogjá­rókon nyugodtan sétálókat, fő­ként a gyermekeket, és félő, hogy ez a forgalom még jobban megnövekszik. Jó lenne, ha az illetékesek tiltó táblákat helyeznének el az említett utcák elején, hogy a gépkocsivezetők végre tudomá­sul vegyék, hogy a tiltó táblán túl nincs keresnivalójuk. A gyermekeiket féltő szülők nevében Homonnai László Köszönet érte A 39-es dandár úti Általános Is- ■ kola tanévnyitóján kaptuk meg a j gyémánt- és aranydiploma oklevele- J két. Ezúton mondunk köszönetét az illetékeseknek, akik ebben a kitün­tetésben és jutamazásban részesitet- | tek. Külön köszönet a közönség el­ismerő megnyilatkozásáért. melynek soraiból régi tanítványaink személye­sen is üdvözöltek bennünket. Méhes Gyula így „fogad" Pécs... A Szigetvár felől érkező autós utas a 6-os út mentén először egy terjedelmes szemétkupaccal ismerkedik meg. Ez a Pellérdi út 42. számú ház előtt terül el. Az épület lakóinak „gondosságát" j dicséri, hogy a hulladékot át- j viszik az út túlsó oldalára, s J ott öntik ki. Néhány lépéssel odább, a 6-os úttól a vasúti sínekig menő egyoldalason be­épített mellékutcában már „komplex" szemétlerakóhely van. Szépen fejlett gaz között, használt tűzhely, ismeretlen ren­Mi lesz velünk a télen? Minden alkalommal érdeklő­déssel olvqsom a Dunántúli Napló „Megkérdeztük" című rovotát, s főként az illetékesek válaszát. Nagyon szeretném, ha Szigetváron is feltennék az alábbi kérdést az illetékesek­nek. Mikor lesz már nopközben is víz a Radován téri lakásokban? Ugyanis több hónapja, — pon­tosabban május 1. óta, — csak este 10 órától reggel hatig ka­punk vizet az említett lakások­ban, Nyáron még csak megol­dottuk a napi tisztálkodást a késő esti, vagy hajnali órákban, de mi lesz a télen? Mi lesz ha vízhiány miatt a fűtést sem tud­ják biztosítani. Varga Istvánná Radován tér 5, Az illetékesek aáUuíohtuU „Megérdemli a nyilvánosságot“ A Dunántúli Napló 1973. au­gusztus 15-i számában a Fenti címmel panaszos sorok jelentek meg egyik taxi-gépkocsiveze­tőnk minősíthetetlen magatar­tásáról, Vizsgálatunk eredmé­nyéről az alábbi tájékoztatást adjuk: A meghallgatás során taxi­gépkocsivezetőnk több okot is felhozott saját védelmére, ame­lyeket azonban nem fogadtunk el. Vétségéért, antihumánus ma­gatartásáért a cselekményével arányban álló fegyelmi bünte­téssel sújtottuk. Gépkocsiveze­tőnk modortalanságáért, fegye­lemsértéséért ezúton is szíves el­nézést kérünk a két idős utast ért kellemetlenségért. Ugyancsak a Dunántúli Nap­ló -szeptember 1-j számában bíráló sorok jelentek meq „Az idegesség érthető, a rosszindu­lat nem" címmel, Rab Ferenc újságíró aláírásával, A cikkben foglaltak megfelelnek a való­ságnak. A vizsgálatok kapcsán megállapítottuk, hogy a nagy forgalommal járó idegfeszült­séget gépkocsivezetőnk nem ké­pes elviselni, s ennek egyik pél­dája volt az utasokkal szem­beni ingerült viselkedése is. Ezért az autóbusz vezetéstől meghatározatlan időre leváltot­tuk és beosztottuk garázs gép­kocsivezetőnek. Laki Pál Volán 12, Vállalat igazgató h. I deltetésű vasdarabok, fém- és műanyag edények, valamint konyhai hulladék mellett, elhul­lott háziállat is található. Van „illat" is, melyet az őszi szél visz tovább. Tekintettel arra, hogy nemcsak a hazai, hanem a szomszédos Jugoszláviából érkező vendégek is ezt látják először a városból, helyes lenne, ha a Köztisztasági Vállalat szemétgyűjtő gépkocsi­jai hetenként kétszer, rosszabb esetben egyszer — ezt a kör­nyéket is felkeresnék. Aki pedig azután is szennyezi a közterü­letet, azt az illetékesek szigo­rúan büntessék meg, A vízpa­zarlók se maradjanak ki. Szep­tember 30-án, vasárnap dél­előtt a patacsi főúttól az Orvos- tudományi Egyetem elméleti épületéig, a gépkocsi ablakából nyolc olyan autót láttunk, amit a qazdája nem vödörből, ha­nem a vízkorlátozó rendelettel mitsem törődve — folyóvízzel, tömlő használatával mosott. Az említett útvonalon ilyet nyolcát láttunk. Karszalagos vízmű el­lenőrt viszont egyet sem, \ B. I. Szigetvár Salak a pázsit helyén A Dohány utca 7. számú ház alagsorában lakom négytagú családommal. Valamikor a má­sodik, harmadik emeletig nyúl­tak a fák ko/onái, s a járda- szegély mellett gyönyörű pázsit és virág. Tizenöt évvel ezelőtt a város legszebb utcája volt. De csak volt, mert azóta ide he­lyezték a vidéki munkásjóratok megállóit, A virágot, pázsitot letaposták, majd salakkal szór­ták be. Az illetékesek gondol­hatnának'arra is, hogy ezen a környéken kevés a zöld és ami van, leqalább azt kellene meg­menteni. Kérem az illetékesek segítsé­gét. Bénái lászléné A Zöldfa utcában az úttest burkolata annyira rossz állapot­ban van, hogy ha egy kocsi bármily lassan is halad végig rajta, a házak ablakait, oldalát sárral szórja be. A legtöbb ház vályog­ból készült és ki vagyunk téve annak, hogy a mély gödrökben lévő víz a falakat alámossa és még omlást is okozhat. Ebben-az ügy­ben többször felkerestük a tanácsot. Kétszer is küldtek ki embere­ket, okik oly lehetetlen módon javították meg az utót, hogy oz egy héten belül újro olyan rossz volt, mint azelőtt. Kérünk minél előbbi tartós, végleges javítást. A r d a i István „Gáz van“ a gázbojlerral Még 1971, március 7-én tör­tént, hogy hibabejelentésemre a Pécsi Gázmű szakemberei le­szerelték o PIK tulajdonát ké­pező gázbojleromat. Azzal szál­lították el, hoqy teljes felújításra szorul, E Felújítás 2180 forintba került, amelyet az akkori ren­deletek értelmében a PHF térí­tett meg. Nos, a „teljes felújí­tás" eredménye az lett, hoqy a hazaszállítás után már március 27-én, majd 30-án is szerejőt kellett hívnom a gázszivórgás megszüntetésére. Ma már 1973 Irányítsák a íelhozatalt a Felsőmalom utcai piacra A Dunántúli Napló szeptember 23-1 számában „Fejlesztésre várnak a pio- cok’’ c. cikkel kapcsolatban az a véleményem, hogy a Bajcsy-piac — különösen a heti piaci napokon — szinte „kilóg’’ a J3ajcsy-Zsilinszky útra, ugyanakkor a piac túlsó részén üresek az asztalok. Érthetetlen számomra, hogy míg itt ilyen állapotok uralkod­nak, a nagy anyagi ráfordítással megnagyobbított Felsőmalom utcai piac kétharmadrészt üres, kihaszná­latlan. Nem lehetne a felhozatalt, a vásárlókat és természetesen a városi közlekedést úgy irányítani, hogy ez a piac is teljes egészében betöltse fel­adatát? Ezáltal a Bajcsy-piac közis­mert elhanyagoltságát, zsúfoltságát is meg lehetne szüntetni, s ez a piac is kulturáltabb körülmények között tudna működni, Némethy Scndomé Szalai András út 14, októbere vart, és az elmúlt évek folyamán 10 alkalommal hívtam szerelőt, aki mindannyiszor gáz­szivárgást állapított, illetve szűrt, tetett meg „ideiglenes" jelleg­gel. Mégsem hibáztatom a szere­lőket. Ók ugyanis minden alka­lommal megmondták, bogy a gáz-kar kopottsága nem teszi lehetővé a helyszíni javítást. Egyébként ami a szivárgást il­leti, az évek folyamán akár minden hónapban hívhattam volna a szerelőket, de ez a ki­sebbik baj. A nagyobb és eny­hén szólva bosszantóbb az, hogy annak idején az említett komoly összeq ellenében sem végeztek alapos munkát, amely­nek következményeit most már nem a PIK, hanem elsősorban én viselem.. Panaszomnak talán nem is kértem volna nyilvánosságot, de időközben mind gyakrabban hallom, hoqy rajtam kívül töb­ben is hasonlóképpen jártak a felújított bojlerekkel. Szécsi Kálmán Körösi Cs. S. u, 5/B. Leveleink nyomában t „Kupecfurfang” Tisztei kort megértem, de ilyen kellemetlen helyzetbe még sohasem kerültem. Még a szeptember 12-1 szentlőrinci vásáron 5 darab júliusi születésű malacot vittem eladni, s az alku hama­rosan meg is történt. Igaz, nem egészen a rendje-módja szerint, mert amikor fizetésre került a sor, Petrovics Sándorné csak 1600 forintot számolt ie a kialkudott 2000 lorint helyett. Ez még nem lett volna baj, mert az ő tanácsára állapodtunk meg abban, hogy a malacok járlatlevelét utánvétellel a címére, pontosabban a ber- kesdi postára küldöm, ahol azt a 400 forint kiűzetése ellenében kézhezkapja. El is küldtem a passzust, de néhány nappal utána már jött is a meglepetés. A berkesdi posta azzal küldte vissza, hogy a címzett nem volt hajlandó kiváltani, de még aznap meg­kaptam Petrovicsné levelét is. Ebben még kedves lózsi bácsinak titulált és „tudatta velem", hogy menjek el a malacodért, 1200 lorintért visszaadja őket, mert „nem jók", és felőle a 400 lorint „bánatpénzt", is megtarthatom magamnak. Természetesen nem nyugodtam bele abba, hogy ilyen cigány-furfanggal akar szert tenni jogtalan haszonra, ezért a tsz-ünk jogászának tanácsára hivatalosan is felszólítottam a hátralék megfizetésére. Ugyanakkor a berkesdi tanácshoz is levélbeli kéréssel fordultam, hogy figyel­meztesse Petrovicsnét a járlatlevél nélküli sertéstartás következ­ményeire. Erre a levélre választ sem kaptam. Petrovicsnétól viszont annál hamarabb, és olyan választ, melynek szövegét nem bírná el a nyomdalesték. Tanácstalanságomban önökhöz fordulok kérdésemmel: Ho­gyan hajthatom be jogos követelésemet? Fábián József, Okorág A levél nyomán végzett vizs­gálatunk sorrendjét némiképpen felborítva, nem a panaszost ke­restük fel elsőként, hanem a berkesdi tanács vezetőjét, hogf a hozzájuk intézett panaszos le- vél sorsáról érdeklődjünk. — Amint a levelet megkop­I tűk, szinte azonmód intézked- | tünk is — mondották. — Behí- j vattuk Petrovicsnét, aki nem kis meglepetésünkre állatorvosi iga­zolást lobogtatva a kezében, hangoskodó ellentámadásba kezdett — Még hogy őt idézik a tanács elé — kiabálta—, ami­íor ő az. igazi károsult, amikor neki-arról is igazolása van, hogy az 5 malacból 2 elpusztult. Mi­után az igazolás hiteles volt, a belátására bíztuk, hogy a továb­biakban megegyezéses, vagy bí- lósági úton kíván érvényt sze­rezni a jogainak. Valami azon­ban nem stimmelt a dologban. Főként az, hogy ha már orvosi igazolása is van az állat elhul­lásának okáról, akkor miért nem ó volt a kezdeményező, vagyis miért várta meg, amíg behívat­juk. Ami pedig a járlallevéllel kapcsolatos bonyodalmakat ille­ti. elmondották, hogy voltak már ehhez hasonló példák nemcsak Berkesden, de más községekben is. Mind azzal kezdődött, hogy a vásárló nem fizette ki a jószá­gokért járó teljes összeget, s pontosan úgy folytatódott, ahogy ez esetben is. A vevő csak ott­hon „jött rá”, Hogy „hitvány jó­szágokat” vásárolt, s azon a cí-’ men, hogy becsapták, vissza­küldte a passzust a feladónak; — „Csináljon amit akar, felőle akár vissza is viheti, haza is szállíthatja a malacait, s még örüljön is. ha nem viszi bíróság elé az ügyet." A következmény is minden esetben azonos volt Egy ideig leveleztek, kölcsönö­sen gorombáskodtak egymással az ügyfelek, de bírósági igaz­ságszolgáltatásra egy esetben sem került sor. Ugyanis rendsze­rint az eladó unta meg előbb a dolgot. Kiszámolta, hogy a fu­var többe kerülne, mint a hátra­lék mennyisége, s ezért inkább lemondott a követeléséről is. De miután a mi panaszosunk „konokabbnak” bizonyult annál, hogy hasonló módon beadja a derekát,'tovább folytattuk hát a vizsgálódást, ami végül is per­döntő eredményhez vezetett, Dr. Vajda Dezsővel, a berkes­di kör-állatorvossal helyszínen is megnéztük a még „életben ma­radt” malacokat, ahol megelé­gedéssel konstatálta, hogy a megmaradtak alighanem túlju­tottak a veszélyen. — Az elhullott jószágokról va­lóban adtam igazolást — hiszen ez kötelességem is — mondotta —, de az elhullás oka koránt­sem valamiféle lappangó beteg­ség volt, mint ahoqy ezt Petrovi- csék állították. A boncolásnál minden kétséget kizáróan meg­állapítottam, hogy heveny bél- gyulladás okozta az elhullást, amelyet feltételezhetően a hely­telen takarmányozás idézhetett elő. Véleményem szerint az tör­ténhetett, hogy az előbbi gaz­dánál megszoktak az ennyi idős malacoknál alkalmazott vegyes- keverésű abrakot, itt pedig min­den fokozatosság nélkül más­fajta takarmányozásra tértek át, ami érthetően megbosszulta maqát. De mint mondotta, ez önma­gában még nem jelentene menlevelet az eladónak, ipert felhívhatta volna o vásárló fi­| gyeimét a helyes takarmónyo- ! zásra, de mégis ez a kisebpik I hiba. A súlyosabb mulasztást I Petrovicsék követték el, amikor j nem az állatok megbetegeaé- I sekor, hanem már az elhullá- I suk utón kértek orvosi igazo­lást, enyhén .szólva is túllépve ezzel a kereslethez, illetve rek-’ lámádéhoz biztosított 8 napos határidőt. Végül meggyőződtünk arról is, hogy Fábián J. egészséges malacokat adott el Petrovicsék- j nak. Amikor kinyitotta az ól aj- ' táját, nem csördített közéjük, i hogy bizonyításképpen „felfris­sítse”, megíicánkoTtossb a zsemlyeszínű jószágokat, mert azok enélkül is élénk tanújelét adták az egészségnek, a jól- tápláltságnak. j — Hát ezek a testvérei, — mondotta, — és én még ezek i közül is a legszebbeket adtam I el. Ezek után akár pontot is te- | hetnénk e sorok végére, mert Fábián József tiszta lelkisme- I -Jettel követelheti járandóságá­nak törvényes behajtását, de | valamit mégis hozzá kell fűz­nünk a' történtekhez. A tanul­ságot, amelyet még csak nem is a levél nyomán kivizsgált konkrét esetből, hanem a ber­kesdi tanács vezetőitől hallott más hasonló példákból merí­tettünk. Abból, hogy a vásáro­kon, — úgy látszik, — valamiféle új „kupecfurfang" van kiala­kulóban, amely jószerével gya­korlattá is válhat, ha nem szá­molnak vele a jóhiszemű vásá­rozók, P, Gr-

Next

/
Oldalképek
Tartalom