Dunántúli Napló, 1973. október (30. évfolyam, 260-290. szám)

1973-10-17 / 276. szám

Halálozás Fájdalomtól megtört szívvel tudó- lom, hogy szeretett férjem, testvér és kedves rokon, VADON LAJOS életének 69. évében hosszú betegség után október 14-én elhunyt. Temetése október 19-ón 13 órakor lesz o köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett nagynénink, özv. PAP NANDORNE SS éves korában hirtelen elhunyt. Temetése október 18-án, csütörtökön 3 órakor lesz a cserkút! temetőben. Gyászolja Németh József és csa­lódja. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, • legdrágább nagymamánk, öze. NÜRNBERGER LAJOSNÉ türelemmel viselt súlyos betegség alán életének 76. évében örökre itt­hagyott bennünket. Felejthetetlen ha­lottunkat október 19-én fél 3 órakor kísérjük utolsó útjára a pécsi köz- ponti temetőben, A gyászoló család, , Fájdalommal tudatjuk, hogy DURST ALBERTNE 71 éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése október 19- én, pénteken 2 órakor tesz a pécsi központi temetőben. Gyászolják férje, sógorai, sógornői és rokonai. Fájdalommal tudatjuk, hegy fee­re tett nagynénink, özv. KJSS PÉTERNC Bernáth Katalin hosszú betegség után váratlanul elhunyt. Temetése ok­tóber 18-án, csütörtökön fél 3 órakor lesx a Vasas l.-i temetőben. Gyá­szoló Győző család. , Köszönet Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, V». ZSOBRAK JANOSNÉ temetésén megjelentek, virágok, ko­szorúk, táviratok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a szomszé­doknak, a Bőrgyár és AFOR iroda dolgozóinak. A gyászoló Urbán csa­lád. Köszönetét mondok mindazoknak a kedves rokonoknak és ismerősöknek, akik férjem, FOLDESI ISTVÁN temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével gyászomban együtt­érzésüket fejezték ki. Gyászoló öz­vegye. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik szeretett feleségem, PARRAGI FERENCNE temetésén részt vettek és fájdalmunk­ban osztoztak. Külön köszönet a Me­cseki Szénbányák Szakszervezeti Tröszt Bizottságának, a Mecseki Szénbányák fúvószenekara minden tagjának, az erzsébettelepi nöszövet- ségnek, a 20S. és 124-es Élelmiszer­bolt dolgozóinak, a Pécsbánya-üzem termelökörlet műszaki dolgozóinak, a testvéreknek, rokonoknak, barátok­nak, A gyászoló család. Nyomdaipari technikus, gépmester állást keres. — „Szitanyomó gyakorlattal’' jeligére a Sallai u. hirde­tőbe. Kisgyermek gondozását kertes családi házban vál­lalóm, éjszakára is. Pol­gár Jánosáé, Kóczián S. 11. (Volt Kiskirály u.). Keresek sürgősen olyan nyugdíjas óvónőt, aki be­teg gyermekem gondozását 1 évre vállalná lakáso­mon. Athtnay u. 4/c. sz. IV. 15. ________________ E gyedül élő (esetleg egy gyermekkel) férfi háztar­tását vezetné, 50 éves férjes asszony, nem bent­lakással. „Leinformálha­tó” jeligére a Sallai hirdetőbe. Budapesti, szoba, konyha, előszobás 30 m2-es lakáso­mat pécsire cserélném. — Leveleket: „Évi” jeligére a Sallai u. hirdetőbe ké­rem. Eladó 4 darab kétéves bi­kaborjú. Vasas I. k. Búza- kalász út 46. hsa. ROZS A K i A világ leg­szebb újdonságai, díszcser­jék, örökzöldek, virág­hagymák. Kérje díjmentes, színes nagy árjegyzékün­ket. Vidéki megrendelé­seket - postán szállítjuk. Szalkal díszfaiskola. Bu­dapest. VL. Népköztársa- ság u. 8.__________________ T égla, gerenda, cserép, léc, ajtó, ablak eladó, olcsón. Váradl Antal utca 10. sz. Dunaújvárosi, két szoba, összkomfortos, külön bejá­ratú lakásomat elcserél­ném pécsi hasonlóra. — Bonyhádi két szoba, fél­komfort lakásomat elcse­rélném pécsi lakással, megegyezés szerint. Cím: Bugyi István, MN. Fegy­veres Erők Klubja. Pécs 17 óra után. ____ F öldszintes, két szoba, komfortos, meszes! laká­som elcserélném hasonló- „Emelsti” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Külön bejáratú, bútorozott szobát keresek magányos dolgozó nő részére. Érte­sítést „50 éves” jeligére kérek a Sallai u, hirde- tőbe. __________________ Belvárosi, összkomfortos, külön bejáratú albérlet dolgozó nőnek kiadó. Fíir- 1 dő utca 1., földszint 1. Közületek, anyagbeszerzők, figyelem! 125-ös olasz nyomócső kötő idő mokkái kapható PÉCS-SZEKSZÁRDI TUZÉP VALLALATNAL Ügyintéző: Mag assy Attila Telefon: Pécs: 14-615 Telez: 12-256. Fiatal házaspár idős né­nit vagy bácsit eltartana I vagy életjáradékot fizetne lakásért. Választ „Meg- becsülés” jeligére a Sallai I utcai hirdetőbe kérjük. { Fiatal, gyermektelen há­zaspár lakásért idős né- nti vagy bácsit eltartana illetve életjáradékot "fizet­ne. „Eltartás” jeligére » Sallai utcai hirdetőbe. I ÉrUggniségi lány albérletet [ keres. „Tanulok” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Egy üres szoba, konyha használattal 1 év előfize­téssel, házaspárnak kiadó. £gy gyermek nem aka­dály. Pécs, Marx út 8. szám. ______________________ M eszesi, két szoba, kony- hás, komfortos, földszinti lakásom elcserélném bel­városi, két szoba, kony- hásra, vagy két darab egy szoba, konyhásra. „Kor­vin Ottó” jeligére a Sal­lat utcai hirdetőbe. _______ E lcserélném uránvárosi, másfélszobás, komfortos lakásomat uránvárosi, gar­zonra. „Olympia környé­kén” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Bontott, első osztályú épí­tőanyag sürgősen eladó. „Hétvégi házhoz elegen­dő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Jól tejelő, 6 éves tehén borjújával sürgősen eladó. ócsárd, Kossuth u. 101. 90 W-os Meozzi erősítő el­adó, részletre Is. Pécs­Patacs, Dzsámi út _ 17.__ V ib romát Szuper szemfel­szedőgép eladó. Pécs I., Komjáth A. u. 16. sz. BOKOR- £S MAGAS ROZSA ELADÓ. Pécs, Gyárváros, Gyöngyösi István 6. Erős Ferenc. tJS/Si, efvfifc ayngtffjas, 36—48 évesig, csinosnak mondott, jó alakú, elvált vagy özvegyasszony isme­retségét keresem házasság céljából. Lakás szükséges, egy gyermek nem akadály. Fényképes levelekre vála­szolok. Leveleket: „Nem csalódik bennem” jeligére 240 589 számra a kapos- várl hirdetőbe kérem. Értesítem kedves vevőimet és megrendelőimet, hogy üzletemet október 22-től november 3-ig szabadság miatt zárva tartom. Ké­rem a kész munkákat október 20-ig bezárólag át­venni. Zajonc Pál órás­mester. Október 10-én 13 óra és 14 óra között a Verseny U., Bajcsy-Zs. és Rákóczi út közötti szakaszon moto­romról elvesztettem kis kockás irattáskámat iga­zolványokkal. Kérem a be­csületes megtalálót, hogy a munkahelyemen. Verseny u. 2. alatt leadni ’szíves­kedjék jutalom ellenében. N G A T L A N Eladó Hosszúhetény kül­területén, a víz mellett, 400 négyszögöl kert, öreg házrésszel, kertészetre al­kalmas hely. Érdeklődni: Hosszúhetény, mozi mel­lett, Schádtnénál. ________ K él afBöfe«., «esafcemfortoí, szövetkezeti lakást elcse­rélnénk nagyobb lakásért. „Megegyezünk” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Üj családi ház elfogadha­tó áron eladó. Mohács Sip u. 3. KomlS, Srékefy Berta!*« út 3. számú családi ház eladó. 2 ssobás, kertes, családi ház eladó, gazdasági épü­lettel, 800 négyszögöl te­lekkel. Molványhíd, Fő n. 80. sz. IW szfflö ül mellett eladó. Érdeklődni*. Pécs. 111., Endresz Gy. u. 23-_ 17 óra után. _________ K omló, Gagarin utcában garzon lakás sürgősen el­adó. „Megegyezés” jellgé» re a komlói hirdetőbe. 8 hónapos vemhes tiszí eladó. Bicsérd, Rózsa F. u. 77. Kántor István, du. ö óra után. ______________ H ordozható kandalló el­adó. Cim: I. kér., Bor- bála u, 22. Kéttűágyas kötőgép rész­letre Is eladó. 19-961 te­lefon Érdeklődni az esti órákban. Eladó hármasszekrény, len­gyel heverő, tv-szekrény, zsírosbödön és virágok. — Érdeklődni: 5 óra után, Pécs, Fenyvessor 18.______ O lajoshordok csappal, el­adók. László u. 9.________ E gy fehér zománcozott fű­részporos kályha és for­rázó teknő eladó. Szigeti Út 89. ____ B akfis irhabunda jó álla­potban eladó. Este hat után. Munkácsy utca hét, I. cin. 4, sz. Eladó 2 darab 6 hetes német vizsla kölyök. — Cím: Százszorszép u. 9. Tűzifa után érdeklődők, figyelem' A hosszúheiényi Zengő Gyöngye Mg Tsz egységes tűzifát ad el kis és nagy tételben (bükk, tölgy, cser, gyertyán) Harminc mázsán túli igénylés esetén — 50 km-es körzetben — a házhoz szállítás díjtalan. Érdeklődni és megrendelni: HOSSZÚHETÉNY MG. TSZ. — TELEFON: 19. Veress Péter utcai, négy- emeletesben levő, kétlép- csöházas, , házfelügyelői, két szoba, összkomfortos lakásomat elcserélném ha­sonló összkomfortos, Dem házfelügyelőire. „Icu” jel­igére a Sallai u. hirdető­be. Elcserélnék két szoba, összkomfortos, távfűtéses, nagy erkélyes, plusz egy szoba, konyha, éléskamrás lakást, családi házra. — „Endresz György u.” jel­igére a Ballal u. hirde­tőbe. Gyermektelen egyetemista házaspár november l.-ével albérletet keres, fürdőszo­ba használattal. Cím: Ta- káts, Pécs. Móré F. u. l/c. SS. Kétszobás, összkomfortos lakást cserélnénk nagyobb­ra. Költséget térítem. — Zsolnay Vilmos u. 31. sz. Trafik._____________________ E lcserélném 3 szoba, kom­fortos, modern lakásomat másfélszoba, távfűtéses uránvároeira. ,,MAV dol­gozóval” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. ___________ U ránvárosi, Hs/s szobás, gázositott. telefonos, erké­lyes lakásom elcserélném kertes házra. „Ráfizetés nélkül” jeligére a Bem u. hirdetőbe.____ 2 EVES GYÖKERES CSEMEGE SZÖLÖVESSZOK, Kocsis Irma, Pannónia Kincse, Piros magyarba, Szép királyné, Erzsébet királyné fajták kaphatóit, Dobszai Béla, Soltvadkeirt, Kossuth utca 63. szám. Három szoba, összkomfor­tos, személyzetis örökla­kás azonnal beköltözhetően eladó. Este 17 óra után. Rákóczi út 13/a. H. cm. Martonfán két szoba konyháé kis ház, gazda­sági épülettel és kertész­kedésre Is alkalmas, be­kerített kerttel eladó. Ér­deklődni : Petőfi u. 46. sz. Vásárosdombőn, főútvonal mellett 270 négyszögöl házhely eladó. Érdeklődni: Árpád u. 1. sz. alatt. — ónódléknál. Eladó két szoba, két kony­ha. melléképülettel. 750 négyszögöl kerttel. Szágy, Kossuth h. u. 3. sz. Háromszobás, összkomfor­tos, kertes családi ház eladó. Vajszló. Kossuth u. 113. sz. ______ H áz két részben is beköl­tözhetően eladó, kétszoba, komfort f kétszoba, kony­ha, Lakást beszámítunk Uszléber, Xavér u. 24. Eladó Aranyhegyen, Jo­han szőlőből két parcella, 200 négyszögöl felett. (37­es busszal).___ H i «szobás, összkomfortos szövetkezeti lakás eladó. Ajánlatokat: „Szigeti út” jeligére a Sallai u, hir­detőbe. Külön bejáratú, bútorozott kis szobát 'keresek. „Dol­gozó nő” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Kslgttlj gépkocsi eladó. Felvilágosítás: Magjai Autóklub, Citrom u. 3. Telefon: 12-738,___________ 1 300-as Volkswagen eladó. Érdeklődni: Szekszárd, Bé- rl Balogh Adám u. 49. Warsava mindennemű al­katrész, szélvédő, ajtók el­adó. Pécs. Rákóczi út 78., udvarban, Melles. IT rendszámú Fiat 850-es eladó. Érdeklődni: Mágocs. Tel.: 10. Szöilösiné. _______ F iat Sport Coupe és Zsi­guli gépkocsik kitűnő álla­potban eladók. Pécs L k. Dobó István u. 10. 355 as műszaki vizs­gázott Wartburg ol­csón eladó. -- Közép- Daindol 89. szám. Eladó garázsban tartott, lO-s Zsiguli. Cím: Decsi ■Sándor, Beremend.________ 8 A6-ea íehér, CZ-s FIAT, megkímélt, eladó. Telefon: 14-936 8- 15 óráig. Eladó TE-s forgalmi rend­számú Trabant L- Érdek­lődni. lehet: Kaposvár, Mezőgazdasági Főiskola. Erósa István, Tel.: 13-b70. 1000-es Wartburg eladó. Érdeklődni: Pécs. Athinay u. 4/a. t esz. 4 17 ór* után. FIAT SM-.s, EB-, «6E<j. számú eladó. Kertváros, Vjg U. 7. Garázs eladó erdősávban. ' „Nagyméretű” Jeligére a ; Bem utcai hirdetőbe. 1 Garázst bérelnék a bel- várósban. Telefon: 14-043. [ Keveset használt Traban­tot vennek. Tóth, pélmo- | nos tor út ló. Telefon.: i 18-694. 16 órától. Motoros magánjáró szalag­fűrészgép eladó. Megte­kinthető: Nagy árpád, Fő tér 10. Bo«r kölykök eladőkT Mo­hács, Jókai n. 25. Háromlangn propán-bután gáztűzhely palackkal és nyomáscsökkentővel eladó. Telefon:__11-631.___________ T örzskönyvezett magyar vizsla, 3 hónapos eladó. Mohács, Korsós u. 57. „Bécsi” Stingl zongora eladó vagy bérbeadó. Ér­deklődni: Dr. Takácsné, Balatonlelle. Heverd, sezlon, ágybetét, háló, hármasszekrény, kombinált bútor eladó. Ballal u. 15. Kisbútor­üzlet. He verők, rekamiék, fotel­ágyak jótállással Bárány kárpitosnáL Pécs, Jókai U. 4. sz. Elcserélném l*,fc szobás, összkomfortos, szövetkezeti lakásom kisebbre. Ajánla­tokat: „Szigeti út” jeligére a Sallai v. hirdetőbe. Peterd községben házhely és 360 négyszögöl szántó eladó. Érdeklődni: Pées- devecser 7. házszám. Hor- vathék._____________________ Kismély völgy- Hegyháton — (Lajkó buszmegállónál) 304 négyszögöl, részben gyü­mölcsös, részben szőlő, 15 m2 alapterületű épülettel eladó. Érdeklődni: 12-341 telefonon.__________________ P ellérdeu 1600 négyszögöl kert lakható épülettel el­adó. •Érdeklődni: Pécs, III., Vörösko út 20. Fonyódon, közműves oteá- ban 207 négyszögöl telek eladó. Dr. Szalay József, Pécs, Építők útja 19/B. A garéi „BÉKE" Mg. Tsz. MEGVÉTELRE FELKÍNÁL I. OSZTÁLYÚ TÉGLÁT. B0R0SH0R.06K, ajak el. adók 600 litertől 1600 Ute- rig. Azonnal szállítható. Erdélyi Zoltán kádármes­ter, Nyirábrány, Vasút u- «■ a__________________ N agyméretű műanyag böl­cső és cseh kombinált ba­bakocsi eladó. Mezószél o. 3/c. II. em. 9. Igényesnek eladó egy nagy támlás képcsarnokl valódi szőrme fotel, új állapotban és egy szobaszökőkút. Épí- tóh útja 11/60. fszt. 2. Vennék 1 db 1 fázisú és 650—1000 voltig villany- motort sürgősen 300—500 forintig. Vennék 100 kg noha szőlőt. Bedő József. 7666. Pogány, (Zrínyi utca 16. sz.)____________________ Ü J gázkonvektorok és egy etáge fütéshéz szivattyú eladó. — Knotik, Pécs, Dischka Győző u. 10. Női bőrkabát újszerű álla­potban középtermetre, és műszőrme béléses férfi ka­bát eladó. Pécs, Kalinin út 21. 4. ajtó. vEtyyrs Kérem, Jelentkezzen az a férfi, aklypl szeptembei 28-án a kertvárosi autó­buszon utaztam és nála maradt az orkánkendöm. „ViUogó” Jeligére a Bem Utcai hirdetőbe. MINDENNEMŰ VILLAMOSSÁGI MUNKÁT VÁLLALOK. „ElektremÜszaréftx" jeligére g Sallai utcai hMetábe. HARKÁNYBAN — a Bányász üdülő mögött — épülő táp sasüdülőbe» LAKRÉSZEK ELOJEGYEZHETOK a Pécsi 2. számé Ügyvédi Munkaköztsségnéi. Levélcím: 7621 Pécs, Kossuth Lajos u. 22. Telelőn: 10-528 BE a 3 BUDHPE5T A CSOSZERELOIPARI VÁLLALAT sürgősen felvételre keres dunántúli, illetve vidéki munkahelyre az ország egész területén lakatos, hegesztő szakmunkásokat és segédmunkásokat Kedvezményes étkezés, szállás. Dolgozóink részére rövid időn belül lehetővé tesszük a külföldi munkára való kiküldetést is. Jelentkezés: Budapest Vili., Kisfaludy a. 9—TI. Dolgozókat felvesznek ÉRTÉKESÍTŐ és felvásárló pfocésza- tünkhöz férfi dolgozót felveszünk. — Jelentkezés: Irányi D. tér 6. (2969) SEGEDNŰVEREKET felvesz a Gyér- mekkórház. Pécs, Nyár u. 8, (2936) TAKARÍTÓNŐT és raktári segédmun- kást felveszünk, — Jelentkezés: Pécsi Vegyesipari Vállalat. Lotz K. u. 2. sz. (2691) A ZENGÖAUAI Állami Gazdaság Szilágypuszta, tehenészeket keres. Fel­vételre személyesen lehet jelentkezni Szilágypusztán a tehenészet vezetőjé­nél. Fizetés a kollektív szerződés sze­rint. Lakást tudunk biztosítani. (2692) Nagybndméron ház gazda­sági épületekkel? 1400 négyszögöl földdel eladó. Jedlik. Rákóczi at 3. Zerge u. 14. sz. ház két szoba, konyha, kerttel el­adó. Ugyanott egy 1000-es Wartburg is. ______________ K osármislenyben házhely eladó. Érdeklődni: Pécs, L, Szabadságharc il 34. Bodáné. Kétszer egy szoba, kony­hás ház eladó 120 ezerért. Szoba, ^onyha beköltözhe­tő. fizetési könnyítéssel. Mandula utca 11. Két szoba, hall, garázsra lakás, közeljövőben épülő társásházban átadó. „Bel­város” jeligére a Hunyadi, úti hirdetőbe. Garzon öröklakás eladó. Köztársaság tér 8., féleme­let. Érdeklődni a helyszí­nen 4 és 6 óra között. Pécsbagotai begyen 800 négyszögöl szőlő jutányos áron eladó. Érdeklődni: Szabadszentkirály 82. sz. alatt. Házhely, kétszintes csalá­di ház építéséhez, és mandulás vikendteleknék eladó. Bálics út 43. __ H arkányban, az új víkend­telepen, 80 négyszögöl te­lek engedéllyel, anyaggal eladó. Érdeklődni: Pécs, III., Endresz Gy. 33.- 17 óra után. EScseré Iném Magyarürögi út 185. számú Házrésze­met — szép udvar van ~ tanácsi lakásért. Gerle ezek. Beköltözhető, 3 szobás, szövetkezeti lakás, 330/m kp. + OTP eladó. ,,DX emelet, az Építők útján” jeligére á Seöi utcai hir­detőbe. Vennék családi háza* 180 ezer kp. 4- OTP átválla*- lással vagy fizetési köny- nyítéssel. „Kertes” jeligé- / re a Bem utcai hirde- tóbe. Gazdálkodásra alkalmas, melléképületekkel, három- szobás, vízvezetékes csa­ládi ház eladó. Oöresöoy, Kossuth n. FÉRFI kot felveszünk. Jelen* kezés m: áruforgalmi vasosztályon. Pécs, Rá­kóczi út 11. (2667) AUTÓSZERELŐ szakmunkást és éjje­liőrt felveszünk. —- Pécsi TUZEP-telep, Raktárbázis. (2685) FELVESZÜNK szabadsxentkirályi üze­münkbe férfi, valamint galvanizáló és öntödei üzemünkbe férfi és női segéd­munkásokat és központi üzemünkbe gépkocsirakodókat, Jelentkezés: Vasas­ipari Szövetkezet, Pécs, Zsolnay u. 9. Munkaügy. (2675) GÉPÍRNI TUDÓ adminisztrátort fel­veszünk azonnali belépéssel. Jelentke­zés: Dunántúli Cipő-Kereskedelmi Vál­lalat pécsi lerakata. Pécs, Közraktár Utca 1, 3, 5. (2700) TAKARÍTÓNŐT azonnali belépéssel felveszünk. Baraayamék, Megyeri út 66. sz. (2701) A VOLÁN 12. Válla- '«* ««H.rgépkocsl-.c.e- ygy tokét, rakodókat es kalauzokat felvesz. Je­lentkezés: Bolgár Néphadsereg útja 6, Munkaerögazdálkodás. (2664) A BARANYA megyei Tanács Kórhá­za felvételre keres napi 4 órás, egész­ségügyi gyakorlattal rendelkező gép­imi tudó adminisztrátort, férfi munka­erőt műtőssegédi állásra. Szakképzett szülésznőket valamint takarítónőket. — Jelentkezés: Pécs, Qpray u. 1. Sze­mélyzeti vezetőnél. (2698) A PECSBANYATELEPI Kórház egy na­pi nyolcórás konyhalányt és egy napi ötőrás konyhai takarítót keres felvétel­re. Egy telefonkezelőt, portást keres helyettesítésre és egy udvari segéd­munkást. (2699) KERESÜNK közgazdasági szakközép­iskolai végzettséggel két munkaerőt, pénzügyi előadói és u|ókalkulátori munkakörbe. Jelentkezést „Építőipar'’ jeligére a Satlai utcai hirdetőbe ké­rünk. (68988) TELEFONSZERELESI munkák betaní­tására dolgozókat felveszünk. Pécs Vá­rosi Távközlési Üzem. Pécs, Rákóczi út 60. sz. (95567) A BVM Pécsi Gyárreszlege Szerelő Üzeméhez Panther darura darukezelőt felvesz, — Jelentkezés: Pécs, Bolgár AZONNALI belépéssel férfi fe «P segédmunkásokat különféle munkára felveszünk. Jelentkezni leltet a Tempó Ksz-néf. Pécs, Rózsa F, u, 17. sí. alatt a munkaügyi előadónál, (68987) FELVESZÜNK asztalost, nyugdíjas asztalost. Pécsi Épületszerelő és Kar­bantartó Ipari Szövetkezet. Pécs, Kos­suth L. u, 63. (68985) KOCSIKÍSÉRŐT félvén a P1CRT Ke­reskedelmi Vállalat 15. se. lerakata. Pécs, Peresei o, 2. (68989) KSzgazdasági egyetemei ’égte« teáié muni»eröt — beosztott monkakérfee — ' nwsi azonnali ' 'döTZßC belépéssel keresünk f Részletes önéletrajzot JCörmyurpor” jeligére Pécs, Hunyod! úti Hirdetőbe kérjük Bolgár (68982) Néphadsereg u. 18. GYAKORLOTT gépkocsivezetőket ke­res felvételre a Talajerőgazdálkodási Vállalat. Jelentkezni lehet a Bajcsy- Zs. u. 42. sx. alatt (95436) Felveszünk két jól képzett szerszám­lakatost — NAGY SZAKMA) GYAKORLATTAL — Német nyelvtudássá! előnyben. Jelentkezni lehet; q PROSPERITÁS Klsz munkaügyi osztályán. Budapest IX* Viola u. 4-i SZTK-ügyintézót, bérelszámolót fel- vesz a MEGYESZER Vállalat. Jelentke­zés: Pécs, Lyceum u. 4. (68993) A BARANYA—TOLNA megyei Tég­laipari Vállalat változó munkahelyre ács és kőműves szakmunkásokat, köz­pontba takarítónőket felvesz. Jelentke­zés: Pécs, Mártírok útja 12. Munka­ügyi osztály. (68991) A PÉCSI Építőipari Szövetkezet mutv j kahelyi takarító brigádba keres felvé» ! felre női munkaerőket. — Jelentkezést j Megye u. 19. sz. Munkaügyön. (68983) NŐI ÉS FÉRFI segédmunkásokat, j asztalos szakmunkásokat, valamint : vizsqával rendelkező kazánfűtőt felve- j szünk. Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, í Rózsa Ferenc u. 20/1. (Bejárat a Zó­lyom utca felől.) (68984) ASZTALOS szakmunkást felveszünk. Tempó asztalosműhely. Kóczián S. u. 1. sz. 6-tól 14 óráig. (95460) DUNÁNTÚLI NAPLÓ Az MSZMP Baranya megye» Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzkl Ervle Szerkesztőség: 7601 Pécs, Hunyadi a. ff Telefon: 13-000, 15-762, 15*652, 15-245, 15-361 Szerkesztőségi ügyelet: 8—£0 óráig: 10-053, 20 óra után: 15-726 Kiadja O Baranya megyei Lapkiadó Vállalót Felelős kiadó: Braun Károly Kiadóhivatal: 7661 Pécs, Hunyadi a- tt. Telefon: 15-000. 15-762. 15652. 15-245. 15-26C. Telexszám: 12-320 Kéziratot nem őrzőnk meg és nem adunk vissza PÉCSI SZIKRA NYOMDA 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. F. v.: Melles Rezső Terjeszti a Magyar postc> Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél,. Előfizetési díj egy hónapra JJQ Fi Indexszám: 25 054.

Next

/
Oldalképek
Tartalom