Dunántúli Napló, 1973. október (30. évfolyam, 260-290. szám)

1973-10-01 / 260. szám

•*K» hétvége ci nagyvilágban Sandwich: Heath angol miniszterelnök, Tanaka japán miniszter- elnök és Whitelaw, az észak-ír ügyek államtitkára beszélgetnek a Royal St. George golfpályán. * ♦ HANOI: A Dél-Vietnami Ideiglenes Forradalmi Kormány hivatalosan elismerte Bissau- Guinea Köztársaságot. A Kam­bodzsai Királyi Nemzeti Egység­kormány szintén elismerte az új független afrikai államot, Gui- nea-Bissau-t. A- PEKING: A Kínai Népköz­társaság elismerte Bissau-Gui­nea Köztársaságot. A döntésről Csou En-laj miniszterelnök és Csi Peng-fej külügyminiszter üzenetben tájékoztatta a Bissau- Guineai vezetőket. ♦ PÁRIZS: Újabb szívátülte­tést hajtott végre pénteken a párizsi Foch Kórházban Daniel Guilmet professzor. A francia sebész hetedszer vállalkozott a bonyolult műtétre. A kórház köz­leménye szerint az újszíves, egy 40 éves kertész, kielégítő álla­potban van. A pedáns Milánóban egy férfi fel­akasztotta magát a csillárra. Előbb ózonban megvette a koporsóját, s gyertyákat és virágokat, s mindezt szépen elrendezte a szoba közepén. •A VARSÓ: Karimierz Olszevs- ki lengyel miniszterelnök-helyet­tes fogadta a varsói látogatá­son tartózkodó Drecin Józsefet, az Országos Tervhivatal elnök- helyettesét. A találkozón az 1976—1980 közötti lengyel—ma­gyar gazdasági együttműködés perspektíváiról tárgyaltak. Az eszmecserén részt vett Németi József, hazánk varsói nagykö­vete. A LIMA: Juan Velasco Alva­rado, Peru elnöke sajtóértekez­leten élesen elitélte a Cerro Corporation amerikai ércbányá­szati társaság tulajdonosainak provokációs kísérleteit, amelyek arra irányulnak, hogy szabotál­ják a társaság helyi leányválla­latának eladását a perui állam­nak. A Cerro Corporation egy­oldalúan lemondta azokat a szeptember végére kitűzött zárt tárgyalásokat, amelyeken meg­határozták volna a perui kárté­rítés mértékét, A TEL AVIV: Vasárnap eluta­zott Strasbourgba Golda Meir izraeli miniszterelnök, ahol részt vesz az Európa Tanács 25. ülé­sén. Gondoskodott magáról Madridban autóbalesetet szenvedett egy férfi, akit csak azzal a ritka vércso­portba (AB negatív) tartozó vérrel sikerült megmenteni, amelyet ö maga adott egy véradóközpontban négy nap­pal előbb. A RÓMA: Hatéves római tar­tózkodás után Londonba költö­zik családjával eayütt Konstan­tin görög ex-kiróly. A volt ural­kodó az olasz fővárosban ren­dezett búcsúfogddáson elmond­ta, hogy „már nem bírja fizetni" 18 szobás római villájának és a hozzá tartozó hatalmas parknak a bérét. Konstantin Londonban be akarja fejezni megkezdett tanulmányait és „munkát sze­retne vállalni". A DELHI: Az indiai kormány hivatalos szóvivője Delhiben saj­tóértekezleten kijelentette, hogy az indiai kormány a szovjet nép baráti cselekedeteként értékeli a szovjet kormánynak azt a dön­tését, hogy kedvező feltételek mellett nagy mennyiségű gabo­nát bocsát India rendelkezésére. Mint a kormánykörökhöz közel­álló National Herald című in­diai lap írja, a szovjet segítség a múlt évi aszály okozta súlyos élelmiszerhelyzet közepette nagy segítség Indiánok. „House sitting” Ar Egyesült Államokban új foglalkozás született: a house sitting — otthonülés. — A betörőktől félő lakástulajdo­nosok távollétük idején meg­bízható személyeket ültetnek be órabérért lakásukba. A NEW YORK: Thomas Staf­ford amerikai űrhajós gratulált szovjet kollégáinak a Szojuz-12 űrhajó útjának sikeres befeje­ződése alkalmából. A kaliforniai Beverly Hillsben Stafford kije- lenette, hogy örömmel tölti el a Szojuz-12 sikeres űrrepülése. Stafford, aki részt vesz majd 1975-ben a közös szovjet-ame­rikai űrkisérletben, hangsúlyoz­ta, hogy az együttes űrrepülés előkészítése tovább folyik és a két ország tudósai közösen fá­radoznak a lehető legjobb ösz- szekapcsolási berendezések lét­rehozásán. A RÓMA: Eredményesen fe­jeződött be Olaszorszóg-szerte az tt kampány, amelynek során előfizetőket gyűjtöttek az Olasz Kommunista Párt kiadásában megjelenő lapokra és folyóira­tokra. Az akció eredményekép­pen o kommunista sajtó alapja mintegy 4 milliárd lírával gya­rapodott. A MOSZKVA. A Pravda va­sárnapi számában méltatja Léo- nyid Brezsnyevnek Moszkvában megjelent könyvét, amely „Az SZKP és a szovjet állam külpo­litikájáról" címmel tartalmazza az SZKP Központi Bizottsága fő­titkárának 1964 és 1973 között elmondott beszédeit, illetve a főtitkár cikkeit. A KARAGANDA: Vaszilij La­zarev és Oleg Makarov, a Szo­juz-12 űrhajó parancsnoka, il­letve fedélzeti mérnöke vasár­nap Karagandában találkozott a város ipaTí és közéletének képviselőivel. Mint ismeretes a Szojuz—12 szombaton Karagan- dától 400 kilométernyire hajtott végre ütközésmentes leszállást. A kazahsztáni területi pártbi­zottság épületében a két űrha­jós sajtóértekezletet tartott. El­mondották. hogy a Szojuz—12 legénysége maradéktalanul tel­jesítette a kitűzött programot. Egyebek között kipróbálták az űrhajó tökéletesített fedélzeti rendszereit, de a népgazdaság érdekeit szolgáló munkát is vé­geztek - természeti képződmé­nyek színképelemzését. Lazarev- nek és Makarovnak Karaganda díszpolgára címet adományoz­ták. A BELGRAD: Alekszej Koszi- gin, a Szovjetunió miniszterelnö­ke jugoszláviai látogatásának utolsó előtti napját vendéglátó­ja, Dzsemal Bijedics kormányfő társaságában az Adriai-tenger­part egyik legszebb üdülőjében, a Dubrovnik közelében lévő Ku­ponban töltötte. A szovjet mi­niszterelnök egyébként hétfőn délelőtt a dubrovniki repülőté­ren vesz búcsút jugoszláv ven­déglátóitól és tér vissza a Szov­jetunióba. Különös hajtási igazolvány Meiikóban o szamártulaj­donosoknak hajtási igazol­vánnyal kell rendelkezniük. Ahhoz, hogy ezt az igazol­ványt meakapják, pontosan kell ismerniük valamennyi átjelzést és le kell adniuk nyolc fényképet: hatot ön­magukról és kettőt a sza­márról ... A PÁRIZS: Vasárnap reggel Franciaországban megkezdődött a járási választások második fordulója. A szavazók abban a 955 körzetben járulnak az urnák elé, ahol a választások első for­dulója után egyik jelölt sem ka­pott abszolút többséget. A BAGDAD: A nemzetközi újságíró szervezet elnöksége Augusto Olivares chilei újság­írót, valamint Ghasszan Kanafo- ni palesztin írót és újságírót tün­tette ki — haláluk után — az 1973-as nemzetközi újságíró di­jakkal - jelentette be vasárnap Bagdadban a NUSZ végrehajtó bizottságának négynapos ülése után Jean-Maurice Hermann, a szervezet elnöke. Mindkét újság­író hazája és népe szabadságá­ért áldozta életét. Augusto Oli- varest, a NUSZ vb-tagját szep­tember 11-én, a chilei katonai puccs első napján gyilkolták meg az ellenforradalmárok San- tiagóban. A MOSZKVA: Az SZKP Köz­ponti Bizottsága vasárnap táv­iratban üdvözölte a jordániai kommunistákat a Jordániai Kommunista Párt megalakulásá­nak 30. évfordulója alkalmából. Az évforduló alkalmából a jor­dániai kommunistákat üdvözölte oz NSZEP Központi Bizottsága is. Jajgató cipő Az egyik párizsi divatház olyan cipömodellt hozott for­galomba, amely fájdalmas, nyögő hangot ad, ha tulaj­donosa rálép valakinek a lá­bára .., A PÁRIZS: Mint a hírügynök­ségek jelentették, szombaton Lí­biában szállt le annak a két fegyveres terroristának a gépe, akik pénteken osztrák területen túszul ejtettek négy személyt. A terroristák, mielőtt Ausztriát el­hagyták, foglyaikat szabadon bocsátották. A WASHINGTON: Vasárnap délelőtt ötnapos egyesült álla­mokbeli tartózkodása befejezté­vel — a tervezettnél egy nappal hamarabb — visszaérkezett Bonn- ba Willy Brandt nyugatnémet kancellár, aki felszólalt az ENSZ- közgyűlés 28. ülésszakán és tár­gyalt Nixon elnökkel, valamint Kissinger külügyminiszterrel. A NICOSIA: Amíg Grivasz tá­bornok nem számolja lel fegy­veres csoportjait nem lehet ki­zárni annak a lehetőségét, hogy ismét visszatér az erősza­kos cselekményekhez — jelen­tette ki Mokariosz ciprusi elnök újságírók előtt, szokásos havi sajtóértekezletén. Az elnök azokkal a jelentésekkel kapcso­latban tette ezt a kijelentését, amelyek szerint Grivasz állítólag politikai területre akarja átteni tevékenységét. Makariosz rámu­tatott arra is, hogy jelenleg nem lehet szó amnesztiáról Grivasz hívei számára, akiket o ciprusi biztonsági erők letar­tóztattak. 4- HOBOKEN: Tűz ütött ki szombaton az amerikai New Jersey állam Hoboken nevű vá­rosának egyik ötemeletes nagy lakóépületében, Á lángok át­terjedtek három szomszédos házra is. Kilenc személy a tűz áldozata lett,' nyolcán megse­besültek. négy ember után még kutatnak a tűzoltók Vatikán. — VI. Pál pápa és o Doloi Láma kézfogásé. A pápa tegnap magánkihallgatáson fogadta a tibeti buddhista egyházfőt. A MINŐSÉGI CIPŐGYÁR SZIGETVÁRI GYÁREGYSÉGE VARRÁSBAN, CIPŐFELSŐRÉSZ KÉSZÍTÉSÉBEN JÁRTÁS kisgyermekes anyák részére egymüszakos foglalkoztatást biztosít Jelentkezés; A CIPŐGYÁR MUNKAÜGYI OSZTÁLYÁN. Hivatalos közlemények Magyar államférfiak táviratai a Kínai Népköztársaság megalakulásának 24. évfordulója alkalmából CSOU EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság államtanácsa elnökének, Peking. Nemzeti ünnepük, a Kínai Népköztársaság megalakulásán nak 24. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság kor* mánya, a magyar nép és a magam nevében üdvözletemet és jókívánságaimat küldöm Önnek, a Kínai Népköztársaság állam­tanácsának és a kínai népnek. Kívánom, hogy országaink kapcsolatai o proletár nemzet­köziség elve alapján fejlődjenek a szocializmus, a béke és 0 haladás közös ügye javára. Budapest, 1973. szeptember 29. FOCK JENŐ, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke Péter János külügyminiszter az évforduló alkalmából táv­iratban üdvözölte Csi Peng-pej-t, a Kínai Népköztársaság kül­ügyminiszterét. TÁVIRATOK NIGÉRIA NEMZETI ÜNNEPE ALKALMÁBÓL Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Yakubu Co On tábornokot, a Nigériai Szövetségi Köztársaság elnökét, Nigéria nemzeti ünnepe alkalmából. Péter János kül­ügyminiszter dr. Okoi Arikpo nigériai külügyminiszternek küldött üdvözlő táviratot. TÁVIRATOK A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ÜNNEPE ALKALMÁBÓL A Ciprusi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Leson- ezi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Maka­riosz érseket, a Ciprusi Köztársaság elnökét. Péter János kül­ügyminiszter ugyancsak táviratban fejezte ki jókívánságait Christifidis külügyminiszternek. Helsinkiben folytatódott a chilei szolidaritási értekezlet Helsinki : A finn fővárosbon szomba­ton este plenáris üléssel folyta­tódott a chilei nemzetközi szo­lidaritási konferencia. Az esti ülésen Paul Verner, az NSZEP Politikai Bizottságának tagja, az NDK delegációjának veze­tője elnökölt. Felszólalt az ülésen Vaszilij Prohorov, a szovjet szakszer­vezetek központi tanácsának titkára, aki nemzetközi bizott­ság létrehozását javasolta a chilei katonai junta bűncselek­ményeinek kivizsgálására. Pro­horov síkra szállt a nemzetközi szolidaritási akciók koordinálá­sáért. Romesh Chandra, a Béke Vi- iágtanács főtitkára a többi kö­zött rámutatott a chilei katonai junta elleni küzdelemnek és a még elnyomott népek a függet­lenségért és demokráciáért ví­vott harcának összefüggéseire. Szolidaritásukat nyilvánították az esti ülésen a Dél-vietnami Nemzeti Felszobadítósi Front, a laoszi felszabadító mozgalom, a DÍVSZ képviselői, valamint szá­mos ország tekintélyes politiku­sa. Moszkva : A Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa nyilatkozat­ban követelte Luis Corvalan, a Chilei Kommunista Párt főtitká­ra szabadon bocsátását A nyi­latkozat felhívja a nemzetközi szakszervezeti és munkásmoz­galmat, tegyen meg minden le­hető intézkedést Luis Corvalan, a szakszervezeti vezetők, vala­mint a többi chilei politikai fo­goly azonnali szabadlábra he­lyezése érdekében. New York: Henry Inston, az Egyesült Ál­lamok Kommunista Pártjának elnöke és Gus Hall, a párt fő­titkára felhívást intézett az ame­rikai és a nemzetközi erőkhöz, kezdjenek hadjáratot Luis Cor­valan életének megvédésére. A két amerikai kommunista ve­zető azonnali akciót sürget Szófia A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága nyilatkozat­ban fejezte ki határozott tilta­kozását Luis Corvalan törvény­telen letartóztatása miatt. A nyilatkozat követeli a chilei kommunisták főtitkárának, vala­mint a népi egység bebörtön­zött híveinek azonnali szabadon bocsátását. Hasonló nyilatkoza­tot adott ki o Bolgár Hazafias Népfront Országos Tanácsa is. London: A Chilével való szolidaritás angol bizottsága felhívta Nagy- Britannia dolgozóit, hogy no­vember 4-én (Allende beikta­tásának évfordulóján) aktívan vegyenek részt a chilei népek harcának támogatására rende­zendő országos megmozdulá­son. A londoni építőmunkások kö­vetelték Heath kormányfőtől, hogy Anglia szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatokat a chilei juntával és szüntessen be vele mindenfajta kereskedelmi­gazdasági kapcsolatot. Berlin: A Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága az NDK egész népének nevében nyilatkozatban fejezte ki legha­tározottabb tiltakozását Luis Corvalan letartóztatása és be­börtönzése miatt. Corvalan éle­te a legnagyobb veszélyben fo­rog — mutat rá a nyilatkozat Az NSZEP Központi Bizottsága együttes akcióra hívja fel a vi­lág békeszerető embereit Luis Corvalan és az összes bebör­tönzött chilei demokrata életé­nek megmentése érdekében. Santiago: A chilei katonai junta szom­baton felfüggesztette a népi egység kormánya által előirány­zott béremeléseket. Az intézke­dést Lorenzo Gotuzzo tenger­nagy, a junta pénzügyminiszte­re jelentette be, és az ország rossz gazdasági helyzetével in­dokolta. Közölte továbbá, hogy a kormány jegyrendszert vezet be az alapvető élelmiszerekkel való ellátásban. A chilei fővárosban a ház­kutatásokat és letartóztatáso­kat végző fegyveres erők szom­baton 854 személyt tartóztattak le, „nyugtalanító és hamis hí­rek" terjesztéséért. A hatóságok „a korábbi kormány aktivistái­nak" minősítették a letartózta­tottakat. Santiago el Salvador negye­dében a junta katonái beha­toltak a kórházba. A kórházat körülvevő alagútrendszerben állítólag ellenállókra és fegyve­rekre bukkantak. A letartózta­tottak számáról egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok. * Kanada hivatalosan elismer­te a chilei juntát — jelentette be szombaton Ottakában Mit­chell Sharp kanadai külügymi­niszter. Az AFP Vatikánvárosból szer­zett értesülése szerint a szent­szék — korábban elterjedt hí­reszteléssel ellentétben — nem ismerte el a chilei katonai kor­mányt. 9 Vatikán szóvivője azt is közölte, hogy a santiagói nuntiatúrára menekült üldözöt­tek érdekében, viszont meg sem szakította formálisan a diplo­máciai kapcsolatokat a juntá­val. i t 1 í \

Next

/
Oldalképek
Tartalom