Dunántúli Napló, 1973. október (30. évfolyam, 260-290. szám)

1973-10-01 / 260. szám

Messziről indultak Mindig a más rétje zöldebb? Nyomunkban a szomszéd városok j| somogyiak lazékja Interjú dr. Csáki Norberttel, a Magyar Urbanisztikai Társaság főtitkárával E gy fórum: ahol egyszerre három város mutatja meg magát. A délnyugat-dunántúli városok fejlesztési problémáinak megvitatására a Magyar Urbanisztikai Társaság, valamint Kapos­vár, Zalaegerszeg és Nagykanizsa városi tanácsai együttes szer­vezésében kétnapos urbanisztikai ankétot rendeztek a múlt héten Kaposvárott. Tapasztalataik számunkra is hasznosak lehetnek. Ezért kértünk interjút a HON számára dr. Csáki Norberttól, a Ma­gyar Urbanisztikai Társaság főtitkárától. — Kaposvár, de különösen Nagykanizsa és Zalaegerszeg szemlátomást dinamikusabban fejlődik, mint például Pécs. Talán ezek a városok nagyobb anyagi lehetőségekkel rendel­keznek? — Egy-eqy város dinamikus, vagy kevésbé szembetűnő fej­lődése nemcsak elhatározás kérdése. Szoros összefüggésben van a régióban kialakult gaz­dasági tényezőkkel. E három középvárosban az utóbbi évtize­dekben valóban dinamikus fej­lődés következett be. Ennek az az oka, hogy ezek a térségek a háború előtti Magyarország legelmaradottabb, aqrárjellegű térségei voltak, s a felszabadu­lás óta komoly ipari városokká alakultak. A céltudatos, iparo­sítási politika hotásóra ezek­ben a városokban olyan ipari bázisok jöttek létre, amelyek vonzáskörzettel bírnak, ezért je­lentősen megnőtt a városi né­pesség száma, Zalaegerszegen és környékén például az 1949. évi 17 százalékról 1970-re 57 százalékra nőtt a nem mező- gazdasági dolgozók számará­nya, Pécsett 43-ról 73 százalék­ra. Nyilvánvaló tehát, hogy Za­laegerszegen gyorsabb, na- gyob arányú, s épp ezért szem­betűnőbb a fejlődés. Mert a 17 százalékról indultok. S az is természetes, hogy ez a tény az urbanizáció gyors ütemű fej­lődését hozta magával. Egy későbbi szakaszban pedig az urbanizáció is visszahatott az iparra, íqy erősítve egymást e két, fejlődést segítő tényező­— A tanácskozáson többször is szó esett a városkörnyék, a vonzáskörben lévő települések urbanizálódásáról. Ezeknek a községeknek üzlethálózattal, utakkal közművekkel, közleke­déssel, szociális és egészség- ügyi intézményekkel való ellá­tása alapvető politikai és gaz­dasági feladat. Ez természete­sen pénzkérdés. Mégis, mi a legsürgősebb tennivaló? — A városkörnyék fejlesztése nemcsak azonnali és konkrét fejlesztést jelent. A legfontosabb feladat gazdasági szempontból is a várható népességmozgás felmérése. Közismert, hogy Zala és Baranya aprófalvas település- szerkezetéből adódóan jóné- hány kislélekszámú községet a kihalás veszélye fenyeget. Az innen elvándorló lakosság vi­szont a városokban és a váro­sok vonzáskörzetében, az úgyne­vezett agglomerátumokban tele­pedik le. Kézenfekvő, hogy az utóbbiakat kell fejleszteni, az előbbieket nem érdemes. Meg kell tehát vizsgálni az aprófal­vak népességének alakulását. Ha sok felesleges költségtől akarjuk megkímélni az orszá­got, előre kell jelezni a né­hány év múlva várható népes­ségmozgást is.- Az ön véleménye szerint melyek Kaposvár, Zalaegerszeg és Nagykanizsa városfejleszté­sének azon eredményei, amelye­ket érdemes másutt is figyelem­be venni? Mit tanulhatunk ezek­től a városoktól?- Azt a gondosságot, amely- lyel a lakásprogram megvalósí­tása mellett a kommunális ellá­tás egyes alapintézményeit kísé­rik. Elsősorban például a vízel­látás. Kaposvárott is, akárcsak Pécsett, alapvető probléma volt a vízellátás. Néhány, igen ko­molyan átgondolt lépéssel meg oldották. Ezek az erőfeszítések az ország többi városának is példaként szolgálnak. De az energiaellátást is nagy szerve­zettséggel oldják meg. Az egész­ségügyi és szociális intézmé­nyekre sem kell sokáig várni egy új lakótelep elkészültekor. Egyszóval: a lakásépítést jó ütemben követik az úgynevezett infra-strukturális beruházások — jegyezte meg interjúnk végén dr. Csáki Norbert. Pánics György Kaposvárott sincs elég disznóhús, mégsem nyújtanak a húsboltok vigasztalan képet Pécsiek újságolják: KaDosvá- rott bezzeg mindig lehet friss disznóhúst kapni. Létezik ez? Majd megmondják a kaposvá­riak. „Úgy — magyarázza Sző- nyi Ferenc megyei kereskede­lempolitikai csoportvezető —, hogy mindig o más rétje zöl­debb. A somogyiak meg, akik Pécsett megfordulnak, azzal jön­A HETVE6BVE» NA O'/VIPÁÚ VA'SA'f?.' fht/f A/wcjJ^ Egyen meg egy féldiónyi élesztőt Ha férfi is, járhat kozmetikára A forgalom egyre növekszik Fiatalember ül a pécsi Pál­ma kozmetikai szalon kezelő székében. Arcát vastag fehér krémpakolás borítja. A mellette ülő hölgy időnként rásandít, az­tán csak szemével kérdezi a kozmetikusnőt: hát ez a szép­fiú? — Nem szépítkeznj jönnek — mondja később Gyapay Je- nőné üzletvezető, — Férfiven­dégeink, ha nem is könnyen, de rászánták magukat, hogy zsíros, pattanásos bőrük kezelését koz­metikusra bízzák. A 15—16 éves serdülő fiúkat legtöbbször a mamák hozzák el először. Még ajándékot is ígérnek a gyereknek, csakhogy el tud­ják vinni. Később már nem kell kísérni, rendszeresen, ke­zeltetik bőrüket. Sok még az olyan vendég, aki állandóan olajjal vagy olajos tárggyal dolgozik. Bőrük zsírosodik, arcukon faggyúmiri­gyek képződnek, ez amolyan foglalkozási ártalom. Ha nem tisztíttatják ki, a faggyúmirigyek begyulladhatnak, elgennyesed­hetnek, maradandó nyomot hagyva az arcon. Ennek veszi elejét a kozmetikai kezelés. A vendéq különféle pakolást — a bőr zsiradékával rokon és a bőrt tápláló gyógyteás, tengeri algás, méhviaszos, a cethal ko- poltyújából származó és szűk­(®SH1 V3/BUDHPE5T H A CSŐSZERELŐI PARI VALLALAl sürgősen felvételre keres dunántúli, illetve vidéki munkahelyre az ország egész területén lakatos, hegesztő szakmunkásokat és segédmunkásokat Kedvezményes étkezés, szállás. Dolgozóink részére rövid időn belül lehetővé tesszük o külföldi munkára való kiküldetési is. Jelentkezés: Budapest Vili., Kisfaludy u. 9—11. Fantomas? Nem! Csak szé­gyenlősek a kozmetikára járó férfiak. Mivel a vendégek közül senki nem volt hojlandó kötél­nek állni, fiatal kollégánkat nyomtuk bele a kozmetikai sza­lon székébe. Csak a nevemet meg ne Írjátok!... hangzott a feltétel. Fotó: Korodi Gábor ség szerint más készítményeket — és kvarckúrát kap. Otthoni használatra adnak borotválko­zás utáni krémeket is. A kozmetikai kezelés után az utókezelés már nem a kozmeti­kus feladata. A melegvizes, szappanos mosakodás, a zsír­talanító arcvíz használata so­kat segít, de rendkívül nagy je­lentősége van a helyes táplál­kozásnak. Nem szabad túlzot­tan fűszeres ételeket fogyasz­tani. Akinek zsíros a bőre, na­ponta megehet egy féldiónyi élesztőt. Ez megakadályozza a gennyes pattanások elterjedé­sét. Zsíros és száraz bőrre egy­aránt jó hatással von a sárga­répa fogyasztás, vitamint tartal­maz; védi az arc hámrétegét — Nem szokatlan, hogy nők és férfiak vegyesen járnak a kozmetikai szalonba? — Mi már természetesnek vesszük —• mondja a kozmeti­kusnő. — Igaz, a férfiak több­sége nagyon félszegen mozog, meghúzzák magukot, talán szé­gyellik is, hogy itt vannak. A nőknek is fura az itteni koedu­káció. Ezen a kölcsönösen fe­szélyezett helyzeten nem tudunk segíteni. Mindössze annyit te­hetünk, hogy megkérjük a fér­fiakat, értesítsenek bennünket telefonon, mikor jönnek. Aztán egyeztetjük az időt. A legtöbb­ször azokat az órákat javasol­juk nekik, amikor kevesebb a női vendég, a kora reggelt, vagy az estét. A forgalom egy­re növekszik ... tukics Cm Nagyobb kedv Több füstölnivaló Van dohánygyárunk, ezt mindenki tudja, de hogy egyáltalán termesztenek-e dohányt a kukorica- és bú­zaövezetként tisztelt Bara­nyában, ezzel a kérdéssel már a nagyatádi dohánybe­váltó üzemhez kell fordul­nunk. Termesztünk, mégpe­dig az idén 123 hektáion, jóval kevesebb területen, mint tiz évvel ezelőtt. A ve­tésterület, 10-15 százalékkal, igy is több, mint tavaly, a felvásárlási árak rendezésé­nek hatására élénkült a. ter­melési kedv. A dohányt ter­melőszövetkezetekben (Mo­hács környékén, Dunaszek- csőn, Somogyhprságyon, Csányoszrón, Kozármisleny- ben és másutt, több évtize­de) és — 15 hektáron - az egyéni és a háztáji gazdasá­gokban termesztik. Fajták szerint: 100 hektáron Havan­na, a többin Virginia. A szüret Baranyában nagy­jából befejeződött, pajtákba került a dohány. A termés, az aszály és a jégverés elle­nére is, jónak mondható, hektáronként 11-12 mázsa, minősége is, mint rendsze­rint, jó. A dohánypajtákban decemberben kezdődik a csomózás, a válogatás, mun­kát adva a téli holtszezon­ban sok asszonynak. A do­hányt többnyire a helyszínen átveszi a beváltó. Mivel igény van rá, s jövőre több dohányra lesz szükség, Nagy­atád 10 százalékos terület- növekedést szeretne elérni Baranyában. nek, hogy ott ilyen húst lehet kopni, amolyan felvágottat le­het kapni . . ." A kifőzdések összeverekedtek Milyen volt az idén a húsellá- I tás Somogybán, Kaposvárott és | a Balaton-parton? Sajnos, a húsból keretgazdálkodás van, a fejadag ott is annyi, vagyis - kevés. Talán annyival kedvezőbb a helyzet, hogy Somogy erősen mezőgazdasáni jellegű, nagy je­lentősége van még a magán- váaásoknak; nem nehezedik ak­kora vásárlóerő a húsra, mint a bányászok és ipari munkások lakta Baranyában, s végül ott a Balaton-part, ahová a nyaralási szezonban további húskeretet kaptak. Az idén már ez sem volt elég, úgy kellett pótkeretet ki­harcolnia a Megyei Tanácsnak a minisztériumtól. Aki az elosz­tásokkal foglalkozik, személye­sen jött le és győződött meg a tarthatatlan állapotokról. Siófo­kon a kifőzdések összevereked­tek a húson. Igen, a kifőzdé- seknek főzniük kell, hiszen a vendégekre 'eszerződtek az IBUSZ-szal. Nem volt tehát zavartalan a húsellátás, a feszültségek pedig ősszel csak fokozódnak. Meg­kezdődött-a hétvégi sorbanállás a húsboltok előtt. A megyeszék­hely még úgy ahogy megvan, de a nagyközségek már szinte dekánként kapnak, a kisközsé­gekben pedig még mészárszék sincs: Persze lehetne rosszabb is a helyzet. Ahogy tudnak, se­gítenek magukon, A fogyasztási szövetkezetekben, a megyében több helyen megszervezték az ún. moslékos sertéshizlalást. A legjobb eredményeket Marcali­ban érték el — a szövetkezet el­nöke jutalmat is kapott a mi­nisztériumtól —, itt a fogyasztási szövetkézéinek saját vágóhídja van. Ugyancsak vágóhíddal ren­delkezik a MÉK Kaposvárott, a város mellett pedig megvett és átalakított egy tsz-majort, ahol sertéseket hizlal. Ezzel is több a friss hús, hiszen az ófészek és a MÉK saját hizlalása nem szá­mít be a keretbe. Malachús mindig van Ha már nincs elegendő az imádott disznóhúsból, akkor le­gyen helyette más! A jelek sze­rint ezt Somogybán nagyon ko­molyan veszik. Végül is ezért nyújtottak vigasztalóbb képet a kaposvári húsboltok, mint a pé­csiek, attjártunkkor vásárolhat­tunk volna malachúst és főtt sonkát is, ami nálunk ritka cse­mege. Kevés a disznóhús, de Somogybán és Kaposvárott van helyette elegendő más: csirke, hal, malachús, birkahús és bá­ránypecsenye. Ezekből nincs ke­retgazdálkodás. Kaposvárott a főutcában nagy baromfiszaküz- letet nyitottak, az ABC üzletek­ben mindig van frissen vágott, előhűtött csirke. Áruért elmen­nek más megyék vágóhídjairo is. A nyáron a Balaton-parton a minisztérium segítségével 40- 50 grill-sütőt állítottak fel. A ba­romfihús nagymértékben pótolja a disznóhúst. A másik a hal. Sok zöldségboltban vezették be az élő hal árusítását, s a leg­nagyobb forgalmat elért boltok a Megyei Tanácstól külön pénz­jutalmat kapnak. A fagyasztott ha Ifilé megkedveltetésére kósto­lókat szerveztek, o helyszínen sütve a fiiét. Hurkagyártás éjszakai műszakban Kaposvárott és Nagyatádon az állami gazdaságoknak is van boltjuk, s ezekbe más megyék­ből is kerül hús és húskészít­mény. Úgyszólván mindig kap­ható malac- és birkahús, tavasz- szal negyedelve tejesbárány. Somogybán nyáron azt a húzást is megcsinálták, hogy Pápáról nagy mennyiségben löncshús konzerveket vásároltak, s kibont­va, szeletelve, dekára mérve árusították. A Balatonnál na­gyon megkedvelték. Szárazáru­ból (szalámi, gyulai kolbász stb.) Somogy évek óta egy deka keretemelést sem kapott. Éppen ezért — ez nem keretes áru — a szalonnák nagy választékát igyekeztek biztosítani. A Megyei Tanács felhívására az áfészek és az állami boltok éves szerző­dést kötöttek a Kaposvári Hús­kombináttal szalonnára, s így a kombinát más megyékből is beszerezhette a szalonnának va­lót. Enyhített az ellátási gondo­kon az is, hogy a kaposvári vá­góhídon éjszakai műszakban beindították a hurkafélék gyár­tását. Az olcsó és drágább hur­kákból jó volt az ellátás. Röpla­pokon hívták fel a vásárlók és a vendéglősök figyelmét a disz­nótoros készítmények értékesíté­sére és fogyasztására. Miklósvári Zoltán Negyvenmillió dollár a szemétben Világszerte egyre nagyobb gondot jelent az ipari és ház­tartási hulladékok felszaporo­dása. Mit lehet kezdeni ezek­kel? Sokfelé égetik, a televízió­ban nemrég láttuk, hogy a sze­méttel erőműveket, tömbkazá­nokat fűtenek. Persze már na­gyon régen rájöttek, .hogy az ipari hulladék, de a háztartá­sokból kikerült szemét egy része is újra hasznosítható. És ez nem kis pénz. Már Marx jelzi A töke című művé­ben, hogy a termelés és a fo­gyasztás szférájából sok olyan hulladék áramoltatható vissza az iparba, amely mint nyers­anyagok forrása jöhet számítás­ba. A fejlett tőkés állomokban magas fokon megszervezték ezt a visszaáramoltatóst, és ezzel nagyon sok pénzt megtakaríta­nak. Ezt a tevékenységet, elő­nyökben és adókedvezmények­ben részesítik. _.Ai.elmúlt.,évJb,en_o. Mfhl „jh®p irányú működés« mintegy 40 Kotorjuk elő a valutát millió dollár megtakarítást eredményezett. Ugyanis az ipar­ba visszakerülő hulladékanyag felhasználása tetemes mennyi­ségű importot pótol. Nagyon fontos népgazdasági érdek te­hát ennek a tevékenységnek a fokozása. A számok a jelen pil­lanatban azt mutatják, hogy „gazdagabbak” vagyunk mint az NSZK vagy Svédország. Ott ugyanis a papírhulladékok 45 illetve 40 százaléka kerül visz- sza nyersanyagként, nálunk csak 15 százaléka. Bőven van hát tennivaló, s főképpen azon a szemléleten kell változtatni, amely a MÉH telepeit, száműzi a perifériákra. ... Kotorjuk elő a valutát a szemétből. Annál is inkább, mivel a hul­ladékok felszaporodása már ngjunk is környezetszennyező hatású, Budapest területén pél­dául 3000 autóroncs csúfítja a képet, s a nagyobb városokban is egyre több az utcákon és a tereken díszelgő szemét. Nem­csak gazdasági, hanem higié­niai és esztétikai érdekek is art kívánják, hogy oldjuk meg ezt az egyre súlyosbodó gondot. „Víz—levegő—élet ’73” — ez a címe annak a nemzetközi környezetvédelmi kiállításnak, amely a BNV területén most zárult. Számos tudományos elő­adás hangzott el környezetünk védelme érdekében ez idő alatt Egyik — és mindenkit egyfor­mán érdeklő — előadás a hul­ladékról. a szemétről szól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom