Dunántúli Napló, 1973. október (30. évfolyam, 260-290. szám)

1973-10-01 / 260. szám

Negyvenmillió dollár a szemétben Fon a bor a pincékben Halálos mámor Ha férfi is, járhat kozmetikára A fényképész kollégán­kat nyomta bele a kezelő székbe A világ legkisebb színháza Bemutatjuk Messieur Hubert, a bábfesztivál résztvevőjét Otthon látogatókat talált Megkéselte sógornőjét A gyémánt­házban Briliáns kétszázezerért. Megkérdeztük, miből telik? Nem beszélnek róla. Győzelemmel felérő döntetlen a ViOEflIOK ellen s/ilag proletárjai, egvesülietek' nettől Dunántúli ngpiö Székesfehérvár — PMSC 1:1 (0:1) XXX. évfolyam, 260. szám 1973. októberi., hétfő Ara: 1,50 torim Az MSZMP Baranya megye' Bizottságának apja Lovaglás, piknik, vadászat „Négyszázágyas“ gyógyszálló Tízszer annyi, mint a kórház — Szuper-komtort Harkányban 1977-ben mór vendégeket fogad a harkányi gyógyszálló! Legalábbis ez igy szerepel a Danubius Gyógyüdülő Szálloda Vál­lalat fejlesztési terveiben. Pável Jánosné vezérigazgató tájékoz­tatta elképzeléseikről a HDN-t. Ezek szerint az új szálloda két ütemben épülne. Az első épület maga a hotelrész lesz, négyszáz ággyal, a második ütemben pedig a külön fürdőrész, és terápiás kombinát készül el. A Finn Köztársaság közleke­dés és közmunkaügyi minisztere meghívására dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi minisz­ter tegnap vasárnap délután Helsinkibe utazott a két orszá­got kölcsönösen érintő időszerű közlekedési és távközlési kérdé­sek megtárgyalására. Moszkvában ma — hétfőn — kezdődik a szovjet—amerikai kereskedelmi közös bizottság III. ülésszaka. Kambodzsában második nap­ja folynak a harcok az ország harmadik legnagyobb városá­ban Kom Pong Chánban, a re­pülőtér körzetében. Ebben a tér­ségben a kambodzsai felszaba­dító erők már hosszabb idő óta indítanak újra és újra támadá­sokat a rezsim csapatai ellen. Bangladesben — a fővárostól, Daccától 190 kilométerre — egy fegyveres csoport megtámadott egy rendőrállomást. Az incidens­ben nyolc rendőr és két fegyve­res, valamint öt polgári lakos vesztette életét. Rómában ötven ország képvi­selői összeülnek, hogy az élel­miszer-problémákról tárgyalja­nak. Szó lesz a legfontosabb mezőgazdasági cikkek — köztük a búzatermelés és -export ala­kulásáról, a fejlődő országok igényének kielégítéséről. Az elképzelések konkrétu­mokhoz igazodhatnak. hiszen ez a terv nem egészen újkele­tű. A Belkereskedelmi Minisz­térium már évekkel ezelőtt terv- pályázatot írt ki egy, Harkány­ban épülő gyógyszálló megépí­tésére, az elsődijas tervet el is fogadták, jelenleg az az elkép­zelések alapja. Milyen lesz ez a szálloda? Gyógyüdülő — tehát legalább háromhetes ott-tartózkodást fel­tételez. Az otthon kényelmét kell hát odavarázsolni az ide­érkező, pihenni vagy gyógyulni vágyó idegnnek. Mindenre gon- dolniok kell. Mozgásszervi be­tegekről lévén szó, előfordul­hat, hogy tolókocsival érkezik néhány beteg. Lehetővé kell tehát tenni számukra a közle­kedést, a folyosókat, lejtőket úgy kell megépíteni, A személy­zetnek a gyógykúra időtarta­mára sokkal mélyebb kapcso­latot kell teremteni a vendégek­kel, mintha csak háromnapos átutazók lennének. Programo­kat kell biztosítani számukra, tálcán kell kínálni a szórako­zási lehetőségeket. Transzfert, lovaglást, kirándulásokat, pik­niket, vadászatot, vitorlázást, színházat. Voltaképpen ez a szálloda is kereskedelmi jelle­gű, valamennyi szokványos szol­gáltatáson felül pluszként kap­ják az ideérkezők a gyógyvi­zet, és a szakszerű gyógykeze­lést. Ez utóbbinál érdemes egy pil­lanatra elidőzni. A vállalat je­lenleg is képez gyógykezelő személyzetet, akiket alkalmaz, sőt, a nyelvgyakorlás végett külföldre is elküld. Harkányban is saját személyzetük fog dol­gozni, s a szállodának külön orvosa is lesz. Volt olyan el­képzelés is, amely szerint a gyógykezelő-kombinátot a kór­házzal közösen működtetnék, de erről azért nem lehet szó, mert túlságosan messze esnék a szállodától, s drága pénzért nem illik sétáltatni a külföldi betegeket. Mert. természetesen az ígért — és minden bizonnyal bevál­tott — szuperkomfortot meg kell ám fizetni. A kórház most is fogad külföldi betegeket, a gyógyszállóban viszont csak­nem tízszeresét kell fizetni, mint amennyit a kórházban. Igaz, nagyobb a kényelem, több lesz a szépség, a kényeztetés, de­ltát naponta kétszáz dollárért ez el is várható. A Danubius fejlesztési ter­vében szerepel tehát az új, szép harkányi szálloda megépí­tése. Igaz, hogy a financiális háttér még nem egészen tisz­tázott, de a Belkereskedelmi Mi­nisztérium ezt minden bizonnyal előbb-utóbb rendezi.- kp ­A fő hajtóerő az iparosítás Barcs város lesz? A nyolcezres lélekszámú ipa­rosodó nagyközség, Barcs, az évtized végére várhatóan 10— 12 ezres kisvárossá fejlődik. Legalábbis 1980-ra szeretnék megteremteni a várossá válás feltételeit. Ennek érdekében ké­szítették elő a negyedik és az ötödik ötéves terv beruházásait, ennek érdekében fejlesztik a község iparát, s megkezdték a jövendő városközpont kialakí­tását. Barcson, a Bajcsy-Zsilinszky és a Béke utca kereszteződésé­ben már bontakoznak az új városközpont körvonalai: több­ÜJRA NAPFÉNY, NEM KELL FŰTENI Az elmúlt napok télies időjárása megijesztett bennünket. Egyes intézményekben begyújtották a kályhákat, mig a távfűtéses lakások lakói dideregtek. A hideg és a meleg áramlatok összecsapása után, szombatra ragyogóan szép idő köszöntött ránk, s ez tartott vasárnap is. A levegő olyannyira felmelegedett, hogy megteltek a parkok. Tanú­bizonyság erre fotóriporterünk felvétele, amely a pécsi Sétatéren készült. A jelek szerint ok­tóber 15-ig, a fűtési idény kezdetéig nem kell fűteni. Hacsak annyira le nem hűl a levegő, hogy a napi középhömérséklet hórom napon át 12 fok alatt marad. Akkor előbb is megindul a hőszolgáltatás. szintes lakóházak, szolgáltató­ház, az Állami Biztosító iroda­épülete, Az épületek földszint­jén kapnak helyet az üzletek, a szolgáltatóipar a központi gyógyszertár, a Patyolat, s más, hasonló létesítmények. A város- központ jövendő helyén egyéb­ként szanálással biztosítják a szükséges építési területet. A fejlődésben jelentős ténye­ző a lakásprogram. Az ötödik ötéves tervben ezer OTP-, álla­mi- és magánlakás épül a nagyközségben Az új épületek alkotta lakótelepeket szükség szerint, az építkezéssel párhuza- momosan látják el vízvezeték­kel, elektromos energiával és más közművekkel. A község fejlődésének fő haj­tóereje az a nagymérvű ipa­rosítási program, mely máris jellemzi Barcsot, de 1980-ig szá­mos kisebb-nagyobb üzem, gyáregység kezdi meg a ter­melést. A jövő év őszén először csak négyszáz fővel, később nyolcszáz dolgozóval megkezdi működését a Fővárosi Kézmű­ipari Vállalat barcsi gyára, melyben elsősorban női konfek­ció-ruhákat készítenek s lesz egy háziipari részleg is, ahol háziszőtteseket készítenek majd. A budapesti Chemical 300 dolgozót foglalkoztató barcsi gyárát jövőre kezdik építeni: itt különböző építőipari anya­gokat gyártanak. Készek a ha­jójavító üzem terjzei is, s a jövő esztendőben megindul a szili- kát téglagyár építése, amelyben a drávai homokból égetik majd a téglát. A szálloda és étterem-komp­lexum beruházásából egyelőre csak az étterem valósul meg. Az ÁFÉSZ központi éttermének elkészülte utón viszont megol­dódik ennek a fontos határát­kelőhelynek kultúrált vendég­látóipari ellátása. A jövendő városképhez tartozik a létesíten­dő helytörténeti múzeum, vala­mint a már üzemelő benzinkút és autószerviz, melyet a közel­jövőben még egy csarnokkal bővítenék. Maurer ismét játszott a pécsi csapatban. Igaz, csak a második félidőben, s ekkor nem egy alkalommal előretört. Fotóriporterünk egy ilyen jelenetet örökített meg, Maurer a székesfehérvári védők gyűrűjében próbál kapura fejelni. A labdarúgó NB I. 7. fordulójának szombati mérkőzései a vidéki csapatok sikerét hozták. A fővárosi csapatok sorra veresé­get szenvedtek. A Salgótarján a Vasast, a Tatobányo a Csepelt, a Rába ETO a Honvédőt győzte le. Vasárnap folytatódtak a I meglepetések. A PMSC labdarúgói Székesfehérváron léptek pá­lyára, a pécsiek kirándulása sikerült, egy ponttal tértek haza. Dorogon a hazai csapat váratlan vereséget szenvedett a Szombat- helyi Haladástól, az MTK biztosan fektette kétvállra a Vörös Me­teor Egyetértést. Szegeden az Újpesti Dózsának nagyon meg kel­lett küzdenie a két pontért. Az NB I. B-ben a Komlói Bányász szurkolóit kellemetlen meglepetés érte, a bányásresapat otthonó- 1 bon szenvedett vereséget az Olajbányásztól. A PVSK labdarúgói­nak döntetlennel kellett megelégedniük az újonc Soproni Textiles­sel szemben. Kiküldött munkatársunk tudósítása Székesfehérvár, 6000 né*ő. Vezette: Emsberger. PMSC: Rapp - Kincses II., Kocsis, Kon- rád I., Tóth I., Farkas (szünet­ben Maurer), Bálint, Zombori - Kardos, Juhász, Bencsik.- Edző: dr. Dunai János. Videoton: Ko­vács L. - Nagy III., Kovács J., Fejes (73. percben Vass), Szobó — Hartyáni, Karsai, Burka — Wollek, Nagy II., Bogáti. Edző: Kovács Ferenc. A 2, percben a fiatal Kardos beadását Bencsik küldte a Vi­deoton kapujára, Kovács azon­ban hárított. Egy perc múlva Nagy III. távoli lövése adott Rappnak feladatot. Az első sza­badrúgást az ötödik percben végezték el a hazaiak, ebből fe­hérvári szöglet lett. Újabb szög­let bizonyította a Videoton me­zőnyfölényét. Néhány perc múl­va az igen bátran támadósorba álló Kovács József lőtt messzi-, ről, a kapufa mellé tartó lövést Rapp — aki különösen az első félidőben kitűnő formában vé­dett - szögletre tolta ki. A Vi­deoton továbbra is erőteljesen támadott. A 15. percben Hartyó- ni óriási lövést küldött Rapp ka­pujára, aki ritkán látott robin- sonáddal tenyerelte szögletre a labdát. Negyedik, ötödik szög­let - a pécsi kapu előtti kava­rodásból Burka lőtt mellé. A 16. percben ártalmatlannak látszó jobboldali elfutás után a fehér­vári kaputól 20 méterre tanyázó Bálinthoz került a labda, aki egészséges lövéssel megszerezte a pécsieknek a vezetést — Ko­vács későn vetődött o kapu a mellé tartó lövésre, 1:0 a PMSC javára, A 20. percben Wollek nagyszerű átadást kapott, a 16-oson belül azonban kisodró­dott, Rapp jó érzékkel állta el a rövid sarkot. A Videoton fö­lény két újabb szögletrúgással igazolódott. Wollek, Kovács Jó­zsef, majd újra Wollek célozgat­ta Rapp kapuját, akinek azon­ban még nem lehetett gólt lőni. to n°rccel a félidő véae előtt fújtok először les miatt: Farkas maradt a védők mögött. A 40. percben Kardos kitűnően futott el a jobbszélen, s tálán beadás­nak látszó ívelt labdát küldött Kovács kapujára, amely a kapu­fa sarkáról pattant vissza a me­zőnybe, a fehérváriak éppen- hogy hárítani tudtok. Némi me­zőnyjáték után az utolsó perc­ben a pécsi kapu előtt támadt kavarodás, a Videoton csatárok többször is hibáztok, majd a félidőt a fehérváriak 9. szöglet- rúgása zárta. (Folytatás a 8. oldalon) A LABDARÚGÓ NB I. ÁLLÁSA 1. Ü. Dózsa Z. SBTC 3. Rába ETO 4. Tatabánya 5. Bp. Honvéd 6 Ferencváros 7. Pécsi MSC ' 8. MTK 9, Videoton 10. SZEOl 11. ZTE 12. Vasas 13. St. Haladás 14. Csepel 15. Dorog 16. Egyetértés 6 - 1 21-13 12 3 4 — 7- 3 10 4 2 1 10- 8 10 3 3 1 11- 9 9 4 — 3 18- 9 4 — 3 11- 7 3 2 2 10-12 3 1 3 10-10 2 3 2 7-10 3—4 12-11 3 5-10 3 7-8 3 6-8 4 10-14 4 8-12 4 5-14 TOTO 1. Zalaegerszeg—Ferencváros 2. Szeged—-Üjpesti Dózsa 3. Dorog—Haladás 4. Videoton—PMSC 5. Szekszárd—Dunaújváros 6. Budafok—Kecskemét 7. Szolnoki MTE—Eger 8. Oroszlány—Bp. Spartacus 9. Gyöngyös—Miskolc 10. Rudabánya—Kazincbarcika 11. Dunakeszi—Leninváros 1£. Sátoraljaújhely—Vasas Izzó 13. Bakony V.—Fűzfő 0:0 ti. Dunaújvárosi 6p.—BKV Előre 1 ;fl I

Next

/
Oldalképek
Tartalom