Dunántúli Napló, 1973. július (30. évfolyam, 169-199. szám)

1973-07-13 / 181. szám

1973. július 13. DUNANTOll NAPLÓ 5 Tájékoztatás Baranya jövőjéről Horváth Lajos látogatása a negyei Rendőr-főkapitányságon Nyitás Lahti télé Több pécsi vállalat vesz részt a Lahti Vásáron Jó Baranya közbiztonsági helyzete, korrigálták az önki- szolgáló bolti lopásokkal kap­csolatos korábbi jogszabályt, a bűnügyek zöme vagyon ellen irányul, csökkentek a közúti balesetek, de emelkedett a ha­lálos balesetek száma — a Ba­ranya megyei Rendőrfőkapi­tányság vezetői tegnap délután tájékoztatták a rendőri szervek munkájáról Horváth Lajost, az MSZMP Baranya megyei végre­hajtó bizottsága tagját, a Me­gyei Tanács elnökét. A tájékoztatás után a vendég megtekintette a bűnügyi labort, a hírközpontot, majd a kapi­tányság Légszeszgyár utcai nagytermében találkozott a pa­rancsnoki állomány, s a megyei BM szervek pártbizottsága tag­jaival, a pártalapszervezetek vezetőségével, aktivistákkal, s tájékoztatta őket — korábban feltett kérdéseiknek megfelelően — a megye társadalmi, gazda­sági, politikai és kulturális éle­téről. „Feljövőben“ a politikai irodalom Baranya az élen új tervek a Kossuth Kiadónál A Kossuth Könyvkiadó az or­szág egyik legnagyobb kiadója. Évente átlaq 240 művet és több időszaki kiadványt jelentetnek meg — kilencmillió példány­ban, A hathatósabb munka érdekében a kiadó kirendeltsé­gei szocialista brigádokba tö­mörültek. 1971-ben a Baranya, Tolna, Somogy, Zala és Vas megyei kirendeltségek megala­kították a Marosi Gyula nevét viselő szocialista brigádot. — Munkájukról negyedévenként adnak számot. Tegnap és ma Harkányban, a Bányász üdülő kultúrtermében került sor az esedékes brigád­értekezletre. A brigádgyűlésen Németh Já­nos, a kiadó Baranya megyei kilendeltségének vezetője, aki egyben a brigádvezetői tisztet is betölti, köszöntötte a részt­vevőket, többek között Sinku Pált, a Megyei Pártbizottság munkatársát, Jármi Ernőt, a Kossuth Könyvkiadó terjesztési osztályának vezetőjét. Ezt követően a résztvevők be­számoltak az első félévi mun­káról. Néhány számadat az eredmények illusztrálására: ez év első felében az öt megyé­ben közel 3.5 millió forint ér­tékben vásároltak az emberek politikai tárgyú könyveket. A politikai irodalom Baranyában a legkelendőbb — 1.2 millió forintért adtak el könyvet. Dél- Dunántúlon havonta 25 ezer példány fogy el a különböző pártfblyói ratokból. Ezzel az eredménnyel a bri­gádok versenyében igen elő­kelő helyen állnak a dé!-du­— A királynő lilioma. Vas me­gyében, a Sótnyi dombok övez­te Csecsár patak völgyében húzódó tölgyesek alatt kibon­totta szirmait Közép- és Dél- Euróoa egyik legszebb virága, a aöröa mitológiából ismert „királynő lilioma". A magasra nyúló növényen fürtökben he­lyezkednek el a fehér virágok. A festői szépségű kiránduló­helyeket sokan ezért keresik fel. nántúli kirendeltségek. Baranya például 136 százalékos terv­teljesítésével a vidék legjobban dolgozó kirendeltsége. * — Az a tapasztalat, hogy „feljövőben" van a politikai irodalom. A nemzetközi élet állandó mozgása, lüktető gaz­dasági életünk, a párt politi­kájának végrehajtása, az álta­lános műveltség fokozása ma­gával hozza ezt. Ezzel igyek­szik lépést tartani a kiadó is, — frissen reagál az események­re — mondja Jármi Ernő. — Melyek a legnépszerűbb kiadványok? — A legkeresettebb a Nép­szerű történelem sorozat, Zsu- kov marsall emlékiratai, a Mit kell tudni sorozatunk és a Korszerű társadalmi ismeretek sorozata. — Néhány nagysikerű kötetet jövőre másodszor is megjelen­tetünk, így egyebek között Marx—Engels: A vallásról cí­mű munkáját, Hollós: Kik vol­tak, mit akartak? — az 1956-os eseményeket elemző munkáját, és A nürnbergi huszonkettő című könyvet. — A legtöbbet „fogyasztók?" — Az ipari munkások. A téli politikai könyvnapok alkalmá­val a falusi lakosság körében is jól megy a terjesztés, — És a fiatalok? — Pesten végeztünk eqy fel­mérést, mely meglepő volt. Az Eötvös Lóránt Tudományegye­temen nincs terjesztés. Pedig biztos volna igény! Ezt bizonyít­ja a pécsi példa is. Eddiq Pé­csett sem volt az egyetemeken terjesztés, a Megyei Pártbizott­ság segítségével azonban meg­szervezték — az eredmény ked­vező. A fiatalok a szorosan vett politikai irodalmat keres­ték: a Kommunista kiáltványt, a Mai polgári filozófia főbb irá­nyai című tanulmánykötetet, a Camilló Torezről, a forradalmár papról szóló művet... — Mi várható a jövő évi könyvpiacon? — 1974-ben mintegy 210 munka megjelentetését tervez­zük. Csak ízelítőül: a Nemzet­közi almanach új kiadása, a Filozófiai lexikon átdolgozott és bővített kiadása lát napvilágot, a magyar könyvesboltokban jö­vőre kapható először a Bibliai kislexikon. (Mécs) Kalevi Sirnelä: kialakulhatnak kölcsönös üzleti kapcsolatok Lahti, Pécs testvérvárosa először jelentkezett Dél-Dunán- túl ipari seregszemléjén, s az első benyomások alapján álta­lános a kívánság: két év múlva több termékkel jelentkezzenek északi szomszédaink. Ezek után sétáljunk végig az egyébként igen dekoratív kiál­lítási helyiségen. Elsőként a vá­ros gépiparát reprezentáló he­gesztőgépet és olajégőt pil- linthatja meg a látogató. A pa­ravánokra kasírozott fotók, a város magas színvonalú bútor- gyártását szemléltetik. Lahtiban tizenöt bútorgyár működik, s ezek közül kettő a szomszédos Norvégiában és Svédországban is ismert. Jellegzetes lahti ter­mékek a csomagolóanyagok: gyümölcsszállító ládák, göngyö­legek, dobozok. Testvérvárosunk ruhaiparáról adnak ízelítőt a kiállított orkándzsekik és öltö­nyök. A bemutató legnépsze­rűbb termékei a sílécek. Lahti egyébként kedvező fek­vése miatt négy évszázada vá­sárváros, ahova a közeli napok­ban több pécsi és egy szekszár­di vállalat készül. A Pécsi Kesz­tyűgyár, a Kesztyű és Bőrdísz­mű Szövetkezet, a Háziipari Szövetkezet, a Pécsi Porcelán- gyár, a Faipari Szövetkezet, va­lamint a Szekszárdi Vasipari Vállalat azokat a termékeiket mutatják be, amelyeket a PIV- en is láthattunk. Ezzel tehát a kulturális kap­csolatok után városunk ipari üzemei is nyitnak Lahti felé. Éppen ez adta az aktualitá­sát annak a beszélgetésnek, ami munkatársunk és a finn kiállítók igazgatója, Kalevi Sir­nelä között lezajlott. K. Sirnelä Lahti város idegenforgalmi és turisztikai irodájának titkára. — Milyen jellegű és milyen rangú a lahti vásár a „hazai" kiállítások között? —' Az idei kiállítás — ami egyébként a hatodik — azt kí­vánja bemutatni, hogyan élnek az emberek Lahtiban. Július Ukrán SZMBT­delegáció Pécsett 27-én nyílik és augusztus 5-én zár. Persze a kiállítás eszmei mondanivalója nem zárja ki a többi finn vállalat részvételét. Idén több mint kétszáz céget várunk a lahti vásárra, amelyet 13 hektáros területen rende­zünk. Finnországban a főváros kiállítása mellett Turkuban, Tamperében és nálunk rendez­nek vásárokat: ránk minden harmadik évben kerül sor., — ön először jár Pécsett. Mi­lyen benyomásokat szerzett a mi ipari seregszemlénkén? — Nekem a könnyűipari ter­mékek kimondottan tetszettek. Nagyon ízlésesek a ruhák, kosztümök, kesztyűk és hadd te­gyem hozzá, igen divatosak is. A mi kiállításunkra érkező pécsi vállalatok minden bizonnyal nagy sikerrel mutatkoznak be Lahtiban. — Ha valaki vásárra megy, eladni is óhajt. Hogyan ítéli meg a pécsi vállalatok lahti üzleti lehetőségeit? — Ha a magyar cégek ilyen szándékkal is jönnek, minden bizonnyal kialakulhatnak köl­csönös üzleti kapcsolatok. * Természetesen a IV. Pécsi Ipari Vásár nemcsak kereske­delmi tárgyalásokat takar. Leg­alább ilyen gazdag kulturális programról gondoskodtak a ki­állításrendezők. A termékpará­dé közepette több mint negy­ven szakember, akik az ország minden részéből érkeztek Pécs­re, az idegenforgalmi jellegű és szórakoztató rendezvények hely­zetéről, fejlődésének időszerű kérdéseiről tárgyalt. Az orszá­gos tanácskozást Palkó Sándor, a Mecseki Intéző Bizottság tit­kára nyitotta meg, majd Sivó Tibor, a Belkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezetője tar­tott vitaindító előadást. A ta­nácskozás legégetőbb kérdései a következők voltak: rendsze­rezni kellene a különböző prog­ramokat: melyik legyen helyi, regionális, országos, vagy ép­pen nemzetközi jellegű. Köz­ponti kérdésként merült fel a káderképzés helyzete az ide­Kaievi Sirnelä genforgalom területén. A zár­szóban az Országos Idegenfor­galmi Tanács titkára, valamint a Belkereskedelmi Minisztérium képviselője ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják az elhang­zott javaslatokat. * A tegnap esti vásárzárás után kiderült, hogy több mint neayvenezren tekintették meg a kiállítást. A tárgyalások sem szüneteltek: több tucat cég szakembere folytat üzleti meg­beszéléseket. A tegnapi nap a tájékoztatás szerint egy megál­lapodást írtak alá, amely a Pécs-Szekszárdi TÜZÉP és a HUNGAROCOOP között jött létre. A pécsi székhelyű vállalat 1,6 millió forint értékű csemaét vesz Juaoszláviából a HUNGA­ROCOOP közbenjárásával. Salamon Gyula Együttműködési megállapodás Tegnap Pécsre látogatott a Szovjet-Magyar Baráti Társaság ukrán területi bizottságának 33 fős delegációja. A Ivovi, kijevi, herszoni, harkovi, ogyesszai és szimferopoli SZMBT-aktivistók küldöttségét Iván Jakovlevics Ja- remko, az SZMBT ukrán területi vb. instruktora vezeti. A vendé­gek a pécsi városnézést köve­tően ellátogattak a Pannónia Sörgyárba, ahol a gyárlátogatás után megismerkedtek a gyárban folyó MSZBT munkával, majd megbeszélték a Ivovi Kolosz Sör­ipari Vállalat és a Pécsi Pan­nónia Sörgyár közötti testvér- kapcsolat továbbfejlesztését. A szovjet csoport este Siklósra látogatott, ahonnan ma Buda­pestre utaznak. ügyvédek és a Népfront között Jogi tanácsadások, előadások falun A Hazafias Népfront Siklósi Járási Elnöksége és a Siklósi Járási ügyvédi Munkaközösség között a napokban együttmű­ködési megállapodás létesült. Célja: a járás dolgozói jogi és társadalomtudományi ismere­teinek fejlesztése. Segíteni kí­vánják az állampolgárok isme­reteit a szocialista demokrá­cia „témakörében" is. Megegyeztek az együttműkö­180 tanú vallott ellenük.. Országjárás — csalásokkal désí megállapodás megvalósí­tásának módjáról is. Eszerint a Népfrontbizottságok' felmérik a járás területén az igényeket: milyen típusú előadások iránt van nagyobb igény, — példá­ul lehetőség nyílik családjogi, tsz-jogi, államigazgatás-jogi elő­adások megtartására is. Az ösz- s?esítés után ütemtervet készí­tenek, hol milyen előadásokra kerül sor és a Hazafias Népfront gondoskodik a szükséges tár­gyi feltételek megteremtéséről. Az ügyvédi Munkaközösség tagjai lesznek az előadók, akik az igényeknek megfelelően in­gyenes jogi tanácsadást is tar­tanak. Az ügyvédi Munkakö­zösség tagjai a választási idő­szakokban a választásokkal Megrendelőlapokat loptak és vé- gigcsalták a Dunántúlt. Röviden így lehetne jellemezni azt a bűnsoroza­tot, melyben tegnap hirdetett ítéletet a Pécsi Járásbíróság. A büntetett előéletű Csulik János 33 éves, Pécs, Mátyás király u. 3. sz. alatti lakos 1971. júniusáig gépko­csivezető volt. Azóta csak alkalmi munkákból, kisebb lopásokból tartot­ta fenn magát. Tavaly áprilisban egy szekszárdi redőnykészítőnéi helyezke­dett el üzletszerzőként. A falvakat járva tudta meg, hogy Elek Béláné érdi redőnykészito kisiparosnak szük­sége van üzletkötőre, — Csulik el­utazott hozzá és felajánlotta szolgá­latát. Annak ellenére, hogy Elekné közölte vele, nincs szüksége alkalma­zottra, Csulik pár hét múlva ismét megjelent a lakásán, ekkor már egy megbízólevelet is magával vitt. Elek­né oronhan megtaqadta a papír alá­írását. Egy hét múlva ismét eljött, | ekkor már élettársával, az ugyancsak töt*bsTÖrösen büntetett Huszár Pálné tolnai lakossal, valamint öccse élet­társával, Viszt Lászlónéval. Felhasz­nálták a házigazda pillanatnyi tá­vollétét és Csulik ellopott 139 da­| rab, a kisiparos névbélyegzőjével el­látott megrendelőlapot. Csulik 1972. májusától — novembe- : réig Kuszáméval, esetenként Visztné- I val is járta az országot és Bajától Hódmezővásárhelyig több mint más- | félszáz embertől vett fel többszáz forintos előlegeket, redönykészitésr?. A munkák természetesen nem készül­tek el . . . Csulik is és a két nő is külön-külön járták a községeket, s előlegeket vet­tek fel. A baj csak akkor kezdődött, amikor a megrendelők, megunva a várakozást, reklamálásaikkal jelentek meg a mit sem sejtő érdi kisiparos­nál . . . A kétnapos tárgyaláson 180 tanú kárvallott a csalók bűntetteiről. A bí­róság Csulik Jánost 85 rendbeli csa­lás vétsége, 23 alkalommal magán- okirathamisitással elkövetett büntette, csalás vétsége és looás bűntette miatt 1 évi és 10 hónapi fegyház büntetésre, míg Viszt Lászlónét 1 évi börtönbüntetésre ítélték. Ez utóbbi­nál, figyelembe véve büntetlen elő­életét, a büntetés végrehajtását 3 évre feffüggesztették. kapcsolatos tennivalókban is felajánlják munkájukat. A megállapodás szerint az együttműködést két évenként értékelik és ugyanakkor meg­határozzák a következő két év­re vonatkozó legfőbb tennivaló­kat. — Befejeződik a farmotoros Ikarus autóbuszok gyártása. — Ezentúl csak 200-as típusú, ké­nyelmes. tágas, a korábbiaknál halkabb motorral járó, jól szel­lőző autóbuszok gördülnek ki a gyárból. A gyár a járműprog­ramban a IV. ötéves terv végé­ig összesen 38 061 autóbuszt készít, 17 ezerrel többet, mint a III. ötéves tervidőszakban. PÉCS SZ-JLETTEK Benbachir Salima, Mislyenács Beáta, Bérces Gyula, Németh Attila* Papp Attila, Szabó Andrea, Fehér Afc- tila, Király Tím*sa, Teiml József, Ko- zsahuba Adrienn, Veres László, Kuss Krisztina, Radics Zsolt, Győré Beat­rix, Villányi Zoltán, Schweitzer And­rea, Szabó Károly, Fekete Éva, Sti>- dinger Ferenc, Rónaky Zsolt, Kovács Veronika, Pető András, Vörös Tamás* Wurst Ildikó, Vass Éva, Pusztai Zsolt* Pettermann Zsolt. Keresztúri Mária* Nyitrai Zsuzsanna, Solymosi Lívia, Gá­los Judit, Hámor Tamás, Pinterics Attila, Wéber Yvett, Kiss Mónika, Ko­vács Rita, Vidákovics Tamás, Tckács Gáaor, Takács Tamás, Mészáros Mó­nika, Jech Andrea, Vörös Ferenc« Horváth Balázs, Török Andrea, Bába Attila, Németh Tímea, Tárnái Gábor* Fűzi Gábor, Sőreg Anikó, Tótb Ró­bert, Varjas Éva, Horváth Péter, Ko­vács János. HAZASSAGKOTÉS Szabó Árpád és Kis Terézia, Karádi László és Csizmeg Márta, Puch János és Witzl Éva, Tóth Béla és Bórczy Gabriella, Zsoldos Andor és Vámpli Olga, Androvics István és Bodá Éva, Kovács János és Pohl Valéria. Cso- both Árpád és Fazekas Marianna* Horváth László és Gazdag Aranka* Zagyva László és Fodor Ilona, dr. Csernus Valér és Hoffmann Ilona* Nagy András és Rozgonyi Klára, Jan- kovics Jenő és Bártfai Vilma, Szolga Dezső és Farsang Zsuzsanna, Jakabfi Imre és Farkas Mária, Csordás János és Palanovics Zsuzsanna, Pál József és Illés Anna, Pető Attila és Kemény Éva, Farkas József és Molnár Agnes. Tészás Pál és Dezsó Ibolya, Kanizsai László és Paik Zsuzsanna, Tornai Péter és Rakk Éva, Gálos! József és Tóth Judit, Leczkési László és Ihést Margit, Király László és Bacsó Éva* Balogh Sándor és Laboda Margit, Ko­vács László és Vincze Mária, Stumpf Lajos és Keller Márta. MEGHALTAK Bozsár Mihályné Aracsl Eszter, Lósz István, Molnár Jánosné Kütraiber Má­ria, Steckl Vilmosné Keller Anna, Ivén János, Bitter Tivadarné Schlosz- szer Katalin, Gadó Andrásné Lakatos Mária, Imre István, Borbás József, Müller Antalné Möhrle Anna, Rouge- mont Tivadarné May Ilona, Wajdits Géza, dr. Lindenberg Miklós, Zdellár Jánosné Sain Teréz, Miklós János, v Bognár Károlyné Pozsonyi Mária, Paop lllésné Németh Julianna, Majer Mihály, Luketics József, Gross Flórián, Simon Zsófia, Nagy Jánosné Vörös Etelka, Szabó Ferencné Janók Julian­na, Kétyi Aladár, Fekete Lászlón« Polacsek Olga, Pernecker Józsefné Kresz Anna, Paff! Lajos, Varna Pál. Tihanyi Béla, Medveczky Árpádné Győri Nagy Anna, Dobos Mártonná Veszelszki Terézia, Darabos Józsefné Fata Mária, Kozári László, Sipos La­jos, Horváth iánosné Hock Mária, Wolfram Piroska. KOMLÓ SZÜLETTEK Szalai Melinda, Mihályfi Aliz, Kof- lácsik István. Lusek Tamás, Kalányos Katalin, Kiss Márta, Balázs Roland, Kerekes Zsuzsanna, Orsós Sándor, Both Attila, Grudles Anett, Schein János Zoltán, Erdős Róbert, Luthár Tímea, Bakó Gábor, Kovács Zoltán. Puskás Sando* Gyula, Grób Szilvia, Acs Gábor, Szúnyog Sándor. Öbert Gábor, Kalán István Károly, Pintér Szilvia. HAZASSAGKOTÉS Magyar János és Csocsá Erzsébet, Nagy László István és Horváth Margit, Szabó Sándor és Rácz Erzsébet, Ki­rály János és Lukácsi Judit, Pataki Sándor és Sáfrány Ilona, Hermann Zoltán János és Polgár Julianna. MEGHALTAK Klesch Józsefné Mayer Anna, Grá­dics Anett. MOHÁCS SZÜLETTEK Domokos Ágnes, Takács Nóra, Me­zei Anett, Pál Mónika, Maczkó Mó­nika, Gajda Péter, Késies Mónika, Antal Norbert, Herold Zsolt, Sándor Balázs, Werthmüller Zsuzsanna, Szarka Magdolna, Farpék Judit, Tímár Anett, Martina Éva. HAZASSAGKOTÉS Schreibner Günter Richard és Pohl Margit, Tóth Kálmán és Farkas Má­ria, Szecskó Mihály és Auth Katalin, Meier László és Murányi Mária, Ka- pocsi Imre és Csortán Éva, Dén Jó­zsef és Bargár Zsuzsanna. MEGHALTAK Kővári Györgyné Rocska Mária, Kovács János, Kedves Istvánná Hajas Teréz, Horváth Krisztina. Bemutatózott a Dacia Pécsett Óriási érdeklődés mellett mu­tatkozott be szerdán este Pé­csett a Dacio személygépkocsi. A Magyar Autóklub Baranya megyei Szervezete által rende­zett bemutatón többszázan várták a Pécsi Ipari Vásár te­rületére begördülő próbarend­számos bordó színű Dacia 1300-ast. Az érdeklődők és a jövendő • tulajdonosok beülhettek a ko­csiba, s kimerítő tájékoztatót hallottak Barabás Béla gépész- mérnöktől, a Kereskedelmi Mi­nőségellenőrző Intézet munka­társától, aki a próbákat végez­te a Daciával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom