Dunántúli Napló, 1973. július (30. évfolyam, 169-199. szám)

1973-07-01 / 169. szám

4 DUNÁNTÚLI NAPLÓ W73. júfnis t. Kiváló és érdemes orvosok, gyógyszerészek kitüntetése Dr. Márton Zoltán Dr. Puskás Irén Dr. Rodochay Lajos Osztertág Andrásné Szombaton, Budapesten o Szentkirályi utcai Semmelweis teremben ünnepséget rendezlek o nagy magyar orvostudós, Semmelweis Ignác szü­letésének évfordulója alkalmából. A korábbi évek hagyományainak megfelelően ezúttal ke­rült sor a kiváló orvos, érdemes orvos, illetve a kiváló gyógyszerész, érdemes gyógyszerész ki­tüntetések, valamint az egészségügy kiváló dől gozója jelvények átadására, összesen 97-en ré­szesültek a megtisztelő elismerésben. Az ünnepi esemény részvevőit dr. Tóth Béla egészségügyi miniszterhelyettes köszöntötte, majd dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter mondott beszédet. „Kiváló orvos" kitüntetést kapott: dr. Márton Zoltán, a Baranya megyei kórház osztályvezető sebész főorvosa. „Érdemes orvos" kitüntetésben részesült: Pus­kás Irén, a Baranya megyei Tüdőgyógyintézet szakfőorvosa és dr. Radoehay Lajos egyetemi adjunktus, sebész, ortopéd szakorvos. Harminchármon kapták meg az „Egészség­ügy! Kiváló Dolgozója" jelvényt - közöttük - Osztertág Andrásné, a Baranya megyei kórház ápolónője. Dr. Márton Zoltán Szobájában a falon fénykép függ: Neuber professzor képe. Hajdani tanáráról, példaképé­ről nagy szeretettel és tiszte­lettel beszél. Harminc éve or­vos, klasszikus „sebésziskolát" járt: hat éviq kórboncnok volt, s utána sebész lett. A Megyei Kórház sebészeti osztályát ve­zeti, ötven betegágy a biro­dalma, osztályán negyvenötén dolgoznak. — Az általános sebészetet ,',hasi" sebészetnek nevezték. Vajon miért? — Régen volt az, amikor hősi sebészetről beszéltünk — mondja — az általános sebé­szet jóval tógabb fogalom. Mi is foglalkozunk balesetekkel, tehát csonttöréseket is ellátunk, intenzív részlegünk is van ... Sok mindennel kell törődnünk, ami látszólaq nem is sebészi munka. Az onkológiai szűrő- vizsgálatokhoz nem kell kés . . . A szakmán belül ez a hozzá közelálló foglalatosság, az on­kológiai gondozás. Határtalan lelkesedéssel beszél róla, fon­tosnak tartja, hogy q rákot ko­rai stádiumában ismerjék fel, sőt, ha lehet, előzzék meg ki­alakulását. Tudományos mun- kóssáqa is erről a területről való, jelenleg együtt dolgozik a POTE Szülészeti klinikájának orvosaival, az emlő daganatos meabetegedéseit vizsgálják, s azt, hogy hogyan lehet befo­lyásolni ezeket különböző hor­monokkal és viszont? A szek­rény tetején hatalmas tábla, te­le kis, piros zászlócskákkal. Térkép: Baranyában hol fordult elő mellrákos eset? Érdekes, hogy akadnak fehér foltok ezen a térképen: a Dráva mentén nem találkozni ilyen betegsé­gekkel. — Azt, hogy miért, nem tu­dom — mondja — de minden­esetre érdekes adat, valaki biz­tosan jó hasznát veszi majd, A munkájáról faggatom, a kés misztikumáról, betegekkel való kapcsolatáról, orvosi ma­gatartásáról. Nem is olyan ré­gen együtt voltunk valamilyen ünnepségen — emlékszem, nem várta meq a végét, de már az elején menni akart... Nem mondta de látszott rajta, hogy nincs is ott. Betegei között járt, aggó •'ott valamiért, — A sebésznek legjobb volna bent lakni a hórházban — bi­zonygat^ — egyetlen pillanatra sem szakadhat el az osztálytól, menoperá!* betegétől. A sebé­szet eqv állapot. Pr ~6is!f$s "rési Hol vagyunk már a lózró- zsáktól. a ziháló fakó kisqye- rekarcoktól, a reménytelenségtől fé'ő'ült szü'ői tekintetektől!. A tüdőbe'. a „mellbetegség" mfn nem is oly r-pen bőven szed'e r" -r'. E népbeteg- séa él’t e'.ése a szocialista egészségügy feladata lett. A BCG oltást a dánok kezd­ték, nálunk az ötvenes évek elején vezették be. Nagy lépést jelentett ez ebben a küzdelem­ben és már eredményt is, hiszen minden újszülött megkapta, s védetté vált a tuberkulózis el­len. Hatalmas munkát jelentett ez annak idején, a szervezés, a szervezet fenntartása a mai na- piq gond. A tüdőbaj elleni küzdelemnek e hőskorában lé­pett az ügy szoldálatába dr. Puskás Irén — negyedszázados orvosi pólyáját nem kísérték pa­rádés, látványos sikerek, de van, ami mindennél többet mond és' jelent. — Hétszázötven kisgyerekét tartottunk nyilván a kezdet kez­detén — mondta — tébécés kisgyerekek voltak. — És ma? — Az elmúlt évben harminc­hármat. Kell-e ennél szebb elismerés? Van-e ennél nagyobb siker? Aligha. Gyermekorvos. Zűrös, hábo­rús időkben végezte az egye­temet, negyvenhétben végzett, utána a pécsi Gyermekklinikára került. Hat év múlva, amikor megalakult a megyei TBC gon­dozó, őt bízták meq a gyermek tbc felszámolásával. Azóta — 1953 óta — munkahelye o megyei tüdőqondozó. — A tüdőbaj visszaszorult, milyen feladatokat ró az orvo­sokra most a tüdőgondozás? — A tüdő valamennyi meg­betegedésével foglalkozunk, fő­leg az asztma és a krónikus hörghurut az, ami nagy szám­mal jelentkezik. — Azt mondják, hoqy a gyer­mekorvosi szakma nagyon ne­héz, hiszen a kisgyerek nem tud­ja megmondani, mi a baja. — Az igaz — válaszol — de én azért lettem gyermekorvos, mert nagyon szeretem őket, mert soha nem akarják be­csapni az embert... A kis­gyerek nem csapja be az or­vosát. Bennük még soha nem csalódtam. Dr. Radoehay Lajos! Valamikor, még a Dischka | Győző utcai sebészeti klinika földszinti folyosóján találkoztam vele először — várnom kellett, mert konzíliumra hívták vala­hová, — Az adjunktus úr mindjárt itt lesz — mondták és én le­ültem a tömérdek várakozó be- teq közé. Csend volt a folyo­són, a nem mozgó lábak, pety­hüdt, hüdött karok, rosszul ősz szeforrt csontok, baleset utáni csúf deformitások inkább befelé fordítják az embereket. Orthopédia. Vajon mit tűzhet ez az orvosi szakma jelmondat­ként a zászlajára? Talán az adjunktus úr fogalmazott pon­tosan és szépen, amikor egy­szer így beszélt: — Enyhíteni a nyomoréksó- gon, megszüntetni azt: ez a főcél, ezt érhetjük e| szívós. nem egyszer hosszadalmas gya­korlati munkával. Valaha agysebésznek készült. Mégis orthopéd szakorvos lett, a szakmán belül is specializáló­dott. Rendkívül érdekelték o sportolók sérülései, hosszú éve­ken át foglalkozott ezzel a kér­déssel, ma is. Nemzetközi ran­got vívott ki magának. Sokan ismerik. Pécsi születé­sű, az ismeretségek egy része innen adódik. Aztán ismerik a sportolók — valamennyien. És a hosszú évtizedek alatt ki tud­ja, hány beteg fordult meq kli­nikai osztályán? Nehéz szakma az övé, szívós munkát feltételez. Mennyi idő telik el, amíq a várt siker meg­jön! Komplex munka, együtt kell végezni a beteggel. Az ő dol­ga elsősorban, hogy a törött végtagot, megnyomorodott test-, részt valamilyen módon funkció­képessé tegye. De az is még az ő dolga, hoqy beteqét meg­győzze: használni kell a sor­vadt izmokat, mert különben a baj rögzül, megmarad ... És milyen öröm, ha egy súlyos sérülés után talpra áll az em­ber! És nem nyomorultul kiszol­gáltatva, mozgásképtelenül él tovább. Ez az öröm nagyon sokszor érte. Nemcsak őt, azokat az em­bereket is, akiket visszaadott a mozgásnak, az életnek. Osztertág Ondrásné — Nem lehetne inkább az érettségi képemet tenni az új­ságba? Komolyan beszél, egy kissé hüledezve magyarázom, hogy az a helyzet... — Nem olyan régi ám — mondja — mindössze tíz éves. Mindig tanult — most is újabb tanfolyamot kezd. Pedig igazán nem kezdő: harminc esztendeje munkása az egész­ségügynek, ápolónő volt világ­életében, „zöldkeresztes" nő­vérként kezdte, az egyetemi belklinikán folytatta, ma a Me­gyei Kórház fertőző osztályának vezető főnővére. — A kedvem és az energiám töretlen — mondja, amikor a tanulásról beszélgetünk. Persze, ez a kedv, s az a valóban tö­retlen energia éppúgy vonatko­zik, a munkára is. Soha nem mulasztja el a lehetőséget, hogy nevessen egyet, vagy meg­nevettessen valakit. Az osztá­lyon hallatlan tisztasáq, fegye­lem és jókedv uralkodik. Egy alkalommal — korábban — o nővérek helyzetéről be szélgéttünk, már akkor elmondta „ars poeticáját": számára a legfontosabb a beteg. Az az él­mény. amikor a leromlott, eset- leq eszméletlenül beszállított ember qondos kezelés és ápo­lás után gyógyultan hagyja el a kórházat. — Ez a mi munkánk leq szebb honoráriuma — mondta akkor. Július 2—12. között: Egészségügyi kizvéleménykutatés Baranyában Befejeződtek az írásbeli felvételi vizsgák Szombaton országszerte be­fejeződött az egyetemi, főis­kolai vizsgák első szakasza: a nappali, esti és levelező ta­gozatokra pályázó csaknem 64 ezer jelölt írta meg június 25-e és 30-a között felvételi dolgo­zatát, illetve válaszolt a teszt­kérdésekre — jórészt központi té*elek alapján. Általában két tárayból — ritkábban három­ból — írásbeliztek, s az így elkészült több mint 130 ezer dolqozgtot máris folyamatosan értékelik — szövegesen és ér- demieaqyel is. Azokat a pályázókat, akik két tárgyból is elégtelen dol­gozatot írtak — vagyis az írásbelin nulla oontot értek el. nem bocsátiók szóbeli vizsgá­ra. Akik kivételes indok — be­tegség, hivatalos külföldi tar­tózkodás és hasonlók — miatt nem tudtak a kijelölt időoont- j ban megjelenni az írásbeli felvételi vizsgán, s ezt igazol­ni tudják, még a felvételi bi­zottságok ülése előtt kérhetik az intézmény vezetőjétől a vizsgának a pótvizsga időpont­jára való elhalasztását, amely­nek dátumát intézményenként jelölik ki. A sikeres írásbelizők néhány napon belül megkezdhetik a „második fordulót", a szóbeliz- tető felvételi bizottságok előtt. A felvételi vizsgákat valameny- nyi tagozaton várhatóan július közepéig, de legkésőbb 31-ig I befejezik. Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító-megelőző Főosztálya — mint már egyszer a korábbi években — júliusban, egészség- ügyi közvéleménykutatást vé­gez Baranya megyében. A köz­véleménykutatás alapvető cél­ja: átfogó információt nyerni az egészségügyi ellátás, a gyógyintézetekben folyó munka egyik fontos követelményéről, az egészségügyi dolgozók hu­mánus magatartásának színvo­naláról, a betegekkel való bá­násmódról. A felmérés adatlappal törté­nik. Baranya megyében mint­egy 13 ezer adatlapot osztot­tak. illetve osztanak ki ehhez az akcióhoz. Az adatlapokon konkrét választ keresnek a kér­dések arra, hogy az adatlap ki­töltője meg van-e elégedve ez orvosok, ápolónők, assziszten­sek stb. utóbbi években tapasz­talt magatartásával, vagyis a betegekkel való bánásmóddal. A járóbeteg-ellátásban résztve­vők számára az adatlapokat már június hónapban kiosztot­ták a járási tüdőgondozó-háló­zaton keresztül. Nymodon a megye nyilvántartott 18 éven felüli lakosai közül körülbelül minden negyvenedik kap kéz­hez egV ilyen adatlapot. A kór­házakba, fekvőbeteg intézmé nyekbe az ágyszámok arányá­hoz képest juttattak el bizonyos mennyiségű adatlapot. Ezeket a iapokat a július 2—12. között el­távozó betegek kezébe adják át, kitöltés céljából. A baranyai kórházak közül a Megyei Tar nácshoz tartozó nyolc intéz­mény vesz részt a közvélemény- xutatásban (a Megyei Kórhá*, a Gyermekkórház, a Tüdősza­natórium, a Városi Kórház, va­lamint a szigetvári, a mohácsi, a siklósi, a komlói, valamint 0 harkányi kórházak). Az adatlapokon kitöltéskor igenlő vagy nemleges választ lehet adni arra a kérdésre, hogy a volt kórházi beteg, illetve utókezelésen vagy járóbeteg«- gyógyításban résztvevő páciens meg van-e elégedve a körzeti orvosi, körzeti ápolónői, védő­női appvátus munkájával, ma­gatartásával, továbbá a fogor­vosoknak, a szakrendelés or­vosainak, a tüdőgondozó inté­zetek, a bőr- és nemibeteg- gondozó intézetek orvosainak és asszisztenseinek, illetve végül a kórházak dolgozóinak a be­tegekkel való bánásmódjával. Az adatlapok mellé válasz- boríték is jár. Ebben küldik fel az Egészségügyi Szervezési In­tézetbe a közvéleménykutatás­ban résztvevők az adatlapokat. Ott számítógéppel dolgozzák fel az akció eredményét, vagyis azt, hogyan vélekednek Bara­nyában az emberek az egész­ségügyiek magatartásáról, at orvos-beteg kapcsolatról. TÖBB ALKATRÉSZ A ZSIGULIHOZ. A veszprémi Bakony Művekben évente 300 ezer — (ablaktörlőből, kormányzóras gyújtáskapcsoló- ból, elosztófejből és kürtből álló) — garnitúrát készít a Zsiguli gépkocsikhoz. Ezért cserébe 5200 autót kapnak. A Bakony Művek- ] nek a következő években a jelenleginél 100 ezerrel több garnitúrát i kell elkészítenie. A kapacitás jobb kihasználásával már az idén ; 30 ezer darabbal nő a Zsiguli-szerelvények száma. A további j J termelésnövekedést már csak üzembővítéssel érhetik el. A képen: Autókürtök a szállítószalagon.. Új egyetemi tanárok A kormány felhatalmazása alapján dr. Szabó Zoltán egész­ségügyi miniszter július 1-i ha­tállyal kinevezte dr. Áros Béiát és dr. Barta Lajost a Semmel­weis Orvostudományi Egyetem­re, dr. Csaba Imrét és dr. Gáti Istvánt, a Pécsi Orvostudomá­nyi Egyetemre egyetemi tanár­rá ; dr. Cserháti Istvánt és dr. Földes Vilmost a szegedi, dr,. Elődi Pált a Debreceni Orvos­tudományi Egyetemre, dr. Hor­váth Istvánt a Semmelweis, dr. Kuhn Endrét a pécsi, dr. Lam­pe Lászlót a Debreceni Orvos- tudományi Egyetemre, dr. Orsós Sándort az Orvostovábbkép­ző Intézetbe és dr. Zalányi Sámuelt a Szegedi Orvostudo­mányi Egyetemre tanszékvezető tanárrá. A kinevezéseket a miniszter szombaton adta át az egész­ségügyi tárca vezetőinek jelen­létében a minisztériumban. Fiatalkorú rablógyilkosok Szakoson Tolna megye bűnügyi kró­nikájának legszomorúbb lapja nyílt meg az idén, március 13- án. A szakcsi Baki hegyen lévő présházában vendégszereteté­nek áldozata lett a község egyik legnépszerűbb polgára, a mindig barátságos, életvidám Ilia István. Az örökifjú férfiról nem kevesen csak koporsója feliratából tudták meg, hogy 78 évet élt. Ilia János — dia István test­vére — március 14-én látoga­tott ki o présházba. Megdöb­bentő látvány tárult elébe. Ilia István fejjel lefelé feküdt a lépcsőn, vére hat lépcsőfokon csörgött le a pince földjének homokjába. A dombóvári nyomozók a helyszín tüzetes átvizsgálásakor megbizonyosodtak arról, hogy nem szerencsétlenség, hanem főbenjáró bűncselekmény tör­tént. Ismeretlen tettes — tet­tesek? — áldozata lett a prés­ház gazdája. A nyomozók egyike a helyszínen két füzet­lapba csomagolt malachúst és egy ócska szatyrot talált, az előbbiről dr. Fehér János szök­ési állatorvos megállapította, hogy elhullott, ki nem vérzett állat maradványa. Dr. Solymosi Mihály rendőr ezredessel, a Tolna megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjé­vel az élen érkeztek a szek­szárdi nyomozók is Szakosra. A bűnügyi technikus ujjnyo­mokat rögzített, a másik tiszt vérmintát küldött Budapestre, | megint másik a maradék bort j juttatta a pénzügyőrökhöz a j szeszfok megállapítása végett, i Száz és száz általános iskolai ! füzet feküdt a főkapitányság írásszakértője előtt. A döghús­nál talált lapok tartalma alap­ján feleltek a pedagógusok arra, hányadik osztályos dióké volt a dolgozat. Fáradtságtól elkínzott szemmel dolgozott az írásszakértő, úgy kereste az írás-azonossági jegyeket. Fára­dozása megteremtette gyümöl­csét: kimondhatta, hogy a helyszínen talált írás G. S. nagykónyi tanuló kezétől szár­mazik. Autóba! ... Irány Nagy­kónyi. Nagykónyiban öreg cigány- asszony, „Begya" bökte ki nagynehezen, hogy a csent malachúst ő küldte szakcsi ro­konainak, Kerpácséknak. „Be­gya" az említett G. S. nagy­anyja. Amíg becsületes emberek tu­catjai a tettesek felkutatásán dolgoztak, a Kerpács-família csalafinta mesét eszelt ki egy állítólagos hosszú hajú fiatal­emberről, aki pénzt és élelmet követelt a családtól. Értékes órákba került, amíg kétségte­lenné vált: hamis a nyom. A Kerpácsék adta informá­ciónál értékesebbnek bizonyult, I ami a Szakoshoz közeli falvak egyikéből származott, s URH-n i érkezett. E szerint Kerpács Zol­tán ott ’ igyekezett alibit sre- rezni unokatestvére, Kerpács János számára. Ettől kezdve már gyorsan peregtek az események. A ha­mis tanút verbuváló Kerpács Zoltán mellé előzetes letartóz­tatásba került a két gyilkos. Kerpács János, aki a bűncse­lekmény napjón 12 nappal volt fiatalabb 16 évesnél és a kop- pányszántói Szarkali László, aki 14 éves és hatnapos korában lett gyilkossá. A bűnözőket a cáfolhatatlan bizonyítékok kész­tették beismerésre. Csak ezután tudták meg, hogy Ilia István zsebében több mint kétezer fo­rint lapult... A Szekszárdi Megyei Bíróság dr. Uzsák Zoltán tanácsa jú­nius 26-án és 27-én kezdte tár­gyalni a szakcsi ügyet. A tette­sek fenntartották rendőrségi vallomásukat, amely szerint előbb megitták a jó szívvel kí- nálgatott bort, majd ki akarták zsebelni házigazdájukat. Ekkor kezdődött a halálos végű tett- legesség. Őket nyereségvágy­ból elkövetett emberölés bűn­tettével, a börtönviselt 20 éves Kerpács Zoltánt hamis tonú- zósra rábírás bűntettével vá­dolta meg a Tolna megyei Főügyészség. A megyei bíróság július hor- madikán Szekszárdon folytatja a szomorú ügy tárgyalását. Borváró Zoltán \

Next

/
Oldalképek
Tartalom