Dunántúli Napló, 1973. július (30. évfolyam, 169-199. szám)

1973-07-01 / 169. szám

2 DUNÁNTÚLI NAPLÓ 1973, július 1 24 ora a nagyvilágban Készülődik a Skylab második űrhajós csoportja A Skylab amerikai ürlabora- tóritim első három utasa szerint, akik összesen 28 napot töltöttek a súlytalanság állapotában, semmi akadályt) annak, hogy átlagemberek, tehát nem külön­legesen kiképzett űrhajósok űr­utazásra induljanak még a szá­zad vége előtt. Conrad, Kerwin és Weit?, akik pénteken hagyták el a karan­tént, újságírókkal beszélgetve kifejtették, hogy tapasztalataik alapján úgy vélik, bárki köny- nyen alkalmazkodhat a súlyta­lanság állapotához. Hozzátet­ték azonban, hogy azok, okik harminc napnál tovább kíván­nak időzni a világűrben, jobban teszik, ha megfelelő fizikai álla­potuk érdekében előzetes edzé­seken vesznek részt Ez vonat­kozik — mondották — a Skylab második és harmadik kutatócso­portjának tagjaira is. Kerwin, a csoport orvosa, akit az utazás fizikailag leginkább Igénybe vett, elmondotta, hagy ,,az egészet nem tartja túlságo­san nagy ügynek" és állapotát már a visszaérkezés utáni ten­geri betegség súlyosbította. Ker­win visszaérkezéskor a repülő- gépanyahajó fedélzetén "vorsan felhajtott egy pohár üdítő italt és — mint mondotta — „azon­nal érezte, hogy ezt nem kellett volna”. Az űrhajós-orvos, aki vi- szonylog jól töltötte a világűr­ben a 28 napot, visszaérkezése után napokig tengeri betegség­ben szenvedett. Az amerikai országos űrhajó­zási hivatal (NASA) bejelentet­te, hogy sikeresen befejezték a Skylab második űrhajós csoport­ja visszaszámlólási kísérletét. A második háromtagú csoport pénteken tartotta meg a július 28-ra tervezett indulás főpróbá­ját. Bean, Garriott és Lousman űrhojósok három és fél órát töl­töttek az Apolló űrhajó kabin­jában. A program szerint a má­sodik csoport nyolc hetet tölt majd a világűrben. Koszigin Ausztriába látogat A szovjet—osztrák viszonylat­ban gyakorlatilag nincsenek vi­tás, sem tisztázatlan kérdések ezért Koszigin szovjet minisztei- elnök kedden kezdődő bécsi tárgyalásai, amelyek az euró­pai biztonsági értekezlettel, vo- lamint a bilaterális gazdasági és kulturális kapcsolatok fej­lesztésével összefüggő kérdé­sekre összpontosulnak majd, jó eredményeket ígérnek. A kormányfői látogatás kü­szöbén Moszkvában hangoztat­ják, hogy Koszigin kivételesen kedvező légkörben utazik az osztrák fővárosba. Az utazás té­nye és időpontjának megvá­lasztása pedig megfigyelők sze­rint annak a jelentős szerep­nek a hangsúlyozott elismeré­sét jelenti, amelyet a semleges Ausztria a háború utáni idő­szak nagy részében játszott a nemzetközi együttműködés fo­kozásában, a kontinens bizton­ságának megszilárdításában. A szovjet miniszterelnök bé- :si útja diplomáciai szenzációk nélküli munkalátogatásnak ígér­kezik, amely nem utolsósorban a magasszintű személyes kap­csolatok ápolását szolgálja, minthogy szovjet vezető - Nyi- kolaj Podgornij - legutóbb 1966- ban járt Ausztriában. 1967- ben Klaus volt kancelloi, 1968- ban pedig Franz Jonas el ütök volt Moszkvában. * i ♦ BEIRUT: A palesztin leb 1 ♦ OTTAWA: Helsinkibe való ♦ BELGRAD: Joszip Broz Ti­tánok, o JKSZ elnökének irá­nyításával Brioni szigetén ülést tartott a pártelnökség végre­hajtó irodája. Az ország gaz­dasági helyzetéről és a hosszú távra szóló stabilizációs poli­tika időszerű kérdéseiről tanács­koztak. A soron következő fel­adatokot határozatban rögzítet­ték. ♦ DAR ES SALAAM: A tan­zániai tájékoztatásügyi minisz­térium közleményben jelentette be, hogy pénteken Burundiból támadást hajtottak végre több tanzániai .határmenti falu ellen, s a támadók hét személyt megq^k. Parancsnoki és törzskari gyakorlat A Magyar Néphadsereg ki­képzési terveinek megfelelően 1973. június 25—29. között ma­gasabb törzsek és csapatok — köztük szövetséges szovjet csa­pattörzsek részvételével — pa­rancsnoki és törzskari gyakorlat levezetésére került sor. A gyakorlatot Oláh István ve­zérőrnagy, a Magyar Néphad­sereg vezérkari főnöke, minisz­terhelyettes vezette. A végrehajtott parancsnoki és törzskari gyakorlat eredményes volt. A részvevő parancsnoki ál­lomány, törzsek és csapatok bo­nyolult körülmények között gya­korolták a korszerű összfegyver- nemi harc megtervezésének, megszervezésének és vezetésé­nek kérdéseit, továbbá a szö­vetséges törzsekkel való együtt­működést. A MOSZKVA: A Szovjetunió Minisztertanácsa határozatának értelmében az európai bizton­sági és együttműködési érte­kezlet Helsinkiben július 3-án kezdődő külügyminiszteri szin­tű, első szakaszán négytagú szovjet küldöttség vesz részt: : Andrej Oromiko, a Szovjetunió ' külügyminisztere, mint a küb ; döttség vezetője, Igor Zemuz- I kov és Anatolij Kovaljov kül­ügyminiszter-helyettesek, vala­mint Viktor Malcev, a Szovjet­unió finnországi nagykövete. , ♦ MOSZKVA: Tizenkét szov­jet tudóst terjesztettek fel álla­mi díjra a rosszindulatú daga­natok új sugárkezelési módsze­rének kidolgozásáért. Az új módszer lényege: a röntgensu­garak és a gamma-sugarak he­lyett proton-sugarakkal pusztít­ják a beteg sejteket. ♦ PEKING: Csou En-laj kí­nai nr;wsztsrelnök pénteken es­te Pekinqben fogadta Dávid Rociöleli ért. az amerikai Chase Ma Vo;í0-> Bánik elnökét. — Rockoh'ár kúencnapos látoga­tása:' -• .-kodik a kínai fő­városban. ♦ BUKAREST: Nicolae Ceau- sescu román államfő befejezte ötnapos hivatalos- nyugat-német­országi látogatását és szomba­ton visszaérkezett Bukarestbe. Ceausescu Bonnban Gustav Heinemann elnökkel és Willy Brandt szövetségi kancellárral a két ország bilaterális kap­csolatainak fejlesztéséről és időszerű nemzetközi kérdésekről tárgyalt. + SAN CLEMENTE: Richard Nixon, az Egyesült Államok el­nöke pénteken San Clemente- ben, a nyugati Fehér Házban fogadta Michel Jobert francia külügyminisztert. ♦ MONTEVIDEO: Az uruguayi kormány péntek este felszólí­totta az üzemeket megszállva tartó munkásokat, hogy szom­batig hagyják el a termelő­helyeket, Mint ismeretes az or­szágos sztrájkot a haladó szak- szervezeti szövetség a CNT hir­dette meg, miután szerdán Bordaberry elnök jobboldali ka­tonatisztek nyomására feloszlat­ta a parlamentet. Azóta fél­millió munkás tartózkodik a gyárakban és a közszolgálta­tási üzemekben, ♦ BUENOS AIRES: Heqfor J. Cámpora perónista politikus elnökké történt beiktatása óta pénteken első alkalommal vet­tek őrizetbe politikai tevékeny­ség miatt személyeket. Mint egy rendőrségi szóvivő Buenos Airesben elmondotta a trockista irányzatú szélsőséges forradal­mi népi hadsereg (ERP) két tagját tartóztatták le Cordobá- ban. szabaditási szervezet beiruti iro­dája közölte, hogy az az algé- riaj, aki csütörtökön Párizsban felrobbant a saját gépkocsijá­ban, az El Fatah taoia volt. A szervezet közleménye cionista szervezeteket vádol az emlitett robbanásért. elutazása előtt Mitchell Shaip kanadai külügyminiszter, aki a kanadai küldöttséget vezeti az európai biztonsági értekezle­ten, nyilatkozott Ottawában. Re­méli, mondotta, hogy ez az ülé­sezés hozzájárul majd Európá­ban a Kelet és Nyugat közötti akadályok elhárításához. ♦ SZÖUL: A dél-koreai atomkütató intézet bejelentet­te, hogy szombaton a megen­gedettnél 350-szer erősebb rá- dioaktivitású port tartalmazó eső hullott az országra, - min­den bizonnyal a legutóbbi kí­nai légköri nukleáris kisérlet következtében. Az intézet fel­hívta a lakosságot, hogy lehe­Saigon szabotálja a fogolycserét A dél-vititnami fejek kétoldaN lú katonafj vegyeyzottságának hjóleg ne tartózkodjék a szabad óta a Kínához való közeledési fontolgatja, nem tiltakozott a kínai atomkísérlet ellen. w ,d‘. I'^RIZS: \ A napfogyatko­zást Mauritániában megfigyelő külföldi tudóscsoportok az első jelentések szerifit elég sikeres munkát végeztek. A szovjet tu­dósok azt jelentették, hogy a megfigyelés folyamán végrehaj­tott bizonyos módosítások ré­vén programjuk 80 százalékát megvalósították. A francia tu­dósok 50 százalékos sikert je­lentettek. Sikeres volt a fran­cit)—angol Concorde szuperszo­nikus repülőgépen helyet fog­laló tudósok útja. A több mint háromórás repülőút során a , . , . , Kanári-szigetektől kezdve Csá­lebonyolitasavai es színhelye.- dig 74 percen át a magasbó| foglalkozó bizottságában a június 16-27. között megtartót; nbgy ülésen a saigoni fél hibából egy tat podtat sem halaa,. aújbbfe. ,a- . polgári és katonai <0g|yok át­adásának., kérdése, & ,«w irka- rült dűlőre jutni azzal kapcso­latban sem, hogy meghívják a lengyel. és q kanadai vöröske­reszt képviselőit, keressék fel a különféle fogolytáborokat — je­lenti a dél-vietnami Felszaba­dulás hírügynökség. A saigoni kormányzat kül­döttsége közölte, hogy olyan utasítást kapott, hogy csak 500 polgári és 33 katonai fogoly át­adásához járuljon hozzá. A fo­golycsere elodzásáa érdekében a saigoni küldöttség különféle vitákat kezdeményezett a csere vei kapcsolatban. ♦ é OMDURMAN: A szudáni rádió ismertette Nimeri elnök rendeletét, mely szerint halállal, vagy életfogytiglani börtön­büntetéssel sújtható mindenki, | aki Szudán függetlenségére tör, illetve a szudáni rendszer megdöntésére sző összeeskü­vést. Hatmillió embert éhinség fenyeget Afrikában Chilében egy katonai egység fellázadt Allende kormeny eHen és puccsal magához akarta ragadni a hatalmat. A lép széles rétegének támogatásával a kormányhű csapatok leverték láza* dóst. Képünkön: Carlos Prats tábornok, a hadsereg vezérhri fő­nöke (balról) jelentést tesz Allende elnöknek A BERLIN: Nyolcvanadik szü­letésnapját ünnepli Walter Ulbrichi. A Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága a párt tagjainak és tagjelölt­jeinek, valamint az NDK dolgo­zóinak nevében levélben kö­szöntötte az NDK államtaná­csának elnökét születésnapja alkalmából. ♦ TOKIÓ: Féléve veztege! Mucu kikötőjében lapu első nukleáris meghajtású ajója. A 8350 tonnás hajó pibaút- jára mindeddig nem kérhetett sor, mert a japán hclásak at­tól tartanak, hogy □ hajóitom- reaktorai megfertőzik a inger vizét. Het|)V1LAGHIRADD A Szaharától délre fekvő hat országban súlyos aszály pusz­tít és éhinség fenyegeti az em­berek millióit. A sivatagi éghaj­lati övezetben fekvő országokat évek óta súlyos szárazság sújt­ja, amely katasztrófával fenye­geti ezen országok gyengén fejlett gazdaságát. Az érintett országok területe 5,2 millió négyzetkilométer, az itt élő la­kosság száma 24,2 millió fő. Az egy főre jutó nemzeti jö­vedelem két országban — Sze­negálban (200) és Mauritániá­ban (140) - haladja meg a 100 dollárt. Felső-Voltában csak 60 dollárt ér el. A gazdasági élet alapja a mezőgazdaság, a munkaképes korú népesség több mint 85 százalékát foglalkoztatja. A monokultúrás növénytermesztés és a nomád állattenyésztés amúgy is alacsony hozamait tovább rontja a rendkívüli ter­mészeti csapás. Maliban a kö­les 40, Nigerben o gabona 30, Csádban köles és a földimo­gyoró 25 és Szenegálban a földimogyoró-termés 33 száza­lékra esett vissza. Mauritániá­ban a szarvasmarha állomány 40 százaléka. Nigerben pedig 50 százaléka pusztult el. Az aszály sújtotta területek mene­külő lakosságo súlyos ellátási gondokat okozott a városok­ban is. A szárazság következ­tében — FAO szakértők véle­ménye szerint — az érintett or­szágok nemzeti összterméke fe­lére csökkent és 5 év alatt tud­ja csak elérni az, aszály előtti szintet. Az éhinség a mono­kultúrás gazdálkodás és a neo- kolonialistáktól függő gazdaság következménye. Az érintett or­szágok tőkehiánya miatt nem valósíthatók meg azok a ter­vek sem (pl. a Szenegál-me­dence öntözése), amely az eh­hez hasonló katasztrófákat ’el­hárítanák. tudták megfigyelni a ritka ter­mészeti jelenséget, a teljes nap- fogyatkozást! é MOSZKVA: Az SZKP KB Politikai Bizottsága, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége és a szovjet kormány teljes egészében jóváhagyta Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Georges Pom­pidou francia köztársasági el­nök találkozójának eredmé­nyeit. é WASHINGTON: Az Egyesült Államok szövetségi tartalék- ! bankja az amerikai infláció , megfékezésére irányuló harcá­ban 6,5 százalékról 7 százalék- | ra emelte a leszámítolási ka- j matlábat. A szövetségi tartalék- bank fennállása óta ez a leg- \ magasabb leszámítolási kamat- ! láb. Az új kamatláb július 2­i ón, hétfőn lép hatályba. ♦ KAIRO: Az ASZÚ parla­menti csoportja szombaton rendkívüli ülésen foglalkozott Egyiptom és Líbia tervezett egyesítésével. Szádot egyiptomi elnök be­vezető beszédében hangoztat­ta, hogy o rendkívüli ülés célja az egyesülés kérdésének mély­reható megvitatása. Az elnök ezzel kapcsolatban két elv fon­tosságát hangsúlyozta: a Lí­biai forradalom az 1952-es | egyiptomi forradalom folytatá­sa, és a két ország közös útja szükségszerű, akár egyesülnek, akár nem. Kadhafi líbiai elnök főleg a maga sajátos társadalmi el­méletét fejtegette, amely sze­rinte gazdaságilag a szocializ­muson, politikailag az el nem \ kötelezettségen és az aktív semlegességen, ideológiailag l ot iszlámon alapszik. Hétfő: Brezsnyev elutazott Washingtonból Párizsba — nyilvánoagra hozták a szovjet—amerikai közös közleményt. Kedd: Brezsnyev—Pompidou tárgyalások Rambouillet-ban. — A közösiíaci külügyminiszterek vitája és megegyezés Luxemburgban. Szerda: Általános sztrájk Uruguayban — Brezsnyev hazaérkezett foszk- vába — Üjabb kínai nukleáris robbantás. Csütörtök: Bécsben befejeződött a haderőcsökkentéii tárgyalásokat elő­készítő konzultáció. — A Dél-Vietnami tíeig lenes Forraalmi Kormány új javaslata o párizsi tárgyalásokon Péntek: ,,Ping-pong”-diplomáefo Peking és Tajvan között. — Meghúsult katonai lázadás- Chilében. —- Felértékelték c márkát. Szombat: A \l\elsinki biztonsági értekezlet utolsó előkészítő aktusai, —c Kormányalakítási tárgyalások Rómában, Találkozók utón konferenciák e ott Azok a diplomaták, akik az euró" | pai haderők és fegyverzetük csökken­téséről Bécsben ez év elején, január utolsó napján kezdtek el vitatkozni, eszmét cserélni, s tulajdonképpen egy későbbi konferenciát előkészíteni, most már megérdemelten mehetnek rövid szabadságra. A hivatalosan csak konzultációnak nevezett tárgya­lássorozatban 17 európai ország — köztük hazánk ós két óceánon túli or­szág, az USA és Kanada képvise­lői vettek részt, hol a tárgyalóasztal mellett, hol csak egy pohár itallal a kezükben egy koktélon álldogálva . ■ . öt hónap eseményei, fordulatai íze­lítőt adtak abból, hogy milyen hosz- szű alkudozásra lehet számítani ez év október 30-tól kezdve o tulajdon­képpeni haderő- és fegyverzetcsökken­tési konferencián is. De a lényeg az, hogy már kitűzték a konferencia kez­detének napját, meghatározták a részvevők körét, megállapították, mi­lyen ügyrend alapján tárgyalnak majd. Jogos derűlátással lehet tekin­teni a konferencia elé is és ugyan­csak szükséges visszaemlékezni arra, hogy a szocialista országok már ré­gen javasolták a külföldi katonai tá­maszpontok felszámolását, az idegen csapatok visszavonását, a fegyverzet csökkentését, 1966-ban, a Varsói Szer­ződés politikai tanácskozó testületé­nek bukaresti ülésén már konkrét for­mába öntötték erre vonatkozó javas­lataikat. E sorok írója 1968-től mostanáig | több NATO-üiésen látta-hallotta, hogy miként formálódott az „atlanti” or­szágok vágya-elképzelése a „kiegyen­súlyozott” csapatcsÖkkentésrőj. Azt re­mélték, hogy a haderők létszámának leapasztása, a külföldi csapatok visz- i szavonása az ő javukra mehet végbe, I magyarán: egy amerikai katona ha- I zavezénylóse ellenében akár két-há- rom szovjet katona távozását akarták elérni I A kölcsönös haderő- ós fegyverzet- csökkentés természetesen csak az egyenlő biztonság elve alapján jöhet létre. Az olyan „atlanti” elképzelé- I sek eleve elfogadhatatlanok, hogy I egy majdani megállapodás minden olyan szocialista országra vonatkoz­zék, ahol szovjet egységek állomá­soznak, de ne írja alá a megállapo­dást minden olyan NATO-ország, ahol amerikai csapatok vannak! S mint­hogy az „atlantiak” kihagyták Olasz­országot a konferencia teljes joqú és teljes elkötelezettségű tagjai közül, így a Magyar Népköztársaság sem ve­het részt másként, csak megfigyelő­ként, különleges státussal . . . (Ne fe­ledjük, Itália nem csupán az az or­szág, ahol Goethe szavaival élve a „citrom virágzik”, hanem a NATO déli szárnyának kulcs-állama, tele NATO-repülőterekkel, NATO-támasz- pontokkal, NATO-parancsnokságok- kall Ha Olaszországot nem vonják be egy majdani teljes elkötelezettsé gű megál'apodásba, akkor a NATO indokolatlan és veszélyes előnyre te­hetne szert, , 4 Helsinkiben már az utolsó simító» sokat végzik a Finlandia-pdotában, oz összeurópai konferencia színhe­lyén. minden készen áll 31 ország vezető diplomatáinak, külügyninisz'.e- reinek kedden kezdődő tanáckozásá- hoz. A küszöbön álló konerencia előtt joggal emlékeztethetünk a szo­cialista diplomácia sokéves röfeszí- téseire: 1969 márciusában a „buda­pesti felhívás” fogalmazta mec a biz­tonsági és együttműködési érskezlet szükségességét, azóta sok-sok kétol­dalú tárgyalás során tisztázottak a konferencia céljai. A Szovj«turió bé- keoffenzivája — amely az i*én a Brezsnyev—Nixon, o Brezsnyer—trandt és a Brezsnyev—Pompidou tdákozók- hoz vezetett — megteremtette < ked­vező feltételeket a konferencia issze- ül téhez. Leonyid Brezsnyev a hét eiejéi fe­jezte be amerikai hivatalos otóiqfé* sát, kedden-szerdán a Párizs kezeié­ben levő Rambouillet-ban tőgyeit a francia köztársasági elnökkel. A Szov­jetunió Kommunista Pártja fetikárá- nak utazását a világon szinte mnden hírmagyarázó (a kínaiakat kiévé, akik egyetlen sornyi híradással sem szolgáltak az utazás tartama datt) történelmi jelentőségűnek min&iette. A szovjet véleményekből kiemdhttjük a Pravda megfogalmazását: c !zov- jetunió és az Egyesült Államot cap- csolatai gyakorlatilag új, minőiédleg magasabb fokozatot értek el. Wazá- tehetjük, hogy változások járn«k en­nek nyomában a nemzetközi hslzet- ben is. Természetesen nem úgy bgy megszűntek volna a szocializmus a a kapitalizmus közötti ellentétek. D« az élet realitásai, az erőviszonyok ralis megítélésre kényszerítik a polgcri po­litikusokat is. Egy lengyel lap megjegyzéséi ?<éz- zük: Kína első rieagclása a sz>vj*t— amerikai tárgyalásokra az volt fogy újabb kísérleti robbantást hajtoft lég­re. Mindenesetre ez furcsa féryt vet a kínai politikára és szembeálítje a pekingi vezetést Ázsia népeivel. A kísérleti robbantás okozta radoahív szennyeződés aggodalommal tiltotté el a japánokat éppúgy, mint az austt- rálokat, új-zélandiakat, akik pecig eddig inkább a francia kísérlet rob­bantások elleni tiltakozással roltek elfoglalva . . . A hét legfőbb nemzetközi esemé­nyei háttérbe szorítotok számos olya* fordulatot, amely pedig máskor « címoldalakra kivánkarott volna: az uruguayi katonai akciók, a chilei szélsőjobboldal újabb rohama, D Kö­zel-Keleten Szádot egyiptomi és Kad­hafi líbiai elnök kosszá tárqfalás- sorozata, aztán a dollár újabb vál­sága és a nyugatnémet mark« fel- értékelése mind-mind érdekes, ízgalr j más jelenség De a jelek serint ! mindegyiknek lesznek új következmé- I nyei. Napjaink történetének krónikása I igy a végére odaírhatja: „folytítósa következik!" / I ♦ t

Next

/
Oldalképek
Tartalom