Dunántúli Napló, 1973. július (30. évfolyam, 169-199. szám)

1973-07-01 / 169. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napio XXX. évfolyam, Ié9. szám 1973. július 1., vasárnap Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Júliusban megvalósult íj üzemek, lakások, üzletek Ú piac Mohácson — Házasságkötö-terem Egyházasharasztiban ikészült a véméndi kulturhaz — Orvosi rendelő Nemeskén Beriózósi szempontból ered­ménye félévet zárt Baranya. Júniushónapban több nagyje­Mpyííl a; újjáalakult Figyveres Erők Kulija Né^ évi munka eredménye- képpe elkészült a fegyveres erők >écsi klubjának rekonst­rukción, s tegnap innepélye- sen rregnyitotta kaouit me­gyénk ez idő szerinti legszebb művelídési intézménye. Szom­baton déli 12 órakor a helyőr- ségporoncsnok bemutatta oz uj klubot megyénk és városunk vezetőinek, s köszöntötte az al­kotókat. Részt vett az ünnep­ségen dr. Jerszi István, a Me­gyei Pártbizottság titkára, 7a- | kacs Gyufa, a Megyei Tanács elnökhelyettese, Wieder Béla, Pécs mecyei város Tanácsának elnöke, Szentirányi József, a Városi Pártbizottság titkára, valamint a megye és a város kulturálii életének vezetői, kép­viselői. A Honvédelmi Minisz­térium képviseletében Nagy Gábor tzredes volt jelen. A klib újjáalakításának be­fejezést, illetve ünnepélyes megnyiása alkalmából több mint ti éves népművelői mun­kája elismeréseképpen Ybl írnő ánagyot, a FÉK parancs­nokát Ctinege Lajos vezér­ezred«, honvédelmi miniszter a Ható Szolgálatáért Érdem­érem aronyfakozatóval tüntette ki. A kitüntetést Nagy Gábor ezretfes odta át. A Magyar Néphadsereg politikai főcso­port főnöke dicséretben és ju- tűlonbon részesítette az al- kotólat is. Elismerő oklevelet és emlápakettet kapott Gettó Józsi, építész, az épület ge- nerátevezője, Máté András belsréyítész. Nemeskéri László, a Bironya megyei Állami Épí- tőipiri Vállalat igazgatója, Vasilar György, a BÉV építés- vezitőe és Mózer Fülöp, a BÉV műezstője. A műsoros avatási díszün- nepégre szombaton este 19 órasor került sor, melynek ke­retiben a Mogyar Néphadse­reg \örős Csillag Érdemrend­del klüntetett művészegyüttese ad itt műsort. A szélesvásznú filnszrvházat vasárnap este 18 ártko’ a Vokmerőség című szívjet film vetítésével avatják. lentőségű létesítményt adtak át j rendeltetésének megyénkben. ! Dél-Magyarország legnagyobb j autójavító bázisát helyezték üzembe Mohácson. A 42 milliós költséggel épült, korszerű mo­tordiagnosztikai műszerekkel felszerelt AFIT-szervizállomáson egyszerre 65 járművet javíthat­nak, s több mint 100 autó par­kolhat a telepen. Mohács má­sik büszkesége, a régóta várt, betonasztalokkal beépített piac. A hárommilliós beruházás Sá­rán a piacot kiszolgáló helyszí­ni laboratóriumot és anyagvizs­gálót is kialakítottak. A hónap közepén vették birtokba a mo­hácsi járás fiataljai Bárban, a társadalmi összefogással létre­hozott tábort. A D inához kö­zel eső faházvárosban 1600 fia­tal üdülhet nyaranként. Exportra teimeíá, ruhaipari kisüzemet avatott Geresdlakon a komlói „Carbon". A félszáz embert fogla k.ztató üzem el­sősorban a köri yékbeli asszo­nyokat látja el munkával. Két- újfalun, a Vörös Csillag Terme­lőszövetkezetben 700 férőhelyes sertéshizlaldát, valamint egy falkásítót építettek. A több mint hétmillió forintos beruházás ki­vitelezője a közös gazdaság saját építőbrigadja volt. A Bi- kali Állami Gazdaságban egy közel kétmillió forint értékű, Si­rokkó típusú szárítóberendezést szereltek fel, Kovácshidán, az Egyetértés Termelőszövetkezet­ben pedig 90 férőhelyes hízó­marha-istálló készült el. A so- mogyhatvani, kétújfalui és a vé­méndi tsz-ben — összesen több kilométer hosszú - majorokhoz vezető, a telepeket összekötő üzemi utakat építettek. A hosz- szúhetényi közös gazdaságban olajtárolót, Csonkamindszenten, Kacsótán és másutt pedig au­tóbuszvárót adtak át. Egyházas­harasztiban házasságkötő ter­met alakítottak ki, Véménden pedig a KISZ-klubot, könyvtá­rat, irodákat és a „rendezvény- termet" magában foglaló kul- túrház építése fejeződött be. Több új bolt épült, s néhá­nyat korszerűsítettek az elmúlt hetekben. Pécsett, a Kossuth Lajos utcai 801-es húsboltot fel­újította, nagykapacitású hűtő­kamrával és új berendezéssel látta el az Élelmiszerkereske- delmi Vállalat. Július 2-án nyit a Kolozsvár utcai 207. számú élelmiszerüzlet, amit ABC mo­dul-elemekből rendeztek be a felújítás során. Elkészült Mo­hácson az új élelmiszer- és húsüzlet, amelynek berendezé­sére júliusban kerül sor. Ezek­ben a napokban töltik fel áru­val Pécsett, a Megyeri út kör­nyékét ellátó új ABC áruházat. A 3 milliós költséggel épült „mindenes” kisáruház július 9- én fogadja az első vásárlókat. Rövidesen költözhetnek a la­kók a kertvárosi 15., 16., 17. és 18-as számú épületek 2,5 szqrf bás otthonaiba. Az említett A- szer 20 lakáson kívül, »egnap adták át műszakilag az 56. és 57. számú házakban léuc 80— 80 két- és háromsz^. s\iná> .. Egyidejűleg 30 larásös, negyi emeletes házot épí'ett a Jedlik Ányos utcában a r’IK megren­delésére a Baranya megyei Álla­mi Építőipari Vállalat Sziget­váron és Pécsvóradon június végén készült el egy-egy négy­lakásos társashoz. Nemeskén pedig egy orvosi rendelővel egybeépített szolgálati lakás. Sorolhatnánk a példákat: Nagypeterden szolgálati lakost építtetett a községi tanács, Berkesden olvasóterem, ifjúsági klub, könyvtár és iroda készült el az új kultúrotthon részeként A MÉH közel kétmillió forintért korszerű öltözőket, fürdőket, ebédlőt építtetett a pécsi köz­pont dolgozóinak. Vókány és Villány között 11 kilométeres szakaszon, 42 milliós költséggel újítja fel a vágányokat a MÁV Pécsi Igazgatósága. Az új vo­nalszakasz — amelyből 5 kilo­méter júniusban elkészült — le­hetővé teszi, hogy nagyobb te­herbírású vagonok, az eddigi­nél gyorsabbon közelíthessék meg Beremendet Díszkivilágítást kap a barbakán és a székesegyház Korszerű világítás a 6-os úton Együttműködési megállapodás a Pécs városi Tanács VB és a DÉDÁSZ között A városfejlesztési és város- építési munkák során már ed­dig is igen jó eredményeket ho- I zó együttműködés alakult ki, Pécs megyei Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága és a Dél­dunántúli Áramszolgáltató Vál­lalat között. Előző szerződésük eredménye a Széchenyi tér, a dzsámi, a Pécsi Nemzeti Szín­ház, a Kossuth tér, a Tolbuhin út díszkivilágítása. Ezért a Vá­rosi Tanács vezetői köszönetüket fejezik ki a DLDÁSZ vezetőinek és dolgozóinak. A további e’ dményes együtt­működés érdél éoen újabb meg- áliapo-f£sr4,ptöttí k. A Szerződés, c "ísára teg- I noSf délelőtt kéri1'"** P®cs Vá:. i T9T To rácsa eln',<énelf' Slvatal' . 'lelyiségében. . í Á több szakosból ólllp meg- j állapodó* főbb P°nti.ai‘ között szerepel egyes zárosrészek ren- ! dezé' i terveinek egyeztetése. I gondolt, megfen' döntés előz­te meg a DF vállalását, n.,-érint a ja‘ ejlesztési ter- •> sWamosenergia-ellatási I szaktanácson ,t díjmentesen el- I készíti és a tanács rendelkezé­sére bocsátja. Az új otthonukba költözök tudják csak felmérni, érzékelni a megállapodás egyik szövegrészét, ami rögzíti, hogy „a lakásr ■ kezések ütemével összhangbt 3 DÉDÁSZ bizto­sítja a mosenergia-ellátás kiépité ét, egítve a pécsi lakás- progre, n megvalósítását", ter­mészetesem a tanács, illetve a beru1 Tó egrendelésére. A ződésben rögzítik a köz­ős díszkivilágítás fejlesztési programját is. A feladatokat ötéves tervidőszakonként, vagy éves feladatként állapítják meg. Mivel a dokumentum elvi meg­állapodás, konkrét feladat nem szerepel benne. Wieder Béla tanácselnök azonban elmondta, hogy a dísz- kivilágítás következő állomása a Séta tér, a Barbakán és a Székesegyház lesz. Távolabbi cél a megépítésre kerülő új 6- os főközlekedési út legkorsze­rűbb fényforrásokkal, lámpák­kal való megvilágítása. Megállapodás történt abban is, hogy a DÉDÁSZ számítógé­pével segítséget nyújt a tanács A TARTALOMBÓL légelháritó rakéták Baranyában Kitüntetett orvosok és egészségügyi dolgozók Fiatalkorú rablógyilkosok Szakoson Barátok között Séta a FEK-ben Eszék pécsi szemmel Wieder Béla Pécs »áros Tanácsának elnöke és Németh István a DEDASZ igazgatója aláírja az együttműködési megállapodási szakigazgatási munkáihoz, kü­lönböző pregrampróbákhoz és adatfeldolgozáshoz. A díszes kötésű együttműkö­dési megállapodást Wieder Bé­la tanácselnök s Németh Ist­ván, a DEDAL igazgatója írta alá. Az ünnepi percek után Né­meth István igazgató szavakban is kifejezte a vállalat szándékát: minőségi munkával támogatja a város vezetőségét és a pécsi lakókat, az áramellátás zavar­talanságát pedig garantálja. Wieder Béla elnök méltatva a megállapodás jelentőségét, el­mondta, a DÉDÁSZ megb^L.á-S partner. Korrektsége biz^Rtx- arra, hogy jelentős támogatóst adjon Pécs iparfejlesztéséhez, az ipar struktúrájának' átalak'ásó­hoz, korszerűsítéséhez és vá­rosfejlesztéshez szükséges nner-r giaigény kielégítéséhez. A ta­nácselnök szavaival is megerő­sítette a szerződés tartalrp5 ré­szének paragrafusait. Ha. gsú­lyozta, hogy a Pécs Városi Ta­nács Végrehajtó Bizottsága szin­tén teljesíti, amit a szerződés­ben vállaltak. A levert puccskísérlet utón Chilében helyreállt a rend Marokkói miniszter Budapesten A. Berrado marokkói mező- gazdasági s téldreformügyi mi­niszter szombaton hazánkba ér­kezeit. Fogadósára a ferihe­gyi repülőtéren megjelent dr. Diineny Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. • mohácsi éj pfae Bfa János felvétele Péntek délután negyedmillió santiagói dolgozó hallgatta a La Moneda palota előtt dr. Sal­vador Allende elnököt, aki a nap folyamán meghiúsított ka­tonai puccskísérletről beszélt. Allende mindenekelőtt a chilei munkásság fegyelmezettségét méltatta. „Ezt a napot a törté­nelem nem felejti el. A munká­sok az első hívó szóra megszáll­ták az üzemeket és harcra ké­szen várták a kormány utasítá­sait. A hadsereg és a rendőr­ség alkotmányhűsége azonban néhány óra alatt felszámolta a zendülést. A katonai lázadásért felelős személyek nem kerülik el a felelősségre vonást". Allen- de szenvedélyes szavakkal bé­lyegezte meg a lázadókat, s mint mondotta: a puccsban részt vett polgári személyek többsége a haza és szabadság nevű fasiszta szervezet tagja. Ezek az urak most rémülten kö­nyörögnek menedékért külföldi követségek kapui előtt. Salvador Allende kétórás be­szédében felszólította a chilei dolgozókat, hogy folytassák a termelő munkát és maradjanak éberek a népi hotalom megvé- delmezése érdekében. Megerő­sítette, hogy kormánya tovább­ra is forradalmi és demokra­tikus célokat követ. A legna­gyobb feladat most: többet dolgozni és többet termelni! - hangsúlyozta. A második páncélosezred eay részének pénteki sikerte'en fel­kelését követően egész Chilében helyreállt a rend, de valameny- nyi tartományban érvényben van a rendkívüli állapot. Sontiogó- ban a városközpontban töb1 he­lyütt lövések nyomai látszanak a házak falán, sokiszáz ablak betört A hivatalos jelentések szerint a délelőtti összetűzések­ben négy polgári személy és egy katona vesztette életét, hú­szán súlyosan megsebesültek. A városban éjszakai kijárási tila­lom van. Az utcákon katonai járőrök cirkálnak, amelyeknek parancsuk van, hogy a megál­lóst megtagadó járművekre tü­zet kell nyitni. A lázadó páncélosezred egyéb­ként mór hallatott magáról 1969-ben, amikor Roberto Viaux tábornok parancsnoksága alatt zendülést robbantott ki a zsold megemeléséért és a fegyverzet korszerűsítéséért. Az em litett Viaux tábornok, aki a René Schneider egykori hadsereg­főparancsnok elleni gyilkos me­rénylet egyik résztvevője, 1970 óta börtönben van és péntek reggeltől megszigorított őrség vigyáz rá. Mario Sepulveda tábornok, a santiagói szükségállapot körzeti parancsnoka, nyilatkozatban szögezte le, hogy a hadsereg tá­mogatja az alkotmányt és a törvényességet Chilében. Az or­szág törvényes kormánya mel­lett foglalt állást az ellenzéki kereszténydemokrata párt is. A lázadás sikeres elfojtása alkalmából táviratban köszön­tötte dr. Salvador Allende elnö­köt Fidel Castro, kubai minisz­terelnök, Hector Cámpora ar­gentin és Luis Echeverrie mexi­kói elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom