Dunántúli Napló, 1973. május (30. évfolyam, 109-138. szám)

1973-05-02 / 109. szám

♦ MOSZKVA. Mint a szovjet külügyminisztériumhoz közelálló körökből ismeretessé vált, Henry Kissingert, Nixon amerikai el­nök nemzetbiztonsági főtanács­adóját május 4-re Moszkvába várják. A Fehér Ház is bejelen­tette, hogy dr. Henry Kissinger előzetes megállapodás értelmé­ben május 4-én Moszkvába ér­kezik a Szovjetunió és az Egye­sült Államok közötti közös érde­kű kérdések megvitatására. Kér­désekre válaszolva Warren he­lyettes szóvivő közölte, hogy Cis- srnger várakozás szerint 4—5 napig marod a szovjet főváros­ban a kétoldalú kapcsolatok és a közös érdekű nemzet! özi problémák átfogó megvitatására és előreláthatólag érinteni fog­ják leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára tervezett amerikai vi- szentlátogatásának kérdését is. ♦ NEW YORK. Befejezte lá­togatását az Egyesült Államok­ban a hot szívsebészből álló szovjet orvosküldöttség, amelyet Vlagyimir Burakovszkij, a Szov­jetunió Orvostudományi Akadé­miája Szívsebészeti Intézetének igazgatója vezetett. A szovjet or­vosok a szív- és véredényrend- szeri megbetegedések gyógyí­tásáról folytattak eszmecserét emenkói kollégáikkal. ♦ RANGOON: Ismeretien let­tes vasárnap éjjel kézigráná­tot hajított a rangooni közpon­ti pályaudvaron . várakozó tö­meg közé. Négy személy meg­halt, 27-en megsebesültek, A WOUNDED KNEE. Egyelőre ismeretlen okokból vasárnap tűz ütött ki az indiánok által megszállva tartott dél-dakota- Wounded Knee városkában. A tűz oltása gyakorlatilag lehe­tetlen, mert o vízvezetékeket le­zárták a környéket ostromgyűrű alatt tartó FBI ügynökök, s hasonlóan beszüntették az elektromos áramszolgáltatást is. ♦ PÁRIZS: Szekszárd francia testvér\'árosában, a Párizs-kör- nyéki Bezonban, vasárnap Mód Péter nagykövet és André Bet­tencourt polgármester ünnepé­lyes kéretek közölt kiállítást nyitott • meg. báróm szekszárdi festő — Molnár György, Szily Géza és Ujváry Lajos képeiből. Az 1972-es év «.enin-békedíiasai Hétfőn Moszkvában közzétet­ték az 1972-es Lenin-békedija­sok névsorát. A béke megőrzéséért és erő­sítéséért vívott küzdelemben szerzett kiemelkedő érdemeiért nemzetközi Lenin-békedijot ka­pott: Leonyid Brezsnyev, oz SZKP KB főtitkára: Salvador Allende, a Chilei Köztársaság elnöke; Enrique Pastorino, a Szak­szervezeti Világszövetség elnö­ke (Uruguay) j James Aldridge író, közéleti személyiség (Anglia), A Lenin-békedijat odaítélő bizottság április 19-én Moszk­vában Dmitrij Szkobelcin aka­démikus elnökletével megtar­tott ülésen hozta meg döntését A nemzetközi Lenin-békedi­jat minden év áprilisában ado­mányozzák abban a hónap­ban, amikor Lenin, az SZKP és a szovjet állam megalapítója született. A kitüntetettek oklevelet, Le­nint ábrázoló arany érdemér­met és pénzjutalmat kapnak. Május 1-én a moszkvaiak százezrei köszöntötték a Vörös téren a A NEW YORK. Tel Aviv meg­tagadta annak az ENSZ-kérésj nek teljesítését, hogy május 7- én Jeruzsálemben ne tartsa meg a tervezett katonai dísz­szemlét. Az izraeli külügyminisz­térium szóvivője megerősítette, hogy o díszszemlét megtartják. Az ENSZ Jordánia követelésére fordult ezzel a kéréssel Izrael­hez. A BILBAO- Az illegális baszk felszabadítósi szervezet tagjai egy tüntetés során Bilbaótól öt kilométerre, megsebesítettek egy rendőrt, amikor q rendőrség hétfőn egy baszk-vezető meg­gyilkolása miatti tüntető tömeg­re támadt, Egy tüntetőt a rend­őrség őrizetbe vett. A ROMA: A szardíniái Ales helységben. Antonio Grdmsci szülőhelyén, emlékünnepséget tartottak oz Olasz Kommunista Párt megalapítója halálának 36. évfordulója alkalmából. A RABAT. Biró József külke­reskedelmi miniszter hétfő dél­ben Marokkóba érkezett. Külke­reskedelmi miniszterünk a tervek szerint részt vesz a 25. Casa­blancái Nemzetközi Vásár ma­gyar napján és á két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséről tárgyal. A SZÓFIA: A bolgár minisz­tertanács úgy döntött, hogy Szóliában múzeumot létesíte­nek Georgi Dimitrov emlékére. A v las legrégebbi fo yó'<úráia Fokhagyma ecettel Olaszországban a közelmúlt­ban jelent meg Galenusnak, a gladiátorok „diétás szakorvosá­nak’' könyve „Fogyókúra" cí­men, Galenus - mielőtt Rómába költözött volna, ahol Marcus Aurelius háziorvosa lett - szü­lővárosában a gladiátorok ke­zelőorvosa volt. A könyv szerzője azt vizsgál­ja, hogy az egyes ételféleségek milyen hatást gyakorolnak (hí- gitják-e vagy éppen sűrítik) az emberi test négy legfontosabb nedvének, a vérnek, epének, víznek és a szekréciós mirigyek által kiválasztott nedvek alaku­lására. Ennek alapján megál­lapítja. hogy javasoltak a zöld­ségfélék: fokhagyma, hagyma, póréhagyma, zeller, petrezse­lyem, káposzta - mindez lehe­tőleg nyersen, ecettel ízesítve, olaj nélkül, Galenus határozottan tiltja a llszttaetalmú ételeket, elsősor­ban a kenyeret. De nem java­solja az alábbiakat sem: ré­pa, gomba, bab, borsó. Halat és vadhúst tetszés szerinti meny- nyiségben lehet enni, csigát és kagylót nem. „Általában bát­ran fogyasztható minden olyan állatnak a húsa, amelyig so­kat mozog és tiszta levegőn éh ellentétben a lassú mozgású és szennyezett környezetben élő állatok húsával" - mondja Go- tem/s. Az ülő életmódot folytatók­nak sok szárnyashúst javasol a szerző. A gyümölcsök közül semmiféle káros hatással nem jár az úgynevezett lágy gyü­mölcsök (szeder, szilva, cse­resznye és lüge) fogyasztása. Mindenképpen ajánlatosabb a száraz (fehér) bor fogyasztó­szovjet párt- és kormány vezetőit Telefoto — TASZSZ — KS — HDN A BANGKOK. Ar amerikaiak hazudtak, amikor azt állították, hogy 1959-ben a thaiföldi kor­mány kérelmére küldték el csa­pataikat Thaiföldre — hangsú­lyozta a Social Science Review című bangkoki folyóiratban kö­zölt cikkében Thanat Khomon, volt thaiföldi külügyminiszter. „Ezek az átkozott külföldi ka­tonák és a thaiföldi külpolitika jövője" című cikkében Khomon hozzáfűzte: o thaiföldi kor­mányt, amelynek az adott idő­pontban mint külügyminiszter ö maga is tagja volt, teljes meg­lepetésként érte Washington akkori bejelentése, hogy tenge­részgyalogosokat küld az or­szágba. • / KÖZÖS PIACI AR-KOMPROMISSZUF „Globális kompromisszummal'' zárirJt kedden délelőtt az euró­pai gazdasági közösség kilenc földművelésügyi miniszterének múlt hét közepén megkezdett maratoni értekezlete az 1973— 74-es mezőgazdasági felvásár­lási árakról. A. sok buktató ki­kerülése révén létrejön megál­lapodás értelmében átlag 4,7 száralékkal emelik azoknak a mezőgazdasági termékeknek a iel 'ásórlási árát, amelyek a kö­zös piaci árszabályozás hatás­körébe tartoztak. A közös piac új mező gazda­sági felvásárlási. árai május el­sejei hatállyal lépnek életbe. L. BREZSNYEV Leonyid Brezsnyev 1906-ban született, munkáscsoládban. 1931-ben lépett be az SZKP- ba. A Nagy Honvédő Háború előtt felelős tanácsi és párt­munkát végzett Ukrajnában. A háború éveiben a harcoló had. sereg soraiban tevékenykedett. A háború Után, mint területi pártszervezetek vezetője Ukraj­nában nagy mértékben hozzá­járult a lerombolt városok, fal­vak és üzemek helyreállitásá- 'toz. Később a Moldovai Kom­munista Párt, majd Kazahsztán Kommunista Pártja élén állt. Leonyid Brezsnyev több éve Lölt be felelős tisztségeket az SZKP-ban és a szovjet állom­ban, Leonyid Brezsnyev nevével -Itéphetetlenül összefügq az O kezdeményező és dinamikus külpolitikai program, amelyet a nemzetközi közvélemény méltán nevezett békeprogromnak. Ez a program vált az egész emberi- séq sorsát érintő, a szovjet bé- keoffenzíva alapjává, S. ALLENDE Salvador Ailende 1908-ban született, Valparaiso kikötővá­rosban. Az egyetem elvégzése Után Allende politikai tevé­kenységgel kezdett foglalkozni. Egyike a chilei szocialista párt alapító tagjainak. Többször in­dult jelöltként az elnökvólasz- tási küzdelemben. Az 1970, szeptemberi elnökválasztáson megnyerte a választási küzdel­met, amikor a baloldali erők széles koalíciója győzelmet aratott. A Lenin-békédíj bizottság in­doklásában hangsúlyozta, hogy Salvador Allende hűségesen őveti a béke, a szabadság és o népek függetlenségének esz- ■ -n—it. A béke erősítésében szer­zett noqy érdemeiért kitüntet­ték a Joliot-Curie nevét viselő béke-aranyéremmel is. PASTORINO Enrique Pastorino 1918-ben született Montevideóban. Ti­zenhárom éves korában kez- 'n -ózni egy húskombi­nátban, Fokozott érdeklődést tanúsított a munkások problé­mái iránt. 1937-ben sztrájkok szervezéséért elbocsátottat. Ki­lenc évig dolgozott ezután ci­pőgyárban. Már akkor tevéke­nyen részt vett a szakszervezeti mozgalomban. 1942-ben Pasto­rino belépett az Uruguayi Kom- munisto Pártba. 1957-ben a Szakszervezeti Világszövetség olelnökévé, 1969-ben pedig el­nökévé választották. Pastorino naqy és gyümöl­csöző munkát végez ónnak ér­dekében, hogy aktivizálja a szakszervezetek tevékenységét imperialistaellenes osztályalo- pon, bővítse befolyásukat o dol­gozók széles tömegeiben. Pas­torino következetesen síkro- . száll a nemzetközi munkásmoz­galom egységéért, a dolgozók érdekeiért, a népek nemzeti függetlenségéért és szabadsá­gáért vívott harcban, J. ALDRIDGE James Aldridge 1917-ben született. Az értelmiség olyan képviselőihez tartozik, alak te- ■ vékenyen kivették részüket o fasizmus elleni küzdelemben. A második világháború idején Aldridge katonai tudósító volt. A hidegháború politikáját le­leplező műveiért megkapta a Béke Világtonács aranyérmét is, James Aldridge szenvedélyes hangú, politikai cikkekben fog­lalkozik az egész emberiséget érintő időszerű problémákkal. W. Brandt nyugatnémet kancellár Nixonnol, oz Egyesült Államok elnökével tárgyal Washingtonban Telefoto — AP — KS HDN A BELFAST, Az utolsó áprilisi hétvégén Észak-lrországbon a megszálló brit csapatok három katonáját lőtték I« ismeretlen fegyveresek. Ketten korábban Londonderryben haltak meg, a Harmqdikat vasárnap Belfastban érte halálos lövés. A NYUGAT BERLIN: Egy rp- szeq amerikai katona Nyűgöt­Berlinben oz egyik ■ éjszakai mulatóhelyen pisztollyal megse­besített két nőt. A rendőrség többórás hajsza után elfogta és átadta az amerikai katonai rendőrségnek. Úi’zélandi hadihajók a francia atomkísérleteknél? Félelmetes fényben izzott az égbolt Dr. Szederkényi Tibor pécsi geológus új-zélandi tapasztalatairól X^ Asztalosipari szolgáltatás! Május 1-től kezdődően vállalunk a lakosság részére, vállalatok és intézmények részére ASZTALOSIPARI JELLEGŰ SZOLGÁLTÁT AST Megrendelés leadása; PÉCSI BÚTORGYÁR, Pécs, Somogyi Béla a. A Ügyintéző: Mayer Ausztrália és Üj-Zéland o hágai nemzetközi bíróság elé kívánja vinni a csendes-óceáni francia atomrobbantások ügyét, sőt az utóbbi azt is fontolóra veszi, hogy hadihajóit a rob­bantások térségébe irányítja, hátha ezzel sikerül meggátol­ni a kísérletek lefolytatását. Mi van az újzélandiak tiltakozása mögött? Ezzel a kérdéssel fordultunk dr. Szederkényi Tibor, pécsi geológushoz, aki a közelmúlt­ban több hónapig tartózkodott tanulmányúton a távoli sziget­országban.- Vendéglátóim elmesélték évekkel ezelőtti megrendítő él­ményüket, amit nehezen tudnak elfelejteni. Az USA magoslég­köri kísérleti hidrogénbombo robbantást hajtott végre. Az esemény ar éjszakai órákban, tőlük meglehetősen távol zaj­lott le, mégis 13—14 percig tar­tó nappalinak tűnő félelmetes fényben Izzott az égbolt. Ez oz élmény váltja ki oz ellenkezett, az egyszerű ember akkor köz­vetlenül mérhette le a veszélyt.- A kísérletek hatásával ho­gyan találkozhatnak a sziget, ország lakói?- Részben o széljárás, rész­ben e tengeréramlások sodor­ják Uj-Zéland közelébe o ra­dioaktív bomlástermékeket, Kü­lönösen sok veszélyt jelentenek a robbantások térségében lévő korallzátonyok, amelyeknek anyaga igen messze eljuthat, A korall sok stronciumot is tar­talmaz, ennek izotópja a hír­hedt Sr—90, omi roppant hosz- szú felezési idejű, ezért poten­ciális veszélyt jelent minden bio- fil szervezetre nézve. A rádio- oktív koraHtörmelékek, ahová eljutnak, hosszú időn ót fertőz­nek minden élőlényt. — Közvetlen tapasztalatuk volt-e í — Elmondták, hogy o kísér­leti robbantások után hullot­tak náluk kissé radioaktiv esők. Ezek a normálisnál több, de az egészségre még nem ártalmas mennyiségű hasadóanyagot tar­talmaztak, Természetesen fél­nek, hogy o gyakori kísérletok olyan feldúsulást idéznek elő, ami mór veszélyes lehet Szá­mukra, — Miben nyilvánulhat meg e veszély hatása? — Az ország tekintélyes része legelő, fontos gazdasági ága­zata az állattenyésztés, hús. és tejtermékkivitele igen jelentős. Ha a radioaktiv eső a legelő­ket megfertőzi, az ország gaz­dasága kerül veszélybe. Jelen­tős az ország halászata is, amit szintén veszélyeztetnek az atom­kísérletek, hiszen a halak ma­gukban hordozzák oz emberre ártalmas* radioaktív bomláster­mékeket. — A radioaktív eső az ember­re is ártalmas .,. — Természetesen a saját egészségüket is féltik, mégis sokkal jobban aggasztja őket a gazdasági veszélyeztetettség. Hiszen csődbe juthat az ország.- Eltitkolhatnák előlük a kí­sérleteket?- Semmiesetre sem. Uj-£é- landon állandó veszélyt jelen­tenek a földrengések, ezért a szükségszerűség a yilág egyik legfejletteb földrengés-előjelző szolgálatának kiépítésére kény­szerítette őket. Ennek központ­ja Lower-Hut-ban működik. Mű­szerei érzékenyen reogálnak 9 számukra nem is olyan távoli atombomba robbantásokra, Uj-Zéiand többezer kilomé­terre van a tervezett kísérletek színhelyétől, mégis fél a rob­bantások hatásától, mert isme­ri o veszélyt. Mit szólhatnak a népek, amelyek csupán néhány száz kilométerre élnek attól a helytől, ahol o magasba emel­kedik a félelmetes gombafel­hő? Számukra sokkal nagyobb e francia atomimperializmus ve­szélye. . H. U ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom