Dunántúli Napló, 1973. május (30. évfolyam, 109-138. szám)

1973-05-02 / 109. szám

A TARTALOMBÓL Negyvenezren a Széchenyi téren Kedden 23 órakor Lentn-bé edíiai kapott L. Brezsr.yev ♦ Magyarszékről indul a Mecsek expressz ♦ Budapesten varrat az iram csaszarnö ♦ Felrobbant 70 léggömb ♦ Társasjáték a szőlőhegyen ♦ Maurer; Nem ,ehet cél a tartalékcsapat A munkásegység jegyében Több mint negyedmillió budapesti dolgozó nagyszabású demonstrációja — Olaszországban újabb tár­gyalások kezdődtek a postások képviselői és a kormány meg­bízottja között, A naqy olasz városokban 180 ezer postás sztrájkolt és azt követelte, hogy rendezzék bérüket és korszerű­sítsék a postai munkát. Az utóbbi évek legszebb május elsejei felvonulása Csodaszép idő, derült ég. verőfény, színek, színek, színek! Évek óta nem' volt ilyen szép napja május elsejének Pécsett, Állandó Vasarely-kiállítás a Káptalan utca 5-ben Múzeum utca Pécsett Uitz-emlékmúzeum Bemutató- és kiállítótermek Pécs történelmi városközpont­jában a múltat legRcfngulato- sabban a Székesegyház és a Barbakán környéke idézi. Az évek óta folyó ásatások nyomón lassan formálódik a hajdani Pécsnek ez a része, ameiy a teljes feltárás után bizonyára a város legvonzóbb nevezetes­sége lesz. Ehhez társul egy má­sik, hosszabb távon megvalósuló kulturális célkitűzés: a Káptalan, utcát múzeumi utcává fejlesztik^ Az egyedülálló kezdeménye­zés első láncszeme a Káptalan utca 2-ben levő múzeum, ami hosszú hetek óta nem fogod már látogatókat, s előrelátha­tóan novemberben nyílik meg — alaoos felújítás után. Egyszerű festéssel és parkettázással in­dult a munka, s csak közben de­rült ki, hogy födémcserére is szükség van, hiszen a régi fage- fendák nem bírják már a terhe­lést. A középkori falak mögött most serény munka folyik, leg­utóbb a kapualj padozata ka­pott út, keményfakockákból ké­szült burkolatot. Az Országos Műemléki Fel­ügyelőség pécsi építésvezetősé­ge dolgozik a Káptalan utca 6-os számú házon is, amit a kö­zelmúltban szinte az egyik pil­lanatról a másikra kellett kiürí­teni., életveszélyes állapota miatt. Itt Is az elhasználódott faqerendák okozták a bajt. A XVIII. században barokk stílus­ban épült ház a múlt század derekán klasszicista, majd a századforduló idején eklektikus külsőt kapott. A most folyó hely­reállítás során feltehetően ezt a stílust őrzik meg. Az épület eme­letén műteremlakást és kiállító­termeket alakítanak ki,-földszint-- . jén pedig két korszerű lakás lesz. Felújítják a ház előtti ko­csifelhajtót is. A Művelődésügyi Minisztérium beruházásában újhodik meg a jövő esztendőben a Káptalan utca 4-es számú barokk stílusú ház, amelyben Uitz Béla emlék­múzeumot kívánnak berendezni. A további tervek között szerepel a Káptalan utca 3. átalakítása Vasarely-múzeummá. A világhí­rű, Franciaországban élő pécsi származású festőművész szülővá­rosának felajánlott gyűjteményéi helyezik el itt. A Káptalan utca 5-ben — feltehetően a'követke­ző ötéves tervidőszakban — a város állandó bemutató és kiál­lítótermei kapnának helyet. Nem a tervezett múzeumi ut­cához tartozik, mégis ehhez az együtteshez1 sorolható az Aradi vértanúk útján, a régi várfalon belül levő, jelenleg nagykeres­kedelmi raktárnak használt régi épület, amellyel szintén olyan tervek vannak, hogy múzeummá alakítsák. Az épületátalakítások menet­rendjét elsősorban az szabja meg, hogy a város hogyan tud az itt lakók részére lakást biz­tosítani. ahol ismét hagyományos for­mában ünnepelték a munkát: a Széchenyi téren állított tri­bünön a meghívottak, a megye és a város közéletének vezető személyiségei fogadták a fel­vonulókat — elsőként a már nemzetközi hírnévnek örvendő Gyárvárosi Üttörőzenekar, utá­nuk pedig Baranya és Pécs ve­zetőit: Novics Jánost, az MSZMP Baranya megyei Bizott­ságának első titkárát, dr. Nagy Józsefet és Bocz Józsefet, a me­gyei pártbizottság titkárait, Horváth Lajost, a Baranya megyei Tanács elnökét, Ambrus Jenőt, az MSZMP Pécs Városi Bizottságának első titkárát, Wie­der Bélát, a Pécs Városi Tanács elnökét, a KISZ, szakszerveze­tek, valamint a Népfront veze­tőit. A felvonulást — a hagyomá­nyoknak megfelelően — o Me­cseki Szénbányák dolgozói nyi­tották. Délelőtt fél tízkor kez­dődött a város dolgozóinak fel­vonulása, rengeteg érdeklődő volt; a belváros szinültig telt emberekkel a Bem utcában és o Széchenyi téren kétoldalt több ezren álltak, akik kíváncsi­ak voltak a csaknem negyven­ezer pécsi dolgozó felvonulá­sára. Nagy taps köszöntötte a Me­cseki Ércbánya Vállalat patro­náltjait — a bakócai gyermek- otthon neveltjeit, akik piros ka­bátjukban kedves színfoltjai vol­tak a felvonulásnak. Szerényen, de mégis nagyszerűen mutatták be magukat a vállalatok, in­tézmények. A Vízügy könnyű­búvárai, a törpevizmű miniatú- rája, a Volán rallye-autói és autóbusza, a néptáncosok cso­daszép műsora, a sportolók se­regszemléje mind-mind nagy sikert aratott. (Folytatás a 3. oldalon.) A proletár nemzetköziség, a Szovjetunióhoz' és a szocialista országokhoz fűződő testvéri ba­rátság, ar európai béke és biz­tonság megteremtéséért vívott harc, a vietnami, az arab és a latin-amerikai népek iránti szolidaritás jegyében, a X, párt- konqresszus határozatainak szellemében a centenárium jegyében ünnepelte Budapest népe a 29. szabad május else­jét. Tíz óra előtt néhány perccel foglalták el helyüket a dísz­emelvényen a párt és a kor­mány vezetői. A díszemelvényen foglalt he­lyet Kádár János, a Magyar Szocialista. Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, o Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke; Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró An­tal, Benke Valério, Bis'zku Béla, Fehér Lajos, Gáspár Sándor, Nemes Dezső, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­éért ©főt a budapesti dolgozók felvonulásán nak tagjai, Óvári Miklós, a Köz­ponti Bizottság titkára, vala­mint a társadalmi és tömeg­szervezetek számos vezetője, o munkásmozgalom veterán hat-: cosa, továbbá több Állami-díj­jal kitüntetett kiváló dolgozó. Pontosan tíz órakor fanfár­jelre indult meg a felvonulók áradata, elöl - hagyományo­san — a fővárosi fiatalok csak- nem tízezres serege. Impozáns látványt nyújtott menetük nyír tóképe: monumentális vörös zászló szimbolizálta az ünnep kezdetét, körülötte a nemzetek lobogóival, hirdetve a munkás- egységet. Ezután megindult a főváros lakosságának ezerszínű mene­te. A tömeg élén vezető párt­ós állami személyiségek, mi­niszterek, a termelő munka, a tudomány és a művészetek ki­emelkedő képviselői haladtak, Csaknem yeqy óra volt már, amikor a májusi seregszemle leglátványosabb része követke­zett: A sportolók színpompás gyakorlatai, felvonulása. Á müncheni olimpia 120 kiváló­sága kísérte az olimpiai zász­lót, mögöttük 4 és félezer spor­toló — 20 egyesület verseny­zői — következtek fegyelme. í. t menetben. A budapesti dolgozók május 1-i seregszemléje alkalmából Kádár János, az MSZMP Köz- ponti Bizottságának első titká­ra nyilatkozatot adott: — Aki jelen van, de bizo­nyára az is, aki csupán látja vagy hallja a budapesti május elsejei felvonulást, az velem együtt érzi, hogy jó hangula­tú, amely megalapozott bízó* kodást js sugároz. És van okunk arra, hogy a nemzetközi szolidaritás e nagy napján jól érezzük magunkat. Ha orra az évre gondolunk, amely a múlt évi május elsejétől elválaszt bennünket, tudjuk, hogy előbb­re jutottunk idehaza is. A po­litikai élet, nem utolsósorbon a novemberi központi bizottsá­gi határozat pozitív hatásaként felpezsdült, elevenebb lett, s ez nagyon jól kifejezésre jutott o tanócsválasztások napjaiban is- Nagyon örülök annak, hogy a munkásosztály vezető szerepé és népünk egysége egyformán kifejezésre jut hazánk közélete­ién, — Angliában 1926 óta nem volt olyan' nagy munkásmeg­mozdulás mint ezen a május 1-én. Valamennyi naqy város­ban utcákra vonultak a szerve­zett munkások. A felvonulók kö­zül az angol rendőrség 10 em­bert letartóztatott és őket bí­róság elé állítják. * — Az Egyesült Államokban egyre jobban dagadó Water­gate legújabb fejleménye, hogy a biró a vád elejtését kérte Ellsberg és Russo ellen. Azért indítottak eljárást ellenük, mert ■ők adták át a sajtónak az em­lékezetes Indokina-dossziét. Eb­ből derült ki, hogy az indokínai háború megindítását az Egye­sült Államok provokálta. A megye vezetői a felvonulók élén Napfény, vSrágeső Világ proletárjai, egyesüljetek héttői Dunántúli napló XXX. évfolyam, 109. szám 1973. május 2., szerda Ara: 1,50 forint Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja %

Next

/
Oldalképek
Tartalom