Dunántúli Napló, 1973. április (30. évfolyam, 81-108. szám)

1973-04-03 / 83. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt XXX. árfolyam, 83, szám 1973. április 3., kedd Ara: 80 fillér Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Tiszteletadás a hősöknek Távirat Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága és Baranya megye Tanácsa hazánk felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából táviratban köszöntötte az Ukrán Kommunista Párt Lvov Területi Bizottságát, valamint az Ukrán Szocialista Köztársaság Lvov Területi Tanácsát. A TARTALOMBÓL japán „aranyláz“ (2. old.) Átadták a közlekedési parkot (5. old.) Font a toronyban (5. old.) Fiatalok és idősek kézfogása (5. old.) Idegeneknek belépni tilos! (6. old.) A hét vége sportja (8. old.) Harkányban Pécsett Hazánk felszabadulásának 28. évfordulója al­kalmából hétfőn a hála és a kegyelet virágait helyezték el a bolgár hősök emlékművénél Har­kányban. A néphadsereg díszegységének tisztel­gése, majd a bolgár és a magyar nemzeti him­nusz után a gyászinduló hangjai mellett kezdő­dött meg a koszorúzás. Az Elnöki Tanács nevében dr. Trautmann Re­zső és Úszta Gyula altábornagy, az Elnöki Ta­nács tagjai, a Minisztertanács képviseletében Bondor Józsel építési és városfejlesztési minisz­ter és Hollai Imre külügyminiszter-helyettes ko- , szorúzták meg az emlékművet. A Bolgár Népköztársaság részéről Sztoio Sztánoev, a Bolgár Népköztársasáq nagykövete és Tador Dacsev vezérőrnagy, a bolgár nagy- követség katonai és légügyi attaséja, a Buda­pesten akkreditált diplomáciai missziók képvise­letében dr. Ziga Vodusek, a Juaoszláv Szocia­lista Szövetségi Köztársaság nagykövete, Pák Gjong Szűri, a Koreai Népi Demokratikus Köz­társaság nagykövete, Sead Hadzovic ezredes, a juqoszláv nagvkövetséq katonai és légügvi atta­séja, valamint Li Szi lung őrnagy, a koreai nagy- követség katonai és légügyi attaséhelyettese ko­szorúztak. A Honvédelmi Minisztérium koszorú­ját Pacsek Józsel vezérőrnagy, miniszterhelyettes, Évin Sándor ezredes és Balogh Kálmán alezre­des helyezték el az emlékmű talapzatán. Az MSZMP részéről Bocz Józsel, a Megyei Pártbi­zottság titkára, dr. Vida Sándor, a siklósi járási pártbizottság első titkára, a Megyei Tanács ne­vében Horváth Lajos elnök és dr Török Zsig- mond, a Megyei Tanács siklósi járási Hivatalá­nak elnöke, a Hazafias Népfront nevében dr. Ádám Antal, a Hazafias Népfront meavei bizott­ságának elnöke és Szterqár János, a megyei bi­zottság titkára helyezték el a hála és a meg­emlékezés virágait. A jugoszláv hősök sírjánál a pécsi központi temetőben a néphadsereg diszegységének tisz­telgése, majd a jugoszláv és a magyar himnusz elhangzása után a gyászinduló hangjai köze­pette kezdődött meg a koszorúzás. Az Elnöki Tanács nevében dr. Trautmann Re­zső és Úszta Gyula altábornagy, az Elnöki Ta­nács tagjai, a Minisztertanács képviseletében Bondor Józsel építési és városfejlesztési minisz­ter és Hollai Imre külügyminiszter-helyettes he­lyezett koszorút a sírokra. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviseletében dr. Ziga Vodusek budapesti nagykövet és Sead Hadzovic ezredes, a jugoszláv nagykövetség katonai és légügyi attaséja,'a budapesti diplomáciái testű let nevében Sztoio Sztánoev, a Bolgár Népköz- társaság budapesti nagykövete, Pák Gjong Szun, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság buda­pesti nagyköveté, Todor Dacsev vezérőrnagy, a bolgár nagykövetség katonai és légügyi attasé­ja és U Szi Zung őrnagy, a koreai nagykövetség katonai és légügyi attaséhelyettese koszorúzott. A Honvédelmi Minisztérium koszorúját Pacsek József vezérőrnagy, miniszterhelyettes, Évin Sán­dor ezredes és Balogh Kálmán alezredes he­lyezte el. Az MSZMP részéről Bocz József, a Megyei Pártbizottsáq titkára és Szentiránvi József, a Pé­csi városi Pártbizottság titkára, Pécs Város Ta­nácsa részéről Wieder Béla elnök és Laki István­ná dr., a Városi Tanács II. kerületi Hivatalának elnöke helyezte el a kegyelet viráaait. A Haza­fias Népfront kéoviseletében dr. Pilaszanovich Imre, a Hazafias Népfront városi bizottságának elnöke és dr. Gyöngyösi Jánosné, a városi bi­zottság titkára koszorúzott. Az ünnepség a díszőrség tisztelgésével és az Internacionálé hangjaival ért véget. Hazánk a szocialista világközösség megbecsült tagja Ünnepség felszabadulásunk 28. évfordulója alkalmából A Mecseki Ércbányászati Vál­lalat MSZMP Bizottsága tegnap Pécsett, a MÉV-központ műsza­ki klubjában ünnepséget rende­zett hazánk felszabadulása 28. évfordulója alkalmából, A feldíszített teremben jelen­lévő vállalati dolgozókat Rácz Gyula, a vállalat szakszervezeti bizottságának titkára üdvözölte, köszöntötte az ünnepségen résztvevő Bocz Józsefet, a Me­gyei Pártbizottság titkárát, Hor­váth Lajosi, a Megyei Tanács elnökét, Ambrus Jenőt, a Pécs városi pártbizottság első titká­rát, Wieder Bélát, Pécs város Tanácsának elnökét, Dmitri/ Ja- kovtevics Levcsenko elvtársat, a Szovjetunió magyarországi kül­kereskedelmi képviseletének ve­zetőjét, a párt-, állami és társa­dalmi szervek képviselőit, a vál­lalat szovjet vendégeit. Kiosztották az 1973. évi Állami- és Kcssuth-díjakat Uj Kiváló és Érdemes művészek Hétfőn délelőtt az Országház kupolacsarnokában hazánk fel- szabadulásának 28. évfordulója alkalmából ünnepélyesen kiosz­tották az 1973. évi Állami és Kossuth-díjakat, s művészeket tüntettek ki a Magyar Népköz- társaság Kiváló, illetve Érdemes művésze címmel. Az ünnepséq elnökségében foglalt helyet Fock Jenő, a Mi­nisztertanács elnöke, dr, Ajtai Miklós, a Minisztertanács elnök- helyettese, Aczél György, a Politi­kai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, llku Pál műve­lődésügyi miniszter, dr. Csaná­di György közlekedés- és posta­ügyi miniszter, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter, Keserű Jánosné, könnyűipari miniszter, dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter, dr. Szekér Gyula nehézipari mi­niszter, Erdey-Grúz Tibor, a Ma­gyar Tudományos Akadémia el­nöke, Gál László, a SZOT titká­ra és dr. Gál Tivadar,- a Minisz­tertanács titkárságának vezető­je. Az ünnepségen dr. Ajtai Mik­lós, a kormány elnökhelyettese, az Állami és Kossuth-díj Bizott­ság elnöke mondott beszédet. Dr. Ajtai Miklós ezután átad­ta az Állami és Kossuth-díjakat, valamint a művészeti kitünteté­seket. A Minisztertanácsnak a díjak odaítéléséről, illetve a művésze­ti címek adományozásáról szóló határozatát dr. Gál Tivadar, a Minisztertanács titkárságának vezetője ismertette. Az ünnepség után a kormány fogadást adott a kitüntetettek tiszteletére. (A kitüntetettek névsora a 3—4. oldalon.) A Misinán tegnap délután ünnepélyesen felavatták a tévétoronyban elkészült eszpresszót és kilátót, amely a IV. ötéves terv egyik „legmagasabb" és leglátványosabb alkotása a mecsekaljai városnak. Pécs új büszkeségét Wieder Béla tanácselnök adta át - méltató szavak kíséretében - a városi Idegenforgalmi Hivatal vezetőjének, Aszta’os Ferencnek üzemeltetésre, valamint az ideláto­gató vendégek használatára. Az eseményen jelen volt Bocz József, az MSZMP Baranya megyei Bi­zottságának titkára, Horváth La:os, Baranya megye Tanácsának elnöke, Szentirányi József, a Pécs városi Pártbizottsáq titkára, a Pécsett tartózkodó Komszomol-küldöttség, valamint a tanácsi, társa­dalmi szervek vezetői, beruházók, kivitelezők képviselői, az ipari, kereskedelmi vállalatok megbízottai és az idegenforgalmi szervek szakemberei. Az ünnepségen Kovács István, a MÉV pártbizottságának titka« ra mondott beszédet. Elöljáróban méltatta április 4., hazánk felszabadulása napjá­nak jelentőségét hazánk törté­nelmében. tisztelettel emléke­zett meg azokról a szovjet kato­nákról, akik fegyverrel kezük­ben űzték ki a fasisztákat or­szágunkból. A háború pusztítá­sai után, nehéz körülmények kö. zött bontakozott ki az új élet, melynek programját a kommu­nisták tárták az ország népe elé, A Szovjetunió segítségével sikerült aránylag rövid idő alatt, az ország gazdasági életét hely­reállítani, tervszerű gazdálkodós útián erősíteni, fejleszteni. Em­lékeztette a jelenlévőket arra, hogy ez a fejlődés nem volt tö­retlen. előrehaladásunkat gon­dok, problémák akadályozták, s az 1956-os ellenforradalom a munkáshatalom létét fenyegette. Az ellenforradalom leveréséhez, a hibák kijavításához a Szovjet­unió, a nemzetközi munkásmoz- qalom nyújtott seqítséqet. Az MSZMP vezetésével, történelmi tanulságokkal gazdagodva, si­került úrrá lenni a nehézsége­ken, következetesen előrehalad­ni a szocializmus építésének út­ján. Beszédében szólt arról, hogy ebben az esztendőben a szocia­lizmus építése szempontjából igen fontos negyedszázados év­fordulókról emlékeztünk meg. Huszonöt évvel ezelőtt írták alá a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársasá­gok Szövetsége barátsági, együttműködési és kölcsönös se­gélynyújtási szerződését. 1948. március 25-én hozták nyilvános­ságra a száznál több munkásl foglalkoztató üzemek államov- fásáról szóló határozatot, me’y alapvető lépés volt annak érdé. kében, hogy hazánkban felszá­(Folytatás az 5. oldalon) i 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom