Dunántúli Napló, 1973. április (30. évfolyam, 81-108. szám)

1973-04-01 / 81. szám

* t973. április i DUNÁNTÚLI NAPLÓ a nagyvilágban ti v Összeesküvést lepleztek le Guineában A conakryi rádió Dakarban lehallgatott adósa szerint állam- enes összeesküvést lepleztek le a Guineái Köztcirsaságban. Az >zeesküvők között van állítólag a kormány két rfámisztere, való­it a conakryi egyetem orvosi fakultásának déUónja. A rádió- tlemény szerint az összeesküvők az akciót áprilisban akarták jrehajtani és nemcsak Sékou Touré kormányát^ hanem a szom- •dos Sierra Leone-i rendszert is meg akarták dönteni. A zendülö- t portugál, belga, francia, angol, dél-afrikai fii rhodesiai korok nzelték. ♦ BERLIN: Az Interflug, a imát Demokiatikus Köztársa- g légiközlekedési vállalata rifis 3-án megnyitja rendsze- i repülőjáratát Berlin és Hel- iki között. Május 23-tól az In- ■flug ..TU-134” típusú repülő­det á Ilit forgalomba Berlin és. rlstérdam között. Április 4-tól Kubai Légiközlekedési Vátla­Havanna—Santa Maria— adrid—Berlin között bonyolít le ndszeres légiforgalmat. ♦ FRANKFURT: Szombaton te Majna-Frankfurtban rend- i egységek támadtak tüntetők- , akik a lakásüzérek tevékeny- ge miatt tiltakoztak. A több- res tömegre támadó rendőrök írva akciója a héten már a ásodik volt - szerdán gumi bó­kkal, könnygázgránátokkal irtek szét egy hasonló de- onstrációt Ez utóbbi összecsa- ás során több mint ötvenen íbesültek meg. KUVAITI Fiasszon El-Zajjat egyiptomi .külügyminiszter, aki pénteken estis érkezett Bagdad­ból Kuvaitbfo, szombaton meg­beszéléseket\ folytatott a kuvaiti kormány tarjjorval. A tanácsko­záson az irtakl—kuvaiti határvi­táról volt sifó. ■A BECS: }A budapesti látoga­tásáról pénteken este Bécsbe visszaérkezett dr. Bruno Kreisky kancellár, (aki az Osztrák Szo­cialista Piprt elnöke, szombaton délután b bajor határ menti Schärding K>e utozott. A kancel­lár elnököt ugyanis azon a re­gionális tarócskozóson, amelyet vasárnap rendeznek nyugatné­met, olaszt svájci és osztrák részvétellel, j + KAIRO): Szombaton Kairó­ban tanácskíozásra ült össze az Arab Liga tagállama, hogy megvitassa ej közel-keleti térség időszerű prolWtímáit. A konfe­rencia napirendjén szerepel annak o washing'íoni döntés­nek megvitatása, x amelynek alapján Izrael újabb '<48 Phan­tom és Skyhawk típusiü vadász­bombázót kap az Égésűit Ál­lamoktól. ♦ NEW YORK: A rákájs meg­betegedések ellen küzdő ame­rikai társaság nyiivánc>sságra hozott adatai szerint az Egyesült Államokban tavaly 300 000 em­ber halt meg rákban. Ezék kö­zül 70 000 tüdőrákban szenve­dett. A tüdőrákosok 80 százaié kánál g dohányzás idézte elő a heriegseyt—x. HAT GYERMEK HARMINC HÓNAP ALATT Az ikerszülés nem újdonság. Az olyan sorozatos ikerszülcs azonban, mint amilyet a Sweff- ! ham i Helen Book produkált, j valóban ritkaságszámba megy. A 28 éves szupermama két és fél év leforgása alatt három i ikerpárt (két kisfiút és négy kis­lányt) szült KS/D NAPLÓ. TELEFOTO Alekszej Koszigin miniszterelnök a Kremlben fogadta G. Kernst, az amerikai Export-Import Bank elnökét. Képünk a megbeszélésen készült (jobbról balra): Koszigin, Kerns, Smesnyikov, a Szovjet Nemzeti Bank vezérigazgatója, a tolmács és A, Dubs, amerikai ügyvivő. ♦ TEL AVIV: lichak Robin j Izrael volt washingtoni nagykö­vete pénteken egy Tel Aviv-i gyűlésen kijelentette, hogy az amerikai kormány eddiq még minden alkalommal eleget tett \ Izrael legyvervásárlási kérelmei- j nek, s hangoztatta, hogy ez a helyzet a Nixon-kormányzat mandátumának lejártáig nem j is fog változni, FURCSA BOSSZÚ Egy norvég kamionos cemerrt- szállitás közben észrevette, hogy háza előtt a késő esti órákban felesége szeretőjének gépkocsi­ja áll. A kocsi utasterét, motor­házát és csomagtartóját színül­tig megtöltötte cementtel, majd folytatta útját. ♦ A BUENOS AIRES: Argentí­nában pénteken este nyilvános­ságra húiták a március 11-i általános választások végered­ményét, s eszerint Elector Cam- pora, a peronista mozgalom jelöltje a szavazatok 49,56 szá­zalékát szerezte meg. A szava­zatszámláló bizottság közlése után az argentin katonai kor­mány hivatalos nyilatkozatot adott ki, melyben elismeri Cam- pora győzelmét, akit május 25- én iktatnak be hivatalába KS/D. NAPLÓ, TELE FOTO Hot teljes hónapot akar 25 mé­ter magasban, lengő kötélen el­tölteni a képen látható Henry nevű francia kötéltáncos. A 120 méter hosszú, 10 mm átmérőjű kötelet Saint-Etienne-ben egy sarkolóhely fölött feszítet­ték ki. A vállalkozó szellemű artista éjszakáit az egyensúlyo­zó boton fekve, alvással kívánja eltölteni. ♦ QUITO: Ecuador fővárosá­ban, Quitában véget ért az Egyesült Nemzetek latin-ameri­kai gazdasági bizottságának (ECLA) március 23-án kezdődött 15. ülésszaka. Nyolcnapos vita után az ECLA határozatot ho­zott, amely a Latin-Amerika, va­lamint a világ többi országa kö­zötti kapcsolótok újraalokitasát, valamint a latin-amerikai álla­moknak a nemzetközi tárgyalá­sokon történő nagyobb arányú részvételét ajánlja. ÖREG OROSZLÁN NEM VEN OROSZUN A kaliforniai vodrezervotum állatbarátai sajnálatból meg­vették a húsz éves reumás Fra­zier nevű oroszlánt, amely már nem tudta előadni cirkuszi szó- mait, s ezért el akarták pusztí­tani. A roskatag oroszlánt 12 ffjú erotzfónhölgy gondjaira bíz­ták. Ezek a Fiatalabb hímeket eddig mindig elüldözték de Fro •ziert nagyon megkedvelték. Az „öreg" egy idő múlva eltávozott az élők sorából, tizenkét utodot hagyván maga után. KS/D. NAPLÓ. TELEFOTO A Párizs melletti Boulogne-BHIancourtban a Renoult-autógyár munkásai béremelést és a munkakörülmények megjavítását követelő sztrájkba léptek. Képünk: tüntető munkások a gyúr udvaron. ♦ BERN: Április 1-tól 20 szá­zalékkal csökkennek a Svájc és a Közös Piac tagállamai közötti kereskedelemben az iparcik­kekre kivetett vámok. Ezzel élet­belép a Svájc és a Közös Piac között 1972-ben létrejött sza­badkereskedelmi megállapo­dás első szakasza. Svájc arra számit, hogy 1973-ban 90 mil­lió svájci frankkal csökken a ; behozatali vámokból származó j bevétele. ♦ MOSZKVA: A KGST mező­gazdasági állandó bizottsága i Moszkvában befejezte 36. ülé­sét, amelynek munkájában Bul- \ gária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, I Mongólia, a Német Demokra­tikus Köztársas n. Románia és a Szovjetunió küldöttsége vett l részt. A BEIRUT: A Palesztinái Népi : Felszabadítást Front Beirutban kiadott közleményében magára vállalta a1 felelősséget a pén­teken Jeruzsálemben és Hada- rában végrehajtott bomba- j merényletekért. A NYOMOK A MOZIBA VEZETNEK Nemrég a milánói rendőrség több tucatnyi, polgári ruhás nyo­mozója sorra járta a városi film­színházakat, ahol az egyik, Olaszorsrágbon nagy port fel­vert amerikai gengszterfilmet mutatták be. A rend őreinek a moziban tett látogatását egyál­talán nem az idézte elő, mintha szenvedélyesen szeretnék a de- tektivmüfajt, csupán egy külön­leges furfanggal kigondolt rend­őri műveletet hajtottak végre. A moziknak ugyanis, amelyekben ezt a filmet vetítették, ez alka­lommal a sajátos egérfogó sze­repét szánták. Jó néhány veszé­lyes bűnözőt füleltek le. Utána többen beismerték, hogy „o leg- úiabb munkamódszereket akar­ták tanulmányozni". ♦ LAHORE: Bhutto pakisztá- j ni elnök péntek este utasítást [ adott azoknak a személyeknek j azonnali szabadonbocsátására, \ akiket Rawalpindiben egy tö- ! meggyülésen kirobbant fegyve- i rés összetűzés kapcsán tartóz­tattak le. Elnöki utasításra visz- szavonták az e személyek el­len emelt vádakat is, A NASHVILLE: James Earl Ray, Martin Luther Kinq gyil­kosa, ügyének újratárgyalását kérte, azt állítva, ügyvédei vet­ték rá, hogy ismerje be bűnös­ségét. A 99 évre ítélt Ray ké­relmét pénteken elutasították. A LONDON. Robbanás tör­tént szombaton egy londoni postahivatalban. A vizsgálatot megindították es valószínűnek látszik, hogy a robbanást egy levélbomba okozta. Az épüle tét kiürítették, hogy a rendőr­ség átvizsgálhassa a csomago­kat. A pokolgép szerencsére senkit sem sebesitett meg. A SANTIAGO: A Chilei Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának plénuma folytatta a Központi Bizottsáq beszámoló vitáját, melynek központi témá- jo oz ország előtt álló ppliti- kai és gazdasági felodatok megoldása. I Május elseien: Kínai összekötő irodát nyitnak Washingtonban Peking Huang Csen és Han Hszu ; személyében Kína két tapasz- j tolt, egymást kölcsönösen ki- í egészítő diplomatát állított a washingtoni összekötő iroda j élére, amely pekingi megfigye- i lök szerint nevétől eltekintve j minden tekintetben egy nagy- ! követség funkcióit fogja ellátni I az amerikai fővárősban, akár- j csak az amerikai összekötő iro- j da Pekingben. Huang Csen, aki 1964-től, a j Kína és Franciaország közötti diplomáciai kapcsolatok felvé­telétől kezdve (bár a „kulturális forradalom” idején őt is haza­hívták) Kína párizsi nagykövete j volt, egyike a Kínai Népköztár­saság legrutinosabb és légié- i kintélyesebb diplomatáinak, A népi felszabadító hadse- i reg egykori tábornoka a felsza- I badulástól kezdve vezető diplo- j máciaí posztokot töltött be, | nagykövet volt Magyarországon és Indonéziában, számos fontos delegációban vett részt és 1960- ban a külügyminiszter helyette­sévé nevezték ki. Huong Csen tagja volt a kínai vezetők ama szűk csoportjának, amely Kissin­ger első p'ekingi látogatását és Nixon elnök meghívását előké­szítette. A nagyköveti szintű kínai'" amerikai érintkezés is rajta ke­resztül bonyolódott a francia fővárosban. Han Hszu eddig a külügymi­nisztérium protokoll osztályának vezetőjeként a külföldi diploma­ták első számú pekingi ismerőse volt, kitűnően beszél angolul. Az első amerikai csoport kü­lönben a jövő héten érkezik Pe- kingbe, hogy előkészítse az ösz- szekötö iroda május elsejei megnyitását. A kínai előkész'tó csoport indulását szintén egy­két héten belül várják. HetIVILÁGHIRADÓ HÉTFŐ; Szádot átalakította ot egyiptomi kormányt, maga vette át a kormányfői tisztet is Nimeri szudáni elnök tárgyalásai Londonban KEDD: Megalakult az új chilei kormány Medici olasz külügyminiszter Jeruzsálemben Goldo Meirrel tárgyalt SZERDA: Nixon amerikai látogatásra hívta meg Tanaka japán miniszterelnököt Lemondott a francia kormány Kreisky osztrák kancellár Budapesten CSÜTÖRTÖK; Nyilvánosságra hozták, hogy Brezsnyev moszkvai látogatásra hívta meg Tanaka japán miniszterelnököt PÉNTEK: La Celle-Saint-CIoud-ban újabb eredménytelen tárgyalás a két dél-vietnami kormány képviselői között Párizsban a Renault-Művekben sztrájk robbant Iri SZOMBAT: Thieu saigoni elnök az Egyesült Államokba utazott Echeverria mexikói elnök Kanadában tárgyal Utazások, meghívások La Celle-Saint Cloud kastélya | Párizstól nyugatra, a Saint- j Cloüd-i erdőben nem tartozik : o háromcsillagos idegenforgal­mi látványosságok közé. Törté­nelmi nevezetessége is csak az utóbbi negyedszázadban alakul, amikor hol a NATO-nagyságok ott-tartózkodása miatt,, hol egyes nemzetközi tárgyalások színhe­lyeként tűnt fel a kastély neve a krónikákban. Most a francia kormány itt ad otthont a két dél-vietnami fél tárgyalásainak, amelyek — s ez nem meglepő! — egyelőre eredménytelenek. A saigoni rezsim küldöttsége a magáét hajtogatja „az északi csapatok kivonásáról". Az ideig­lenes forradalmi kormány kép­viselője hiába emlékeztet újra meg újra arra, hogy a párizsi békemegállapodás értelmében itt Dél-Vietnam politikai jövőjé­ről kellene tárgyalniok. Saigon pillanatnyi vezetői láthatólog időt akarnak nyerni, — aki időt nyer, életet nyer.., Franciaországban ismét je­lentkezik a szociális nyugtalan­ság, a március elején lezajlott választások előtt a bérharc a politikai küzdelemnek adta át a teret, most visszaigényli a tere­pet o szakszervezeti mozgalom. Az első sztrájk a Renault Mű­vekben robbant ki. A Renault a I francia dolgozóknak mindenkor utat mutat, követésre méltó példát szolgáltat. A betanított munkások bérének, munkakö­rülményeinek javítása a sztrájk célja, — következtetni lehet eb­ből, hogy o francia bérharcnak ez lesz a központi témája. E munkások között sok az úgyne­vezett vendégmunkás, sok a szt- nesbőrű is. A francia szakszer­vezetek egész Nyugat-Európára szóló példának szánják a mos­tani akciót: oz afrikai, arab. portugál, spanyol, délolasz, ju- ] goszláv, görög, török vendég­munkásokat keményebben sújt- j jo o kizsákmányolás. A Renault j falai közt most o proletár nem- j zetköziség jegyében indult meg a hőre. Kormányátalakítás volt a hé­ten Egyiptomban és o déli fél­teke másik végében, Chilében is. Szádot döntése talált no- gyobb visszhangra a világsajtó­ban: az egyiptomi elnök egy­ben átvette a miniszterelnöki teendőket is. Nyilatkozatában az érők összpontosításától be­szélt, amit egyesek úgy értékel­tek, hogy talán Izrael elleni felkészülés diktálja ezt az új irányzatot. A chilei új kormány összeté­tele szintén jelzéssel szolgálhat a helyzet alakulására. Dr. Al- lende elnök már nem tart igényt o három tábornok mi­niszteri szolgálatára, amire pe­dig nagyon is szükség volt a múlt év őszének viharos napjai­ban. A reakció heves támadá­sai, a sorozatos tüntetések, a fegyveres merényletek láttán be kellett vonni a kabinetbe pél­dául Prots tábornokot, o vezér­kar főnökét, (ö kapta a bel­ügyminiszteri tárcát, s ezzel együtt a köztársasági elnök he­lyettesítésének jogát is!) Most o tábornokok kivonulnak a kor­mányból, ami egyrészt a chilei népi egység kormány helyzeté­nek megszilárdulására vall, másrészt azt bizonyítja, hogy o hadsereg valóban teljesen lo­jális, azaz fegyelmezetten en­gedelmeskedik a polgári ha­talomnak. A hét még egy jellemzője: sok szó esett készülő utazások tói, meghívásokról. Leonyid Brezsnyev, az SZKP főtitkára le­velet intézett Tanaka japán mi­niszterelnökhöz és meghívto moszkvai látogatásra, de még a levél tartalmának nyilvánosság­ra hozatala előtt közölték To­kióban, hogy Tanakót Nixon el­nök is meghívta. Bonnban pe­dig kormánykörökben tudni vé­lik, hogy május közepén sor ke­rül Brezsnyev NSZK-beli láto­gatására is. Utoljára, de nem utolsó sor­ban számunkra jelentős ese­mény volt dr. Bruno Kreisky, osztrák kancellár magyarorszá­gi látogatása. A szívélyes lég­körben lezajlott tárgyalások utón a közös közlemény is meg­erősíti hazánk és Ausztria to­vábbi együttműködésére vonot kozó elképzeléseit. A közös köz­lemény ezt Így fejezi ki: „a tár­gyalások befejeztével a két kor­mányfő megerősítette azt a szándékát, hogy a Magyar Nép­köztársaság és az Osztrák Köz- - társaság jószomszédi kapcsoló tait a különböző társadalmi rendszerű államok békés egy­más mellett élésének elve alap-" jón tovább fejlesztik". \ I P t > í >

Next

/
Oldalképek
Tartalom