Dunántúli Napló, 1973. április (30. évfolyam, 81-108. szám)

1973-04-01 / 81. szám

/ { y Világ proletárjai, egyesüljetek' napio XXX évfolyan 1973. április 1 I A rn, 81. szám vasárnap rá-;; 1 forint Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának «apja Jövedelmek Ö t évvel ezelőtt, amikor egy szakértőkből álló munkabi­zottság hozzáfogott az élet­színvonal távlati tervezésének munkájához, egy sor olyan alap­tételből indultak ki, amelyek egyikét-másikát időközben mó­dosítani kellett. Az egyik kiin­dulópont az volt, hogy az élet- színvonal növeléséhez elsősor­ban az szükséges, hogy a lakos­ság fogyasztása — tehát a reál- jövedelmek is — minél gyorsab­ban növekedjenek. A másik alaptétel, hogy elsősorban a pénzjövedelmek - és ezen be­lül is a munkából származó jö­vedelmek — növekedjenek. Egy­részt, mert az emberek jobban értékelik a közvetlen pénzjöve­delmet, mint a különböző társa­dalmi juttatásokat, másrészt, mert a munkajövedelmek jelen­tik az aktiv anyagi ösztönzés eszközét is. Az időközben elvégzett vizs­gálatok, számítások viszont egy­értelműen bizonyították, hogy a jövedelmeknek azt a részét, amely a társadalmi juttatásoir- ból áll, sokkal komolyabban »eil kezelni, még ha igaz lenne is a korábbi feltételezés, hogy tudni­illik a lakosság előnybe részesíti a közvetlen pénzjövedelmeket. Nemcsak azért, mert a közvetett, vagy közvetlen társadalmi jutta tások esetleges visszafejlesztése, vagy „beépítése" a pénzjöve­delmekbe társadalmi feszültsé­gekhez is vezethet, hanem azért is, mert a családi jövedelmek kiegyenlítése - amely az élet- szinvonalpolitika egyik alapté­tele - nagymértékben ezen mú­lik. Gyakran hallható kérdés: a családi jövedelmek nivellálásu vajon nem ellentétes követel- mény-e a differenciált anyagi ösztönzéssel? Nyugodtan kije­lenthető; A családi jövedelmek kiegyenlítésére való törekvés nem ellentétes a differenciált anyagi ösztönzés elveivel, sőt; éppen annak erősítését szolgál­ja­A különböző célú társadalmi juttatások közül az egyik leg­nagyobb feladat a gyermekek eltartásának fokozott támogatá­sa, amit szociálpolitikai és né­pesedéspolitikai céljaink egy­aránt sürgetnek. Az elvi cél; a gyermeknevelés növekvő költsé­geihez arányosan növekvő mér­tékben járuljon hozzá a társa­dalom. A jelenlegi - és a ter­vezett - gazdasági növekedés, a számítások szerint erre reális lehetőséget nyújt A családi pót­lék összegét az elmúlt években többizben is emelték, az anya­sági segély viszonylag új forma a társadalmi juttatások hosszú sorában és évről évre szaporod­nak a gyermekintézmények is. A társadalom tehát lehetőségei­hez mérten részt vállal a gyer­meknevelés költségeiből. És a jövőben várhatóan egyre nö­vekvő mértékben. Dr. Gadó Ottónak, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettesének néhány hónappal ezelőtti nyilatkozatá­ból ugyanis tudjuk, hogy az életszínvonal távlati tervezésével foglalkozó bizottság fontosnak tartja a családi pótlék, a gyer­mekgondozási segély és az eh­hez hasonló juttatások nagymér­tékű - a keresetek általános nö­vekedési ütemét is meghaladó - emelését Emellett persze nem lehel le­mondani a személvi jövedelmek differenciálásáról és nem sza­bad csökkenteni annak ösztönző hatását sem. A két alapvető *élt — a személyi jövedelmek diffe-en-:álását és a családi jö- vedc'm'k nlvcllálását - össze­kapcsolva érhetjük csak el az életszínvonal tervezett emelke­dését V. Cs. Díszünnepség április 2-án, 1 ~7 órakor a MEV-központ műszaki klubjában Április 4-re készül Baranya Koszorúzás április 2-án és 4-én Péter jiános JapánEfa látogat i Immár hagyományos, hogy felszabadulásunk évfordulóján a harkányi bolgár hősi emlék­műnél, valamint Pécsett o ju­goszláv hősök sírjánál koszo- rúzási ünnepséget rendeznek. A tisztelgésre április 2-án kerül sor, délelőtt Harkányban, dél­után Pécsett helyezik el a ke­gyelet virágait az Elnöki Ta­nács, a kormány, a diplomá­ciai testületek, a megyei, városi párt, állami vezetés és a HNF képviselői. Hazánk felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából vá­rosi ünnepséget rendeznek Pé­csett, április 2-án, 17 órai kez­dettel a Mecseki Ércbányászati Vállalat műszaki klubjában. Beszédet mond; Kovács István, a vállalat pártbizottságának titkára. E napon 15 órai kez­dettel a Pécsi Tanárképző Fő­iskola és a Pécsi Orvostudomá­nyi Egyetemen együttes ünnep­séget rendez a POTE aulájá­ban. Szintén hétfőn — április 2-án — nyitják meg a tévé­eszpresszó kilátóját a pécsi Péter János, a M(agyar Nép- köztársaság küfiigyiwiinisztere a japán kormány megihivosára a ■ közeli napokban Hv'fjtí.ios áto­Misina-tetőn. A Parlamentben j A felszabadulás tiszteletére I gatást tesz Japánban* Ezt köve- pedig Állami- és Kossuth-díjak , rendezett ünnepséq alkalmából ... ,, , . Lt. átadására kerül sor, a Fészek- j Baranya megye községeiben, loen 0 Mongol . f > ■ bitarsasag klubban pedig művészeti díjakat j falvaiban koszorút helyeznek el ! kormányának, meghívására Ulan nyújtanak át. j a szovjet hősök emlékművénél. J Botorba látogat. Április 3-án adják át Pécsett ___________________ '_____________________ a kormánykitüntetéseket, a ki- | váló dolgozó jelvényeket, a Pé­csi AFÉSZ-nek pedig az MSZBT oklevelet. Április 4-én — szerdán — 10 órakor Pécsett, a központi temetőben a szovjet hősök em­lékművénél helyezik el az emlé­kezés virágait Baranya megye és Pécs város párt, állami, tár­sadalmi és tömegszerveinek ve. zetői, az üzemek, gyárak, intéz­mények, iskolák képviselői. A KISZ-tagok ünnepélyes fo­gadalomtételét szintén április 4-én rendezik, többek között Szentlőrincen, Sellyén, Siklóson, Bolyban az Ifjú Gárda század tesz ünnepélyes esküt. Pécsett a forradalmi ifjúsági napok záróeseményeként megnyílik a 8. országos középiskolai fotó- kiállítás és a díjakat átadják. A TARTALOMBOl Sztrájk a Renault Müvekben C2 old.) Életutak (3. old.) A zalátai dosszié új fejezete (3. old.) Három jelölt a startnál (4. old.) Gyalogolni jó... (6. old.) Az indiánok pusztulása (8. old.) A PMSC úi edzőjének nyilatkozata (14. old.) Elhárultak az akadályaik Megkezdték a pécsi kenyérgyár építését A trélerek az utolsó köbméter földet is elsimított , s néhány napja megkezdődött az új pécsi kenyérgyár épjííóse, A Baranya megyei Állami Épitöipari Vállalat kubikosai yViásták a szociális épület alapjait, s már a betonozási munkákffolynak. Úgy látszik, elhárult az utolsó akadály is a kenyérgyár [oeruházása elől. Az építkezés kezdetét számos tényező akadályozta. A Győri Tervező Vállalat 1971 decem­berére szállította a részletes ki­viteli terveket, de közbejött az építőanyagok árváltozása. Ennek következtében a vállalat nehéz Új létesítményekkel gazdagodtunk az elmúlt hónapban Megvalósult 15 miliő forinttért a Szövetkezeti Szállítási Vállalat új telephelye — OTP-lakótelep Mohácson — Egészségház Bicsérden Az elmúlt hónap során szá­mos kisebb-nagyobb új létesít­ménnyel gazdagodott megyénk és Pécs. 15 millió forintos beruházás­sal a Szövetkezeti Szállítási Vál­lalat új telephelyet létesített Pécsett, a Megyeri úton. A te­lephelyen egy 1000 négyzetmé­teres épülettömböt alakítottak ki, amelyben egyszerre nyolc tehergépkocsi javítására alkal­mas javítócsarnok és több mű­hely kapott helyet. A MÁV pé­csi igazgatóságának beruházá­sában épült fel Dombóváron az ország egyik legkorszerűbb vasutas szociális létesítménye, a 150 személyes munkásszálló. A 13 millió forintos beruházással felépített munkásszállóba az el­múlt napokban költöztek be az első lakóké Dombóváron készült el a MÁV pécsi igazgatóságá­nak 3,5 millió forintos beruhá­zási költséggel létesített 700 négyzetméter alopterületű sze­relőcsarnoka is. A Komlói Car­bon Könnyűipari Vállalat Ge- resdlakon hozott létre üzemet. Pécsett a Dél-dunántúli Víz­ügyi- és Közműépítő Vállalat befejezte a kertvárosi 1000 köb­méteres víztározó építését es ugyancsak befejeződtek a mun­kálatok a déli szennyvíz-főgyűj­tő úgynevezett négyes szaka­szán. Sok mohácsi család régi vá­gya teljesült az elmúlt hónap­ban, a Mohácsi Építőipari Szö­vetkezet átadta a Temető utcai 42 lakásos lakótelepet. Az OTP 12 millió forintos beruházásá­ban épített lakótelep rekordidő — egy év alatt — készült el. A kétszintes társasházakba az el­ső lakók már beköltöztek. Szi­getváron a Radován téri és a Gagarin lakótelepen is jól ha­lad az építkezés. A helyi építő­ipari szövetkezet az elmúlt hó­nap végére az első hat laká­sos épületet „tető alá hozta”, négy épületnek pedig a főfalai készültek el. A Siklósi Építőipa­ri Szövetkezet a község 72 la­kásos OTP lakótömbje első épületének falait felhúzta. A Mohácsi-szigeti Sároson 321 ezer forintos költséggel bő­vítették az elektromos hálóza­tot, — 21 sáros! család jutott villanyhoz, Nagynyárádon a vasútállomáshoz vezető utat újí­tották fel. Pécsett megnyitották a Baranya megyei Idegenfor­galmi Hivatal újjáalakított iro­dahelyiségét. A Mecseknádasdi Takarékszövetkezet fióküzletet hozott létre Pécsváradon. Sza­lántán az Üjpetrei Takarékszö­vetkezet kirendeltségének tető- szerkezete készült el. Hirden korszerű óvodát avat­tak. A 2,5 millió forintos beru­házással felépített 400 négyzet- méter alapterületű óvoda 50 kisgyermeknek ad második ott­hont. Bicsérden 630 ezer forin­tos költséggel egészségház és védőnői lakás épült. Pécsett két klubavató volt: a Vak Bottyán utcában a Bara­nya megyei Vendéglátó Válla­lat létesített klubot, a Tanár­képző Főiskolán az új pince­klubnak örülhettek a fiatalok. helyzetbe került: tízmillió forint hiányzol a beruházáshoz. Ezt követőt/n a győriek vállalták, hogy r, . -»zik a gyárat, s egy- szerűh'- .jeldósokat keresve lefarag1 tak o költségekből, A módosított tervekben a leg­lényegesebb változást a liszt­silók jelentik. Az T'lGEP által gyártott acélszerkezetű siló' ol­csóbbak ű betöri,löki • 1'' s n^rgy előnyük, hogy jóval előbb .V építhetők. A kiviteli tervek mó­dosításával a tervező ötmillió forinttal tette olcsóbbá az új kenyérgyárat. A Pólya utcában — Pécs új ipari negyedében — felépülő gyár 87 millió forintba kerül. A Pécsi Sütőipari Vállalat elő­szerződést kötött a kivitelezővel, s így 1,8 millió forint értékű munkát végeztek eddig oz épí­tők a négy és fél holdas gyár­telepen. A költségvetésből har­mincmillió forintot emészt fel az építési és szerelési költség, az üzem gépi berendezései pedig negyvenhárommillió forintba ke­rülnek. Ezek utón — a tervek és a makett alapján — jelenítsük meg az új kenyérgyárat. A te­repadottságokat kihasználva, az épületeket eltolva, teraszosan építik meg; az úttal párhuza­mosan húzódnak majd észak— déli irányban. Az utcafronton építik fel a szociális létesít­ményt, melybe az irodák, a ebédlő, illetve a kazánház kaf helyet. Az építők most végzik c kazánház zsaluzási munkálatait Az irodaépület mögött húzzál fel a földszintes üzemépületet mely több mint száz méter hosz. szúságú lesz. Mindkét épüle UNIVAZ szerkezetekből épül: c panelokat a Dunaújvárosi Ház, gyárból szállítják majd a hely­színre. A üzem gépi berenr'szései automatikus vezérlésűéi« tesznek A technológiai vonal _-'so sz<?" kasjo magyar - t.nányu ge- p,-.,«,.. . jp. A hsrtelőkészítö­gépeket az ÉLGcP szállítja a pécsi üzembe. A beépítendő há­rom gáztüzelésű kemencét órán­ként ezer kilogramm kenyér hagyja el. A gyár két műszak­ban dolgozik majd, s így na­ponta 48 tonna kenyeret ad Pécsnek. Ez a mennyiség ele­gendőnek látszik, mert az utób­bi években nem növekszik a ke­nyérfogyasztás a városban. Ugyanakkor évről évre nyolc százalékkal igényel több finom­pékárut a lakosság. Éppen ezért elkerülhetetlennek látszik egy új süteményüzem építése is. A ter­vekben már most szerepel a gyártelepen megépítendő finom­pékáru üzem is. üzembehelye- zése 1980-ban várható. Végül még két számadat. Az új pécsi kenyérgyárban közel hatvan százalékkal nő az egy főre eső termelékenység, üzem­be lépése 1975 második felé­ben várható. S. Gy, Drávaszabotcson a magyar—jugoszláv kooperációban épülő Dráva híd munkálataival párhuzamo­san mindkét oldalon készülnek az impozánsnak ígérkező vámházak is. Fotó; Erb János II TÜZÉP 130 ezer dolláros üzletkötése 130 ezer dolláros áruszállítá­si szerződést kötött a minap, Kabócs Béla, a Baranya-Tolna megyei TÜZÉP igazgatója az eszéki Slavonik Kommersz Kül­kereskedelmi Vállalat megbí- zottaival. A TÜZÉP 600 ezer da­rab fehér és 200 ezer darab fe­hér alapú színes csempét ren­delt meg a jugoszláv üzletfél­től. A hiánycikknek számító, igen keresett építőanyag szál­lítását április közepén kezdi meg az eszéki vállalat. Tárgyalások folynak bejárati tölgyfaajtók és belső lakásajtók importjáról is. A TÜZÉP a hazai ipar részéről nem gyártott épí­tőanyagok pótlására további 170—180 ezer dollár értékű ju­goszláv import lebonyolítását tervezi. I f t

Next

/
Oldalképek
Tartalom