Dunántúli Napló, 1973. február (30. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

2 DUNÄNTOtJ NAPLÓ 1973. februAr 1, Folytatódtak a politikai tárgyalások Vietnamban A KATONAI VEGYESBIZOTTSAG ÜLÉSÉ Saigon: A Kanada, Magyarország, In­donézia és Lengyelország kép- i viselőiből álló vietnami elleh- őrző és felügyelő bizottság négy küldöttség-vezetőjének po­litikai helyettesei szerdán dél­után tartották meg első együt­tes ülésüket a VDK, a DIFK, az Egyesült Államok és a saigoni rezsim képviselőiből álló négy­oldalú katonai vegyesbizottság helyettes küldöttség-vezetőivel. A vietnami békemegallapo- dásban előírt két testület első együttes ülésén Gauvin kanadai küldöttségvezető elnökölt Az ülésnek két fő célja volt; Felkérték o tűzszüneti meg­állapodásnak a négyoldalú ka­tonai vegyesbizottságban kép­viselt aláíróit, hogy tartsák tisz­teletben a megállapodás ren­delkezéseit és szüntessék be a 1 megállapodás megszegését. AGNEW—THIEU Saigon; A hivatalos látogatáson ! Saigonban tartózkodó Spiro j Agnew amerikai alelnök szer- j dán második alkalommal talál- j AZ USA KOMOLYAN VESZI Washington ; Tran Van Lam, a saigoni re­zsim külügyminisztere kedden 45 perces megbeszélést tartott a washingtoni Fehér Házban Nixon amerikai elnökkel és Kis­singer amerikai nemzetbizton­sági főtanácsadóval. A megbeszéléssel egyidőben Zeigler szóvivő nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, hogy az Egyesült Államok „igen komo­lyan veszi" a múlt szombaton Párizsban aláírt vietnami béke­megállapodást, így azokat o Utakat-módokat kerestek a négyoldalú katonai vegyes- bizottság együttműködésének elnyerésére, hogy a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság csoportjai a kijelölt pontokon megkezdhessék működésüket. Az együttes ülést a saigoni légitámaszponton tartották. Gauvin reményét fejezte ki. hogy a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság „a lehelő leghamarabb” ténylegesen meg­kezdheti munkáját, de ennek kapcsán még hozzávetőleges időpontot sem volt hajlandó megjelölni. Csak annyit mon­dott: „szeretnék, ha a dolgok | valamivel gyorsabban menné- ! nek . . ." A nemzetközi ellenőrző és j felügyelő bizottság csütörtökön J reggel ügyrendi kérdésekkel j foglalkozó ülést, csütörtökön j délután pedig újabb plenáris j ülést tart. MEGBESZELES kozott Thieu elnökkel. A szer- j dai megbeszélésen részt vettek ! a saigoni rezsim nemzetbizton- j sági tanácsának tagjai is. Ag new várhatóan csütörtökön reg­gel utazik el Saigonból. A BEKEMEGALLAPODAST sajátos eljárásokat is, amelye­ket a megállapodás esetleges megszegése esetén követnek majd. „Számítunk ana, hogy a meg­állapodás aláírói lelkiismerete­sen betartják a rendelkezése­ket. számítunk orra, hpgy a megállapodást végrehajtják” hangsúlyozta Ziegler. Végül jelezte azt is, hogy a vietnami tűzszünet hatályba­lépése óta folyamatban van oz amerikai fegyveres erők ki- j I vonása Dél-Vietnamból. | területeket is bombáznak, ame- j lyeket eddig nem támadtak. Phnom Penh: Kambodzsában a népi felsza­badító erők szerdára virradó éjszaka 122 milliméteres raké­tákkal lőtték a kormánycsapa­tok egyik haditengerészeti tá­maszpontját, Phnom Penhtől 51 kilométerre. Tüzérségi támadást , intéztek a Mekong partján el- I terülő másik támaszpont, Peam Chor ellen is. Negyedik napja folyik a harc a fővárostól 160 kilométerre északra lévő Kom- pong Thom tartományi szék­hely körül. BIZALMAS TÁRGYALÁS LAOSZBAN Vientiane : A laoszi hazafias front párt­ja és az Amerika barát laoszi kormány képviselői szerdán megtartották első bizalmas tár­gyalásukat. A szerdai bizalmas találkozón a két fél delegáció­jának négy-négy tagja vett részt. LE DUC THO PÉK INGBEN Szerdán — Párizsból Hanoiba hazautazóban — Pekingbe ér- I kezett Le Due Tho, a Vietnami j Dolgozók Pártja PB. tagja és kísérete. A pekingi repülőtéren magas­rangú kínai párt- és állami ve­zetők és a diplomáciai testület több tagja - így a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság kínai nagykövete — üdvözölte a Demokratikus Vietnam képvise­lőit. KISSINGER HANOIBA LÁTOGAT A Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Ál­lamok megállapodott: február 10—13. között Hanoiba látogat dr. Henry Kissinger, az ameri­kai elnök nemzetbiztonsági fő­tanácsadója, hogy a két or­szág háború utáni kapcsolatai­CSOKKENT A SZOKVÁNYOS HARCI TEVEKENYSEG Saigon ; Dél Vietnamban továbbra sincs teljes fegyvernyugvás, de a tűzszünet negyedik napján mégis érezhetően alábbha­gyott a harci tevékenység. A hanoi rádió szerdai kom- j mentárjóban ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a saigoni csapatok Dél-Vietnam számos pontján szabotálták eddig a tűzszünetet. A legsúlyosabb összecsapásokat a fegyvermen­tes övezet közelében, továbbá a Központi Fennsíkon, Pleiku és Hűé térségében, Binh Dinh tar­tományban és a Saigontól 100 kilométerre lévő Tay Ninh város közelében próvokálták. Az amerikai légierő gépei, köztük a B—52-es légierődök közben folytatják a szomszédos Laosz bombázását. Amerikai ka­tonai források Vientianeban nem hajlandók nyilatkozni a bombatámadások méreteiről, megfigyelők azonban hangsú- i lyozzók, hogy a laoszi légihá­ború intenzitása erősen fokozó- I I dott a dél-vietnami békemeg­állapodás aláírása óla és az 1 I amerikaiak olyan felszabadított I ról és más, kölcsönös érdeklő­désre számot tartó kérdésekről tárgyaljon a VDK kormányá­val. HAIPHONG ÜNNEPEL. Haiphong észak-vietnami kikötőváros lakos­sága az amerikai agresszió feletti győzelem megünneplésére nagy­gyűlést tartott a színház előtti téren, amelyen részt rvettek a párt és a kormány vezető személyiségei is. Az arab kiilügy- és honvédelmi miniszterek tanácskozásának értéke Kairó : Sazli egyiptomi vezérkari fő­nök, oz Arab Liga katonai fő­titkárhelyettese komolynak és gyümölcsözőnek minősítette az arab külügy- és honvédelmi mi­niszterek kedden végétért kairói tanácskozását, de csak a jövő mutatja meg a védelmi tanács ülésén elfogadott titkos és nyil­vánosságra hozott határozatok valóságos értékét. A határoza­tokat ugyanis — köztük a védel­mi tanács által elfogadott kó zös katonai tervet - az arab kormányok elé terjesztik jóvá­hagyás végett, majd újra talál­koznak Oz arab vezérkari főnö­kök, hogy összegezzék a tag­államoktól beérkezett vélemé­nyeket és a felszabadítási terv végrehajtásával kapcsolatos kö­telezettségvállalásokat. A tanácskozás legjelentősebb fejlem 1nv» kétségkívül áz voh, hogy 'ordoiia beleegyezését adta a keleti front újjászervezé­séhez, s ennek eredményeként Ahmed Iszmail egyiptomi had­ügyminisztert az egyiptomi, Szí­riái és a jordániai front közös főparancsnokává nevezték ki. Állón izraeli miniszterelnök­helyettes és Dajan hadügy­miniszter nyilatkozatai arról ta­núskodnak, hogy Izraelt nyugta­lanítja a keleti front újjászer­vezésének és a gerillatevékeny- ség felújításának terve, lehető sége. A két politikus az izraeli stratégia módosításával fenye­gette meg Jordániát, amennyi­ben az valóban felzárkózik az A CHICAGO: A rendőrség kedden este egy chicagói la­kásban három összekötözött és tarkónlőtt néger holttestére buk­kant. A terrorista jellegű kivég­zés indokai egyelőre ismeretié­nek, az áldozatokai sem sike­rült még azonosítani. egyiptomi—szíriai fronthoz és engedélyezi a gerillacsoportok visszatérését. A különbéke út­ját egyengető Husszein király, mint emlékezetes, több ízben kijelentette, hogy országa nem visel többé háborút Izrael ellen. Kairói megfigyelők szerint nincs kizárva, hogy a jordániai ma­gatartás váratlan módosulása csupán taktikai jellegű, s in­kább egy esetleges politikai rendezés kilátásaival függ ősz- sze, mintsem a katonai meg­oldás gyakorlati támogatásá­val. 4 MEXIKÓVÁROS: Legkeve- j sebb 30 halálos és mintegy 200 \ sebesült áldozata van a kedd I délutáni mexikói földrengésnek, i A földrengést a Colima vulkán , kitörése okozta. Colima város mellett a láva sok házat elpusz­tított. VvA= II Varsói Szerződés honvédelmi miniszier: bizottságának ülése INDIAI SZÉNBÁNYÁK államosítása New York: Az F.NSZ Biztonsági Tanácsa kedden folytatta a rhodesiai- zambiai határon, Salisbury gaz­dasági blokádja és Katonai provokációi nyomán kialakult aggasztó helyzet megvitatását. Algéria, Egyiptom. Szenegál, India, Chile, Kenya, a Zaire Köztársaság és más államok képviselői felhívták a figyelmet arra, hogy az afrikai kontinens i déli részén a rhodesiai és del- | afrikai fajgyűlölők összeesküvést szőttek a portugál gyarmatosí­tókkal a nemzeti felszabadító mozgalmak ellen. A chilei delegátus támogatta Zambiának azt a javaslatát, hogy a BT küldjön különleges bizottságot Zambiába. Algéria küldötte rámutatott: a Bizton­sági Tanácsnak kötelessége, hogy hatékony intézkedéseket találjon Zambia védelmére. A Biztonsági Tanács folytatja a vitát. Delhi. At indiai központi kormány indítványa alapján Giri elnök törvényerejű rendelettel a kor­mány ellenőrzése alá helyezett minden nem kokszolható szenet adó szénbányát. E határozat eredményeképpen gyakorlatilag állami ellenőrzés alá került In­dia egész szénipara. A kokszol­ható szenet adó bányákat mar i múlt é* elején államosították. ♦ i A DAMASZKUSZ: Szerdán az állami tervezésügyi minisz­térium tárgyaló termében alá­írták a Szíriái Arab Köztársaság és a Magyar Népköztársaság müszaki-tudomanyos együttmű­ködési megállapodása 1973— 1974-re szóló munkatervét. 4 HELSINKI: ötnapos tanács­kozás után szerdán befejezte munkáját az interparlamentáris uniónak Oz európai biztonság­gal és együttműködéssel foglal­kozó helsinki konferenciája A szerdai plenáris ülésen 28 eu­rópai ország, az Egyesült Álla­mok és Kanada 150 parlamenti képviselője állást foglalt a biz­tonsági értekezlet mielőbbi megtartása mellett, 4 SINGAPORE: A singapore-f kormány szerdán bejelentette, hogy diplomáciai kapcsolatra lép a Német Demokratikus Köz­társasággá/, 4 BONN: A kormány jóvá­hagyott egy ötéves gazdasági programot, melynek keretében már az idén több mint 31 millió dollár értékű újjáépítési segélyt adnak Indiának. A segélyből egyénlő arányban fog része­sedni Észak- és Dél-Vietnam, valamint Laosz és Kambodzsa az ellenségeskedések megszű­nése után. 4 ANKARA: Oiabb terrorper tárgyalását kezdték meg srmr- dán a török fővárosban. 34 sze­mélyt állítottak bíróság elé Or­ral o váddal hogy „forradalmi tevékenységet” folytattak. KS/D. NAPLÓ, TO EFOTO Kambodzsai felvétel kibombárott menekültekről: Indokinának ebben az országában még folynak a harcok---------------------------4----------------------------­4 BUKAREST: Közleményt adtak ki arról, hogy Schumann francia külügyminiszter a román külügyminisztérium vendégeként január 29—30-án hivatalos lá­togatást tett Bukarestben. — Schumann román kollégájával, Macovescuval folytatott hivata­los tárgyalásain áttekintette az alapvető nemzetközi kérdéseket. A két miniszter hangsúlyozta, hoqy elsőrendű jelentőséget tu­lajdonit a sokoldalú helsinki előkészítő tanácskozás sikeré­nek. 4 VARSÓ. Lengyelország és lugoszlávia között a száj- és körömlájás járvány miatt a múlt év december 9-e óta szü­netelt a személyforgalom. A lengyel belügyminisztérium közlése szerint a zárlatot most feloldották, de egyelőre csak repülőgépen utazhatnak egy­más országaiba. ♦ A fegyveres rablótámadás kö­vetkeztében súlyosan megsebe­sült John Stennis szenátor közel hét órán át feküdt a műtőaszta­lon és állapotát az operáció után a katonai kórház szóvivője válságosnak nevezte. Felgyógyu­lására alig van remény. Az ultra­konzervatív déli politikus befo­lyásával a vietnami politika hé­jáit támogatta és megrögzött ellenfele volt a polgárjogi tör­vényeknek. 4 VARSÓ: A varsái Magyar Intézetben szerdán ünnepi esten emlékeztek meg az első ma­gyal—lengyel kulturális szerző­dés aláírásának 25, évforduló­járól. 4 MOSZKVA: Giancarlo Ghi- ronzi, San Marino külügyminisz­tere Moszkvában aláírta az egyezményt a bakteriológiai (biológiai) fegyverek és mérge­ző anyagok kifejlesztésének, gyártásának és felhalmozásá­nak tilalmáról, valamint azok megsemmisítéséről. 4 PÁRIZS: Pompidou francia köztársasági elnök Csou En- lajnak, a Kínai Népköztársaság államtanácsa elnökének meg­hívására 1973. szeptember 11- től hivatalos látogatást tesz a Kínai Népköztársaságban, 4 WASHINGTON: Kurt Wald­heim, az ENSZ főtitkára szerdán Csaknem háromhetes világkőrüli útra indult, amelynek során hi­vatalos látogatást fesz Indiá­ban, Pakisztánban, a Bengáli Népi Köztársaságban, Thaiföl- dön és Japánban. A főtitkár rövid időre megszakítja útját Londonban. m o 5 £ k v a. Az Izvesztyija legutóbbi szó- mában kommentálja a chilei jobboldal választások előtti te­vékenységét, A reakció most sietve átcso­portosítja erőit, hogy „egységes kormányellenes frontot” ková­csoljon össze a márciusi parla­menti választásokra, amelyen a teljes képviselőházat és a sze­nátus felét választják meg. Az ellenzék már semmitől sem riad vissza. Fegyvertárában minden eszköz fellelhető: az elő­ző kormánytól örökölt nehézsé­gek kihasználásától kezdve a nyílt szabotázsakciókig, ame­lyekkel gázdasági káoszt próbál előidézni és az élelmiszerellátás megbénítására törekszik. 4 BONN: Az NDK és a* NSZK kormányának képviselői­ből határbízottság alakult szer­dán Bonnban. A két német ál­lam kapcsolatainak alapjairól szóló szerződéshez csatlakozó jegyzőkönyvnek megfelelően a bizottság felülvizsgálja a két orszáq közti határok jelzéseit és kidolgozza a határvonalak­kal kapcsolatos dokumentációt 4 BELGRAD. A jugoszláv szövetségi képviselőház népek tanácsa módosításokat hagyott jóvá a büntető törvénykönyv­ben. Ennek értelmében a j6- vőben bűncselekménynek minő­sül: a kapituláció aláírása és teljesítése, az önigazgatással való visszaélés, az egységes ju­goszláv piac megsértése és a légilorgalom veszélyeztetése. A jövőben a pénzbüntetések is súlyosabbak lesznek: a legki­sebb pénzbüntetés 150 dinár, a legsúlyosabb 20 ezer dinár lesz, de ez az összeg a haszon­lesésből elkövetett bűncselek­mény esetében 100 ezer dinár is lehet. 4 POZSONY. Az év elején a Szlovák Szocialista Köztársa­ságnak 4 623 500 lakosa volt. ez a Csehszlovák Szocialista Köztársaság összlakosságának 31,8 százaléka. r* eiie-nz«* aiavaiO manőverekkel dolgozik; úgyne­vezett „alkotmányos vádakat" eszel ki miniszterek ellen, hogy elérje leváltásukat, szervezi a fasiszta szélsőséges elemek bűn- cselekményeit, szabotálja a kor­mány fontos javaslatait. A helyi reakció ezúttal Is együttműködik a külföldi mono­póliumokkal, köztük az öfneri- koi Kennecott rézkitérmelő tár­sasággal, amely továbbra Is a chilei rézszállítás blokád alá vo­násával kísérletezik. A chilei dolgozók azonban tö­mörítik soraikat, hogy a válasz­tások előtti harcban meghiúsít­sák a reakció mesterkedéseit, és megvédjék forradalmi vívmá­nyaikat. 1973 februárjában Varsóban tartja soron következő ülését a Varsói Szerződés tagállamainak honvédelmi miniszteri bizottsá­ga. Az ülésen a Varsói Szerző­dés katonai szervei mindennapi tevékenységének kérdéseit vitat­ják meg. Zambia ügyét tárgyalta a Biztonsági Tanács n chilei politikai helyzetről

Next

/
Oldalképek
Tartalom