Dunántúli Napló, 1973. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

I DUNÁNTÚLI NAPIÓ 1973. január 3. X4 őrá a nagyvilág r* x "W íi »2 í???** Ispap ío'vla űi'ak a párizs. fie.fiEirc-táfgpűások Párizs. Párizs elővárosában kedden folytatódtak a VDK és az Egyesült Államok december 23-án félbeszakadt tárgyalásai — egyelőre szakértői szinten. A demokratikus Vietnam küldöttségét N.guyen Co Thach külügyminiszter-helyettes, az amerikai delegációt William Sullivan államtitkár vezeti. ELHUNYT A. BELOZERSZKIJ Moszkva : Moszkvában súlyos betegség után, december 31-én, 67 éves korában elhunyt Andrej Belo- zerszkii, a Szovjet Tudományos Akadémia alelnöke, a nagynevű, világszerte ismert biokémikus, a Szovjetunióban a molekuláris biológia egyik megteremtője, aki különösen nagy érdemeket szerzett a nukleinsavak területén folytatott tudományos tevékeny­ségével. „Belozerszkii akadémikus — mint a nekrológban olvasható — úttörője volt a nukleinsavak tanulmányozásának, amely a modern biológia esgyik fő irá­nya. Ragyogó egyénisége ki­törölhetetlen nyomokat hagy a Szovjetunió és az egész világ 4 PEKING: Mint Pekingben Ismeretessé vált, három zambiai diákot kedden kiutasitottak a Kínai Népköztársaságból. Kettő közülük garázdálkodott a diák­szállóban és erőszakos cselek­ményeket követett el, valamint összeütközésbe került a kínai hatóságokkal. A harmadik egye­temista kiutasítását fegyelmi vétségei tették szükségessé.-4 NEW YORK: összesen 424 ember halt meg közúti baleset következtében az Egyesült Ál­lamokban a három napos újévi ünnepek alatt. 4 HAMBURG: Az év végi On- sepek alatt 104 halálos kime­netelű közúti baleset történt \l vi igát-Németországban. 4 EDMONTON: Lezuhant és felrobbant a kanadai Pacific Western Airlines légitársaság egy Boeing 707-es teherszállító repülőgépe kedden reggel a kanadai Edmondton közelében. A repülőgépen tartózkodó hat ember — öttagú személyzet és egy utas — életét vesztette. BINH ASSZONY ELUTAZOTT PEKINGBÖL Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-Vietnami Ideiglenes Forra­dalmi Kormány külügyminiszte­re, a párizsi tárgyalásokon részt vevő DIFK-küluuttség vezetője, aki a Kínai Népköztársaság kor­mányának meghívására hivata­los baráti látogatáson tartóz­kodott Kínában, hétfőn elutazott Pekingböl. Kínai látogatása so­rán Nguyen Thi Binh-t fogadta Mao Ce-tung, a Kínai Kommu­nista Párt elnöke is. A látogatásról Pekingben kö­zös közleményt adtak ki. A kö­zös közlemény megállapítja: az Egyesüli Államoknak komolyan tárgyalnia kell a vietnami kér­désről és haladéktalanul alá kel Írnia a fegyverszüneti meg­állapodást. A kínai nép szilár­dan segíti és támogatja igaz­ságos harcában a vietnami né­pet; hajlandó a legnagyobb nemzeti áldozatokra is — hang­zik a közlemény. ♦ BAMAKO: Niamey-ben ki­adóit közlemény szerint a Niger Köztársaság kormánypártja, a Niger Haladó Párt nemkívána­tosnak minősítette az izraeli diplomáciai képviselet további jelenlétét az országban. ♦ TEL AVIV: Harmincezer iz- rae.i állami alkalmazott — mér­nökök, technikusok, polgári lé- giloiga^mi alkalmazottak, ke­reskedelmi és könnyűipari dol­gozók — lépett sztrájkba ked­den béremelési követelése alá­támasztására. A sztrájk miatt az izraeli rádió és tv műsorát híradásokra korlátozta. 4 BERLIN: Maurice Schu­mann francia külügyminiszter válaszolt Otto Winzernak, az NDK külügyminiszterének de­cember 20-án kelt levelére. Vá­laszlevelében Schumann méltat­ta az NDK kormányának az eu­rópai feszültség csökkentése ér­dekében tett erőfeszítéseit és kifejezésre juttatta a francia kormánynak az NDK—francia diplomáciai kapcsolatok megte­remtésére irányuló készségét. * HAVANNA: A felszabadu­lás napja, a kubai forradalom győzelme 14. évfordulójának megünneplésével kezdte Kuba az 1973-as évet. A párt ét a kormány újévi felhívásában ar­ra kérte a kubai népet: sokszo­rozza meg a szocialista építés­ben elért eredményeket. 4 MILANO: Ismeretlen tette­sek Arthuro Toscanini világhírű olasz karmester leányának mi­lánói házából Toscanini szemé­lyes emléktárgyain kívül festmé­nyeket, művészi alkotásokat és ékszereket is magukkal vittek. VÉRES PARKOLÁS Véres incidenssé fajult New Yorkban egy parkolási vita. Két gépkocsi szinte egyszerre érke­zett egy parkolóhelyre a világ legsűrűbben lakott területén, Manhattan-szigeten, t termé­szetesen heves vita támadt az elsőbbség jogáért. Az egyik ko­csi vérmes női utasa a szóváltás közben pisztolyt rántott és lö­völdözni kezdett a másik kocsi három utasára. Miután egyikü­ket halálra sebezte, vezetőjével együtt sürgősen odébbáll!. ♦ LONDON: Belfastban első ízben vettek őrizetbe egy nőt bírósági tárgyalás nélkül. A 19 éves Elizabeth Mckee-t — mint kedden ismeretessé vált — az angol hadsereg pénteken vitte el lakásáról. A római katolikus lányt a novemberben hozott „terroristák letartóztatásának törvénye" alapján rács mögé dugják, azzal a váddal, hogy tagja az IRA-nak. (A régi eljárás szerint asszonyt nem intenáltak. A nőket polgári bíróság elé ál­lították, és csak bizonyítékok alapján ítélték el.) KS/D NAPLÓ. TELEFOTO 'anuár elsején kilencre bővült a Közös Piac tagjainak száma. Képünkön az Európai Gazdasági Közöstég brüsszeli központja, amely előtt már kilenc zászlót lenget a szél. ♦ JERUZSÁLEM: Abba Eban Izraeli külügyminiszter az izraeli rádiónak adott nyilatkozatában hétfőn azt állította, bizonyos ab­ban, hogy az új év első felében Izrael és Egyiptom között meg­állapodás születik a Szuezi- csatorna újramegnyitásáról. — Mint ismeretes, a Szuezi-csator- na újramegnyitásával kapcso­latos egyiptomi—izraeli megál­lapodás hírét pár nappal ez­előtt hivatalosan cáfolta egy egyiptomi kormányszóvivő. ♦ FRANKFURT: Az elmúlt évben a világ nyersanyag-pia­cain ismét emelkedtek az árak. A Reuter hírügynökség által 17 nyersanyagra vonatkozóan ki­számított mutatószám is erről tanúskodik. A mutatószámot az 1931. évi helyzetet 400-nak vé­ve számítják ki és 7972. decem­ber 29-én elérte a 753-at. ♦ ENGLEWOOD CLIFFS: A Volkswagen művek amerikai Ipápyváilalata bejelentette, hogy 1973. január 1-től személygép­kocsi típusainak árát 20-66 dol­lárral emelte. 4- ÚI DELHI: ötvenketten fagytak meg az észak-indiai Uttar Pradesh államban. A szubkontinens északi részére az utóbbi időben szokatlanul erős hideghullám tört rá. JÓ HÍREK" Kellemes újsággal lepte meg újév alkalmából hallgatóit az angol rádió. A BBC bejelentet­te, hogy februártól kezdve meg­indítja a „Jó hírek" adását, amelyből szigorúan száműzik a haláleseteket, szerencsétlensé­geket, az élet árnyoldalait A felvidító tízperces program he­tente egyszer fog jelentkezni (több jó hírre úgy látszik nem telik) és szombatonként fogja jó hétvégi hangulatba ringatni a harmadik csatornán az an­golokat 9- NEW YORK: Négyesikrek­nek adott életet az új év első napján a 27 esztendős New York-i Schreiber asszony. A há­rom kisfiú és a kislány — az édesanyával együtt - jó egész­ségnek örvend. 4 SAN FERNANDO: Legke­vesebb harmincketten fulladtak vízbe, amikor egy autóbusz az útról leiordulva a chilei tővá­rostól délre a Chimbarongo fo­lyóba zuhant — jelentette va­sárnap a rendőrség. A ka­tasztrófát a gépkocsivezető fi­gyelmetlensége okozta. 4 BUENOS AIRES: Lövöldö­zéssel kezdődött Buenos Aires ben az újév. Tíz gerilla meg támadott egy rendőrposztot, hogy fegyvereket zsákmányol­jon. Az akció nem járt sikerrel, ám a kibontakozó tűzharcban két rendőr súlyos sérüléseket szenvedett. ♦ VARSÓ. A lengyel tengeri halászat 1972. évben rekord eredményt ért el, az ország tör- KS/D. napló, TELEFOTO ( tünetében először fogott egy Tragikusan kezdődött az esztendő Írországban: a zavargások újabb év alatt több mint 500 ezer ton- halálos áldozatokat követeltek. Képünkön a 25 éves Oliver Boyce na halat. Az Államtanács a és menyasszonya, a 24 éves Brigid Porter. Golyószaggatta holt- | tengeri halászat legjobb dol- testüket Írországban, az út mentén ta'álták meg, az észak-ir határ , gozöit magas kitüntetésben ré- közelében. [ szesített* *. BENSŐSÉGES ÜNNEPSÉG Bensőséges szolidaritási gyű­lésre került sor új év napján a SZOT rózsadombi üdülőjé­ben. A SZOT szociálturisztikoi irodájának szervezésében ha­zánkba látogatott mitegy 400 olasz szakszervezeti turista ta­lálkozott a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság követségének képviselőivel. A lelkes hangula­tú gyűlés végén Degli Inno- centi, a CGIL Központi Bizottsá­gának tagja, az ETLI alelnöke az olasz turista csoport nevé­ben 500 ezer líra ajándékot nyújtott át a vietnami nép meg­segítésére. 4- MÓL: Nem hivatalos sztrájkba léptek a Belgiumban levő moli atomkutatóközpont európai munkásai és alkalma­zottai, tiltakozásul 50 társuk el­bocsátása miatt. A sztrájk idő­tartama egyelőre nem ismere­tes. Az Euratom által irányított atomkutató központban a világ minden részéből vannak mun­kások vagy alkalmazottak. 4 KAIRÓ: Kedden negyedik napjába lépett a kairói egyete­misták sztrájkmozgalma. A til­takozásra az adott okot, hogy az elmúlt héten több mint öt­ven diákot letartóztattak, miután jobboldali és baloldali csopor­tok között összetűzések robban­tak ki. Az őrizetbe vett egyete­misták kiszabadításáért indított sztrájkban jelenleg hétszáz diák vesz részt. 4 TOKIÓ: Japán jelentések szerint japán cégek két óriás tartályhajót épitenek. Az egyik űrtartalma 228 500, a másiké 227 700 tonna lesz. Újévi nyilatkozatok Jár só: Gierek, a Lengyel Egyesüt Munkáspárt Központi Bizottsá­gának első titkára újévi üzeneté­ben rámutatott, hogy 1972. a VI. pártkongresszuson megjelölt tár­sadalmi-gazdasági program megvalósításának első éve — nemcsak a feszült munka és a nagy erőfeszítések, hanem a tár­sadalmi élet és a népgazdaság legfőbb területein elért jó ered­mények esztendeje Is volt. Mint mondotta, Lengyelország hala­dást ért el a dolgozók életviszo­nyainak megjavításában és a fontos szociális kérdések megol­dásában. Gierek megállapította, hogy a múlt évben erősödtek Lengyelor­szág nemzetközi pozíciói és vi­lágszerte megnövekedtek a béke erői. A nemzetközi helyzet meg- iavulása és a béke erősödése — hangoztatta — a szocialista kö­zösséghez tartozó valamennyi or­szág — és elsősorban a szocia­lista nagyhatalom — a Szovjet­unió — következetes politikájá­nak köszönhető. Szófia : Todor Zsivkov, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, az Államta­nács elnöke újévi üzenetében emlékeztetett, hogy az 1972-es 3v a haladó emberiség számára a Szovjetunió 50. esztendős jubi­leuma ünneplésének jegyében telt el. A bolgár nép szorosan felzárkózva kommunista pártja köré, alkotó erőinek teljében, merész tervekkel és a holnapi napba vetett mélységes hittel lép az 1973-as évbe — mondotta Todor Zsivkov. Bukarest: Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, az Államtanács elnöke újévi beszé­dében úgy jellemezte az óévet, mint új és fontos szakaszt azon az úton, amelyen Románia halad a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom felépítése felé. Nyugat-Berlin : Klaus Schütz, Nyugat-Berlin kormányzó polgármestere a nyu­gat-berlini lakossághoz intézett újévi rádióbeszédében az elmúlt év pozitív fejleményei közül ki­emelte a Nyugat-Berlinre vonat­kozó négyoldalú egyezményt, to­vábbá az NDK és az NSZK alap- szerződését, amelynek ratifikálá­sára az új évben kerül sor. „Éle­tünk nyugodtabbá, békésebbé vált" — mondotta. Jörgensen cikke a Szovjetunióról Koppenhága Anker Jörgensen dán minisz­terelnök cikket írt a „Dán Mű­szaki Folyóirat” című lapnak a Szovjetunió megalakulása 50. évfordulóját méltató külön szá­mában. „A Szovjetuniónak az elmúlt 50 esztendőben minden területen elért eredményei gi­gásziak és ezek révén a Szov­jetunió ma egyike a nemzetközi élet legfőbb tényezőinek... Ke­vés esemény gyakorolt a tör­ténelem menetére és az egész világra annyira érzékelhető ha­tást, mint azok az események, amelyek fél évszázaddal ezelőtt a Szovjet Szocialista Köztársa­ságok Szövetségének megala­kulásához vezettek”. A dán miniszterelnök rend­kívül érdekesnek és tanulságos­nak nevezi 1971-ben tett Szov­jetunió-beli látogatását, amely meggyőzte őt arról, hogy az ideológiai küzdelem ellenére a különböző politikai táborokhoz tartozó, különböző országokban élő embereket sok közös érdek fűzi össze és mind reálisabb alap kínálkozik a feszültség to­vábbi enyhítésére, az együtt­működés kiszélesítésére. „örömmel elmondhatom, hogy az elmúlt 50 esztendőben Dániát rendkívül jó kapcsolatok fűzték a Szovjetunióhoz; ezek a jó kapcsolatok kétségtelenül folytatódnak a jövőben is.” — írja Jörgensen. Kommentár A bomba-stop nem elég! Alá kell írni a békemegállapodást! Az ó-esztendő végén a wa­shingtoni kormány felfüggesztet­te a VDK északi területeinek bombázását — ezután a VDK és a DIFK Párizsban tartózkodó küldöttei lehetőnek tartották a megszakadt bizalmas tárgyalá­sok folytatását az új esztendő elején. A részleges bomba­stop és a tárgyalások újrafel- vétele közt nyilván okozati ösz- szefüggés van. De az is nyilván­való, hogy csak részleges ered­ménynek lehet tekinteni a légi­támadások felfüggesztését, s hogy ez önmagában nem ele­gendő: hátra van még a béke tényleges kikényszerítése az Egyesült Államoktól, annak a múlt év őszén létrejött meg­állapodásnak aláírása, amely­nek nyomán elhallgathatnak o fegyverek az egész indokínai térségben. A részleges bombázási szünet mutatja, hogy az amerikai im­perializmust rá lehetett kénysze­ríteni az VDK északi területei ellen folytatott pusztító légitá­madások leállítására, ha ele­mezzük azokat az okokat, ame­lyek a Fehér Házat erre a dön­tésre kényszerítették, egyben megvilágítjuk azt is, hogyan le­het fokozni a nyomást az ame­rikai „héjákra” következő lépés, a tűzszünet aláírása érdekében. Az első ilyen ok nyilvánvalóan a Nixonra nehezedő politikai­morális nyomás: a nemzetközi és hazai közvélemény követelése volt. A skandináv országok - a svédek nyersen, a dánok és norvégek némileg árnyaltabban — megmondták, mégpedig jó hangosan azt, omit a nyugati partnerek többsége magában gondolt. Palme svéd miniszter- elnök éles bírálatát most azok a nyugatnémet, angol, francia éj brit megkönnyebbült nyilat­kozatok követték, amelyek üd­vözölték a bombázás felfüggesz­tését — vagyis kiderült, hogy Washingtont egyik szövetségese se támogatta ebben a dolog­ban. De ennél 1$ fontosabb volt az a nyomás, amelyet a szocia­lista országok fejtettek ki a VDK fokozott támogatásával. Súlyosan eshetett a latban Brezsnyevnek az a kijelentése is, amelyet nem lehetett másként értelmezni, mint igen komoly fi­gyelmeztetésnek: ha tovább folyik a VDK bombázása és a békerendezés szabotálása, ak­kor nem lehet előre lépni a szovjet—amerikai kapcsolatok fejles 'ben. A második fő ok csakis az amerikai veszteségek növeke­dése lehetett. Azok a rakéták, amelyek leautóbb érkeztek a Szovjetunióról, a szó szoros es­teimében megtizedelték a tá­madó amerikai légirajokat. A terrorbombázások legutóbbi » zenkét napjának mérlege az Egyesült Államok szemszögéből rendkívül súlyos volt: száz piló­tát vesztett és a lelőtt gépek értéke a Pentagon szerint is meahaladta a 150 millió dollárt. A bombázás leállítása után a nemzetközi közvélemény és nem utolsó sorban az amerikai neo sürgeti, hogy Nixonék végre vonják le a következtetést a „vietnamizálás" és a katonai nyomás kudarcából, írják vég e alá azt a megállapodást, amelyben a múlt év októberé, ben már megegyeztek. A viet­nami nép békét akar, de nem szabadsága árán. Támogatja ebben a világ béke- és szc- badsógszerető népeinek, a ha­ladás erőinek hatalmas serege, ideértve azokat az amerikai milliókat akik megelégelték a szennyes háborút 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom