Dunántúli Napló, 1973. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

VMég proletárjai, egyesüljetek I 3uncintiiu napló Art»f 89 fillér XXX. évfolyam, I. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1973. január 3., szerás önkormányzat és lehetőség A mór második esztendeje éiétbe lépő tanácstörvé­nyünk, az 1971, évi I. tör­vény, nem egy részletét illetően eléggé tájékozatlan vagy egy­oldalúan tájékozott a lakosság, sőt több helyütt a tariácstagság is, ami nemegyszer félreérté­sekre, szemléleti torzulásokra vezet. A dolgok nem teljes meg­értése — vagy még inkább fél­reértelmezése — kétféleképpen nyilvánul meg: egyrészt sokan nem veszik tekintetbe, hogy a tanácsok önj^órfnányzati jellege nagyobb önállóság, hatás­kör — messzemenőért nemcsak c gazdasági kérdésekre vonat­kozik, másrészt túlértékelik' — legalábbis., a pillanatnyi hely­zetben - még a nagyobb gaz­dásági önállóság lehetőségeit is. - ■ A helyes nézőpont kialakítá­sához mindenekelőtt azt kei! megérteni, hogy o tanácsok, önkormányzati jellege a nép- képviseleti elv érvényesítésének következménye, tehát rendkívü1 fontos eleme az állami demok­rácia továbbfejlesztésének. Efe (öl nem hagyott: kétséget a párt X. kongresszusa sem, ami­kor, óz állami élet és a szocia­lista demokrácia még lendüle­tesebb kibontakoztatását tűzte célul az ebben résztvevő szervek elé. Vagyis a szocialista de­mokrácia — még pontosabban áz állami demokrácia —, a nép- képviselet és az önkormányzati jeffeg. szervesen összefügg egy­mással, mint egymás után fel­bomló lehetőségek a választók akaratának, igényelnek érvénye­sítésére, A népképviselet fórum a nép szovának hőhatására, az önkormányzat pedig módszer o nép akaratának valóra váltásá­ra, s mindezt természetesen c szocialista demokrácia keretei között." Ehhez teremtették meg a jogi alapokat a tanácstörvény, to­vábbá a végrehajtását célzó más jogszabályok, mégpedig főként o helyi tanácsok vonat­kozásában. Hogy milyen nagy­mértékben növekedett az utób­bi két év során a tanácsok és szerveik hatásági-igazgatási hatásköre, helyi önállósága, azt egyre több ügyfél tapasztalhat­ja a tanácsházákan, amiké* helyben és általában különö­sebb huzavona nélkül intézik ügyeit. Az is eléggé közismert, hogy az ország valamennyi helységében a tanács alkotta meg saját szervezeti és műkö­dési szabályzatát, ami egész te­vékenységének az alapját ké­pezi. De megemlíthetjük még a tanácsok nagyon fontos ren­deletalkotási és kinevezési jo­gát is, hogy beszámoltathatják c területükön működő, külön­böző — gazdasági, társadalmi, kulturális stb. — nem tanácsi szerveket is és a községek éle­tében jelentősnek ítélt kérdé­sekben falugyűlést hívhatnak össze. Bőven van tehát lehetőség a demokrácia érvényesítésere az önkormányzat anyagi oldalán kívül is. Egyébként, hogy a ta­nácsi hatáskörök még világo­sabbak legyenek es jobbár, igazodjanak a legutóbbi ta nácstörvény által létrejött áj körülményekhez, nemrégiben az Elnöki Tanács és a Miniszte*- tanács is módosított egyes terü­leti hatásköröket. Az érintett minisztériumok, főhatóságok is igyekeznek folyamatosan felül­vizsgálni eddig hozott jogsza­bályaikat, majd ... „szétosztani" az egyes tanácsszintek között az érvényben marodó ható­köröket, A jövő-éyj elejere el­készül valamennyi tonácsszirt, minden szakigazgatási szervi­nek ún. hatásköri jegyzéke is. mégpedig annak az elvnek a figyelembevételével, hogy a jö­vőben az. állampolgárokat is érintő ügyeket, feltétlenül a helyi szakigazgatási szervek rn tézzék. A gazdasági jellegű intézke­dések közül képségkivül a következők a legfontosab­bak: a tanács maga határozza meg fejlesztési programját, ter­veit, középtávú pénzügyi tervét és költségvetését, s irányítja ezek végrehajtását: dönt a ha­táskörébe utalt adók mértéké­nek és az adó jellegű kötele­zettségek — vagyis bevételi for­rásainak — megállapításáról, s ezekkel a bevételekkel szaba­don és önállóan gazdálkodi1-; ugyancsak önállóan intézkedik pénzeszközeinek átcsoportosító - ról, a pénzmaradvány és a tar­talékok felhasználásáról, eset­leg hitetek felvételéről', végűt rendelkezik a kezelésébe adbtt állami vagyonnal. Elmondható tehát, hogy a tanácsok nem szűkölködnek az önállósághoz megkívánt saját bevételekben még akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy csökkent az ál­lami dotáció mértéke. Az örkormányzat mindig is csak az adott anyagi* lehetősé­geken belül érvényesülhet - s ezt tekintetbe kell venniök a lakosságot, képviselő tanács­tagoknak is és magának a 7a- kosságnak is! Bár az új tanácstörvény ha­tályba lépése egy csapásra nem tehette teljessé az önkor­mányzati jelleg kibontakozását, tanácsszervezetünk mégis a legjobb úton halad afelé, hogy a népképviselet és az önállóság egyre zavartalanabb összhang­ban segítse elő a szocialista demokrácia érvényesülését ál­lami vonalon. 1373 első negyedére Befejeződik Baranyában a hektárrendszerre való áttérés Lyukkártyán 300 ezer adat — Közszemlén a falusi töldkönyvek köszemlóre teszik ki a községi ta­nácsoknál. így, a tulajdonosok ószrevételezhetik az esetleges vitatott adatot, A mezőgazdasági , nagyüze­mekben már mindenütt befeje­ződött az adatfeldolgozás, átté­rés a hektárrendszerre. A 47/1970-es számú kormányren­delet szabályozta a korábbi ren­deletek — négyszögölre és (ta­test téri holdra vonatkozó pontja­it. Igen előnyösen, felfelé kere­kítettek az átszámításoknál, így a háztáji föld nagysága pl. 6000 négyzetméter, 60 négyzetméter­rel több mint az egy holdnyi te­rület volt. Egyéb vonatkozásban a föld tulajdoni adataiban — sem minőségi, sem mennyiségi — változást nem eredményez az átszámítás, Baranya megye területe — be­leértve Pécset is — 453 338 hek­tár. Egy hektár tízezer négyzet- méter, egy kot. hold 0,575 hek­tár. Ezekkel az átszámítási ada­tokkal kell dolgozni a'jövőben, úgy, hogy a hivatalos mérték- rendszer o gondolkodásunkban is általánossá váljék. A termelő- szövetkezetek, nagyüzemi gazda­ságok számára átszámító zseb­könyv jelent meg, amely meg könnyíti és meggyorsítja a hosz- szúsági és területi adatok átszá­mítását holdról hektárra, hektár­ról holdra, táblázatban rögzítve, mennyi műtrágya stb. szükséges <rgy adott földterületre. A tartalomból A bombo-stop nem elég! 12. old.) Közérdek vagy népszcrüsé«; (3. old.) Princ, a civil (3. o'dű A képernyő előtt (4. old.) Akik a hírekben szerepelnek (5 old,) Szilveszteréi (5. óid.) Losonc» Pál újévi köszöntője Kedves Elvtársak! Barátaim 1 ..Kétszáz négyszögöles a ház- helyem" ... az anyósomnak van egy kis szőlője, hatszáz négy­szögölnyi". „háromezer holdas termelőszövetkezet'', majd egy magyai holdnyi háztáji . . Ta­valy még hivatalos volt a négy­szögöl, hold — mint a földterület nagyságát meghatározó mérték - egység. 1973 tavaszától azonban négyzetmétert és hektárt jegyez­nek a földhivatalok. Hektárrá számítják a vetőmagot a közös gazdaságok, a „hektar-mázsa" fejezi ki oz átlagtermést. A tízes alapú mértékrendszer bevezetése nem szenzáció, ép­pen csak utolérjük a külföldet. Hazánk a szocialista országok között is utolsóként korszerűsí­tette a földnyilvántartást. Ez a téma már az elmúlt évszázad ban is napirenden volt. az 1874. évi Vili. törvénycikk elrendelte a hektár alkalmazását — de nem szabott pontos határidőt a meg­valósításra. Maradt továbbra is o négyszögöl. A méterrendszerű nyilvántartás bevezetése sürge­tő. megoldásra váró feladattá vált az elmúlt öt esztendőben. Az egyik meggyőző érv: az el­avult öl-rendszer alkalmatlan a mezőgazdasági adatok nemzet­közi összehasonlítására, akadá­lyozza — a fejlődéshez elenged­hetetlenül szükséges — gépi adotfeldolgozást. A hektárts-nH- szerre való áttérés 1969-ben kezdődött Békés, valamint Győr megyékben, fokozatosan kap- j csolódtak be más megyék, vé.- j gül 1973 első negyedében. Ba- i ranyával fejeződik be. A járási löldhivatalok csak igen nagy erőfeszítések órán bír- j koztak meg a hatalmas munka j val. Minden ingatlanról, föld- i részletről a la pia pót, sajátos j „igazolványt" állítottak ki, amely tartalmazza többek kö­zött a térképszelvény-, helyrajzi- és kódszámot a birtokív számát, s a művelési ágonkénti terület megjelölését. Megyénkben ez- idáig 178 ezer alaplap készült el, mintegy 300 ezer adatot fog­laltak rendszerbe, pótolva a hiányokat, kijavítva az esetleges hibákat. Havonta 45 ezer tételt küldtek fel Budapestre, a MÉM Gépi Adatfeldolgozó Központjá­ba, ahol lyukkártyák formájában összegezik, géppel készítve o földkönyveket, birtokleveieket. Az első földkönyvek érkezése ebben a hónapban várható, majd egyeztetés, ellenőrzés után Szép hagyomány, hogy az év első napja a jó kívánságoké. Engedjék meg, hogy én is csat­lakozzam milliók jó szokásához, és ezúton kivonjak eredmények­ben gazdag, boidog új eszten­dőt minden hazánkfiának. Az év első napja a szám­vetésé is. A mögöttünk hagyott esztendőre- o- jól végzett’ mun­ka érzésével tekinthetünk visz; sza. Jó feltételeket teremtettünk ahhoz, hogy bizakodással néz­hessünk az új év elé. Hazánkban a szocializmus építése újabb, jelentős lépé­sekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a társa­dalmi élet minden területén. Belpolitikai életünk eleven lük­tetésének, minden eredmé­nyünknek legfőbb forrása a munkásosztály, o dolgozó pa­rasztság és a társadalom min­den rétegének helytállása. Ez kézzelfogható gazdasági ered­ményekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette az ötéves terv időarányos ré­szét. A gazdasági helyzet ala­kulását számos kedvező válto­zás kíséri. Gazdasági eredmé­nyeink biztosítják az életszín­vonal rendszeres emelkedését, a kereseti és lakásviszonyok ja­vulását, a fogyasztás állandó növelését, az egészségügyi, szo­ciális és kulturális, ellátás emel­kedését. Pártunk Központi Bizottságá­nak novemberi ülésén megvon­tuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folytatott tevékeny­ségünk mérlegét. Bátran állít­hatjuk, hogy „a X. kongresszus bel- és külpolitikai irányvonala, gazdaságpolitikai, szociálpoliti­kai és művelődésoolitikaí hatá­rozatai helyesnek bizonyultak, kiállották a gyakorlat próba jót” Eredményeinket értékeli maov'ar dolgozó néo és el­merik határainkon túl is. Sár lehetőségeinkhez, dr méginkább kívánságainkhoz ké­pes) nem fehetünk teljesen elé­gedettek. A gyorsabb gazdasá­gi fejlődés, a magasabb élet- színvonal igénye tekintetében egy-tértés van oz ország ve­zetése és hazánk minden ál- lomoolnóra között Fnnek meg­valósítása mindo1 Tűinktől fe­gyelmezettebb mén szorgalma sabb munkát követel. Elvtársak! Borátaím! 197? - minden bizonnyal rgy keiül be a történelemi" mini olyan esztendő, amelyb jelentősen előbbre jutottunk o i két viláqrendszer kapcsolatai- ! nak rendezésében, a nemzet­közi helyzet normalizálásában, i A mögöttünk hagyott év a ho- I ladás, a szocializmus erői ha- j torozott előnyomulásának esz- ! tendeje. Olyan év volt, amely ! visszatükrözte a szocialista kő* j zössé.g, és mindenekelőtt á i Szovjetunió erőfeszítéseit, hogy j a gyakorlatban megvalósuljon j a békés egymás mellett élés 1 elve. Különösen ..Európában ala- | kul mind kedvezőbben o lég­kör. A nemzetközi helyzet kedve ! ző jelenségeire árnyékot vet né- j hány feszültséggóc. Közülük is | elsősorban Vietnamra gondo- I lók. Alig két hónapja, hogy o vi- | lóg bizakodással és remény­séggel tekintett a vietnami há- ' ború békés rendezésének kilá- i tása elé. Az Amerikai Egyesült j Államok azonban o békés meg- ! egyezés helyett fokozta c te>- / rorbombázásokat, a hős viet- i nami nép elleni bűncselekmé­nyeket. De a Vietnam elpusz­títására és térdre kényszeríté­sére irányuló kétségbeesett erőlködése most sem hozta meg számára azt, amit remélt tőle, amit eddig sem sikerült elér- nie. Az Egyesült Államok nagy hatalmi tekintélyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befeje­zi esztelen háborúját Vietnam­ban". Az új esztendőben tovább mélyítjük barátságunkat, együtt­működésünket és megbontha­tatlan szövetségünket a Szov­jetunióval. A közös céloknak és a közös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szov­HAJÖK A SZOVJETUNIÓNAK, A Magyar Hajó és Darugyór óbudai gyáregységében vízre bo-.<’■ tolták o szovjet megrendelésre készüli ötvenkileneedik toléhajót. A kétezer lóerős hajó Síiben ■ fiséin teljesít majd szolgálatot A gyár hetvennég y kétezer lóerős tolóhajót készít o Szovjetuniónak jet párt- és kormányküldöttség egy hónappal ezelőtti magyar­országi hivatalos, baráti láto­gatása. A magyar nép őszinte baráti érzéseivel vettünk részt a kommunizmust építő, soknem­zetiségű szovjet állom megala­kulásának ötvenedik évforduló­iért rendezett nagyszabású . moszkvai ünnepségen. És né­pünk tisztelete, megbecsülése jutott kifejezésre a hazánkban tartott jubileumi ünnepségeken is. Tisztelt Honfitársak! Az 1973-as év kilátásai biz­tatók, de találkozhatunk gon­dokkal, és o fejlődés útjábon álló problémákkal is. Minden feltétel adva van azonban ah­hoz, hogy valóra váltsuk tervein­ket, amelyek a gazdasági éoíto- munka teendőit, az életszínvo­nal emelését, a szociális kér­dések előbbrevitelének felada­tait szabják meg. Pártunk be­vált politikai irányvonala töret­len, A nép politikai öntudata, érettsége, munkában és helyt­állásban megnyilvánuló cselek­vése a legfőbb záloga célkitű­zéseink beteljesülésének. Számítunk nagyszerű mun­kásosztályunk politikai, törté­nelmi felelősségére, elhivatott­ságára és munkaszeretetére. Számítunk szövetkezeti oa- rasztságunk helytállására, szor­galmára. Számítunk értelmiségünk te­hetségére, a kor színvonalát képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálató'.'ol munkálkodjunk szocialista ha­zánk építésén, minden becsü­letes dolgozó ember boldogu­lásán. 1973 bon is. VDK gazdasági küldöttség érkezett Budapestre Kádár János és Fock Jenő fogadta Le Thanh Nghit Termo» VÖK «.rtt-«*o;5g «rüsze’.T --.’írpeM*? *?o­vitio.T az érkezés után Kádár Janos, or MSZMP Központi Bi. _it- ságónok első titkára és Fock Jenő. az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke fogadta le Thanh Nghit, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagját, o VDK minisztertanácsának elnökhelyettesét, a vietnami küldöttsér ve­zetőjét. A baráti «»mecsetén részt vett Fehér Iníos, uz MS7MT r rí kei Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnSkheWsttesr. Pa ka ún külügyminiszter-helyettes és Hoang Cuong, a VDK budapesti nagykövete is. ! k i

Next

/
Oldalképek
Tartalom