Dunántúli Napló, 1972. december (29. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

2 4. DUN ANTOLI N APIO Magyar—szovjet barátsági nagygyűlés Csepelen A magyar—szovjet kapcsolatokat a teljes nézetazonosság jellemzi Kádár János beszéde {Tol'ftatás az f. oldalról.) Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Brezsnyev Elvtárs! Kedves Elvtársaid Barátaim! Mindnyájan átérezzük az ese­mény különleges fontosságát, amikor most, itt Csepelen, a magyar munkásmozgalom fel­legvárában körünkben üdvözö1- hetjük nagy szövetségesünk, a testvéri szovjet nép kiváló kép­viselőit. Engedjék meg, hogy a ma­gyar kommunisták, a szocialista társadalmat építő magyar nép nevében, őszinte tisztelettel és szeretettel én is köszöntsem Biezsnyev elvtársat, a nemzet­közi kommunista mozgalom, a béke ügyének kiemelkedő és taradhatatlan harcosát, a ma­gyar nép igaz barátját, vala­mint a szovjet küldöttség min­den egyes tagját Szívből kö­szöntőm a magyar—szovjet ba­rátságnak szentelt mai nagy­gyűlésünk minden résztvevőjét, fővárosunk Budapest és Csepel dolgozóinak képviselőit Kedves Elvtársak I A megingathatatlan, szilárd elvi alapokon nyugvó, mély tör­ténelmi gyökerekkel bíró barát­ságunk és szövetségünk kiemel­kedő eseményeként került sor a szovjet párt- és kormánykül­döttség mostani látogatására hazánkban. Pártjaink, kormá­nyaink képviselőinek tárgyalá­sait az internacionalizmus, az őszinte barátság szelleme bot­ja át Megbeszéléseinken érintettük kétoldalú kapcsolataink, és kö­zös nemzetközi harcunk összes lényeges kérdését Mély meg­elégedéssel szólhatunk itt a nogygyülés, az ország nyilvá­nossága előtt arról, hogy az összes megtárgyalt kérdésben, ezúttal is teljes nézetazonosság volt közöttünk, tárgyalásaink rendkívül hasznosak és eredmé­nyesek voltak. A X. kongresszust igazolja a gyakorlat Tisztelt Nogygyülés! Barátaim! A kialakult gyakorlqtnak megfelelően, megbeszélésein­ken tájékoztattuk szovjet elv­társainkat belső helyzetünkről, az eredményekről, a még meg­oldásra váró feladótokról is. Megkönnyítette számunkra ezt. hogy pártunk Központi Bizottsá­ga éppen két héttel ezelőtt ér­tékelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa óta végzett munkát A Közpon­ti Bizottság joggal állapította meg, hogy a kongresszus irány­vonala kiállta az idő és a gya­korlat próbáját, az elmúlt két év alatt nagy eredmények szü­lettek a szocialista társadalom építésének minden területén. A döntő mindenekelőtt az, hogy párttagságunk, társadal­munk összes pozitív erői egy­hangúlag elfogadták, maguké­nak vallják és tettekkel támo­gatják a X. kongresszus irány­vonalát, a szocializmus építé­sének programját. Ez eredmé­nyeink legfőbb forrása. Mun­kásosztályunk példamutatással és áldozatvállalással naponta bizonyítja társadalmi felelőssé­gét a munka frontján, o szo­cialista brigádmozgolomban es o munkaversenyek eredményei­vel. Dolgozó parasztságunk odaadó szorgalmas munkával, leküzdve az időjárás okozta nehézségeket, biztosítja az or­szág kenyerét. Az értelmiség is méltóképpen vállalja a ráháru­ló részt o szocialista építőmun- kóból. Az ország belpolitikai hely­zete rendezett, társadalmunk a kongresszus óHal megjelölt irányba fejlődik. Belpolitikai törekvéseink középpontjában annak a politikának megvaló­sítása áll, amely a munkásosz­tály vezető szerepének szilárd és fokozódó érvényesülése m^- fett lehetővé teszi, hogy a szo­cialista társadalom teljes fel­építése valóban az egész nép, az e célért tömörülő és össze­forrott nemzet alkotása legyen. Ennek szellemében fejlesztjük tovább az államéletet, a szo­cialista demokráciát, hogy a le- ! hető legkedvezőbb politikai íel- j tételek és légkör megteremté­sével gyorsítsuk szocialista épi- fésűnket. Népgazdaságunk a negyedik ötéves terv céljaival összhang­ban fejlődik. Az ipar bruttó ter­melése 1972-ben több mint 6 százalékkal növekszik és a nö­vekedés teljes egészében a ter­melékenység emelkedéséből származik. A mezőgazdaság termelése a kedvezőtlen időjá­rás ellenére mintegy 4 száza­lékkal meghaladja a múlt évit. A lakosság egy főre eső reál­jövedelme 2,4 százalékkal, az egy keresőre jutó reálbér 2,4 százalékkal emelkedik. Pártunk és kormányunk alap­vető feladatnak tekinti — a vég- j zett munka eredményeivel össz­hangban és a szociális igazsá­gosságnak megfelelően — a dolgozók életszínvonalának rendszeres emelését, ami a szo­cializmus alapvető ismérve és követelménye. A lakosság élet- körülményei általános gazdasá­gi fejlődésünknek megfelelően javulnak. Most döntés született arra, hogy 1973-ban az állami ipar, és az állami kivitelező épí­tőipar munkásainak keresete külön, egyszeri béremeléssel, a dolgozók általános kereset-nö­vekedésénél jobban emelked­jék. Fejlődésünk alapja a stocialista együttműködés Népgazdaságunk stabifitósá- sának és fejlesztésének legfon­tosabb külső tényezője a szo­cialista országokkal, mindenek­előtt a Szovjetunióval való szo­ros gazdasági együttműködés, lövendő gazdasági fejlődésünk biztos alapja, hogy legnagyobb partnerünkkel, a Szovjetunióval bonyolított áruforgalmunk jelen­tős része a különböző áruszállí­tási, kooperáció és szakosítási megállapodásokkal már mo 10 -20 évre előre megalapozott Meggyőződésünk, hogy jó irány­ba haladunk, általános szocia­lista céljainkat szolgáljuk az­zal, hogy tovább erősítjük nép­gazdaságaink kölcsönösen elő­nyös kapcsolatait, A pórt központi bizottsága november 14-15-i ülésének ál­lásfoglalása az eredmények mellett feltárta o problémákat is és határozatokat hozott azok megoldására. A határozat meg­felelően foglalkozik a pártmun- ka, a társadalom tevékenysé­gének minden fő kérdésével. Feladataink közismertek: még következetesebben kell megva­lósítanunk a X. kongresszus iránymutató határozatait, bél­és külpolitikai irányvonalunkat, gazdaságpolitikánkat és ideoló­giai feladatainkat ncgyobbfo- j kú állami és állampolgári fe­gyelem megteremtésére von ; szükség, még nagyobb figyel - : met kell fordítani a munkásosz- ' tály, a parasztság, az értelmi- j ség, általában a dolgozó nép helyzetének alakulására, s a . pártnak a tömegekre tómosz- j kodva, azokkal még jobban ; összeforrva kefl harcolnia szo- j cialista céljainkért Hazánkban mindenki bizo­nyos lehet óbban, hogy közös J í munkával, a X. kongresszus ha- j I tározatainak következetesebb | végrehajtásával nagy lépést te- 1 ! szünk előre a szocialista társa- j dalom magasabb szintű épité- I sének útján. Biztosíthatjuk szov- ! I jet barátainkat, nemzetközi ősz- j tálytestvéreinket, a Magyar ; Népköztársaság minden barát­ját, hogy a maoyor nép öntu- i datosan és eredményesen vég­zi dolgát, rendületlenül halod I előre és megvalósítja célját a szocialista társadalom teljes i felépítését Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Elvtársak! A szocializmust építő magyar népnek a, munkában, g harc­ban nagy erőt ad annak tuda­ta, hogy hű barátként mindig , és minden körülmények között vele van a nagy szovjet nép, a Szovjetunió. Népünk ismeri azt qz áldozat- készséget, hősiességet, omely- lyel a Szovjetunió népei Lenin pártjának vezetésével győze­lemre vitték az emberiség tör­ténetében új fejezetet nyitó Nagy Októberi Szocialista For­radalmat, és megvédtek annak minden vívmányát Ismerjük azt a példátlan odaadást és ren- díthetetlenséget, amelyet a szov­nyeit, kimagasló alkotóit, mű­vészi alkotásait megismertethet­jük a 248 milliós Szovjetunió köztársaságaival, különböző né­peivel és nemzetiségeivel. Mind­ezekért a hazája, a szocializ­mus iránt felelősséget érző minden magyar, egész népünk meggyőződéssel vallja: kapcso­lataink erősítése, szélesítése és fejlesztése a Szovjetunióval az élet minden területén népünk életbevágó érdeke és jövőjének záloga. Kedves Elvtársak! Az Internacionalista magyar I —szovjet kapcsolatok több, j mint öt évtized viharos törtó- I nelmi eseményei közepette fej* i lődtek és erősödtek meg, ba- j rátságunkat áthatja a magyar népnek a felszabadító iránt ér- I zett hálája, s ez a barátság I felel meg jól felfogott nemzeti jet nép a világ első munkás- paraszt államának fennállása óta munkában és harcban, há­borúban és békében, minden­kor tanúsított, és tanúsít mo is az emberiség reménysége, a szocializmus és a béke védel­mében. A magyor kommunisták, a magyar nép élénk figyelemmel követi és ismeri a szovjet nép munkáját sokszor hallatlan ne­hézségeket leküzdö erőfeszíté­seit Tudjuk, hogy a szovjet nép híven követve lenini élcsapatát, telies egységbe forrva dolgozik a Szovjetunió Kommunista Párt­ja XXIV. kongresszusa lelkesítő határozatainak végrehajtásán, és eredményesen dolgozik, ren­díthetetlenül halad előre a IX. ötéves terv gigászi feladatainak megoldásán, s kommunista épí­tő munkája hatalmas eredmé­nyeket hozott. A szovjet állam, az SZKP XXIV. kongresszusának általános elismerést nyert béke- programja megvalósításáért dolaozvo nagy külpolitikai sike­reket ért el. A magyar kommu­nisták, o magyar nép üdvözli ezeket az eredményeket, és szívből újabb sikereket kíván szovjet testvéreinknek. A magyar - szovjet barátság szilárd Tisztelt Nagygyűlés! Pártunk és kormányunk poli­tikájának mindig sarkalatos pontja volt és marad o Szov­jetunió iránti elvi. internaciona­lista viszony, a szolidaritás, a magyar—szovjet barátság. A magyar—szovjet barátság, a Szovjetunióval való együtt­működés az elmúlt évtizedek­ben a legfőbb segítő volt az egész magyar nép javát, közös érdékét szolgáló mindennapi munkában. A magyar—szovjet árucsere forgalom az elmúlt öt­éves tervidőszakban évi átlag­ban 9 százalékkal növekedett, a mostani ötéves terv alatt to­vábbi 60 százalékkal növekszik, és az egész magyor külkeres­kedelmi forgalom 35 százalékát alkotia. Kulturális kapcsolataink, a kulturális csere csak az el­múlt öt-hat év alatt kétszeresé­re növekedett. Nagy nyereség o szovjet tudomány és kultúra gazdag termésének folyamatos megismerése, és sokat jelent űz is számunkra, hogy o tízmilliós magyar nép kulturális eredmé KS/D. NAPlö, TREFOTO ; érdekeinknek is. Mindez nem j i kevés, de számunkra még több­ről van szó. 1917. november 7-e óta új, világos politikai jelzőrendszer működik az egész világon; s ez a Szovjetunióhoz való viszony. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme óta Ma­gyarországon ugyanúgy, mint az egész világon, aki a kapitalista rendszer, az imperializmus híve, | az a Szovjetunióval szemben ált, aki a munkásosztály felsza­badításának, a szocializmusnak, a népek szabadságának híve, az a Szovjetunió mellett áll, az­zal szimpatizál. A magyor munkásosztály, né­pünk a szocializmus eszméjének igaz híve. Ezért a történelmi és érzelmi okokon túl, elvi meg­győződésből híve és építője a magyor—szovjet barátságnak. Az imperialisták a makacs re­akciósok, és szekértolóik vegyes csapata sokszor és sokat fog­lalkozik a Magyor Népköztár­saság és a Szovjetunió viszo­nyával; barátságunk láthatóan nem tetszik nekik, mindenkép­pen szeretnék beárnyékolni, s ha lehet, lazítani rajta valamit Ez. ha tudjuk, nem baj, s vala- | hogy a harc velejárója. A fon­tos az, hogy pártjaink, orszá­gaink, népeink viszonya, együtt­működése jó, a szovjet—magyar barátság szilárd, szocialista el­veink, érdekeink és céljaink kö­zösségén alapszik, megbontha­tatlan, és a jövőben még erő­sebb lesz. A magyar—szovjet barátság­gal összhangban és attól el nem választhatóan fejlesztjük és erősítjük barátságunkat és együttműködésünket a Varsói Szerződés és a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa tag­országaival és minden szocia­lista országgal. Nincs sem bel­ső, sem külső erő. ármány vogy intrika, amely képes lenne pár­tunkat, országunkat, népünket erről az útról letéritení. Javul a nemzetközi helyzet Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Elvtársak! Külpolitikánk alapvető törek­vése, hogy erőnkhöz, lehetősé- -'VnicHez mérten hozzájáruljunk i a nemzetközi béke. biztonság I és együttműködés megszilárdí­tásához. A világpolitikai események azt bizonyítják, hogy az emberisé­get érintő egyetlen jelentős kér­dést sem lehet ma már megol­dani a Szovjetunió, a szocialis­ta országok álláspontjának fi­gyelembevétele nélkül. A nem­zetközi helyzetben a még meg­lévő, súlyos és megoldást váró kérdések ellenére az utóbbi idő­ben a javulás bizonyos Jelei mutatkoznak. Az imperializmus természete nem változik, a tő­kés hatalmi köröket azonban a szocialista világrendszer meg­növekedett ereje és befolyása, a szocializmus eszméjének tér­hódítása arra kényszeríti, hogy a korábbiaknál reálisabb kül­politikát valósítsanak meg és a tárgyaló asztalhoz üljenek. Közös szocialista békeprogra­munk megvalósításáért együtt küzdünk, de a Szovjetunió kü­lönösen nagy erőfeszítéseket tett és tesz ezért. A szovjet javas­latok, kezdeményezések a fegy­verkezési hajsza beszüntetésére, a tömegpusztító fegyverek be­tiltására. a leszerelési világ- konferencia összehívására, az együttműködés szellemének erő­sítésére Európában és más föld­részeken — az egész emberi­ség közös érdekeit szolgálják. Fontos, világpolitikai esemény­nek tekintjük az ez év tavaszi moszkvai szovjet—amerikai csúcstalálkozót is. A találkozó­nak, a létrejött megállapodás­nak jelentősége abban van, hogy azokkal az Egyesült Álla­mok valójában elismerte a hi­degháború csődjét, azt, hogy a Szovjetunióval és szövetségesei­vel nem lehet az erő pozíciójá­ból tárgyalni, hanem csak az egyenjogúság, a békés egymás mellett élés elvei alapján. A Magyar Népköztársaság a Szov­jetunió mindezen közős érdekű kezdeményezését meggyőződés­sel, fenntartás nélkül támogat­ta, és támogatja a jövőben is. Érlelődnek a feltételek az NSZK elismerésére Kedves Elvtársak! Megelégedéssel állapítjuk meg. hogy a nemzetközi élet­ben megerősödött egészséges fo­lyamotok nyomán kedvező irányzatok törnek utat Európá­don. Az elmúlt két-három év­ben létrejött nagyfontosságú megállapodásokat kővetően újabb jelentős események bi­zonyítják ezt Az európai béke és biztonsáq kilátásai szem­pontjából is fontosnak tartjuk és üdvözöljük a két német ál­lam kapcsolatait szabályozó alap szerződés parafáiását. Remélni szeretnénk, hogy ezzel lezárul o Német Demokratikus Köz­társasággal szemben alkalma­zott imperialista diszkriminációs politika szakasza és mindkét szuverén német államot rövi­desen felveszik az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. Értékeljük azt a tényt, hogy a november 19-i nyugatnémet választások a reakciós, revans- ista erők visszaszorítását és a realista külpolitikát képviselő Brandt—Scheel koalíció jelen­tős sikerét eredményezték. Ügy véljük, hogy megjavultak és érlelődnek a feltételei a hozónk és a Német Szövetségi Köz­társaság közötti államközi kap­csolatok rendezésének, így a diplomáciai kapcsolatok felvé­telének is. Az európai és világbékéért Fonta* eseménynek tekintjük, hogy november 22-én Helsin­kiben elkezdődött az európai biztonsági és együttműködési értekezletet előkészítő sokolda­lú tanácskozás. Hazánk kezdet­től fogva részt vállalt abban a munkában, amelynek célja az európai béke és biztonság meg­szilárdítása. Ezért veszünk részt a sokoldalú előkészítő megbe­széléseken Is, és mindent meg teszünk azért, hogy az európai biztonsági értekezlet ar eu­rópai népek kívánságának, ér­dekeinek megfelelően -*■ 1973- ban végre megkezdhesse mun­káját Reméfjük, hogy o hosszú évek óta tartó vietnami háború ij o végéhez közeledik. Elsősorban a vietnami nép hősi harcának, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság kormánya és o Dél­vietnami Ideiglenes Forradalmi Kormány erőfeszítéseinek ered­ményeképpen létrejött o viet* nami—amerikai megállapodó* az agresszió felszámolására. Azt várjuk az Egyesült Álla­mok kormányától, hogy vigye végig a tanulságok levonását az indokínai népek elleni ag­resszív háborújának kudarcából és írja alá mielőbb és főként tartsa be a megállapodást. Vietnami testvéreink, Indokína népei a jövőben is számíthat­nak a magyar nép fenntartó* nélküli szolidaritására és támo­gatására. Véget kell vetni a válságot helyzetnek a Közel-Keleten is. Nem kétséges, hogy a haladó arab államoknak joguk van minden rendelkezésükre álló eszközt igénybe venni nemzeti függetlenségük megvédése és az Izrael által elfoglalt terüle­tek felszabadítása érdekében. De a rendezés legreálisabb é* a béke érdekében ólló alapját az ENSZ Biztonsági Tanácsá­nak 1967. november 22-i hatá­rozata képezi, amely előírja az izraeli csapotok kivonását megszállt arab területekről; ezért a Magyar Népköztórsa- sáq ennek a határozatnak ér­vényesítését követeli. Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Mun­káspárt aktív részese a kom­munista és munkásmozgalom eszmei, politikai és akciőegysé- gének megszilárdítására és fo­kozására irányuló erőfeszítések­nek. Pártunk szorosan együtt­működik valamennyi marxista- leninista alapon álló testvér párttal. Nemzetközi tevékeny­ségünkben a Kommunista é* Munkáspártok 1969-es Moszk­vai Tanácskozásának dokumen­tumaiban lefektetett elvek ve­zérelnek bennünket. Pártunk következetes harcot folytat a marxizmus—leninizmus tisztaságáért, határozottan fel­lép a jobb- és baloldali oppor­tunista áramlatokkal, a nacio­nalizmus jelenségeivel szem­ben a nemzetközi kommunisto- és munkásmozgalomban. Kez­dettől fogva és a leghatározot­tabban elítéljük a jelenlegi kí­nai vezetés nagyhatalmi sovi­niszta. szovjetellenes szakadat politikai megnyilvánulásait, amelyek felmérhetetlen kórt okoznak a szocializmus ügyé­nek, a szocialista országok és az összes antiimperialista erők egységének, és az imperialisták előnyére szolgálnak. Tisztelt Nagygyűlés! Kedves Elvtársak, Elvtórsnók! A mostani szovjet—magyar baráti találkozóra olyan idő­szakban került sor, omikor o szovjet nép nagy jubileumain, a Szovjetunió fennállásának 50. évfordulójára készül. Erről az évfordulóról az országok, a né­pek egész sora, a világ minden haladó embere, a magyar nép is méltóan meg fog emlékezni. Sok sikert, minden jót kívánunk a dicső szovjet népnek, a Szov­jetunió minden népének, nem­zetiségének, államuk fennállá­sának 50. évfordulójára. A magyar kommunisták, s magyor munkásosztály, a szo­cializmust építő magyar nép ne­vében biztosíthatjuk barátain­kat: a Magyar Népköztársaság a nemzetközi küzdőtéren o jö­vőben is teljes egységben, váll­vetve, együtt halad nagy bará­tunkkal és szövetségesünkkel, a Szovjetunióval, együtt haladunk o Varsói Szerződés és a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsában tömörült szocialista országokkal, a haladás minden erejével, o szocializmusért, m békéért, egy új, jobb világ meg­teremtéséért. Éljen a nagy barátunk és szövetségesünk, a Szovjetunió és vezetője, a Szovjetunió Kom­munista Pártja, annak Központi Bizottsága, élén Leonyid lljics Brezsnyev elvtárssal! Éljen o megbonthatatlan ma­gyar-szovjet barátság! Éljen a szocializmus és a bé­ka! Lelkes, nggy taps köszöntöt­te a nagygyűlés következő szó­nokát Leonyid Brezsnyevet a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitká­rát (Folytatás a 3. oldalon.) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom