Dunántúli Napló, 1972. december (29. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

Ara: 80 *i!1ér Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli naplö XXIX. évfolyam, 283. szám Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja 1972. december 1., péntek Magyar-szovjet barátsági nagygyűlés Csepelen Á szovjet párt- és kormányküldöttség látogatása a Csepel Vas- és Fémművekben A Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP Központi Bizottsága főtit­kárának vezetésével hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kor­mányküldöttség csütörtökön délelőtt a Csepel Vas- és Fém­művekbe látogatott. Leonyid Brezsnyevet, Vlagyimir Scser- bickijt, az SZKP Politikai Bizott­ságának tagját, az Ukrán Kom­munista Párt Központi Bizottsá­gának első titkárát, Konsztan- tyín Katusevet, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titkárát, Nyi- kolaj Tyihonovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnökhelyettesét, Andrej Gromikót, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió külügymi­niszterét, Ivan Kebint, az SZKP KB tagját, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát és Vlagyimir Pavlovot, az SZKP KB tagját, a Szovjetunió magyarországi nagykövetét a gyárlátogatásra elkísérte Káder János, az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára, Né­meth Károly, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Bu­dapesti Pártbizottság első tit­kára, Marjai József külügymi­niszter-helyettes és Rapai Gyu­la, az MSZMP KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete. Az érkező vendégeket a gyár- óriás feldíszített bejáratánál dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Borbély Sándor, o vasmű pártbizottságának el­ső titkára, Csató László, a vas­mű vezérigazgatója, Ribánszki Róbert, a XXI. kerületi pártbi­zottság első titkára és Kardos Vilmos, a XXI. kerületi Tanács elnöke fogadta. A látogatók első útja a párt­munkás könyvtárba vezetett, ahol Borbély Sándor beszélt az üzem munkájáról. Elöljáróban tolmácsolta a Csepel Vas- és Fémművek kom­munistáinak, szervezett munká­sainak és minden csepeli dol­gozónak őszinte, szívből jövő, forró üövözletét. Elmondotta, hogy a gyár kollektívája nagy érdeklődéssel tanulmányozza a testvéri Szovjetunió fejlődését, kiemelkedő sikereit, megismer­kedtek az SZKP XXIV. kongresz- szusának határozataival, s tud­nak arról is, hogy a határoza­tok végrehajtásának eredmé­nyeként a kommunizmus építé­sének újabb, kimagasló sikerei születnek a Szovjetunióban. A gyár életéről, munkájáiól beszélve utalt arra, hogy az üzemi közvélemény nagy érdek­lődéssel fogadta az MSZMP Központi Bizottságának leg­utóbbi üléséről megjelent tájé­koztatókat, taggyűléseken ele­mezték, vitatták meg az MSZMP X. kongresszusa óta végzett munka alapvető kérdéseinek végrehajtását és teljes mérték­ben egyetértettek a Központi Bizottság állásfoglalásával. A gyárban számos kezdeményezes van kibontakozóban a munka további javítására, az önköltség csökkentésére. Már bizonyos, hogy teljesítik idei terveiket. 1972-ben tovább erősödött a Csepel Vas- és Fémművek gaz­dasági stabilitása. Borbél* Sán­dor részletesen szelt a vasmű szovjet kapcsolatairól, elmon­dotta, hogy ezek a kontaktusok tovább fejlődtek, szilárdultak a Szovjetunió vaskohászati mi­nisztériumával, a dnyepropet- rovszkí és a taganrogi csőgyár­ral, a leningrádi fémkohászati vállalattal és a minszki gép­gyárral. A gyárban alapvető ér­deknek tartják a gazdasági és műszaki kapcsolatok fejleszté­sét, erősítését. Leonyid Brezsnyev és Kádár János csepeli törzsgárdatagok Borbély Sándor, tájékoztatója végén, a Csepel Vas- és Fém­művek Pártbizottsága nevében ajándékokat nyújtott át Leonyid Brezsnyevnek, köztük egy albu­mot, amely Csepelnek a Szov­jetunióhoz fűződő kapcsolatait mutatja be. A párttitkárnak azonban még egy megbízatása volt: tolmácsolta a gyáróriás sok-sok munkásának javaslatát, hogy Leonyid Brezsnyevet és Kádár Jánost fogadják a Cse­pel Vas- és Fémművek törzs- gárda-tagjainak sorába. A tisz­teletbeli törzsgárda-tagságot szimbolizáló jelvényt, gyűrűt és oklevelet Csató László, a Cse­pel Vas- és Fémművek vezér- igazgatója nyújtotta át. Az SZKP főtitkára mosolyogva je­gyezte meg, hogy bár másod­állást nem vállalhat, de a törzs­gárda-tagságot elfogadja s á szovjet és a magyar nép barát­ságáért most már ebben a mi­nőségben is tevékenykedni fog. Ezt követően köszönetét mon­dott a Csepel Művek életéről, munkájáról adott tájékoztatá­sért, s elmondotta, hogy tevé­kenységének általános jellem­zőit jól ismerik a Szovjetunió­ban. Tudják, hogy a Csepel Művek sikeresen teljesíti fel­adatát. Igen örvendetesnek mondotta azt a tényt, hogy a Csepel Művek egy sor szovjet vállalattal van kapcsolatban, örömét fejezte ki, hogy a ba­rátsági nagygyűlésen éppen Csepel dolgozóival találkozhat­nak. Végül hangsúlyozta: nagy jelentőséget tulajdonítanak a Magyar Szocialista Munkás­párttal, a magyar néppel, a Magyar Néoköztársasággal fennálló kapcsolataiknak, majd további sikereket kívánt a vas­mű dolgozóinak tevékenységé­hez, a szocialista munkaver­senyben, az MSZMP X. kong­resszusán kijelölt feladatok megvalósításában. A házigazdák invitálására üzemlátogatásra induló szovjet vendégeket és a társaságukban levő magyar személyiségeket nagy tapssal, éljenzéssel, a ma­gyar-szovjet barátság éltetésé­vel köszöntötték a gyár dolgo­zói, a különböző üzemcsarno­kok munkáskollektívái. Amerre elhaladtak, magyar és szovjet zászlócskák emelkedtek a ma­gasba, tapsra verődtek a tenye­rek. A fémmű impozáns üzem­csarnokában már a belépés pillanatában valóságos ember­gyűrű fogta körül Leonyid Brezs­nyevet és Kádár Jánost Beszélgetések a munkapadok mellett ‘ A vendégek elsőként a szí- nesfém-öntőművet vették szem­ügyre, s bár a látogatás prog­ramja már továbbszólította őket, még szakítottak időt arra, hogy elismerő sorokat jegyez­zenek be a karbantartó szocia­lista ifjúsági brigád naplójába. Üjabb üzemrész, újabb pár perces tájékozódás egy-egy gépnél, ötletesebb, figyelmet felkeltő masinánál. Kérdést kérdés követett, s a beszélgetések közben hamar feloldódtak a protokolláris for­mák. Katona Ferencné csőhúzó és Babon Istvánná csomagoló „visszakérdezett": milyen ered­mények várhatók a most folyó helsinki tárgyalásoktól? Leo­nyid Brezsnyev nyomban vála­szolt: természetes, hogy önök, csepeli munkásnők is aggódnak a békéért, nos, minden remény megvan arra, hogy nem lesz háború, békében élhetünk, de lesznek olyan körülmények, amelyek között ez könnyen nem biztosítható. A műhely falán grafikonos tábla szemlélteti, hogy miként halad a szovjet export teljesí­tése. A szépen emelkedő grafi­kongörbe alkalmat adott a gaz­dasági-műszaki kapcsolatok rö­vid áttekintésére. ' A nehézfémkohászat legfon­tosabb alapanyaga, a rézkató- da például teljes egészében a Szovjetunióból érkezik, s a test­véri Szovjetunióból kerül Cse­pelre az ólom és a nikkelkató- da is. A termékcsere mellett sokoldalú közvetlen kapcsolatot tartanak a csepeli vasmű kü­lönböző vállalatai a szovjet partnerekkel. A fémmű a mű­szaki együttműködés keretében most készíti elő egy hosszú táv­ra szóló szerződés megkötését, a szerszámgépgyár pedig ép­pen mostanában tárgyal szov­jet partnerével speciális gép­sorok közös gyártásáról. A magas rangú vendégek üzemlátogatásának következő állomása a szerszámgépgyár „nagy pontosságú” üzeme volt, igaz, ennek megtekintésére a program már csak rövid perce­ket engedett. Néhány gyors kérdés, pár elismerő szó és alá­írás a Ho Si Minh-brigád nap­lójába, s a gyár vezérigazgató­ja máris a rögtönzött kiállítás egy-egy darabjára hívta fel a látogatók figyelmét Az egyik üzemcsarnokban fel­állították mindazokat a termé­keiket, amelyeket szovjet ex­portra készítenek, köztük radiál- fúrógépeket, különböző öntvé­nyeket, poliészter-préseket, ma­rógépeket, pályavezérléses rö­videsztergákat, kerékpárokat, motorkerékpárokat, gépeket, műszereket és berendezéseket. „A szovjet küldöttség mélysé­ges örömmel fogadta a Csepel Művek munkásaival való talál­kozást. Kívánunk kedves bará­tainknak jó egészséget, további nagy munkasikereket!" — je­gyezte be búcsúzóul Leonyid Brezsnyev a vasmű emlékköny­vébe. (tS/D. NAPlö, TElEFOtO Csepelre látogatott a szovjet párt- és kormányküldöttség. A ven­dégeket elkísérte Kádár János, valamint a párt és a kormány több vezető személyisége. Képünkön: L. I. Brezsnyev, az SZKP főtitkára, Baranyai Sándorné csepeli munkásnővel beszélget Találkozás a fővárosi dolgozók képviselőivel a csepeli sportcsarnokban A gyárlátogatást kővetően a szovjet párt- és kormányküldött­ség baráti nagygyűlésen talál­kozott a fővárosi dolgozók kép­viselőivel, Budapest munkáskol­lektíváinak küldötteivel a cse­peli sportcsarnokban. A termet zsúfolásig megtöltötték a XXI. kerületi vállalatok, üzemek és intézmények dolgozói, a buda­pesti gyárak szocialista brigád­jainak, kiváló dolgozó munká­sainak képviselői. A falakat magyar, szovjet és vörös zászlók díszítették, a teremben magyar és orosz nyelvű feliratok hir­dették: „Éljen az 50 éves fenn­állását ünneplő Szovjetunió!” „Éljen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan testvéri barátsága!” „Éljen a Szovjet­unió Kommunista Pártja!" A nagygyűlés részvevői hosz- szgn tartó, lelkes ünnepléssel köszöntötték az elnökséget, amelynek tágjai között helyet foglalt Kádár János és Leonyid Brezsnyev. Az elnökség tagja ILS/D. NAPLÓ. IfcLtrOiO A nagygyűlés elnöksége és részivevői a ís& éli sportcsarnokban volt Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a kormány elnöke, Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Budapesti Pártbizottság első titkára, Pul- lai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Péter Já­nos külügyminiszter, Púja Fri­gyes, a külügyminiszter első he­lyettese és Rapai Gyula, hazánk moszkvai nagykövete. Ugyancsak az elnökségben foglaltak helyet a szovjet párt- és kormányküldöttség tagjai: Vlagyimir Scserbickij, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának első titká­ra, Konsztantyin Katusev, az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Központi Bizottság tit­kára, Nyikolaj Tyihonov. az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, Andrej Gromiko, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió külügyminisztere, Ivan Ke- bin, az SZKP Központi Bizott­ságának tagja, az' Észt Kommu­nista Párt Központi Bizottságá­nak első titkára, valamint Vla­gyimir Pavlov, az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete. Tagja volt az elnökségnek társadalmi, politikai, gazdasági életünk több ismert személyisé­ge, a termelő munkában élen­járó dolgozó. A szovjet és a magyar Him­nusz hangjai után Németh Ká­roly nyitotta meg a nagygyű­lést. Az MSZMP Központi Bi­zottsága és a Magyar Népköz- társaság kormánya nevében meleg szavakkal köszöntötte a Szovjetunió párt- és kormány- küldöttséget: Leonyid Brezsnye­vet, a küldöttség tagjait, min­den szovjet vendéget, üdvözöl­te Kádár Jánost, Fock Jenőt és a többi magyar vendéget majd hangsúlyozta: A Szovjetunió pórt- és kor­mányküldöttségének mostani magyarországi látogatása a hagyományos szovjet—magyar barátság elmélyítésének újabb fontos állomása. Meggyőződé­sünk, hogy ez a látogatás to­vább erősíti pártjaink, kormá­nyaink, népeink barátságát, testvéri együttműködését, inter­nacionalista egységét. — Népünk több mint 25 éves tapasztalata igazolja, hogy a szovjet—magyar barátság ápo­lása, védelme, szüntelen erősí­tése egyet jelent népünk, szo­cialista hazánk felemelkedésé­vel, valamint a szocializmus, a haladás nemzetközi erőinek gyarapodásával. A nagygyűlés első felszólaló­ja, Dómján László esztergályos a csepeli munkások forró, szív­ből jövő üdvözletét tolmácsolta a vendégeknek. A következő felszólaló Miskei Mihály kutatómérnök elmond­ta : egyike annak a sok ezer ér­telmiséginek, aki a Szovjetunió­ban tanult, s azóta is gyakran találkozik szovjet tudósokkal, szakemberekkel. Jóleső érzéssel mondhatom, hogy tanulmá­nyaim idején és azt követően is, minden találkozáskor tapasz- taltam a magyar nép iránti tiszteletet, megbecsülést, s ohoí szükség volt rá, az elvtársi se­gítségnyújtást. Meggyőződé­sem, hogy a magyar nép hason­ló érzelmeket táplál és nagy tiszteletet tanúsít a szovjet em­berek iránt. Amikor visszatérnek hazájukba — fordult o küldött­séghez —, kérjük adják át a szovjet dolgozóknak mindnyá­junk forró, elvtársi üdvözletét.- Textilgyári munkásnő va­gyok — kezdte hozzászólását Sípos Anna, a Goldberger-gyá- riak küldötte. Kérte Leonyid Brezsnyevet, hogy tolmácsolja a szovjet fiataloknak baráti üd­vözletüket s azt a kívánságu­kat: szeretnének még több szovjet fiúval és leánnyal kap­csolatot teremteni, hogy megis­merhessék egymás életét, örö­meit, gondjait. Ezútán viharos taps közben Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára emel­kedett szólásra. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom